Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vendula Hanzalová ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina 29. června 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vendula Hanzalová ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina 29. června 2012."— Transkript prezentace:

1 Vendula Hanzalová ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina 29. června 2012

2 Vendula Hanzalová  registrace ŽÁDOSTI v systému MONIT7+  hodnocení formální a přijatelnosti -30 pracovních dnů od data ukončení výzvy.  vyzvání žadatelů k doplnění údajů  doplnění zjištěných nedostatků žadatelem proběhne zpravidla do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti  vyrozumění žadatele o vyřazení žádosti v případě, že nedodápožadované doplnění nebo neodstraní nedostatky  vyrozumění žadatele o vyřazení žádosti na základě nesplnění kritérií přijatelnosti (popř. formálních kritérií)  zadání stavu žádostí do MONIT7+

3 Vendula Hanzalová  věcné hodnocení grantových projektů - ukončení do 40 pracovních dnů od ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti - vyrozumění žadatele o vyřazení žádosti z dalšího procesu hodnocení - zadání stavu žádostí do MONIT7+  výběrová komise a následné schvalování grantových projektů orgány kraje - nejdéle do 6 měsíců od ukončení výzvy  Uzavření Smlouvy o realizaci GP - do 8 měsíců od ukončení výzvy

4 Vendula Hanzalová Formální hodnocení ano/ne Hodnocení přijatelnosti (do konce září) oprava formálních náležitostí ano ne vyloučení žádosti Věcné hodnocení méně než 65 bodů vyloučení žádosti (říjen, listopad, prosinec) 65 bodů a více Výběrová komise (leden 2013) ne vyloučení žádosti ano ano zásobník projektů Rada Kraje Vysočina, Zastupitelstvo Kraje Vysočina (únor 2013)

5 Vendula Hanzalová Kritérium č. 1 Žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7 Je nutné, aby listinná verze žádosti:  byla finalizována v IS Benefit7 (nikoliv pracovní verze) – www.eu-zadost.cz  unikátní klíč uvedený v listinné verzi Žádosti odpovídal poslední finalizaci v IS Benefit7  v případě, že přenos dat z aplikace Benefit7 do systému Monit7+ nebude možný, tzn. dojde ke změně unikátního klíče ze strany žadatele po odevzdání listinné verze žádosti, žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena (žádost je odevzdána na ZS a finalizace žádosti poté žadatelem zrušena)  POZOR - neopravitelné formální kritérium

6 Vendula Hanzalová 6. prosince 2010

7 Vendula Hanzalová Kritérium č. 2 Žádost byla dodána 1x v elektronické podobě ve formátu *pdf na nosiči CD-R - na CD-R doložit verzi vygenerovanou z Benefit 7, není třeba skenovat s podpisem) Kritérium č. 3 Žádost byla dodána 1x v listinné podobě (originále) a je zabezpečena proti neoprávněné manipulaci – žádost sešít (svorka), přes 1. a poslední stránku žádosti přelepka, přes přelepku razítko a podpis/podpisy oprávněné osoby Kritérium č. 4 Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1x v elektronické podobě ve formátu pdf na nosiči CD-R - u příloh s podpisem a razítkem naskenovat do formátu pdf., ostatní přílohy, které jsou v listinné podobě bez podpisu převést do formátu pdf.

8 Vendula Hanzalová Kritérium č. 5 Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1x v listinné podobě (originále) a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci -1. svazek = žádost, 2. svazek = svazek příloh -Přílohy sešity v levém horním rohu, přelepka, přes přelepku razítko, podpis -Svazek příloh bude mít úvodní list (tzv. Seznam příloh), Seznam příloh se nečísluje, -Seznam příloh nutné podepsat statutárním zástupcem/zástupci + razítko. -Každá příloha ve svazku příloh bude označena úvodním listem a pořadovým číslem v návaznosti na Seznam příloh (Úvodní neočíslovaný list jednotlivých příloh se započítá do počtu listů dané přílohy)

9 Vendula Hanzalová Ukázka Seznamu příloh Příloha má 8 listů + 1 list úvodní s označením názvu a pořadí přílohy Projekt nemá partnera V případě nerelevantnosti se dokládá pouze krycí list, tzn. pořadí příloh je vždy dodrženo

10 Vendula Hanzalová Kritérium č. 6 Počet listů příloh odpovídá počtu listů příloh uvedeném na Seznamu příloh (kontroluje se počet fyzicky doložených listů, ne číslování stránek) Kritérium č. 7 Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele, orazítkovány a nechybí žádný z podpisů/razítek partnera

