Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Výsledky učení v pedagogické činnosti vysokých škol Představení metodiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Výsledky učení v pedagogické činnosti vysokých škol Představení metodiky."— Transkript prezentace:

1 Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Výsledky učení v pedagogické činnosti vysokých škol Představení metodiky

2 Obsah a struktura vystoupení Co jsou a k čemu jsou výsledky učení? Co znamená jejich implementace do pedagogické praxe pro učitele? Co od učitele vyžaduje? Co učitelům může přinést? Co přinese studentům? Cíl: představit, jak lze s kategorií výsledky učení pracovat při popisu oboru a jeho segmentů.

3 Neobejdeme se bez definic Výsledky učení – objektivní popis toho, co by měl student znát po absolvování určitého studijního oboru nebo jeho dílčí složky (předmětu, studijní stáže, praxe apod.), čemu by měl rozumět, co by měl být schopen na základě svých znalostí dělat. Je to formulace ověřitelné kvality, kterou student v procesu učení získá.

4 Kategorie Odborné (oborové) znalosti. Absolvent bakalářského oboru český jazyk vysvětlí jazykový systém češtiny v rovině fonologické, morfologické, syntaktické, lexikální a stylistické. Odborné (oborové) dovednosti. Absolvent na základě rámcově vymezeného úkolu a s použitím určené metody řeší konkrétní lingvistický problém. Obecné způsobilosti.

5 Obecné způsobilosti Vyjadřují prokazatelnou schopnost studenta používat znalosti a dovednosti nabyté ve studovaném oboru spolu s osobními, sociálními nebo metodickými schopnostmi při práci a při studiu v profesním nebo osobním rozvoji, a to v míře přenositelné i mimo studovaný obor. Jsou obecné - přenositelné, využitelné i mimo studovaný obor.

6 V čem je přístup jiný? Z pozice učitele: Které ověřitelné znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti by měl student ve vzdělávacím procesu získat? Kterými vzdělávacími metodami dosáhnu toho, aby bylo stanovených výsledků učení dosaženo? Kterými hodnoticími metodami zjistím, že skutečně bylo stanovených výsledků dosaženo? Na které výsledky učení získané předchozím studiem bude student navazovat?

7 V čem je přístup jiný ? Z pozice studenta: Jaké vstupní znalosti, dovednosti, způsobilosti musím mít, abych mohl předmět (obor) absolvovat? Co budu po skončení výuky znát, umět dělat? Co se ode mě po skončení výuky očekává? Co budu muset prokázat? Jaká budou kritéria mého hodnocení?

8 Na jakých úrovních lze výsledky učení formulovat? Úroveň: národní deskriptory (minimální odborné znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti pro jednotlivé stupně vzdělávání), deskriptory oblastí vzdělávání (okruh odborných znalostí, dovedností obecných způsobilostí pro obsahově příbuzné studijní programy), deskriptory studijního programu/oboru (výsledky učení na úrovni oboru), deskriptory jednotlivých segmentů studijního programu /oboru (především výsledky učení jednotlivých předmětů) deskriptory jednotlivých témat.

9 Konkrétnost popisu na jednotlivých úrovních Odborné dovednosti absolventa bakalářského studijního programu (NKR) Absolvent umí s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy oboru … Odborné dovednosti absolventa bakalářského studijního programu oblasti Zdravotnické obory Absolvent umí na základě teoretických znalostí samostatně provádět diagnostiku pacienta, plánovat a realizovat adekvátní intervence a vyhodnocovat efektivnost výsledků.

10 Konkrétnost popisu na úrovni předmětu Odborné znalosti předmětu slavistika a staroslověnština Absolvent vysvětlí základní vývojové procesy praslovanštiny v hláskoslovné a morfologické rovině, vysvětlí jazykové znaky větví slovanských jazyků, charakterizuje staroslověnštinu, a to z hlediska jejího jazykového systému a z hlediska její funkce.

11 Zásady při formulaci výsledků učení Odlišujeme odborné znalosti a odborné dovednosti. Formulujeme odpovídající počet výsledků učení. Snažíme se o gradaci výsledků učení. Sledujeme návaznost výsledků učení v rámci oboru. Sledujeme návaznost výsledků učení na formulované předpoklady. Sledujeme provázanost výsledků učení s vyučovacími metodami. Sledujeme provázanost výsledků učení s hodnoticími metodami.

12 Jak postupovat při popisu studijního oboru Garant oboru Formuluje výsledky učení oboru (respektuje stupeň studia a odpovídající gradaci). Formuluje vstupní předpoklady. Zahrne do popisu deskriptory obecných způsobilostí (podle NKR), případně je modifikuje podle specifiky oboru. Uvede způsoby hodnocení, kterými bude dosažení výsledků učení ověřováno. V obecné rovině uvede vzdělávací metody. Porovná formulované výsledky učení s příslušnými deskriptory NKT a oblasti vzdělávání. Pozor: Výsledky učení oboru vyjadřují minimální standard, ideální představu.

13 Jak postupovat při popisu předmětu Garant předmětu (vyučující) Formuluje konkrétní ověřitelné výsledky učení. Formuluje konkrétní vyučovací metody. Formuluje konkrétní hodnoticí metody. Formuluje předpoklady. Sleduje vztah k ostatním předmětům ve studijním programu. Sleduje vztah k formulovaným výsledkům učení oboru.

14 Závěrečná etapa popisu studijního programu Sledování vzájemného propojení složek studijního programu. Provázanost částí a celku. Hledání a odstraňování disproporcí. Hledání a odstraňování tzv. „bílých“ míst a naopak překryvů.

15 Odpověď na otázky Jasně formulované výsledky učení pomáhají naplnit přístup ke vzdělávání, v jehož centru stojí student, vedou učitele k promýšlení vyučovacího a učebního procesu ve všech souvislostech, poskytují učitelům konkrétní zpětnou vazbu o jejich vzdělávací činnosti, poskytují studentům jasné informace o obsahu studia, o kritériích a způsobech hodnocení, vytvářejí podmínky, které studenty vedou k hloubkovému přístupu k učení, mohou přispívat ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole. Základní podmínka: uplatňování výsledků učení nesmí znamenat formální vyplňování předepsaných kolonek.

16 Kontakt: epasacko@kcj.zcu.cz tana.gavalcova@uhk.cz epasacko@kcj.zcu.cz


Stáhnout ppt "Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Výsledky učení v pedagogické činnosti vysokých škol Představení metodiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google