Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování – 1. funkce managementu Pojem Plánování = proces stanovení cíl ů č innosti, vhodných cest a prost ř edk ů k jejich dosažení ve stanoveném č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování – 1. funkce managementu Pojem Plánování = proces stanovení cíl ů č innosti, vhodných cest a prost ř edk ů k jejich dosažení ve stanoveném č."— Transkript prezentace:

1

2 Plánování – 1. funkce managementu

3 Pojem Plánování = proces stanovení cíl ů č innosti, vhodných cest a prost ř edk ů k jejich dosažení ve stanoveném č ase. Plánování omezuje rizika spojená s podnikáním.

4 Postup tvorby plánu 1. Stanovení cíle 2. Vymezení cesty jejich dosažení (varianty) 3. Volba jedné varianty – to je plán

5 Členění plánů z hlediska času

6 Strategické plánování Plány dlouhodobé, které vycházejí z vize podniku. Podniky sestavují SWOT analýzu (slabé a silné stránky podniku, p ř íležitosti a hrozby podniku). P ř íklady strategických cíl ů : a) Dosahování trvalé stability na trhu b) Dosahování trvalého optimálního zisku c) Zv ě tšování základního kapitálu d) Nep ř etržité vyvíjení nových výrobk ů e) Distribuce výrobk ů na zahrani č ní trhy

7 Taktické plánování Taktické plány(st ř edn ě dobé) – jakými cestami a prost ř edky dosáhneme cíle. Vychází ze zm ě n v okolí podniku. obyvatelstvo odb ě ratelé dodavatelé banky podnik

8 Taktické plánování Taktické plány Finan č ní plán Plán prodeje Plán výroby Plán zam ě stnanc ů Plán nákupu Plán investic

9 Operativní plánování Operativní plány(krátkodobé) – pružn ě reagují na zm ě ny uvnit ř podniku. podnik

10 Úkol Jste majitel hotelu v okresním m ě st ě. Rozhodn ě te, které z následujících cíl ů budou pro vás strategické, které taktické a které operativní: a) Snížení provozních náklad ů b) Uzav ř ení smlouvy na p ř íští rok s cestovní kancelá ř í c) Stanovení cen pro p ř íští sezónu d) Získání nového zam ě stnance za jiného, který odchází do d ů chodu e) Modernizace kuchyn ě f) Otev ř ení nového hotelu v krajském m ě st ě

11 Použité zdroje Petr Klínský, Otto M ű nch, Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní st ř ední školy, Fortuna, Praha 2007, ISBN 978-80-7373-003-1 Zden ě k Novotný, Alena Hollá, Nataša Prášková a kol., Podniková ekonomika 4, Moraviapress 2005, ISBN 80- 86181-76-6


Stáhnout ppt "Plánování – 1. funkce managementu Pojem Plánování = proces stanovení cíl ů č innosti, vhodných cest a prost ř edk ů k jejich dosažení ve stanoveném č."

Podobné prezentace


Reklamy Google