Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jana Tká č iková, Ph.D. Prevence v právu životního prostředí a prostředky jejího uplatňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jana Tká č iková, Ph.D. Prevence v právu životního prostředí a prostředky jejího uplatňování."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jana Tká č iková, Ph.D. Prevence v právu životního prostředí a prostředky jejího uplatňování

2 Obecné prevenční povinnosti Listina, ob č anský zákoník, zákon o životním prost ř edí Obecné Každý je povinen p ř edcházet zne č iš ť ování nebo poškozování životního prost ř edí a minimalizovat nep ř íznivé d ů sledky své č innosti na životní prost ř edí škodám na p ř írod ě a životním prost ř edí Každý je povinen zakro č it a ohlásit zjistí-li ohrožení nebo poškození životního prost ř edí P ř edb ě žná opatrnost V pochybnostech ve prosp ě ch životního prost ř edí Specifické Povinnost sledovat a v ě d ě t Povinnost hodnotit vlivy č inností, výrobk ů na životní prost ř edí Povinnost podnikajících osob poskytovat informace o p ů sobení na životní prost ř edí

3 Základní prevenční prostředky Zákazy, omezení Povolení, souhlasy, vyjád ř ení,… Standardy životního prostředí - limity Stanovování podmínek Koncep č ní nástroje Územní plánování Havarijní plánování Posuzování vliv ů koncepcí a zám ě r ů na životní prost ř edí Integrované povolování Samostatná specifická právní úprava Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Vybrané chemické látky Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Ionizující zá ř ení a radioaktivní látky Kontrola, dozor, odpov ě dnost

4 Posuzování vlivů na životní prostředí Zákon č. 100/2001 Sb. EIA Environmental Impact Assessment Posuzování vlivů záměrů SEA Strategic Environmental Assessment Posuzování vlivů koncepcí

5 Subjekty Oznamovatel - ten, kdo hodlá provést zám ě r P ř edkladatel – ten, kdo p ř edkládá podn ě t ke zpracování koncepce P ř íslušný ú ř ad – MŽP (§ 21) nebo krajský ú ř ad (§ 22) Dot č ené správní ú ř ady – správní ú ř ad hájící zájmy chrán ě né zvláštními právními p ř edpisy a Č IŽP Dot č ený územní samosprávný celek – obec nebo kraj v dot č eném území Ve ř ejnost – každá fyzická nebo právnická osoba Dot č ený stát - stát, jehož území m ů že být zasaženo závažnými vlivy na životní prost ř edí Autorizovaná osoba – držitel autorizace oprav ň ující ke zpracování dokumentace, posudku nebo vyhodnocení

6 EIA - pozitivní vymezení předmětu- Zám ě r - stavby, č innosti a technologie uvedené v p ř íloze č. 1 zákona Vždy - zám ě ry uvedené v p ř íloze č. 1 k kategorii I Stanoví-li tak zjiš ť ovací ř ízení - zám ě ry uvedené v p ř íloze č. 1 kategorii II - podlimitní zám ě ry - stavby, č innosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany p ř írody vydaného podle zvláštního právního p ř edpisu mohou samostatn ě nebo ve spojení s jinými významn ě ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta č í oblasti - speciální ustanovení viz § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb. - zám ě ry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska

7 EIA - negativní vymezení předmětu- Zám ě ry, o kterých rozhodne vláda (nouzový stav, stav ohrožení a vále č ný stav, naléhavé d ů vody obrany nebo pln ě ní mezinárodních smluv, bezprost ř ední odvrácení d ů sledk ů nebo zmírn ě ní nep ř edvídatelné události, která by mohla vážn ě ohrozit zdraví, bezpe č nost, majetek obyvatelstva nebo životní prost ř edí) Povinnosti vlády: - informovat ve ř ejnost (v č. od ů vodn ě ní) - zvážit možnosti jiného posouzení vliv ů - informovat Evropskou komisi Výjimka § 11 - zám ě ry p ř esahující hranice Č R

