Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005."— Transkript prezentace:

1 Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005

2 Shadowing jako příklad hodnocení Shadowing (stínování) je proces, kdy na základě dohody jeden pracovník sleduje druhého pracovníka na jeho pracovišti během jeho pracovního dne a na závěr poskytne sledovanému pracovníku zpětnou vazbu. pozorování (bez zásahu pozorovatele, předem stanovená pravidla), zpětnovazební diskuse - získání nových poznatků, vnímání sebe sama a své práce z jiného úhlu pohledu, uvědomění si silných a slabých stránek, posun na vyšší profesionální úroveň. Job-shadowing - stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (začínající učitel, hospitace, nevládní organizace, zahraniční pobyty aj.).

3 Pozitivní komunikace Kontingence reakcí, kognitivní přizpůsobování, zájem o druhého, reciprocita, humor, třikrát ne, podpora vývoje a flexibility, konzistence interakcí.

4 Pravidla asertivity Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk – vyjadřování svých pocitů, jasně a spontánně vyjádřit, co cítíte, vaše mimika má odrážet, co cítíte, nebojte se říct „ne“, nemějte strach odmítnout, nemluvte za skupinu, užívejte „já“, vyjadřujte se za sebe, neschovávejte se za „my“, nemluvte obecně, jste-li chváleni, nedělejte kolem toho okolky, dejte průchod své radosti a pochvalu přijměte.

5 Shadowing v rámci mapování práce s tablety Jakými způsoby by mohl probíhat shadowing na vašem pracovišti? Jaké podmínky byste nastavili? Na které faktory je třeba upozornit pozorovatele? Jaký prospěch z toho mohou mít učitelé?

6 Kdo hodnotí Interní evaluace o Škola o Méně formální o Hodnocení slabých a silných stránek o Sebehodnotící studie – může být (ale nemusí) veřejná Externí evaluace o Externí odborníci (např. ČŠI) o Považována za vysoce validní ( ) o Výsledkem je oficiální zpráva o efektivitě vzdělávací činnosti školy

7 Fáze autoevaluace Motivační fáze o Přesvědčit tým kolegů o užitečnosti a důležitosti Přípravná fáze o Stanovení oblastí, cílů, podmínek a pravidel, kritérií a indikátorů Realizační fáze o Časová náročnost – pozor na formálnost Evaluační fáze o Zpracování informací Korektivní fáze o Výběr problémů, volba vhodných metod k odstranění nedostatků, motivace kolegů, realizace nápravy

8 Podmínky pro úspěšnou autoevaluaci Efektivitu ovlivňují tyto oblasti: o Jakou funkci má evaluační záměr? o Kdo evaluaci plánuje a provádí? o Kdo obdrží výsledky a kdo z nich učiní závěry? o Kdo bude s výsledky dále pracovat?

9 Zkusme se zamyslet Máte jasnou vizi Vaší školy? Jaká je její filozofie? Zkuste vyjmenovat 5 zákazníků škol. Jak ovlivní Váš evaluační záměr? Můžeme porovnávat školy mezi sebou? Jak?

10 Týmová práce

11 Role šéfa Mít vizi o kvalitě svojí školy Mít jasnou představu o procesu zlepšování kvality Komunikovat o kvalitě Zajistit, že potřeby dítěte jsou v centru zájmu školy!!! Podporovat rozvoj pedagogického týmu!!! Neobiňovat, když se něco nepovede Odstraňovat bariéry mezi odděleními – budovat efektivní tým!!! Naslouchat učitelům!!! Poskytovat autonomii a dovolit riskovat Zajistit rovnováhu mezi potřebami dítěte a učitele!!!

12 Systém celkového řízení kvality 1.Týmové řízení1.Individuální řízení Periodicky každá pracovní skupina hodnotí kvalitu výkonu každého člena týmu stejně jako celého týmu. Týmy hodnotí svou práci vzhledem k cílům a podmínkám. Skupina informuje o dosažených cílech a hodnotí dosažené výsledky. Sbírá a analyzuje data, reflektuje zkušenost, identifikuje výsledky. Redefinuje nebo potvrdí postup pro následující období. Každý učitel definuje osobní cíle, svou odpovědnost a své osobní potřeby. Individuální kontrola umožňuje korekci vedoucí k dosažení kvalitních výsledků. 1.Management kontroly1.Externí zprávy Prvotním úkolem managementu školy je zajistit, že stanovené cíle budou úspěšně a efektivně dosaženy. Úkolem managementu je syntetizovat všechna získaná data. Důležité je získávání zpráv od externích partnerů. Není možné se spolehnout jen na vnitřní hodnocení kvality. Škola získává cíleně informace od zástupců praxe, vyššího stupně škol, studentů, absolventů, konzumentů, rodičů.

