Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop 3. června 2008, Praha Informace o novele zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a o novele koncesního zákona (KZ) včetně poznatků z hodnocení dopadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop 3. června 2008, Praha Informace o novele zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a o novele koncesního zákona (KZ) včetně poznatků z hodnocení dopadů."— Transkript prezentace:

1 Workshop 3. června 2008, Praha Informace o novele zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a o novele koncesního zákona (KZ) včetně poznatků z hodnocení dopadů regulace (RIA) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru

2 Obsah prezentace: 1. Informace o novelách ZVZ a KZ 2. Hodnocení dopadů regulace (RIA) a) Konzultace v rámci RIA b) Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek 3. Změny v novelách

3 1. Informace o novelách ZVZ a KZ

4 Informace o novelách ZVZ a KZ Důvod: Směrnice EP a Rady 2007/66/ES z 11.12. 2007 – novela dohledových směrnic (zvýšení účinnosti přezkumného řízení – neúčinnost smlouvy). Cíle:  Transpozice směrnice 2007/66/ES (termín pro transpozici: 20.12.2009)  Vyjasnění právního stavu koncesí, „kvazikoncesí“ a právního rámce PPP  Zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek  Zvýšení transparentnosti dle požadavku usnesení vlády 1199/2006 a 935/2007  Odstranění výkladových nejasností  Odstranění věcných chyb ZVZ a KZ  Posílení prvků hospodárnosti, účelnosti a efektivity Zpracovává se malá RIA. Sběr podnětů od zadavatelů a široké odborné veřejnosti – konzultace v rámci RIA.

5 Harmonogram novel ZVZ a KZ 2008 leden – přípravná fáze, zahájení RIA zpracování analýz současného stavu web anketa, přijímání a vyhodnocení námětů stanovení obsahu změn v zákonů červen – zahájení zpracování leg. textu novel červenec – dokončení leg. textu, připomínkové řízení na MMR srpen – meziresortní připomínkové řízení !! září – vyhodnocení, vypořádání připomínek říjen – předložení návrhů zákona vládě !! listopad, prosinec – další legislativní proces, projednání v LRV 2009 únor – předložení do Poslanecké sněmovny !! květen – projednání v Senátu červen – podpis prezidenta červenec – Sbírka zákonů – korektury – publikace 1. červenec – účinnost !!! Krizový scénář : možné posuny. prosinec - závazný termín ukončení transpozice dohledové směrnice 2010 1.ledna 2010 – účinnost novel obou zákonů !!

6 2. Hodnocení dopadů regulace (RIA)

7 Hodnocení dopadů regulace (RIA) Usnesení vlády ČR č. 877/2007 => od 1. listopadu 2007 ke všem legislativním návrhům pro zvýšení kvality regulace povinnost zpracovávat Hodnocení dopadů regulace „RIA“ (Regulatory Impact Assessment). Pro oblasti VZ a koncesí - podstatná analýza rozsahu činností dle uvedených zákonů. Náklady na zavedení změn a dopady relativně odhadnutých navržených úprav jsou přímo úměrné objemu činností. Odbor veřejného investování realizuje v rámci RIA proces konzultací k novele ZVZ a k novele KZ a to v souladu s obecnými zásadami hodnocení dopadů regulace, cíly vlády č. 02.11 a č. 07.04. a metodikou Ministerstva vnitra ČR pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.

8 2. a) Konzultace v rámci RIA

9 Konzultace v rámci RIA Plán komunikační kampaně včetně vědeckých konferencí v Brně a v Praze a workshopů s odbornou veřejností. Proces samotných konzultací k novelám nastartován dne 31. 1. 2008 spuštěním příjmu námětů od odborné i široké veřejnosti (prodlouženo do 20.3.). Budou realizována jednání se zástupci nejvýznamnějších zainteresovaných organizací např. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví či Transparency International a dalšími.