8 EIA - fáze - P ř edb ě žné projednání na žádost oznamovatele Oznámení Zjiš ť ovací ř ízení up ř esn ě ní informací, které je vhodné uvést do dokumentace zjišt ě ní, zda zám ě r bude posuzován Zpracování dokumentace Zajiš ť uje oznamovatelem pov ěř ená autorizovaná osoba Zpracování posudku Zajiš ť uje p ř íslušným ú ř adem pov ěř ená autorizovaná osoba Ve ř ejné projednání Vydání stanoviska k posouzení vliv ů zám ě ru na životní prost ř edí Odborný podklad pro vydání rozhodnutí/opat ř ení podle zvláštního p ř edpisu Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí/opat ř ení Správní ú ř ad bere vždy v úvahu obsah stanoviska → zahrnutí konkrétních požadavk ů ze stanoviska do rozhodnutí → uvedení d ů vod ů pro nezahrnutí požadavk ů ze stanoviska

9 SEA - pozitivní vymezení předmětu - Koncepce – strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem ve ř ejné správy a následn ě tímto orgánem schvalované nebo ke schválení p ř edkládané Vždy (dot č ené území více než jedné obce) - koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení zám ě r ů v p ř íloze č. 1 (vý č et oblastí) - koncepce dle zvláštního p ř edpisu - koncepce spolufinancované z prost ř edk ů ES Stanoví-li tak zjiš ť ovací ř ízení - koncepce zasahující území pouze jedné obce - zm ě ny koncepcí

10 Posuzování vlivů koncepcí - negativní vymezení předmětu - Koncepce zpracovávané výhradn ě pro ú č ely obrany státu Koncepce zpracovávané pro p ř ípad mimo ř ádných událostí Finan č ní a rozpo č tové koncepce

11 Posuzování vlivů koncepce - fáze - Oznámení návrhu koncepce Zjiš ť ovací ř ízení up ř esn ě ní obsahu a rozsahu vyhodnocení vliv ů koncepce zjišt ě ní, zda koncepce nebo její zm ě na bude posuzována Vyhodnocení vliv ů koncepce Posuzovatel - osoba oprávn ě ná ke zpracování vyhodnocení Návrh koncepce Ve ř ejné projednání návrhu koncepce Stanovisko k návrhu koncepce nesouhlas s návrhem koncepce návrh na dopln ě ní návrh kompenza č ních opat ř ení a opat ř ení ke sledování vliv ů provád ě ní koncepce Bez stanoviska nelze koncepci schválit Povinnost zohlednit požadavky a podmínky ze stanoviska v koncepci nebo od ů vodnit jejich nezohledn ě ní Sledování a rozbor vliv ů koncepce Zajiš ť uje p ř edkladatel

12 Stanovisko k návrhu koncepce Bez stanoviska nelze koncepci schválit Povinnost zohlednit požadavky a podmínky ze stanoviska v koncepci nebo od ů vodnit jejich nezohledn ě ní Zve ř ejn ě ní schválené koncepce, od ů vodn ě ní, opat ř ení pro zajišt ě ní sledování a rozboru vliv ů

13 Sledování a rozbor vlivů koncepce Zajiš ť uje p ř edkladatel Vlivy na životní prost ř edí a ve ř ejné zdraví Opat ř ení k odvrácení nebo zmírn ě ní p ř ípadných negativních vliv ů Dot č ené správní ú ř ady – sledování vliv ů, p ř íp. podn ě t ke zm ě n ě koncepce

14 Účast veřejnosti v EIA a SEA Možnost podávat písemná vyjád ř ení Možnost ú č astnit se ve ř ejného projednání Vyjád ř ení jako podklad ke zpracování jednotlivých dokument ů Podmínky pro ú č ast ob č anských sdružení a obcí v navazující ř ízení podle zvláštních p ř edpis ů - písemné vyjád ř ení - zahrnutí vyjád ř ení do stanoviska, by ť jen z č ásti - rozhodnutí správního ú ř adu v navazujícím ř ízení o dot č ení hájených ve ř ejných zájm ů

15 Posuzování vlivů v režimu stavebního zákona Politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje posouzení vliv ů na životní prost ř edí je sou č ástí vyhodnocení vliv ů na udržitelných rozvoj území Územní plán vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj, pokud tento požadavek v rámci zadání vznesl dot č ený orgán Regula č ní plán posuzuje se jako zám ě r P ř edkladatel = po ř izovatel Postup dle ustanovení stavebního zákona + § 10i odst. 2 až 5 z. č. 100/2001 Sb.

