Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramatika jako proces Dana Hánková AKCENT College s.r.o. 28. setkání AUČCJ, 27. 2. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramatika jako proces Dana Hánková AKCENT College s.r.o. 28. setkání AUČCJ, 27. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Gramatika jako proces Dana Hánková AKCENT College s.r.o. 28. setkání AUČCJ, 27. 2. 2010

2 2 Komunikativní vyučování Pozornost všem čtyřem dovednostem – cílem je komunikační kompetence (komplexnost) Pozornost potřebám studentů (adresnost a užitečnost) The post-methods era Richards a Rogers, 2001; Hrdlička, 2009

3 3 Charakteristiky metod Vyučování + ‚Učení‘ Kontext školní třídy Gramatická pravidla a dril Opravování chyb Zaměření na formu Důraz na přesnost a správnost Vyučování – ‚Osvojování‘ Přirozený kontext Ponoření se do jazyka Comprehensible input Zaměření na obsah Důraz na plynulost projevu

4 4 Gramatika a komunikativní vyučování Obsah sdělení (význam) je prvořadý a kontext je základním východiskem. Gramatiku lze vykládat všemi prostředky, které studentům pomůžou, – podle věku, zájmu, atd. Užití mateřského jazyka je v odůvodněných případech možné. Překlad je možný, pokud jej studenti potřebují, nebo jim pomůže. Cílový jazykový systém se nejlépe naučí při snaze o komunikaci. Každý jednotlivec si konstruuje jazyk sám, často metodou pokusu a omylu. (Richards a Rogers, 2001; srovnání audiolingvální metody a komunikativního vyučování z r. 1983)

5 5 Způsoby prezentace gramatiky Deduktivní Induktivní Situační Řízené objevování (guided discovery) V rámci hodiny typu PPP (Presentation – Practice – Production) TTT (Test – Teach – Test)

6 Proč gramatika jako proces?

7 7 -Coffee? -Please. -Milk? Sugar? -No milk. One sugar. Thanks. -Toast? -No thanks. -Juice? -Mmm. (Thornbury, 2001:3)

8 8 Sdělujeme a rozumíme víc než říkáme. -Would you like some of this coffee? -Yes, I would like some of that coffee, please. -Do you take milk? Do you take sugar? -I don‘t take milk. But I will take one sugar, thanks. -Would you like some of this toast? -I‘d prefer not to have any of that toast, thanks. -Can I offer you some of this juice? -Yes, I would like some of that juice.

9 9 K čemu je gramatika? ‚Domluvili jsme se rukama nohama‘: gesto a slovo Vyjádření vzdálenosti: -Sociální -Časové -Prostorové

10 10 Gramatika jako proces Jazyk jako komplexní dynamický systém – vyvíjí se Obsah je prvotní a určuje formu, tj. gramatiku je třeba vybírat a upravovat podle obsahu Vyjadřování ‚vzdálenosti‘ v komunikaci – výběr jazykových prostředků Proces učení – postupné osvojování v procesu komunikace (interjazyk) – konstrukce jazykového systému není lineární Podpora poskytovaná učitelem se mění

11 11 V češtině je to trochu jinak … -Coffee? -Please. -Milk? Sugar? -No milk. One sugar. Thanks. -Toast? -No thanks. -Juice? -Mmm. -Kávu? -Prosím. -Mléko? Cukr? -Bez mléka. Jeden cukr. Díky. -Topinku? -Ne, díky. -Džus? -Ehm.

12 12 Vstup zakázán Zákaz vstupu Nevstupovat

13 13 Čím pro nás může být ‚gramatika jako proces‘ inspirativní? Uvědomit si, že učení není lineární a aditivní proces a pokus a omyl jsou jeho přirozenou součástí Oprostit se od relativně mechanického vyplňování cvičení v učebnici, která jsou zaměřená jen na jeden jev Zařadit cvičení, kdy studenti přemýšlejí o gramatice a vybírají formu na základě významu/obsahu, který chtějí vyjádřit – jako nezbytný krok v osvojování jednotlivých jazykových jevů a předpoklad využití v komunikačních cvičeních Noticing grammar Grammar interpretation activities