10 Konzultace v rámci RIA Odhad počtu osob dotčených regulací: - počet zadavatelů a pracovníků zadavatelů cca. 18 000 osob - počet dodavatelů zabývajících se zadávacími řízeními dle ZVZ cca. 12 000 osob > celkem dotčených subjektů cca. 30 000 osob Forma pro komunikaci s veřejností : web anketa adresný dopis (cíleně osloveno 90 subjektů - státní správa, profesní samospráva, územně samosprávné celky), informační e-mail (identifikace zainteresovaných subjektů prostřednictvím DataKO, asociací, apod.), Informace s výzvou k podávání námětů k novelám byla uveřejněna i na vybraných internetových adresách, MMR, Portál VZaK, IS VZ US Portál VZaK - on-line formulář/anketa – shromážděno 353 námětů

11 2. b) Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek

12 Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek Odhad celkového objemu veřejných zakázek podle Evropské komise: 15 % až 20 % HDP! Upřesněné výpočty (analýza VŠE) pro ČR: kolem 17,5 % HDP - tj. 565 mld. Kč (2006)!

13 Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek 2352 412 3487 610

14 Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek

15 199571860813253

16 Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek

17

18

19

20

21

22

23 3. Změny v novelách

24 Změny v rámci chystaných novel – I. Transpozice směrnice 2007/66/ES Povinnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek - dána závazky ČR vůči EU. Vyjasnění právního stavu koncesí, „kvazikoncesí“ a právního rámce PPP V souladu s evropskými zadávacími směrnicemi je účelem novel zákonů vytvořit moderní, flexibilní a jednodušší právní rámec pro oblast veřejného investování v ČR => snížení administrativní a následně finanční zátěže zadavatelů.

25 Změny v rámci chystaných novel – II. Zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek zjednodušit prokazování kvalifikace nevyžadování zbytečných kvalifikačních dokladů nevyžadování duplicitních údajů v rámci společných nabídek apod. ponechání procesních úkonů v rámci řízení na odpovědnosti zadavatele nulové formální požadavky na nabídku posílení možnosti napravení formálních závad Zvýšení transparentnosti dle požadavku usnesení vlády 1199/2006 a 935/2007 snížení limitu u veřejných zakázek malého rozsahu zvážit povinnost uveřejňovat zjednodušená podlimitní řízení v informačním systému VZ

26 Změny v rámci chystaných novel – III. Odstranění výkladových nejasností nejasné postavení kvazikoncesí podle § 156 nejednoznačné doručování problematika opčního práva – vztah mezi předmětem a objemem opce řešení otázky právního nástupnictví – převod práva k vysoutěžené zakázce Odstranění věcných chyb ZVZ a KZ Při praktické aplikaci ZVZ a KZ se projevilo několik problematických oblastí (např. komplikovaná systematika, problematická návaznost jednotlivých částí zákona apod.).

27 Posílení prvků hospodárnosti, účelnosti a efektivity  úsilí o stanovení povinnosti pro zadavatele uplatňovat principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při zadávání veřejných zakázek, jejich výběru a kontrole s ohledem na hospodárné, efektivní a účelné nakládání se zdroji !  zavedení kriteria provozních nákladů – zohlednění životního cyklu VZ  posílení ekonom. kritérií pro hodnocení předmětu VZ v prováděcích předpisech

28 Elektronizace veřejného zadávání Elektronizace procesu zadávání VZ – moderní evropský trend vedoucí k zrychlení, zefektivnění a zlevnění procesu zadávání VZ:  zpřesnění popisu elektronických institutů profil zadavatele (vhodné uveřejnění) eAukce  podpora elektronizace – zkracování termínů ZŘ  odstranění povinné atestace el. nástrojů před použitím v zadávacím řízení (ex ante), zavedení systému ověřování shody leg. rámce a el. nástroje (ex post)

29 Dopad navrhovaných změn Náklady spojené s novelizací - relativně vysoké, (školení zadavatelů i dodavatelů, odborné veřejnosti, aktualizace metodik, e ‑ learningových programů) => velmi přibližný odhad nákladů cca. 10 až 30 milionů Kč. ALE! Aplikací nových a upravených ustanovení v novelách očekáváme dosažení úspor finančních prostředků veřejných rozpočtů v rozsahu 2 až 5 % z velikosti trhu veřejných zakázek, tj. cca. 12 až 30 mld. Kč! Celková bilance novel uvedených zákonů vychází jednoznačně pozitivně.

30 Kontaktní údaje RNDr. Jiří Svoboda Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Praha 1, Na Příkopě 3 Tel.: 234 154 307 Mail: jiri.svoboda@mmr.czjiri.svoboda@mmr.cz www.mmr.cz – stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.portal-vz.cz


Stáhnout ppt "Workshop 3. června 2008, Praha Informace o novele zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a o novele koncesního zákona (KZ) včetně poznatků z hodnocení dopadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google