16 Posuzování vlivů – NATURA 2000 Zákon č. 114/1992 – § 45 h,i zvláštní právní úprava NATURA 2000 – evropsky chrán ě né lokality a pta č í oblasti Posuzování koncepcí i zám ě r ů s významným vlivem stanovisko orgánu ochrany p ř írody k otázce možného významnému vlivu Nevylou č ení významného vlivu  posuzování vliv ů Postup podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud § 45i nebo h nestanoví jiný postup. Schválení koncepce nebo zám ě ru stanovisko neprokazující negativní vliv Prokázání negativního vlivu na území NATURA 2000  varianty ř ešení s cílem vylou č it nebo zmírnit negativní vliv bez variant schválení z d ů vodu p ř evažujícího ve ř ejného zájmu + uložení nezbytných kompenza č ních opat ř ení Prokázání negativního vlivu na lokalitu s prioritními typy stanoviš ť a nebo prioritními druhy  schválení jen z d ů vod ů ve ř ejného zdraví, ve ř ejné bezpe č nosti nebo p ř íznivých d ů sledk ů nesporného významu pro životní prost ř edí jiné d ů vody pouze na základ ě stanoviska Komise

17 Mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí P ř edm ě t posuzování - zám ě ry v p ř íloze č. 1 a koncepce (dot č ené území i mimo Č R) - zám ě ry v p ř íloze č. 1 a koncepce (zasažení území cizího státu závažnými vlivy, na žádost) - zám ě ry a koncepce ve státu p ů vodu se závažným vlivem na území Č R P ř íslušný ú ř ad – MŽP ve spolupráci s MZV

18 Principy posuzování vlivů na životní prostředí Trvale udržitelného rozvoje Integrace ochrany ŽP do plánovacích a rozhodovacích proces ů Prevence Výb ě ru p ř edm ě tu podléhajícího posuzování Komplexnosti hodnocení Variantnosti V č asnosti Odbornosti Ú č asti ve ř ejnosti Dvoustup ň ovosti (pouze u EIA) (Ne)závaznosti stanoviska

19 Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona Cíl Ř ešení st ř et ů zájm ů v území (ve ř ejných i soukromých) Principy udržitelného rozvoje území únosného zatížení území informovanosti ve ř ejnosti sou č innosti aktualizace, omezené platnosti kontroly (instan č ní i soudní)

20 Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona Dot č ené orgány a jejich Stanoviska Závazná stanoviska Ú č ast ve ř ejnosti P ř ipomínky Zástupce ve ř ejnosti Osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon Ú č astenství v postupech a ř ízeních Z titulu vlastnického práva Viz ú č ast ve ř ejnosti Územní plánování – Limity využití území – Vyhodnocování vliv ů na udržitelný rozvoj území Ochrana nezastav ě ného území Ochrana životního prost ř edí ve Územním a stavebním ř ízení Podmínky užívání a odstra ň ování staveb Stavební dozor

21 Dotčené orgány Ochrana ve ř ejného zájmu Stanoviska k politice územního rozvoje, územn ě plánovací dokumentaci Závazný poklad Závazná stanoviska v rámci územního a stavebního ř ízení

22 Územní plánování – cíle a úkoly Cílem je vytvá ř et p ř edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo č ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p ř íznivé životní prost ř edí, pro hospodá ř ský rozvoj a pro soudržnost spole č enství obyvatel území a který uspokojuje pot ř eby sou č asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování ve ve ř ejném zájmu chrání a rozvíjí p ř írodní, kulturní a civiliza č ní hodnoty území, v č etn ě urbanistického, architektonického a archeologického d ě dictví. P ř itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost ř edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. ochrana nezastav ě ného území a nezastavitelných pozemk ů Úkolem je § 19 odst. 1 vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území, sou č ástí je posouzení vliv ů na životní prost ř edí