14 14 Aktivity na rozvíjení gramatiky jako procesu Neúplný kontext, nezvyklé schéma: neúplná informace zvyšuje nároky na přesnost gramatiky (information gap, schema bending) Vysoké nároky na přesnost (high incentive for precision): řešení problému, vyjádření osobních postojů - personalisation, prvky hry Přítomnost opor (low pressure): slovní zásoba, čas na přípravu, psaní, zopakování úkolu - task repetition Důkladná/pozitivní zpětná vazba (high feedback, scaffolding)

15 15 Form-focus versus meaning-focus (1) T What did you do at the weekend, Ana? S I go to the mountains. T Oh, really? Did you go alone? S No, I go with my friend. T How nice. What did you do? S We go skiing.

16 16 Form-focus versus meaning-focus (2) T What did you do at the weekend, Ana? S I go to the mountains. T Not go. What‘s the past of go? S goed? T No, it‘s irregular. Look (napíše na tabuli): go - went S I went to the mountains. T Good. Juan, what did you do at the weekend?

17 17 Form-focus versus meaning-focus (3) T What did you do at the weekend, Ana? S I go to the mountains. T Last weekend, I mean. S Last weekend, I …erm … went to the mountains. T Did you go alone? S No, I go with my friend. T You went with your friend? S Yes, I went with my friend.

18 18 Obsah a forma společně (!) Aby si student povšiml, jakým způsobem gramatika ovlivňuje obsah sdělení, musí textu nejdříve rozumět. Studenti si musí uvědomit, proč volba konkrétní struktury, a ne jiné, je důležitá. Pouze opakovaný výskyt cílové struktury v textu nebo v průběhu aktivity nestačí. Teprve explicitní uvědomění si souvislosti významu a formy může mít dlouhodobý efekt, pokud jde o restrukturování studentova interjazyka. Proto jsou důležité činnosti zaměřené na interpretaci gramatiky (grammar interpretation activities); v počátečním stadiu bez nutnosti produkce cílového jazyka. (Thornbury, 2001:40; R. Ellis)

19 19 Příklad HOLÁ, L. New Czech Step by Step. Lesson 6, s. 64: Co dělal Petr? Co dělala Eva? – minulý čas

20 20 Shrnutí Fáze procesu učení Model podle Scrivenera (2005:254): na co je třeba myslet při gramatické hodině co je třeba (u)dělat a jak strukturovat hodinu

21 21 1 Velký kontakt s jazykem prostřednictvím čtení a poslechu input 2 Pozornost zaměřená na užití cílových jazykových jevů 3 Porozumění formě (vč. výslovnosti), významu, a užití (typické situace, konverzace, kontexty) jaz. jevu intake 4 Řízené procvičení s omezenou přítomností jiných jevů output 5 Procvičení nových jevů v řízené ústní komunikaci 6 Užití nových jevů v ústní a písemné komunikaci v různých kontextech 7 Zapamatování jevů

22 22 Role učitele Poskytuje vstupní informace (input) Účastní se interakcí Usnadňuje učení se jednotlivým položkám (item learning) Usnadňuje objevování typických příkladů (pattern detection) Vytváří příležitosti pro produkci studentů (output) Poskytuje zpětnou vazbu (Thornbury, 2001:56)

23 23 Závěr Posun od transmise ke konstrukci a skutečnému zaměření na studenta: Rozvoj studijních dovedností a komunikačních strategií Autonomní učení Samostatné užívání jazyka v komunikačních situacích

24 24 Literatura HOLÁ, L. New Czech Step by Step. Praha : Akropolis, 2004. SCRIVENER, J. Learning Teaching. Oxford : Macmillan, 2005. HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha : Karolinum, 2009. RICHARDS, J.C.; ROGERS, T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. Second Edition. Cambridge : CUP, 2001. THORNBURY, S. How to Teach Grammar. Harlow : Longman, THORNBURY, S. Uncovering Grammar. Oxford : Macmillan, 2001.

25 25 Děkuji Lídě Holé za cenné připomínky a rady

26 26 Děkuji za pozornost Dana Hánková dana.hankova@akcent.cz


Stáhnout ppt "Gramatika jako proces Dana Hánková AKCENT College s.r.o. 28. setkání AUČCJ, 27. 2. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google