11 Vendula Hanzalová Upozornění:  je nutné dodržet „shodnost“ dokumentů předložených v listinné podobě s elektronickou podobou dokumentů  pozor na výběr správného formuláře přílohy (rozlišovat oblasti podpory 1.1 vs. 1.2 vs. 1.3 vs. 3.2).  doplnit všechny údaje v povinných přílohách (název projektu, název žadatele)  i v případě, že má např. příloha více stran - bude v elektronické podobě na CD figurovat pouze 1 soubor (tzn., že je potřeba jednotlivé strany „scanovat“ za sebou do jednoho souboru)

12 Vendula Hanzalová Nejčastější chyby v předložených žádostech do GG 1.1, 1.2, 1.3, 3.2:  žádost a přílohy nebyly zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (přelepka, podpis, razítko);  přílohy netvořily samostatný celek (byly sešité společně se žádostí nebo nebyly sešité vůbec);  počet listů uvedený v Seznamu příloh neodpovídal skutečnému (fyzickému) počtu listů jednotlivých příloh (žadatel zapomene započítat úvodní list jednotlivých příloh)  na CD-R nebyly uloženy všechny přílohy žádosti, či chyběla samotná žádost, soubor na CD uloženy ve špatném formátu (např. doc)  prohlášení o partnerství nebylo dodáno na formuláři, který byl přílohou výzvy  žádost nebyla podepsána (statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele/partnera)  seznam příloh nebyl podepsaný statutárním zástupcem žadatele  čestná prohlášení – nebyl doplněn název žadatele a název projektu

13 Vendula Hanzalová Před sepsáním/podáním žádosti je potřeba zodpovědět si tyto otázky: a) kdo může o dotaci žádat; b) kde může být projekt realizován; c) kdo může být cílovou skupinou projektu; d) jaké aktivity mohou být realizovány v rámci jednotlivých oblastí podpory; e) kdo může být partnerem projektu a jaká musí být jeho místní příslušnost; f) na co mohou být finanční prostředky využity.

14 Vendula Hanzalová Kritérium č. 1 Žadatel splňuje definici pro Příjemce podpory stanovené pro danou výzvu Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK, pokud výzva nestanoví jinak. Oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která splňuje následující podmínky:  sídlo žadatele je na území České republiky;  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí tedy pouze jako prostředník;  typ žadatele je uveden ve výčtu oprávněných předkladatelů ve výzvě;  podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace, obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS (tzn. žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti) a prokázaly, že mají ve své hlavní nebo vedlejší činnosti zapsáno vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost minimálně dva roky před datem odeslání žádosti na ZS.

15 Vendula Hanzalová Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti v případě, že:  Je v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci;  nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;  nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovené výzvou.

16 Vendula Hanzalová Kritérium č. 2 Žadatel má sídlo na území České republiky

17 Vendula Hanzalová Kritérium č. 3 Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera a současně splňuje další podmínky pro partnerství stanovené výzvou Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel:  právnická osoba (pozor - mají-li osoby stejné IČ, pak se nejedná o partnerství);  sídlo partnera je na území České republiky;  není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci;  splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Upozornění: Nesmí se jednat o skrytého dodavatele, partner se společně s žadatelem podílí realizaci KA (věcných aktivit, koordinaci či administrativním zajištění projektu (partnerství nesmí být ale pouze založeno na zabezpeční běžné administrace projektu). Pracovní náplň pracovníků partnera, kteří jsou zaměstnáni u příjemce nesmí být totožná se smlouvou o partnerství. Vždy je důležité, aby hlavní část řízení i klíčových aktivit projektu realizoval příjemce podpory.

18 Vendula Hanzalová Kritérium č. 4 Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje, v jehož působnosti byl globální grant vyhlášen Kritérium je splněno v případě, že grantový projekt má dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu Kraje Vysočina. U oblasti podpory 3.2 výjimka – min. 70 % cílové skupiny musí být z Kraje Vysočina – prokázáno místem trvalého bydliště či výkonem práce Kritérium není splněno v případě, že grantový projekt nemá dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu kraje Vysočina (tzn., že grantový projekt zahrnuje také území, resp. cílovou skupinu jiného kraje než Kraje Vysočina).