23 Územní plánování Územn ě analytické podklady obsahují zjišt ě ní a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení zm ě n v území z d ů vodu ochrany ve ř ejných zájm ů, vyplývajících z právních p ř edpis ů nebo stanovených na základ ě zvláštních právních p ř edpis ů nebo vyplývajících z vlastností území – tzv. "limity využití území", zám ě r ů na provedení zm ě n v území, zjiš ť ování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a ur č ení problém ů k ř ešení v územn ě plánovací dokumentaci – tzv. "rozbor udržitelného rozvoje území„ = podklad pro níže uvedené Politika územního rozvoje stanoví republikové priority územního plánování pro zajišt ě ní udržitelného rozvoje území Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na ú č elné a hospodárné uspo ř ádání území kraje Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspo ř ádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspo ř ádání krajiny a koncepci ve ř ejné infrastruktury; vymezí zastav ě né území, plochy a koridory Regula č ní plán stanoví v ř ešené ploše podrobné podmínky pro využití pozemk ů, pro umíst ě ní a prostorové uspo ř ádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytvá ř ení p ř íznivého životního prost ř edí

24 Územní opatření o stavební uzáv ěř e omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební č innost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle p ř ipravované územn ě plánovací dokumentace o asanaci území na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž d ů sledku došlo k podstatnému zásahu do využití území, a je nezbytné stanovit podmínky pro odstran ě ní dopad ů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území rovn ě ž pro zastav ě né území, ve kterém jsou závadné stavby, z d ů vod ů hygienických, bezpe č nostních, požárních, provozních a ochrany životního prost ř edí, u nichž je ve ve ř ejném zájmu nutné na ř ídit odstran ě ní závad staveb a úpravy staveb a na ř ídit opat ř ení k asanaci území

25 Veřejně prospěšné stavby a opatření stavba pro ve ř ejnou infrastrukturu ur č ená k rozvoji nebo ochran ě území obce, kraje nebo státu opat ř ení nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochran ě p ř írodního, kulturního a archeologického d ě dictví vymezené ve vydané územn ě plánovací dokumentaci

26 Územní řízení a územní rozhodnutí Umis ť ovat stavby nebo za ř ízení, jejich zm ě ny, m ě nit jejich vliv na využití území, m ě nit využití území a chránit d ů ležité zájmy v území lze jen na základ ě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Územní rozhodnutí o umíst ě ní stavby nebo za ř ízení zm ě n ě využití území stanoví nový zp ů sob užívání pozemku a podmínky jeho využití zm ě n ě stavby a o zm ě n ě vlivu stavby na využití území stanoví podmínky pro požadovanou zm ě nu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prost ř edí a nároky na ve ř ejnou dopravní a technickou infrastrukturu d ě lení nebo scelování pozemk ů ochranném pásmu chrání stavbu, za ř ízení nebo pozemek p ř ed negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby č i za ř ízení nebo pozemku p ř ed jejich negativními ú č inky

27 Územní řízení a územní rozhodnutí V územním ř ízení stavební ú ř ad posuzuje, zda je zám ě r žadatele v souladu s vydanou územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho provád ě cích právních p ř edpis ů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na ve ř ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních p ř edpis ů a se stanovisky dot č ených orgán ů podle zvláštních právních p ř edpis ů, pop ř ípad ě s výsledkem ř ešení rozpor ů a s ochranou práv a právem chrán ě ných zájm ů ú č astník ů ř ízení. Není-li zám ě r žadatele v souladu s požadavky uvedenými nebo jestliže by umíst ě ním a realizací zám ě ru mohly být ohroženy zájmy chrán ě né tímto zákonem nebo zvláštními právními p ř edpisy  zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí

28 Stavební povolení Ve stavebním povolení stavební ú ř ad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to t ř eba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách ú č astník ů ř ízení. Podmínkami zabezpe č í ochranu ve ř ejných zájm ů a … U stavby obsahující technologické za ř ízení, u n ě hož je t ř eba ov ěř it zp ů sobilost k bezpe č nému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení, stavební ú ř ad m ů že uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu

