Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Horská20. března 2013 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Horská20. března 2013 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Monika Horská20. března 2013 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Dokumenty: Příručka pro příjemce OP VK, verze 7 (platná od 25. 10. 2012) - kap. 8.5 Monitorovací indikátory - kap. 10.3 Účely evidence osob z cílových skupin Metodika Monitorovacích indikátorů OP VK, verze 3 (účinná od 22. 8. 2011) Žádost o finanční podporu (Benefit7) 2. výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 1 / 4. výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3

3 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Sledování a vykazování MI v rámci realizace projektu: -průběžné -monitorovací zpráva – 2. záložka v aplikaci Benefit7 -splnění plánovaných hodnot MI uvedených ve Smlouvě o realizaci GP je závazné (nesplnění je sankcionováno) -riziko nenaplnění MI zjištěné v průběhu realizace projektu = podstatná změna projektu (pravděpodobnost sankce) -překročení plánované hodnoty MI ≠ podstatná změna projektu -povinnost vykazovat MI dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.) -nedodržení MI dle pohlaví není sankcionováno

4 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Monitorovací indikátor: - šestimístný kód - název - definice - měrná jednotka - zdroj

5 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Podpořená osoba: - koresponduje s cílovými skupinami jednotlivých oblastí podpory - získala podporu v rámci projektu = aktivita financovaná z rozpočtu projektu (zapojení osoby do vzdělávacích aktivit projektu) - v případě poskytnutí více odlišných, na sebe nenavazujících podpor lze podpořenou osobu započítat vícekrát Podpořenou osobou není: - člen realizačního týmu - osoba, která pouze navštíví webový portál projektu - osoba, která pouze obdrží leták - návštěvník dne otevřených dveří - účastník konference o realizovaném projektu -...

6 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Úspěšně podpořená osoba: - podpořená osoba, která ukončila kurz/program předepsaným způsobem - podmínky úspěšnosti podpořené osoby jsou stanoveny v žádosti (pokud nejsou v žádosti tyto podmínky stanoveny, příjemce definuje úspěšně podpořenou osobou v 1. průběžné monitorovací zprávě) - způsob dokladování např: certifikáty, účastnické listy, osvědčení, vysvědčení apod. - úspěšně podpořené osoby jsou podmnožinou podpořených osob

7 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami: = osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním Způsob dokladování V případě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením -není třeba dokládat skutečnost, že je žákem se SVP V případě dítěte/žáka se SVP, které je integrováno do hlavního vzdělávacího proudu (běžné školy) -při předkládání MZ – čestné prohlášení ředitele školy -při kontrole na místě – doložení diagnostiky pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra V případě dítěte/žáka se sociálním/sociokulturním znevýhodněním -čestné prohlášení ředitele školy

8 Monika Horská Seminář pro příjemce - MI Vykazování dětí/žáků se SVP v konkrétních monitorovacích indikátorech OP 1.2: MI 06.12.00 „Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd“ - děti/žáci se SVP, kteří jsou začleněni do integrovaných tříd v běžných školách MI 06.12.10 „Počet žáků se SVP zařazených do běžných tříd“ - děti/žáci se SVP, kteří jsou začleněni do běžných tříd v běžných školách MI 07.41.14 „Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků“ - děti/žáci škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením - děti/žáci „bez SVP“ v případě zaměření projektu na podporu inkluzívního vzdělávání ve školách - děti/žáci nadaní a mimořádně nadaní - rodiče dětí/žáků se SVP (za předpokladu, že je vytvářen smysluplný vztah mezi školou, dítětem/žákem a rodičem) 20. března 2013

9 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Poskytovatel služeb: = osoba poskytující služby, která obdržela jednu nebo více podpor v rámci realizace projektu -přímo pracuje s cílovou skupinou a poskytuje jí vzdělávací a ostatní navazující, se vzděláváním související služby (kariérové poradenství, individuální konzultace apod.) -jedná se o tvůrce výukových materiálů pro cílovou skupinu - započítává se pouze jedenkrát - nelze započítat člena realizačního týmu, který se podílí na realizaci projektu pouze administrací Nelze ani započítat osobu, která poskytuje služby na základě dodávky služby přes instituci!

10 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Nově vytvořený/inovovaný produkt: = v rámci projektu počet nově vzniklých/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu - počet produktů ≠ počet kusů - počet produktů = počet druhů nebo souborů př: 20 pracovních listů týkajících se 1 předmětu = 1 produkt př. 100 ks CD s totožnými výukovými materiály = 1 produkt - produktem není např.: vyučovací hodina, nově vybavená třída, nakoupené pomůcky, konference, exkurze, pobytová akce, akreditace produktu apod. - vykazuje se v momentě, kdy je umožněno jej používat zástupcům cílové skupiny - dokladování – postačí v elektronické verzi

11 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ŽP: = nově vytvořený/inovovaný produkt určený pro cílovou skupinu, který se min. z 15% tématického celku týká oblasti životního prostředí - jedná se o jednu z podmnožin nově vytvořených/inovovaných produktů Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ICT: = nově vytvořený/inovovaný produkt určený pro cílovou skupinu, kdy je CS vzdělávána min. 40 výukových hod. v oblasti ICT - ANO: obsahem vzdělávání je samotné ICT (např. práce s určitým software), nebo e-learning (i v případě, že je zaměřen na oblast mimo ICT) - NE: ICT je použito pouze jako nástroje nebo prostředku (např. výukové materiály pro interaktivní tabule)! - jedná se o jednu z podmnožin nově vytvořených/inovovaných produktů

12 Monika Horská Seminář pro příjemce - MI Nově vytvořený/inovovaný produkt výhradně zaměřený na děti/žáky s SVP: = nově vytvořený/inovovaný produkt určený pro cílovou skupinu, který je výhradně zaměřený na děti/žáky se speciálními potřebami - např. metodika inovativní výuky dětí se SVP, individuální vzdělávací plány pro zdravotně postižené děti/žáky apod. - jedná se o jednu z podmnožin nově vytvořených/inovovaných produktů 20. března 2013

13 Monika Horská20. března 2013 Seminář pro příjemce - MI Nejasnosti ohledně MI konzultujte se svými projektovými manažery.

14 Monika Horská20. března 2013 Kontakt na ZS KONTAKT Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava Pechová Michala, Mgr. 564 602 547pechova.m@kr-vysocina.czpechova.m@kr-vysocina.cz Hanzalová Vendula, DiS. 564 602 552hanzalova.v@kr-vysocina.czhanzalova.v@kr-vysocina.cz Líbalová Lucie, Mgr.564 602 540libalova.l@kr-vysocina.czlibalova.l@kr-vysocina.cz Böhmová Jana, Ing.564 602 585bohmova.j@kr-vysocina.czbohmova.j@kr-vysocina.cz Horská Monika, Mgr.564 602 548 horska.m@kr-vysocina.czhorska.m@kr-vysocina.cz Blažková Jana, Ing.564 602 539Blazkova.Jana@kr-vysocina.czBlazkova.Jana@kr-vysocina.cz Kujínková Eva, Mgr.564 602 583kujinkova.e@kr-vysocina.czkujinkova.e@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Monika Horská20. března 2013 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google