19 Vendula Hanzalová Kritérium č. 5 Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že: - všechny navržené klíčové aktivity v projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy - žadatel identifikoval podporované aktivity, které jsou pro daný projekt relevantní, ve webové žádosti Benefit7 (záložka „Popis projektu“, část Podporované aktivity) -Klíčové aktivity musí být popsány tak, aby bylo zřejmé, že se vztahují k aktivitě/aktivitám uvedené/uvedeným ve výzvě. Za klíčové aktivity projektu se nepovažují aktivity směřující dovnitř projektu (např. řízení projektu, monitoring projektu, povinná publicita projektu). Tyto aktivity jsou rozpracovány na záložce Popis projektu v poli Vnitřní postupy řízení a organizace, včetně možnosti vyčíslení jejich nákladů (nepopisují se tedy do KA) - bod 8 výzvy. Možnost vyřazení žádosti

20 Vendula Hanzalová Kritérium č. 6 Cílové skupiny projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že cílové skupiny uváděné v projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy. Kritérium je také splněno v případě, že mezi cílovými skupinami jsou zařazeny nezpůsobilé cílové skupiny (např. rodiče v roli zákonných zástupců žáků), ALE na nezpůsobilé cílové skupiny nesmí být přímo vázány finanční prostředky v rámci realizovaných aktivit, pokud výzva nestanoví jinak.

21 Vendula Hanzalová Kritérium č. 7 Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvaní projektu uváděnou ve výzvě Kritérium je splněno v případě, když doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě. Grantové projekty v prioritní ose 1 musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2015, v oblasti podpory 3.2 do 31. 3. 2015 Min. délka trvání grantových projektu: 1 rok Max. délka trvání grantových projektů: 3 roky Doporučený termín zahájení grantových projektu: duben 2013

22 Vendula Hanzalová Kritérium č. 8 Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy Min. částka pro jeden projekt (v ose 1 a oblasti podpory 3.2):1 000 000,- Kč Max. částka pro jeden projekt v ose 1*:10 000 000,- Kč Max. částka pro jeden projekt v oblasti podpory 3.2*:4 500 000,- Kč * Jedná se o maximální výši, která je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a křížovým financováním

23 Vendula Hanzalová Kritérium č. 9 Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že rozpočet respektuje finanční limity v rámci dané výzvy. Kritérium je splněno i v případě, že:  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu, avšak po jejich převodu nedojde k překročení procentuálních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu. Kritérium není splněno v případě, že:  rozpočet nerespektuje finanční limity v rámci dané výzvy;  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu a jejich převodem se překročí výše limitů jednotlivých kapitol.

24 Vendula Hanzalová Kritérium č. 10 Podpora z OP VK je plánovaná výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK Kritérium je splněno v případě, že rozpočet je plánován výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK. Kritérium není splněno v případě, že:  v rozpočtu jsou plánované nezpůsobilé výdaje vzhledem k pravidlům způsobilosti OP VK.

25 Vendula Hanzalová Kritérium č. 11 Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory Kritérium je splněno v případě, že veřejná podpora respektuje hranici a způsob poskytování veřejné podpory vymezené v dané výzvě. - na grantové projekty v prioritní ose 1 OP VK se nevztahuje veřejná podpora. - na grantové projekty v oblasti podpory 3.2 se vztahuje veřejná podpora „de minimis“ (výše veřejné podpory nesmí přesáhnout za 3 leté účetní období částku 200 000 EUR).

26 Vendula Hanzalová Kritérium č. 12 Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy (% stanoveno pevně v Benefit7) V prioritní ose 1 Objem přímých nákladů (bez nákladů, které spadají do křížového financování) % nepřímých nákladů Přiznaná podpora ≤ 4 mil. Kč18 % Přiznaná podpora > 4 mil. Kč ≤ 6 mil. Kč16 % Přiznaná podpora > 6 mil. Kč14 % V oblasti podpory 3.2 Objem přímých nákladů (bez nákladů, které spadají do křížového financování) % nepřímých nákladů Přiznaná podpora ≤ 4 mil. Kč18 % Přiznaná podpora > 4 mil. Kč16 %

27 Vendula Hanzalová Metodický dopis č. 7.2 Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů: -www.vysocina-finance.czwww.vysocina-finance.cz Záložka: Finanční zdroje z EU/OP vzdělávání pro konkurenceschopnost /Příručky a návody/Metodické dopisy - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 Záložka: Pro žadatele a příjemce/Metodické dopisy OP VK

28 Vendula Hanzalová Individuální hodnotitelé  Centrální databáze hodnotitelů OP VK Hodnotící tabulky  Obecná kritéria – celkem 85 bodů  Specifická kritéria – celkem 15 bodů Bodová hranice  min. 65 bodů