29 Užívání, odstraňování staveb Zákaz užívání stavby, nejsou spln ě ny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zví ř at anebo životního prost ř edí nezbytné pro její užívání stavba ohrožuje bezpe č nost stavba provedená v rozporu se stavebním povolením č i ohlášením nebo užívaná bez p ř edchozího oznámení Na ř ízení odstran ě ní stavby která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zví ř at, bezpe č nost, životní prost ř edí anebo majetek t ř etích osob V povolení nebo na ř ízení odstran ě ní stavby, terénních úprav anebo za ř ízení stanoví stavební ú ř ad podmínky vyplývající z technických požadavk ů na stavby, podmínky pro archivování dokumentace, pop ř ípad ě požadavky k úprav ě pozemku po odstran ě ní stavby. M ů že též uložit vlastníku stavby povinnost p ř edložit návrh technologického postupu prací p ř i odstra ň ování stavby, v č etn ě nutných opat ř ení k vylou č ení, omezení č i ke kompenzaci p ř ípadných negativních d ů sledk ů na životní prost ř edí v okolí stavby.

30 Stavební dozor Kontrolní prohlídka stavby stavebn ě technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zví ř at, bezpe č nost anebo životní prost ř edí zda provád ě ním nebo provozem stavby není nad p ř ípustnou míru obt ě žováno její okolí Nezbytné úpravy jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího za ř ízení neohrožovalo životní prost ř edí, nep ř im ěř en ě neobt ě žovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi v č etn ě zápachu, ot ř esy, vibracemi, ú č inky neionizujícího zá ř ení anebo sv ě telným zá ř ením k zajišt ě ní ú č inného odvád ě ní a zneškod ň ování odpadních vod v souladu s právními p ř edpisy, k usnadn ě ní pr ů toku p ř ívalových vod jimiž se zajiš ť uje ochrana architektonického a archeologického d ě dictví

31 Integrované povolování Integrované povolení (správní) rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu za ř ízení, v č etn ě provozu č inností p ř ímo spojených s provozem za ř ízení v míst ě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjád ř ení a souhlas ů vydávaných podle zvláštních právních p ř edpis ů v oblasti ochrany životního prost ř edí, ochrany ve ř ejného zdraví a v oblasti zem ě d ě lství

32 Principy Vysoká úrove ň ochrany ŽP stanovení podmínek provozu za ř ízení na základ ě nejlepších dostupných technik Integrovaná a komplexní ochrana ŽP Posuzování č inností z hlediska ochrany životního prost ř edí jako celku Integrace díl č ích povolení do jednoho Prevence Informování a ú č asti ve ř ejnosti na povolovacím procesu Odbornosti Výb ě ru za ř ízení

33 Platná právní úprava Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zne č išt ě ní Související právní úprava Zákon č. 100/2001 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 25/2008 Sb.

34 Předmět povolování Povinn ě za ř ízení, ve kterém probíhá jedna č i více pr ů myslových č inností vymezených v p ř íloze č. 1 zákona, a jakékoli další s tím p ř ímo spojené č innosti, které po technické stránce souvisejí s pr ů myslovými č innostmi uvedenými v p ř íloze č. 1 zákona probíhajícími v dot č eném míst ě a mohly by ovlivnit emise a zne č išt ě ní s výjimkou za ř ízení používaných k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobk ů a proces ů Dobrovoln ě za ř ízení neuvedené v p ř íloze č. 1 zákona

35 Řízení Žádost v elektronické podob ě, nebo v listinné a elektronické podob ě p ř edepsané náležitost § 4 Ú ř ad p ř íslušný k rozhodování Krajský ú ř ad Ministerstvo životního prost ř edí Ov ěř ení úplnosti žádosti Do 20 dn ů od doru č ení Fikce úplnosti nebo výzva k dopln ě ní

36 Řízení Rozeslání žádosti Do 7 dn ů ode dne, kdy je žádost shledána úplnou ú č astník ů m ř ízení p ř íslušným správní ú ř ad ů m dot č enému státu Zve ř ejn ě ní žádosti na portálu ve ř ejné správy, na ú ř ední desce ú ř adu na ú ř ední desce obce Zve ř ejn ě ní stru č ného shrnutí údaj ů a informace o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, po ř izovat si z ní výpisy, opisy, pop ř ípad ě kopie.

