Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora vzdělávání prostřednictvím OP Rozvoj lidských zdrojů a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Jan Vitula MŠMT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora vzdělávání prostřednictvím OP Rozvoj lidských zdrojů a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Jan Vitula MŠMT."— Transkript prezentace:

1 Podpora vzdělávání prostřednictvím OP Rozvoj lidských zdrojů a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Jan Vitula MŠMT

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2004 - 2006

3 OP RLZ MŠMT – Zprostředkující subjekt Dohoda o delegování činností a pravomocí Řídícího orgánu na Zprostředkující subjekt mezi MŠMT a MPSV ze dne 30.7.2004 →  Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání  Opatření 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR a z ESF v celkovém objemu 97,4 mil. €; pomoc z ESF činí 73,0 mil.€.

4 OP RLZ Formy implementace a cíle op. 3.1 I. Národní projekty - realizovány Národním institutem pro další vzdělávání. Celková alokace pro tři národní projekty - 174 mil. Kč, z nich k 30.9.2008 vyčerpáno 94,5 %. Cíle projektů:  Zvýšení odbornosti pedagogických a odborných pracovníků ve školství, zejména jejich jazykovou vybavenost;  vytvoření a ověření v praxi model systémové přípravy vedoucích pracovníků škol a školských zařízení;  metodická podpora při tvorbě školních vzdělávacích programů základními školami.

5 OP RLZ Formy implementace a cíle op. 3.1 II. Systémové projekty – realizovány MŠMT a partnery – VÚP, NÚOV, ÚIV, CZVV, IPPP a ČŠI Celková alokace pro třináct systémových projektů - 786,3 mil. Kč, z nich k 30.9.2008 vyčerpáno 85,3 %. Cíle projektů:  příprava a realizace kurikulární reformy, prostřednictvím tvorby a ověřování školních vzdělávacích programů na základních a středních školách ;  založení systému metodické podpory učitelů při utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků;  monitorování a hodnocení vzdělávání u jednotlivce, školy i vzdělávacího systému;

6 OP RLZ Formy implementace a cíle op. 3.1 (Cíle systémových projektů - pokr.)  naplňování vazeb mezi rozvojem vzdělávání a potřebami trhu práce cestou uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým;  tvorba systémového základu Národní soustavy kvalifikací;  rozvoj diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání;  podpora vzdělávacích potřeb žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

7 OP RLZ Formy implementace a cíle op. 3.1 Grantové schéma - řízeno MŠMT – realizováno 315 projektů školami, NNO, podnikatelskými subjekty Cíle projektů:  zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami;  rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství;  rozvoj vzdělávání na středních a vyšších odborných školách;  modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí.

8 OP RLZ Formy implementace a cíle op. 3.2 Grantové schéma - řízeno MŠMT – realizováno 179 projektů veřejnými a soukromými vysokými školami, výzkumnými ústavy AV ČR, dalšími institucemi z neveřejného a soukromého sektoru Cíle projektů:  zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách;  rozvoj učitelských studijních programů;  rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách;  rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

9 OP RLZ Využití ESF Věcné a finanční uzavírání obou opatření v současnosti probíhá. Podpořené osoby:  v počátečním vzdělání - 264 tisíc žáků a studentů,  v dalším vzdělávání - 80 tisíc učitelů a pracovníků v sektoru vzdělávání a výzkumu. Vytvořené a inovované programy:  v počátečním vzdělání - 3900  v dalším vzdělávání – 3600 Zkušenosti s řízením a implementací prostředků ze strukturálních fondů – MŠMT, partneři, příjemci podpory

10 OP RLZ Využití ESF – čerpání finančních prostředků mil. Kč Čerpání alokace z ESF (k 30.9.2008) : Opatření 3.1 – 76,0 %Opatření 3.2 – 92,2 %

11 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007- 2013

12 Základní údaje  MŠMT ve spolupráci s 13 kraji ČR  celkem k dispozici: 2.151,4 mil. € (tj. ESF+ národní zdroje; cca 53,8 mld. Kč při kurzu 25 Kč)  vícecílový OP  zahájení realizace v prosinci 2007, čerpání finančních prostředků je možné až do konce roku 2015

13 Prioritní osy Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení bez hl.m.Prahy včetně hl.m.Prahy

14 Typy projektů I. Globální granty - GG (PO 1, 3) Grantové projekty II. Individuální projekty ostatní - IPo (PO 1, 2) III. Individuální projekty národní - IPn (Po 3, 4) Příjemce MŠMT/MŽP v PO1 pokrývají 2 a více krajů ČR pokrytí 1 kraje (tj.podpora cíl.skup. daného kraje)

15 Prioritní osa 1 - stav implementace  Výzvy: –prosinec 2007 –pro ZS kraje k předkládání globálních grantů, v březnu 2008 schváleno 39 GG za 6,6 mld. Kč –od dubna 2008 výzvy ZS ve 13 krajích (alokace celkem 3,1 mld. Kč, tj. 47% z GG) –červenec až 30. říjen 2008 výzva na individuální projekty ze strany MŠMT (alokace 1,1 mld. Kč)  Projekty: –celkem v krajích předloženo 2 102 grantových projektů s požadavkem přes 8 mld. Kč –v Benefitu7 založeno cca 590 individuálních projektů

16 Prioritní osa 2 - stav implementace  Výzvy: –květen až září 2008 –oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (alokace 1,4 mld. Kč) –říjen až 12.prosinec 2008 - oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (alokace 1,1 mld. Kč) –prosinec 2008 – oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě  Projekty: –v oblasti 2.2 předloženo 494 projektů za cca 5 mld. Kč

17 Prioritní osa 3 - stav implementace  Výzvy: –říjen/listopad 2008 – výzva pro ZS k předkládání globálních grantů do oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

18 Prioritní osa 4 - stav implementace  Výzvy: –od dubna průběžné výzvy na všechny oblasti podpory ve výši 3,1 mld. Kč  Projekty: –3 předložené projekty

19 Souhrn k říjnu 2008  3 výzvy na GG – předloženo 39 GG  1 výzva na IPn – předloženy 3 projekty  5 výzev na IPo – předloženo 494 projektů  42 výzev ZS krajů – předloženo 2 102 projektů  Vyhlášeno v IPo mimo TP: 6.519 mil. Kč  Vyhlášeno na GG 6.617 mil. Kč  Celkem v prioritních osách 1-4 vyhlášeno: 13.136 mil. Kč  Hodnotitelé: –registrováno 1208 odborníků, z toho již 680 odborníků proškoleno (=certifikovaní hodnotitelé)

20 Různé  příprava plánu výzev na rok 2009 (listopad)  kulaté stoly k projektovým záměrům MŠMT (průběžně)  příprava metodik k indikátorům a monitorovací zprávě

21 Kontakty a další informace  MŠMT, sekce řízení operačních programů EU  E-mail: opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  Webové stránky: www.msmt.cz, odkaz Strukturální fondy EU www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Podpora vzdělávání prostřednictvím OP Rozvoj lidských zdrojů a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Jan Vitula MŠMT."

Podobné prezentace


Reklamy Google