29 Vendula Hanzalová 1.Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – max. 18 bodů 1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory (6 b.)  Doložení potřeby realizace projektu (max. 3 body) – vlastním šetřením u cílové skupiny projektu, statistikou,  vazba projektu na danou oblast podpory (max. 3 body). 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos/dopad, inovativnost projektu pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje v regionu (12 b.)  Hodnotí se, zda je projekt v regionu potřebný a zda očekávaný přínos projektu koresponduje s potřebami v daném regionu v oblasti vzdělávání a také s potřebami, které byly identifikovány např. analýzou poptávky, statistikou atd. Nejčastější důvody pro snižování bodů: -neprovedena analýza potřeb cílové skupiny, -potřebnost opřena pouze o různá prohlášení a obecné koncepční materiály, nerelevantní dokumenty, -nedostatečné zdůvodnění potřeb cílové skupiny – není uvedeno, jaké konkrétní vzdělávání bude cílové skupině nabízeno, jaké konkrétní potřeby cílové skupiny bude projekt řešit.

30 Vendula Hanzalová 2. Cílová skupina – max. 12 bodů 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin, přínos pro CS (7 bodů)  Hodnotí se vhodnost a přiměřenost výběru CS vzhledem ke kapacitním možnostem žadatele a jeho partnerů, finančnímu objemu projektu,  Hodnoceny zkušenosti žadatele s příslušnou CS, způsob zapojení partnerů do práce s CS. 2.2 Způsob zapojení cílových skupin (5 bodů)  Hodnotí se způsob získání a zapojení cílové skupiny, způsob výběru účastníků CS, adekvátnost volené propagace o možnostech zapojení CS do projektu. Nejčastější důvody pro snižování bodů: -neřešeno oslovení cílové skupiny, motivace, vágní formulace typu: oslovíme ZŠ v regionu, -není uvedeno, jak budou cílové skupiny informovány o průběhu projektu, o aktivitách, -vzhledem k obsahu projektu a plánovaným výdajům nízký počet podpořených osob.

31 Vendula Hanzalová 3. Popis realizace projektu – max. 17 bodů 3.1 Klíčové aktivity a stádia realizace projektu (14 b.)  Hodnotí se provázanost KA, harmonogram KA (jeho návaznost na realizaci KA), konkrétní a jasný popis klíčových aktivit, provázanost klíčových aktivit na rozpočet projektu, popis výstupů projektu, který musí mít jasný, konkrétní a srozumitelný, kvantifikace výstupů (rozsahy, počty)!!, dále se hodnotí inovativnost projektu,  aktivity „uvnitř“ projektu x aktivity k cílovým skupinám (zda aktivity na běžný provoz příjemce nepřevyšují aktivity zaměřené na cílové skupiny) 3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení, předchozí zkušenosti, vnitřní kontrolní systém (3 b.)  identifikace klíčových rizikových faktorů, opatření pro eliminaci rizik  Hodnoceny zkušenosti žadatele (instituce), zkušenosti projektového týmu, aplikace zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole do projektového řízení organizace.

32 Vendula Hanzalová Nejčastější důvody pro snižování bodů (kritérium 3): -nekonkretizovány výstupy klíčových aktivit, není zřejmý rozsah jednotlivých vzdělávacích modulů, počet kurzů, těžko identifikovatelné, kdo se kurzů zúčastní, chybí přesný časový plán, neprovázanost klíčových aktivit na rozpočet projektu, klíčové aktivity na sebe z hlediska věcného i časového nenavazují, -nepromyšlená opatření pro eliminaci možných rizik, neuvedení tak důležitého rizika, jako je nezájem cílové skupiny či nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu.

33 Vendula Hanzalová 4. Finanční řízení – max. 23 bodů 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (13 b.)  Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých položek vzhledem k velikosti CS, délce trvání projektu a obsahu klíčových aktivit,  Hodnotitel musí vždy posoudit přiměřenost mzdových nákladů realizačního týmu. Mzdy a platy nesmí překročit hranice uvedené v Metodické dopise č. 4, stejně tak využití horního limitu stanoveného rozpětí musí odpovídat významu konkrétní pracovní pozice a nelze jej používat plošně pro všechny členy realizačního týmu !  Hodnotí se přiměřenost jednotlivých kapitol - především zařízení a vybavení (ceny v místě čase obvyklé, zda parametry pořízeného zboží (především IT techniky) a služeb nejsou nepřiměřené,  Hodnocena je i přehlednost rozpočtu (tj. členění nákladů do položek, podpoložek !) a věcná správnost položek (jejich způsobilost z hlediska OP VK),  Posuzuje se i proporcionalita jednotlivých kapitol rozpočtu.