37 Vyjádření Do 30 dn ů od obdržení žádosti Ú č astníci ř ízení provozovatel za ř ízení obec, na jejímž území je nebo má být za ř ízení umíst ě no kraj, na jehož území je nebo má být za ř ízení umíst ě no ob č anská sdružení, obecn ě prosp ě šné spole č nosti, zam ě stnavatelské svazy nebo hospodá ř ské komory, jejichž p ř edm ě tem č innosti je prosazování a ochrana profesních zájm ů nebo ve ř ejných zájm ů obce nebo kraje, na jejichž území m ů že toto za ř ízení ovlivnit životní prost ř edí ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních p ř edpis ů P ř íslušné správní ú ř ady zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu za ř ízení, pop ř ípad ě návrh dalších závazných podmínek k zahrnutí do integrovaného povolení

38 Vyjádření Do 30 dn ů od zve ř ejn ě ní žádosti na portálu ve ř ejné správy Každý Do 45 dn ů od obdržení žádosti Odborn ě zp ů sobilá osoba Odborné vyjád ř ení k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo k celé žádosti Zve ř ejn ě ní Na žádost ú ř adu Projednání s dot č eným státem na jeho žádost V souladu s mezinárodními smlouvami Prodloužení lh ů ty pro vydání IP

39 Ústní jednání o žádosti Z podn ě tu ú ř adu nebo na žádost ú č astníka Za p ř ítomnosti Ú ř ad Ú č astníci ř ízení Č eská inspekce životního prost ř edí P ř íslušné správní ú ř ady Odborn ě zp ů sobilá osoba

40 Rozhodnutí o žádosti Do 45 dn ů ode dne uplynutí lh ů ty k podání vyjád ř ení Prodloužení o 45 dn ů ve složit ě jších p ř ípadech Zamítnutí zám ě r nespl ň uje požadavky tohoto zákona a zvláštních právních p ř edpis ů NEBO závazné podmínky navržené pro provoz za ř ízení jsou z technických d ů vod ů nesplnitelné Vydání integrovaného povolení Obecné náležitosti dle S Ř Základní náležitosti dle § 13 odst. 3 Závazné podmínky provozu Vypo ř ádání p ř ipomínek k žádosti Zve ř ejn ě ní rozhodnutí Do 5 dn ů ode dne nabytí právní moci Po dobu 60 dn ů na portálu ve ř ejné správy a ú ř ední desce ú ř adu

41 Závazné podmínky provozu emisní limity opat ř ení k vylou č ení rizik podmínky zajiš ť ující ochranu zdraví č lov ě ka a životního prost ř edí opat ř ení pro hospodárné využívání surovin a energie opat ř ení pro p ř edcházení haváriím a omezování jejich p ř ípadných následk ů zp ů sob monitorování emisí a p ř enos ů opat ř ení k minimalizaci dálkového p ř emis ť ování zne č išt ě ní č i zne č išt ě ní p ř ekra č ujícího hranice stát ů a k zajišt ě ní vysoké úrovn ě ochrany životního prost ř edí jako celku postup vyhodnocování pln ě ní podmínek

42 Stanovení emisních limitů Východiska Limity stanovené ve složkových právních p ř edpisech minimální standard Použití nejlepších dostupných technik se z ř etelem k technickým charakteristikám za ř ízení, jeho umíst ě ní a místním podmínkám životního prost ř edí Výjimky z emisních limit ů na dobu nejdéle šest m ě síc ů k uskute č n ě ní plánovaných opat ř ení ke snížení zne č išt ě ní

