Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Zásadní dokumenty pro úspěšnou realizaci projektu: -Smlouva o realizaci grantového projektu -Příručka pro příjemce o finanční podporu z OP VK -od 30. 10. 2009 účinná nová verze Příručky (verze 3) -Operační program OP VK -Prováděcí dokument OP VK

3 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Monitorovací zpráva (MZ): 1.nejdůležitější nástroj pro sledování a kontrolu průběhu realizace projektů z hlediska dosahování sledovaných cílů; 2.umožňuje včas rozpoznat rizika a předejít chybám při realizaci projektových aktivit a nesrovnalostem při čerpání prostředků. Typy monitorovacích zpráv:  průběžné MZ (za každé 3 měsíce; po vyčerpání 80% prostředků);  závěrečná MZ (do 2 měsíců od ukončení realizace GP);  MZ o udržitelnosti (každoročně od ukončení realizace GP po dobu 5ti let).

4 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 I. Zdroje informací a tipy pro vyplňování MZ  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 3; z 21. 10. 2009), kap. 8. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv (s. 109-114);  Čl. VII Smlouvy o realizaci grantového projektu (povin. předkládat MZ);  Monitorovací zpráva (dále „MZ“) se vyplňuje do předepsaného formuláře viz www.vysocina-finance.cz → sekce Finanční zdroje z EUwww.vysocina-finance.cz → OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost → Příručky a návody;  Součástí MZ jsou přílohy – jejich výčet je uveden v části D monitorovací zprávy – dodávají se pouze relevantní přílohy (pro danou MZ);  Důležitá je i správná volba barevné/černobílé varianty formuláře MZ (barevnou verzi MZ netisknout černobíle → porušení pravidel publicity);  MZ vč. příloh se odevzdává v listinné podobě a na CD-R / on-line v aplikaci Benefit 7 (vyplní se on-line na www.eu-zadost.cz na záložce Konto projektu).

5 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016  originál MZ (se všemi přílohami) podepisuje statutární zástupce/oprávněná osoba a následně ji projektový manažer předloží osobně/zašle poštou v zalepené obálce na adresu:  V předním levém rohu musí být obálka označena: Jméno projektového/finančního manažera Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 57, 587 33 Jihlava ORR …./2008 Registrační číslo GP „Název GP“ "Neotvírat - Monitorovací zpráva"

6 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016  Pokud MZ vykazuje jakýkoliv nedostatek nelze proplatit vykázané výdaje ze žádosti o platbu dokud nebude MZ doplněna/nedostatek odstraněn;  Projektový manažer ZS je oprávněn požadovat po příjemci chybějící nebo doplňující informace k dodané MZ → o nedostatcích MZ informuje příjemce písemnou výzvou (dopisem nebo prostřednictvím el. pošty);  Příjemce se zavazuje bezodkladně MZ doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené ve výzvě;  do 30 kalendářních dnů od schválení MZ je ze strany ZS poskytnuta platba ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů uvedených v žádosti o platbu předložené spolu s MZ.

7 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 II. Jak vyplnit MZ a nejčastější chyby při vyplňování MZ 1.Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Celková výše finanční podpory [Kč] → maximálně ve výši celkových způsobilých výdajů GP schválených zastupitelstvem Křížové financování [Kč] → dle aktuální verze rozpočtu (zohlednit přesuny provedené podstatnou změnou) Monitorované období → musí vždy navazovat na předchozí monitorované období – období počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu s kalendářními měsíci (pozor zejm. při předkládání mimořádné MZ) Datum vypracování zprávy → často opomíjená část – nutné vyplnit v souladu s datem předložení MZ

8 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Identifikace příjemce vč. uvedení statutárního zástupce → musí být v souladu s údaji uvedenými v projektové žádosti/uzavřené Smlouvě a v případě jejich změny nutné neprodleně ohlásit (dle pravidel oznam. nepodstatné změny) Pravidla oznamování nepodstatné formální změny:  kontaktních údajů (adresy, telefonního čísla) a sídla příjemce  neprodleně;  kontaktní osoby projektu a manažera projektu  neprodleně;  názvu subjektu příjemce  příjemce předem informuje poskytovatele dotace (poskytovatel dotace řeší změnu názvu dodatkem ke Smlouvě);  statutárního zástupce  příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně statutára spolu s podklady, které tuto změnu prokazují (poskytovatel dotace řeší změnu statutára dodatkem ke Smlouvě);