34 Vendula Hanzalová 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami (10 b.)  Všechny položky, které se objevují s rozpočtu musí být navázány na klíčové aktivity projektu – položka rozpočtu, která není zdůvodněna v KA bude hodnotitelem vyškrtnuta (musí být vyškrtnuta) či bude navrženo její zkrácení v případě nedostatečného zdůvodnění a popisu v klíčové aktivitě,  V případě, že např. v rozpočtu je plánován nákup 15 PC, v klíčových aktivitě je uveden nákup 12 ks PC, musí hodnotitel pokrátit rozpočet projektu (z 15 na 12 PC) – dle popisu klíčové aktivity,  Položky rozpočtu, které se týkají řízení projektu, musí být odůvodněny v části „Vnitřní postupy a řízení organizace“  V případě, že do projektu je zapojen finanční partner, posuzuje se zda, prostředky rozpočtované partnerovi/partnerům odpovídají jeho zapojení do projektu. Nejčastější důvody pro snižování bodů/vyřazení projektu: -předimenzovaný rozpočet v rámci osobních nákladů, přehnané množství pozic, nadsazené úvazky, nadsazené jednotkové sazby, -- nepoměr nákladů k výstupům; rozpočet není konkrétní, neprovázanost s KA, -projekt se jeví jako pouhé zajištění vybavení technikou a zlepšení mzdových poměrů, -organizace potřebuje finance na běžný provoz, projekt není inovativní – vzdělávací materiály již existují na trhu či přímo v organizaci příjemce.

35 Vendula Hanzalová 5. Výsledky a výstupy – max. 15 bodů 5.1 Kvantifikace výsledků a výstupů (10 b.)  vhodnost (reálnost) druhu a počtu indikátorů, jejich jednoznačnost  přiměřenost indikátorů vzhledem k cílům a náplni projektu  Jednoznačný popis ostatních ukazatelů projektu (výstupů v KA) 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů (5 b.)  Hodnoceny postupy, které mají zajistit dosažení navržených výstupů a indikátorů projektu  Posuzováno, zda jsou v úvahu vzaty rizika/problémy při naplňování indikátorů/výstupů projektů, popis způsobu vykazování hodnot MI, Nejčastější důvody pro snižování bodů:  Nejasný, nekonkrétní popis výstupů KA, monitorovacích indikátorů;  nesouhlasí hodnota uváděná v popisu projektu, klíčových aktivitách s hodnotou uváděnou v monitorovacích indikátorech.

36 Vendula Hanzalová 6. Horizontální témata 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti (0 b.)  vliv projektu na vyrovnávání příležitostí  nástroje pro prosazování rovných příležitostí, propagace  Subkritérium se posuzuje především u projektů, které jsou zacíleny na žáky s SVP 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj (0 b.)  vztah projektu k environmentální problematice  postupy omezující negativní vlivy na životní prostředí  příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice,  Přínos projektu k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti. Kritérium je vylučovací – pokud bude hodnotitelem konstatován negativní dopad projektu na některé z uvedených horizontálních témat, bude projekt z dalšího hodnocení vyloučen (byť by i dosáhl hranice 65 bodů).

37 Vendula Hanzalová Krácení rozpočtů: - většinou se jednalo o snížení v kapitole 1 Osobní náklady, neboť se jednalo o nadhodnocené sazby osobních nákladů, které neodpovídají mzdám v místě, čase a oboru obvyklým; -snížení kapitoly 3 Zařízení, kdy se jednalo o nadsazené ceny za zařízení; -Snížení kapitoly č. 5 Služby – nadhodnocené položky Nedoporučení žádostí k podpoře: -nulová přidaná hodnota projektu, aktivity jsou již realizovány; -proces realizace popsán velmi chaoticky, aktivity nenavazují, výstupy nejsou jasně definované a měřitelné; -nadregionální dosah aktivit projektu (žadatel v projektu uvedl, že plánuje stejné aktivity uskutečnit i v ostatních krajích – takový projekt by měl být předložen jako individuální projekt ostatní); -projekt není konkrétní a není zřejmé, co zamýšlí žadatel realizovat; -nadhodnocený rozpočet, neprovázanost jednotlivých částí projektu,

38 Vendula Hanzalová Co by měla obsahovat kvalitní žádost? -prokázána potřebnost realizace projektu; -definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění; -jasně definovaná udržitelnost projektu; -rozpočet je přiměřený cílům projektu; -způsob a metody zapojení cílových skupin jsou přesně vymezeny; -výstupy stanoveny jasně a konkrétně; -z aktivit projektu lze precizně vyčíst, jaké činnosti bude pro cílové skupiny; žadatel realizovat, kdo se na této realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat.

39 Vendula Hanzalová 6. prosince 2010 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ? DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16 Jihlava opvk@kr-vysocina.cz hanzalova.v@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Vendula Hanzalová ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina 29. června 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google