Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Full cost v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Jan Vitula ředitel sekce řízení OP VaVpI, MŠMT konference Budoucnost „full cost modelu“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Full cost v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Jan Vitula ředitel sekce řízení OP VaVpI, MŠMT konference Budoucnost „full cost modelu“"— Transkript prezentace:

1 Full cost v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Jan Vitula ředitel sekce řízení OP VaVpI, MŠMT konference Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR 30. března 2009, Praha

2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Pro podporu investičních (infrastrukturních) projektů ve všech regionech ČR s výjimkou hlavního města Prahy Příspěvek strukturálních fondů na OP VaVpI - cca 2,07 mld. EUR – společně s národními zdroji cca 2,43 mld. EUR Pro podporu nabídky na straně veřejného sektoru - především u vysokých škol a veřejných výzkumných institucí

3 Průběh příprav OP VaVpI V červenci 2008 byla ukončena oficiální jednání mezi MŠMT a Evropskou komisí, následoval schvalovací proces – ukončen v září 2008 Slavnostní podpis operačního programu proběhl 1. října 2008 v Bruselu za účasti ministra Ondřeje Lišky Léto/podzim 2008 – příprava implementační dokumentace a prvních výzev, před-hodnocení velkých projektů Prováděcí dokument k OP VaVpI – projednán a schválen na MV OP VaVpI (25. 11. 2008) Vyhlášení první výzvy k předkládání projektů do PO 2 – Regionální VaV centra (15. 12. 2008) Příručka pro žadatele – zveřejněna 15. 12. 2008

4 Další vývoj Příprava obecného semináře pro žadatele v rámci PO 1, PO 3 a PO 4 (aktuální informace vždy na webových stránkách) Hodnocení projektů v PO 2 – léto 2009 Výzvy v PO 1 a PO 2 (velké i běžné projekty) – jaro/léto 2009 Výzva v PO 3 – podzim 2009 Výzvy v PO 4 – polovina roku 2009

5 Pravidla financování projektů OP VaVpI „V případě, že příjemce není schopen jednoznačně odlišit výdaj spojený s realizací projektu od ostatních výdajů tohoto typu, je tento výdaj možno považovat za způsobilý pouze za předpokladu, že příjemce konzistentně uplatňuje a má jednoznačně stanovenou vlastní metodiku pro rozpočítávání nepřímých nákladů do přímých (jednoznačně alokovatelných k projektu) nákladů podle jasně stanoveného klíče (tzv. cost driver). Metodika rovněž musí být schopná odlišit v rámci režijních nákladů náklady, které nejsou způsobilými výdaji. Podmínkou pro uznání takových nepřímých nákladů je však předchozí schválení této metodiky ze strany ŘO. V opačném případě není výdaj způsobilý.“ Pravidla způsobilých výdajů vydaná Řídícím orgánem OP VaVpI

6 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

7 Metodický pokyn - řeší otázku vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Pro žadatele o projekty OP VaVpI, kteří chtějí žádat úhradu skutečných způsobilých režijních výdajů souvisejících s realizací projektu OP VaVpI – jak by měla vypadat metodika instituce, aby byla schválena MŠMT jako uznatelná pro projekty OP VaVpI Navazuje na „Příručku pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013“ a pravidla způsobilých výdajů vydaná Řídícím orgánem OP VaVpI

8 Nepřímé náklady (režie) = náklady, které nelze přímo přiřadit konkrétnímu projektu, ale které vznikly v organizaci v souvislosti s řešením projektu a jsou doloženy účetním systémem organizace Nejsou v rámci projektu považovány (a účtovány) za náklady přímé Hranice mezi přímými a nepřímými náklady někdy nemusí být jednoznačná – rozhodující jsou vnitřní pravidla organizace – V žádném případě není možné, aby byl v rámci projektu tentýž účetní případ vykazován zároveň jako přímý i jako nepřímý.