9 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 3. Realizované klíčové aktivity (KA) Číslo a název KA → musí odpovídat číselnému pořadí a názvu uvedenému v projektu Období realizace KA → dle skutečné realizace aktivity v rámci monitorovaného období Pozor na soulad realizovaných KA s plánovaným harmonogramem! Pokud není období realizace KA v souladu s harmonogramem, musí příjemce dodat přepracovaný harmonogram na celé období realizace GP (nestačí pouze aktuální rok)! Podrobný popis realizace KA → z popisu jednotlivých klíčových aktivit musí být zřejmé, že jsou naplňovány cíle projektu dle projektové žádosti, resp. smlouvy o realizaci GP Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity → musí být vždy v souladu s výstupy klíčových aktivit (plánovanými v projektu)

10 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 4. Další informace o realizaci projektu → prostor pro popis aktivit projektu přímo nesouvisejících s KA schůzky realizačního týmu; → role a zapojení partnerů do realizace projektu, → informace o doplňkových/návazných aktivitách projektu spolufinancovaného z jiného OP 5. Plánované klíčové aktivity projektu Období realizace klíčové aktivity → 2 možné způsoby vymezení: 1) Termíny realizace KA plánované v období následujícím po aktuálně monitorovaném období až do konce realizace projektu; 2) Termín plánované realizace KA pouze v navazujícím monitorovaném období. JE NUTNÉ VYBRAT SI JEDEN ZE ZPŮSOBŮ UVÁDĚNÍ OBDOBÍ REALIZACE PLÁNOVANÉ KA A POTÉ JEJ JEDNOTNĚ POUŽÍVAT U VŠECH AKTIVIT!

11 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 6. Publicita projektu  Popis použitých nástrojů a opatření realizovaných na zajištění publicity se musí odvíjet od aktivit uvedených v projektové žádosti (vše, co si žadatel uvedl v projektové žádosti, musí naplnit); viz Příručka pro příjemce – kap. 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. 7. Zadávací řízení  Stručný popis zadávacích řízení vyhlášených a uzavřených v rámci monitorovacího období;  Kompletní přehled ZŘ uzavřených v rámci monitorovacího období se uvádí v příloze č. 2 MZ;  Nutné dodržet všechny závazné postupy pro zadávání zakázek financovaných z OP VK viz Příručka pro příjemce – kapitola 7. Pravidla výběru dodavatelů.

12 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Požadované podklady k ZŘ:  text oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podávání nabídek vč. dokladů prokazujících jejich odeslání;  doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku výzvy k podávání nabídek (printscreen internetové stránky);  kopie nabídek podaných oslovenými uchazeči;  zápis o posouzení a hodnocení podaných nabídek;  kopie smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem;  text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku vč. dokladů prokazujících jejich odeslání.

13 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 8. Veřejná podpora  Popis a kalkulace veřejné podpory / podpory de minimis poskytované příjemci a popis postupu při poskytování veřejné podpory/podpory de minimis. V rámci prioritní osy 1 OP VK (OP 1.1, 1.2 a 1.3) nerelevantní – vyplnit v prvním řádku „ne“. 9. Kontrola na místě  Popis průběhu a výsledků kontroly na místě vč. identifikace kontrolující osoby. Popsat zjištěné nedostatky včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

14 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 10. Podstatné a nepodstatné změny Podstatné změny v projektu  Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti; V případě pochybností, je změna vždy považována za podstatnou změnu!  Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu; musí být odsouhlasena partnery příjemce;  Žádost o schválení podstatné změny zaslat doporučeným dopisem na ZS nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu.  Zakládají povinnost upravit nebo doplnit Smlouvu o realizaci GP (dodatkem, který schvalují orgány kraje);  Změna nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním Smlouvy. Výčet podstatných změn → Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK str. 23

15 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Podstatné změny v projektu např.:  změna právní formy příjemce;  změna týkající se monitorovacích indikátorů;  zapojení nového partnera do projektu;  podstatná změna rozpočtu – blíže viz Příručka pro příjemce, kapitola 5.5.2;  změna projektového účtu;  změna smlouvy příjemce s partnerem (mající charakter podstatné změny);  odstoupení partnera v průběhu realizace projektu.