43 Nejlepší dostupné techniky nejú č inn ě jší a nejpokro č ilejší stadium vývoje technologií a č inností a zp ů sob ů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost ur č itých technik navržených k p ř edcházení, p ř íp. k omezování emisí a jejich dopad ů na životní prost ř edí 1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak zp ů sob, jakým je za ř ízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vy ř azováno z provozu 2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v m ěř ítku umož ň ujícím zavedení v p ř íslušném pr ů myslovém odv ě tví za ekonomicky a technicky p ř ijatelných podmínek s ohledem na náklady a p ř ínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráb ě ny v Č eské republice 3. nejlepšími se rozumí nejú č inn ě jší technika z hlediska dosažení vysoké úrovn ě ochrany životního prost ř edí BREF (Reference Document on Best Available Techniques) Referen č ní dokumenty obsahující souhrn evropských nejlepších dostupných technik Sektorové Pr ůř ezové Nestanovují závazné limity, ale ú ř ady k nim mají povinnost p ř ihlížet p ř i rozhodování

44 Povinnosti provozovatele provozovat za ř ízení v souladu s integrovaným povolením ohlásit ú ř adu plánovanou zm ě nu v provozu za ř ízení spolupracovat s p ř íslušnými správními ú ř ady p ř i kontrole dodržování podmínek integrovaného povolení neprodlen ě hlásit ú ř adu všechny mimo ř ádné situace, havárie za ř ízení a havarijní úniky zne č iš ť ujících látek do životního prost ř edí vést evidenci údaj ů o pln ě ní závazných podmínek provozu integrovaného povolení

45 INTEGROVANÉ POVOLENÍ a stavební zákon Zákaz provozování za ř ízení bez platného integrovaného povolení Nová za ř ízení (žádost o stavební povolení po 1.1.2003) Bez pravomocného IP nelze vydat stavební povolení

46 PŘEZKUM PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK PROVOZU Pravideln ě každých 8 let Nastanou-li zákonem stanovené skute č nosti má-li se za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení došlo-li k takové zm ě n ě v nejlepších dostupných technikách, která umožní významné snížení emisí bez vynaložení ekonomicky neúnosných náklad ů na jejich zavedení zjistí-li se, že provozní bezpe č nost procesu nebo č innosti za ř ízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky vyžaduje-li to zm ě na emisních limit ů nebo standard ů kvality životního prost ř edí provedená na základ ě jiných právních p ř edpis ů je-li zne č išt ě ní životního prost ř edí v d ů sledku provozu za ř ízení tak zna č né, že významn ě p ř esahuje standard kvality životního prost ř edí a nelze se k n ě mu p ř iblížit jinak než zm ě nou závazných podmínek provozu za ř ízení Dle uvážení ú ř adu na základ ě ohlášení zm ě ny v provozu D ů sledky p ř ezkumu Uložení opat ř ení k náprav ě Výzva k podání žádosti o zm ě nu IP Rozhodnutí o zastavení provozu Uložení pokuty

47 Platnost integrovaného povolení Povolení na dobu neur č itou, ALE omezená platnost díl č ích „povolení“ dle složkových p ř edpis ů Práva a povinnosti z IP p ř echázejí na právního nástupce provozovatele za ř ízení a jsou pro n ě j závazné povinnost oznámit p ř echod ú ř adu do 10 dn ů ode dne ú č innosti p ř evodu nebo p ř echodu práv a povinností Zm ě na IP v d ů sledku p ř ezkumu nebo ohlášení zm ě ny v provozu Podstatná zm ě na v provozu  ř ízení o vydání IP Zm ě na v provozu  rozhodnutí ú ř adu z moci ú ř ední ?bez ř ízení? Zánik IP zániku provozovatele za ř ízení bez právního nástupce ukon č ení provozu za ř ízení v souladu s IP nevyužívání integrovaného povolení bez vážného d ů vodu po dobu delší 8 let

48 Organizační zabezpečení Ministerstvo životního prost ř edí úst ř ední orgány státní správy vrchní státní dozor Ministerstvo pr ů myslu a obchodu Ministerstvo zem ě d ě lství Ministerstvo zdravotnictví krajské ú ř ady rozhodování o vydání IP, o sankcích Státní dozor Č eská inspekce životního prost ř edí krajské hygienické stanice


Stáhnout ppt "JUDr. Jana Tká č iková, Ph.D. Prevence v právu životního prostředí a prostředky jejího uplatňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google