9 Způsobilé nepřímé náklady = Splňují jak obecné principy způsobilosti, tak specifické požadavky OP VaVPI Obecné principy způsobilosti: – vynaložené v průběhu realizace projektu – skutečné a zanesené v účetnictví účastníka projektu – stanoveny podle obvyklých účetních a manažerských zásad organizace – v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti Specifické požadavky OP VaVpI – hledisko času, umístění a účelu – DPH - může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje a za předpokladu, že příjemce nemá nárok na její odpočet.

10 Nezpůsobilé nepřímé náklady = Náklady, které nesplňují obecné podmínky způsobilosti a specifické podmínky programu určené poskytovatelem, jsou považovány za nezpůsobilé a nebudou tedy poskytovatelem hrazeny. Metodika používaná organizací musí zajistit, aby tyto nezpůsobilé náklady nebyly rozpočteny na projekt VaV.

11 Způsobilé nepřímé náklady vztahující se k činnosti VaV Způsobilé nepřímé náklady organizace, které budou alokovány na projekt VaV, musí být očištěny od režijních nákladů, které vznikly v souvislosti s jinými činnostmi, než jsou činnosti VaV. Režijní náklady instituce se mohou dělit na : – jednoznačně identifikovatelné jako vztahující se pouze k činnosti VaV – identifikované jako jednoznačně se nevztahující k činnostem VaV – náklady smíšené povahy → rozvrhová základna

12 Metodika alokace nepřímých nákladů na projekt = rozpočítání způsobilých nepřímých nákladů organizace podle určité rozvrhové základny/základen (tzv. cost driver) na daný projekt (neboli tzv. kalkulační jednici). V rámci jednoho právního subjektu musí být používána jednotná metoda. Tatáž jednotná metoda bude používaná ve všech VaV projektech organizace s přihlédnutím ke specifickým požadavkům jednotlivých programů. V průběhu účetního roku není možné metodu měnit. Metoda musí být založena na skutečných údajích a doložitelných postupech. Jakékoliv odhady nejsou povoleny. Metoda musí být upravena písemnými vnitřními pravidly organizace schválenými statutárním orgánem organizace.

13 Rozvrhová základna (1) Režie mohou být alokovány na projekt například na základě těchto rozvrhových základen: – Přímé odpracované hodiny Souhrn přímých odpracovaných hodin za organizaci se rovná součtu odpracovaných hodin jednotlivých přímých (jednicových) pracovníků organizace dokladovaných výkazy opracované doby (tzv. timesheet). – Přímé osobní náklady (respektive přímé mzdy) Souhrn přímých osobních nákladů za organizaci se rovná součtu osobních nákladů jednotlivých přímých pracovníků organizace dokladovaných ve mzdovém účetnictví. Osobní náklady každého přímého pracovníka vycházejí z počtu odpracovaných hodin a jeho hodinové sazby. – Metry čtvereční – Celkové přímé náklady a jiné

14 Rozvrhová základna (2) Pro alokaci různých skupin způsobilých nepřímých nákladů na projekt je možno použít buď jednu rozvrhovou základnu nebo více různých rozvrhových základen Pro účely vykazování – rozvrhová základna založena na údajích zanesených v informačních systémech organizace (účetnictví apod.) – údaje z posledního uzavřeného účetního období (zpravidla účetní rok) – U údajů, které nevychází z účetnictví (např. metry čtvereční), musí metoda používaná organizací stanovit rozhodné datum (např. stav k poslednímu dni vykazovaného období) nebo závazný způsob určení výše této rozvrhové základny (např. roční průměr).

15 Metoda organizace musí být pro účely OP VaVpI schválena MŠMT.

16 Zdroje informací k OP VaVpI http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). – základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace. Případné dotazy, prosím, zasílejte na elektronickou adresu opvyzkum@msmt.cz. opvyzkum@msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Full cost v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Jan Vitula ředitel sekce řízení OP VaVpI, MŠMT konference Budoucnost „full cost modelu“"

Podobné prezentace


Reklamy Google