16 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Nepodstatné změny projektu  Nemají vliv na dosažení cílů projektu a nedotknou se povinností plynoucích z právního aktu (naplnění monitorovacích indikátorů);  Příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele. O změně musí následně písemně informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě; A.Formální změny → změny kontaktních údajů a osob, názvu příjemce či statutárního zástupce (pravidla oznamování viz slide č. 7); B.Věcné změny → např. změna v harmonogramu realizace KA; C.Změny v rozpočtu → pouze slovní popis a zdůvodnění změn; přehled změn v vyplnit do Přepracovaného rozpočtu projektu (Př. č. 9 MZ). Výčet nepodstatných změn → viz Příručka pro příjemce podpory str. 21 a 22

17 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory (MI) a komentář  vypsat všechny MI dle přílohy č. 1 MZ (v souladu s projektovou žádostí);  hodnota MI se uvádí kumulativně za všechna předchozí monitorovací období;  je nutné sledovat i naplňování dílčích MI - muže/ženy či chlapce/dívky (i v případě, že tyto MI si příjemce nezvolil v rámci MI v projektové žádosti)  ke každému MI v komentáři popsat, jakým způsobem byl naplněn: Příklad: vytvořena metodika „Interaktivní výuka přírodovědných předmětů“ nebo podpořeno 100 žáků při pilotní výuce s využitím interaktivní tabule → pro zabezpečení správného pojetí vykazovaného MI může ZS požadovat doložení ukázek jednotlivých produktů v průběhu realizace projektu.

18 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 III. Správné pojetí monitorovacích indikátorů Počet podpořených osob (v počátečním/dalším vzdělávání/klientů služeb) - fyzické osoby se do hodnoty MI načítají, pokud se žák/pedagog/rodič/klient služby účastnil několika kurzů/modulů různého zaměření (např. kurz ICT a anglického jazyka) popř. kurzů, které na sebe nenavazují; - úspěšně podpořená osoba musí splnit podmínky/kritéria stanovená v projektové žádosti (předepsaný způsob ukončení kurzu/programu). Počet osob poskytujících služby - fyzické osoby se do hodnoty MI započítají pouze 1x - pouze osoby poskytující vzdělávací služby nebo služby, které se vzděláváním souvisejí (poradenství, konzultace, metodickou podporu - do MI se nezahrnují členové realizačního týmu, zajišťujícípouze administraci (projektový/finanční manažer, administrativní asistent apod.).

19 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - nově vzniklé/inovované produkty určené pro cílovou skupinu (její vzdělávání, metodickou podporu, praktický rozvoj dovedností apod.); → do hodnoty MI nelze zahrnout tyto výstupy : výsledky práce žáků, které dále neslouží ke vzdělávání cílové skupiny (např. výkresy žáků, ročníkové práce), DVD a webové prezentace, které slouží k dokumentaci projektových aktivit (publicita); - 1 produkt je logicky nedělitelný celek – např. soubor pracovních listů k inovovanému vzdělávacímu předmětu, inovované ŠVP pro konkrétní ročník školy, metodika pro určitou vzdělávací oblast → Příklad: pokud je v rámci inovace výuky přírodovědných předmětů vytvořeno 6 prezentací a 50 pracovních listů o vesmíru mohou se započítat pouze 2 produkty - v průběhu realizace projektu se produkt započítává pouze 1x bez ohledu na dobu či opakované využití produktu (1 nebo 2 školní roky).

20 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP - nově vytvořené/inovované produkty, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15% výuky → měřeno podílem vyučovacíchhodin, rozsahem stran v rámci metodiky apod. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - nově vytvořené/inovované produkty, ve kterých je problematice ICT věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin KOMPONENTA ICT ZNAMENÁ, ŽE DANÝ PRODUKT ROZVÍJÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE U CÍLOVÉ SKUPINY! NELZE ZAPOČÍTAT PRODUKT, KTERÝ JE ZAMĚŘEN NAPŘ. NA ROZVOJ KOMPETENCÍ V AJ A JE VYUČOVÁN FORMOU E-LEARNINGU – ZDE JE ICT POUZE NÁSTROJEM VZDĚLÁVÁNÍ. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - v rámci MZ se SVP dokládá čestným prohlášením ředitele školy (při kontrole na místě ověříme prohlášení ředitele vyžádáním diagnostiky z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně- pedagogického centra)