13 Charakteristika úspěšné školy je orientovaná na žáka, má sloužit studentům, podporovat jejich tvořivost, aktivitu. Vysokou úroveň má interakce učitel-žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací program, má dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje studentův rozvoj a provádí zpětnou vazbu. Výukou podporuje žákovo učení. Učitelé věří, že se žáci mohou naučit a cítí se odpovědni za dosažené výsledky. Učitelé jsou otevření ke studentovu očekávání, snaží se uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby studentů, anticipují a opravují žákovo neporozumění učební látce, používají různé vyučovací strategie. Obecně – úspěšná škola má vysoký standard, pravidelně sleduje výkony a usiluje o dosažení úspěchu. Má pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů, hodnot a standardů výkonů. Má vysoký optimismus a očekávání ke studentovu učení (věří v možnosti žáka, důvěřuje mu). Vytváří otevřené, přátelské, kulturní prostředí, pozitivní přístup k disciplíně, má poznatky o etické identitě žáka. Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má pochopení pro jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, vzájemně spolupracují. Má dobrého ředitele, ten užívá efektivního stylu řízení, řeší problémy týmově, zná sbor, komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o odborný růst učitelů. Úspěšná škola komunikuje s rodiči a společností.

14 Výzkum nespokojenosti učitelů Nedostatečné ocenění práce (veřejnost  ) Způsoby řízení školy (požadavky neberoucí ohled na názory nebo možnosti U) Přetížení a nárazové zvýšení úkolů Nedostatky v chování žáků, za něž U zodpovídá Nejasné požadavky kladené na U

15 Škola 21 Profil Škola 21 model integrace technologií do života školy, evaluační nástroj, který na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy, Na webovém portálu http://skola21.rvp.cz/ je možné projít celý Profil Škola 21 anonymně a vyzkoušet jeho možnosti. Zjistěte, v jaké fázi začlenění ICT do života školy se vaše škola nachází, porovnejte se s ostatními školami, naplánujte si jednotlivé kroky budoucího rozvoje školy.

16 Návrh pro autoevaluaci managementu Zamýšlený cílový stav (obecně formulovaný) OBLAST ŘÍZENÍ  je kvalifikovaně zpracována koncepce rozvoje školy  je zřejmá cílevědomá práce s vizemi, cíli a úkoly, škola má zpracován roční plán práce  jsou delegovány úkoly  na škole existuje promyšlený funkční informační systém  kvalifikovaně jsou připravovány a prováděny porady  pedagogická rada plní své funkce  na škole pracují metodické orgány v souladu s koncepcí rozvoje školy  je vedena povinná dokumentace školy  správní úkony jsou kompletně prováděny Návrh metod evaluaceRespondent zdroj informací HodnotitelRiziko navržené metody  studium dokumentů  pozorování  rozhovor  dotazník  dokumentace škol vedených zkušenými a vzdělanými řediteli  názory učitelů a ostatních pracovníků školy  názor ČŠI  názor školského úřadu  soustavné další vzdělávání v oblasti řízení  vedení školy  vedoucí učitel  ostatní učitele a zaměstnanci školy  rada školy  obec  školský úřad  ČŠI  hodnotitelé nemají požadované znalosti  uplatňování subjektivních názorů a pocitů  složitost hodnocené oblasti

17 Zamýšlený cílový stav (obecně formulovaný) PERSONÁLNÍ OBLAST  je zajištěna stabilizace personálu  existuje promyšlený systém uvádění začínajících učitelů do praxe  je zajištěno další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s koncepcí rozvoje školy  ředitel školy se systematicky vzdělává  na škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků  je zajištěn podíl pracovníků na řízení  klima na škole je dobré  vedení školy se stará o sociální potřeby pracovníků Návrh metod evaluaceRespondent zdroj informací HodnotitelRiziko navržené metody  studium dokumentů  pozorování  rozhovor  dotazník  učitelé školy  žáci  ostatní zaměstnanci  rodiče  ostatní veřejnost  vedení školy  učitelé školy a ostatní zaměstnanci  rada školy  obec  školský úřad  ČŠI  nekompetentnost hodnotitelů

18 Osnova závěrečné sebeevaluační zprávy Základní data o škole, komunitě a prostředí, ve kterém působí (statistické údaje, základní charakteristiky). Vize a stanovené cíle rozvoje školy – jak a proč byly stanoveny. Charakteristika vzdělávacího programu – jaké modifikace a proč byly provedeny. Jak je organizována výchova a vzdělávání – organizační členění, zaměření a priority. Jaký stav byl (vzhledem k zaměření a cíli zjištěn na začátku sběru relevantních dat. Jaký stav, jaký změna stavu byla zjištěna za období… Jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci evaluačního projektu. Jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány. Jaké hypotézy je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit? Kdo reagoval jak a proč, jaká konkrétní opatření byla přijata. Kdo, kdy, jak a v jakém rozsahu bude informován o účinnosti přijatých opatření.

19 Děkujeme za pozornost. Dominika.stolinska@gmail.com Pavlina.castkova@upol.cz


Stáhnout ppt "Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google