Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: 5. 3. 2014 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_300 Licence: CC BY-NC-SA 3.0 Jméno autora:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: 5. 3. 2014 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_300 Licence: CC BY-NC-SA 3.0 Jméno autora:"— Transkript prezentace:

1 Datum: 5. 3. 2014 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_300 Licence: CC BY-NC-SA 3.0 Jméno autora: Mgr. Jana Hávová Škola: St ř ední um ě leckopr ů myslová škola Jihlava-Helenín Název práce: Karel Č apek Předmět: č eský jazyk a literatura Ročník: 3. Časová dotace: 40 minut Vzdělávací cíl: Ž ák se seznámí s hlavním p ř edstavitelem demokratického proudu č eské mezivále č né prózy. Bude schopen charakterizovat jeho tvorbu, vybraná díla podrobn ě ji. Pomůcky: ICT technika, projektor Inovace: Zapojení audiovizuální techniky do výuky.

2 ž ivot a dílo

3 * Malé Svato ň ovice+ Praha  prozaik, dramatik, ž urnalista, p ř ekladatel, dramaturg Vinohradského divadla  7x navr ž en na Nobelovu cenu  zastánce demokracie, pacifismu, spravedlnosti  upozor ň oval na p ř etechnizování spole č nosti, zneu ž ití techniky  p ř edseda č eského PEN klubu

4  ze vzd ě lané a um ě lecky zam ěř ené rodiny  bratr Josef – malí ř, spisovatel  sestra Helena – spisovatelka  man ž elka Olga Scheinpflugová – here č ka  blízký p ř ítel Masaryka  aktivní boj proti fašismu otev ř en ě kritizoval situaci v Evrop ě, varoval p ř ed fašismem odmítl emigrovat  gestapo plánovalo jeho zat č ení  zem ř el na zápal plic o Vánocích 1938

5 Karel Č apek - dílo  rozsáhlé dílo – tematicky i ž ánrov ě  demokratický proud 1) spolupráce s bratrem Josefem knihy povídek Krakonošova zahrada Zářivé hlubiny 2) povídkové knihy téma: nemo ž nost poznání pravdy, lidské vztahy, svoboda č lov ě ka, pesimismus Boží muka Trapné povídky Povídky z jedné kapsy; Povídky z druhé kapsy  detektivní téma, pohled na p ř ípad z r ů zných úhl ů

6 3) publicistika – Národní listy, Lidové noviny fejetony, cestopisy, sloupky – č tivé, oblíbené Zahradníkův rok – fejetony Anglické listy; Italské listy; Výlet do Španěl 4) utopie – romány, dramata varuje p ř ed p ř etechnizováním spole č nosti, p ř ed špatnými lidmi vliv na rozvoj sci-fi Ze života hmyzu – satirické drama, alegorie  psané s Josefem  tulák pozoruje ř íši hmyzu  hmyz znázor ň uje lidské vlastnosti (mravenci touhu po válce, motýli marnivost,...)

7 RUR – v ě decko-fantastické drama  Rossum ʹ s Universal Robots – továrna na roboty, ur č ené na lidskou práci, poté i do války  roboti se vzbou ř í, zni č í lidstvo  nechají ž ít vynálezce Alquista – ten zná tajemství jejich výroby  v záv ě ru nad ě je – mezi roboty Helenou a Priamem se rozvíjí city  robot – slovo od bratra Josefa Továrna na absolutno – román  p ř ístroj, který št ě pí uhlí a zárove ň uvol ň uje „abolutno“, p ř ináší blahobyt, ale i fanatismus a touhu po válce  p ř ístroj je zni č en – nad ě je, optimismus

8 Krakatit – román  téma: zneu ž ití v ě dy a techniky, zodpov ě dnost v ě dce za své vynálezy  Ing. Prokop vynalezne t ř askavinu Krakatit, po výbuchu laborato ř e prozradí návod Tomešovi  Tomeš chce vynález zpen ěž it, Prokop ho hledá, aby mu v tom zabránil  v záv ě ru dochází ke zni č ení látky, Prokop zapomíná vzorec na její výrobu Věc Makropulos – drama  téma nesmrtelnosti  here č ka Emílie Marta vypila elixír dlouhého ž ivota, po 300 letech odmítne prodlou ž it ž ivot znovu, proto ž e ž ivto bez konce nemá smysl

9 5) varování p ř ed fašismem, válkou Válka s mloky (1936) – utopický román  zvláštní druh mlok ů – inteligentní, schopní konat lidskou práci  p ř emno ž í se a vzbou ř í se, zalo ž í vlastní stát  ni č í pevniny, aby m ě li dostatek m ě l č in, objevují se i ve Vltav ě – ohro ž ení lidstva, katastrofický záv ě r  varování p ř ed fanatismem, který snadno zmanipuluje lidstvo, kritika fašistického N ě mecka Bílá nemoc – protivále č né drama  dr. Galén objeví lék na nelé č itelnou chorobu  chce ho vydat pod podmínkou ukon č ení zbrojení a zachování míru (onemocní maršál, který chystá válku)  dr. Galén je ušlapán zfanatizovaným davem, lék je zni č en

10 Matka – protivále č né drama  matka Dolores ztratila mu ž e a č ty ř i syny (Ond ř ej, Ji ř í, Petr a Kornel), kte ř í zem ř eli pro svoje ideály, č est, pomoc ostatním  matka s nimi mluví, nechápe je, cítí bolest a sna ž í se chránit nejmladšího syna Toniho  sama ho však pošle do války, kdy ž slyší o zabíjení malých d ě tí  mu ž ský × ž enský pohled na sv ě t 6) téma poznání pravdy – tzv. noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život filozofická díla – hledání pravdy, událost z r ů zných úhl ů pohledu

11 7) další díla Hovory s TGM  fiktivní hovory s Masarykem, vyjád ř ení jeho názor ů (demokracie, humanita) Dášeňka čili Život štěněte Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek p ř eklady z francouzštiny

12  Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ro č ník st ř edních škol. U č ebnice. Zkrácená verze. Didaktis: Brno, 2012.  Hánová, Eva a kol. Odmaturuj z literatury. Didaktis: Brno, 2002.  Karel Č apek. Autor fotografie neznámý, Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel- capek.jpg?uselang=cs. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel- capek.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Datum: 5. 3. 2014 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_300 Licence: CC BY-NC-SA 3.0 Jméno autora:"

Podobné prezentace


Reklamy Google