21 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 IV. Zdroje monitorování - plnění MI musí být ověřitelné, vykazované ukazatele se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (nebo partnerem) Evidence a dokladování podpořených osob  dokladování podpořených žáků → třídní knihy, v případě starších žáků prezenční listiny (vhodné pro exkurze) + jmenné seznamy žáků  podpoření pedagogové → prezenční listiny + jmenné seznamy  podpoření poskytovatelé služeb → doložením mzdových výdajů/faktur za služby Dokladování vytvořených produktů → v průběžných MZ postačí popis uvedený ve zdrojích dat pro MI (případně na vyžádání ukázka konkrétního MI); → spolu se závěrečnou MZ na konci projektu nutné předložit všechny vytvořené výstupy v tištěné/elektronické podobě (na CD) dle charakteru MI.

22 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Ve formátu pořadové číslo ŽoP/rok Částky uvedené ve Smlouvě o realizaci GP Částky uvedené v Soupisce účetních dokladů Součet řádků b./b1. za všechna předchozí monitorovaná období (schválené částky) Součtové řádky Částky uvedené v Žádosti o platbu NESMÍ být VYŠŠÍ než vyplacená ZÁLOHA

23 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Součet kladných úroků připsaných na ZBÚ za monitorované období Součet kladných úroků připsaných na ZBÚ od připsání dotace do konce předchozího monitorovaného období (tj. bez tohoto monitorov. období) Uvede se stejná částka jako v bodě a. Uvede se 0,00 Kč. Součet a. + b. Podle druhu vykazovaných příjmů např. kladné úroky

24 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Termín uvést termín následující ŽOP (např. 30. 4. 2010) Částka (Kč) uvést předpokládanou výši čerpání v následujícím monitorovaném období dle Harmonogramu čerpání Poznámky uvést, na co bude částka využita

25 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Příloha č. 1 MZ - Monitorovací indikátory → uvést všechny MI dle schválené proj. žádosti/dodatku ke Smlouvě Název výzvy: dle identifikace výzvy uvedené na proj. Žádosti → Kraj Vysočina – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.x Stav ke dni: poslední den monitorovacího období, k němuž se MZ vztahuje Měrná jednotka: uvádí se počet osob/ks (původně se zde vykazovala plánovaná hodnota) Dosažená hodnota: uvádí se průběžně dosažená kumulativní hodnota za všechna předchozí monitorovací období (vč. období prokazovaného v MZ)

26 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Příloha č. 2 MZ - Přehled uzavřených zadávacích řízení Pořadové číslo zadávacího řízení → číslo ve tvaru: číslo zadávacího řízení/rok jeho vyhlášení, např. 01/2010 Typ zadávacího řízení → nejčastější typ: A - nad 100 000 Kč nebo B - nad 500 000 Kč Datum podpisu smlouvy s dodavatelem → uvést dle data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami se určí datum uzavření zadávacího řízení Příloha č. 10 MZ – Přepracovaný harmonogram projektu → uvést na celé období realizace projektu → vypsat všechny aktivity z projektové žádosti, názvy aktivit neměnit!

27 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 Příloha č. 11 MZ – Podpisový vzor osob oprávněných k podepisování a schvalování dokumentů a operací v rámci projektu OP VK Rozsah oprávnění → uvést veškeré dokumenty, které je daná osoba oprávněna podepisovat Platnost → OD KDY DO KDY Příloha č. 12 MZ – Pracovní výkaz Role v projektu → uvést v souladu s názvem pozice uvedené v popisu realizačního týmu Popis vykonaných aktivit → konkrétně specifikovat vykonanou činnost v souladu s náplní práce a doloženými výstupy projektu (např. příprava metodiky k projektové výuce „Můj region“)

28 Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 29. září 2016 KONTAKT: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava www.vysocina-finance.cz Michala Pechová → pechova.m@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 547pechova.m@kr-vysocina.cz Jana Zikánová → zikanova.j@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 548zikanova.j@kr-vysocina.cz Simona Kašpárková → kasparkova.s@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 539kasparkova.s@kr-vysocina.cz ? PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ? DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Jana Zikánová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google