Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnictví a nová legislativa Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnictví a nová legislativa Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnictví a nová legislativa Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK

2 Nové zákony – účinnost od 1. 4. 2012 Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách) Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ( novela zákonem č. 369/2011 Sb.)

3 Oblasti právní úpravy zZS I. Z. definuje zdravotní služby a zdravotní péči (formy a druhy ZP) Z. stanoví podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (tedy státní i nestátní) Z. definuje v právním řádu používaný, avšak doposud nedefinovaný pojem „zdravotnické zařízení“(prostory) Z. mění postavení pacienta, který se stane hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb Z. stanoví práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků

4 Oblasti právní úpravy zZS II. práva budou vymahatelná, za neplnění povinností budou ukládány sankce Z. definuje hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle stanovených standardů kvality Z. stanoví nakládání se zdravotnickou dokumentací vedení Národního zdravotnického informačního systému, včetně vedení zdravotních registrů zřízení nových registrů - Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků Z. definuje ohledání těla zemřelého, provádění pitev Z. stanoví způsoby šetření stížností na poskytování zdravotní služeb kompetence správních úřadů k provádění kontroly

5 Oprávnění k poskytování zdravotních služeb Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydá „příslušný správní orgán“ ve správním řízení  pro převážnou většinu poskytovatelů péče ZZ: krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány  ministerstva: ministerstvo obrany a spravedlnosti – zdravotní služby poskytované v ZZ zřízených těmito ministerstvy ministerstvo vnitra - zdravotní služby poskytované v ZZ zřízených MV nebo v ZZ zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo BIS

6 Oprávnění k poskytování zdravotních služeb Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze v ZZ v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb (§ 11 odst. 5) kromě toho: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí domácí péče - kontaktní pracoviště

7 Technické a věcné vybavení ZZ technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení stavebně technické, funkční a dispoziční uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením stanoví prováděcí právní předpis

8 Personální zabezpečení zdravotní služby poskytují osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, týkající se odborné, specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu stanoví prováděcí právní předpis

9 Způsobilost k samostatnému výkonu povolání Zdravotní služby smějí poskytovat osoby způsobilé k samostatnému výkonu povolání: lékaře zubního lékaře farmaceuta způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolání bez přímého vedení a odborného dohledu

10 Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ZZ splňuje požadavky na technické a věcné vybavení jsou splněny požadavky na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb lékárenská péče - souhlasné závazné stanovisko SÚKL zdravotnické prostředky užívané k lékařskému ozáření - povolení SÚJB k činnosti podle atomového zákona schválení provozního řádu ZZ (hygiena) souhlas MZ s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče

11 Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb FO poskytující služby v ZZ jiného poskytovatele je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení užívané jiným poskytovatelem, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení (§ 16 odst. 2)(§ 16 odst. 2) Nelze : všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství a gynekologie a porodnictví, jde-li o výkon činnosti registrujícího poskytovatele

12 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb FO Žádost - § 18 odst. 1 (obsah žádosti) + správní poplatek Žadatel = FO identifikace osoby žadatele (jméno, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu na území ČR / jiné území / hlášený pobyt) IČO, bylo-li přiděleno identifikace odborného zástupce, jestliže musí být ustanoven forma zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče nebo název zdravotní služby, a to pro každé místo poskytování zdravotních služeb

13 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb FO adresy míst poskytování zdravotních služeb zdravotnická dopravní služba nebo přeprava pacientů neodkladné péče - adresa míst jednotlivých pracovišť domácí péče - adresa místa kontaktního pracoviště datum, k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb doba, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení oprávnění na dobu určitou

14 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb PO Žadatel = PO identifikace PO jako žadatele (obchodní firma nebo název, adresa sídla / PO se sídlem mimo ČR místo usazení podniku nebo organizační složky podniku PO v ČR) údaje o odborném zástupci a osobách, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy nebo které jednají jménem právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku adresy míst poskytování zdravotních služeb

15 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb PO další totéž jako FO: forma zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče nebo název zdravotní služby, a to pro každé místo poskytování zdravotních služeb zdravotnická dopravní služba nebo přeprava pacientů neodkladné péče - adresa míst jednotlivých pracovišť domácí péče - adresa místa kontaktního pracoviště datum, k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb doba, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení oprávnění na dobu určitou

16 Přílohy k žádosti o udělení oprávnění FO Žadatel = FO k žádosti doloží doklady o: (§ 18 odst. 2) způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (ověřená kopie) o bezúhonnosti ( výpis n. žádost o výpis z RT) - formulář totéž u odborného zástupce, je-li ustanoven + jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce a nejsou důvody dle zákona, pro který by nemohl funkci odborného zástupce vykonávat seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli - v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb - formulář

17 Přílohy k žádosti o udělení oprávnění FO u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání -jména, příjmení, obor, v němž mají způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní doba; u vedoucích zaměstnanců - jejich pracovní zařazení u ostatních zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - pouze jejich počet v členění podle odborné způsobilosti seznam - podle zařazení pracovníků k jednotlivým formám a oborům zdravotní péče, popřípadě druhům zdravotní péče nebo zdravotním službám, a podle míst poskytování zdravotních služeb

18 Přílohy k žádosti o udělení oprávnění FO prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona - formulář pravomocné rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané OOVZ a provozní řád oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb prokazující povolení k pobytu na území České republiky žadatele a odborného zástupce, (pokud mají povinnost takové povolení mít) prohlášení - netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. a) - c), zvláštní požadavky při insolvenční správě§ 17 písm. a) - c),

19 Přílohy k žádosti o udělení oprávnění PO Žadatel = PO k žádosti doloží doklady o: zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), v případě, že nebyl zápis proveden nebo se nezapisuje – doložit zřízení či založení / jiný režim PO se sídlem mimo ČR / jiný režim pro PO zřízené v ČR zákonem nebo pro organizační složky státu nebo územního samosprávného celku bezúhonnost osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy / bezúhonnosti vedoucího organizační složky státu nebo organizační složky územního samosprávného celku

20 Přílohy k žádosti o udělení oprávnění PO prohlášení - netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. a) - c), zvláštní požadavky při insolvenční správě§ 17 písm. a) - c), další jako FO

21 Přechodná ustanovení - NZZ § 121 odst.1 Stávající NZZ („registrovaná“ podle zákona č. 160/1992 Sb.) -mohou poskytovat zdravotní služby v druhu a rozsahu uvedeném v registraci -nejdéle 36 měsíců (ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona) tj. do 1. 4. 2015 -jsou poskytovateli -mají právo na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, když doloží náležitosti nutné k udělení oprávnění

22 Přechodná ustanovení - NZZ § 121 odst.4 Registrace dle stávajícího zákona: NZZ pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dle zákona o ZS) nejpozději však uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (neplatí, když úřad včas nevydá registraci)

23 Přechodná ustanovení § 121 odst.5 NZZ hodlá poskytovat zdravotní služby po uplynutí 36 měsíců : požádá do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb tj. do 31. 12. 2012 žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje náležitosti uvedené v § 18 odst. 1 správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o žádosti nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

24 Práva a povinnosti poskytovatele §45, odst. 2 Poskytovatel je povinen: l) Podílet se na žádost kraje, jehož KÚ mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby

25 Práva a povinnosti poskytovatele §84, odst. (2) Prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat: a)Poskytovatelé v oboru VPL a PLDD u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb; provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování ZS Prováděcí právní předpis o Listu o ohledání zemřelého

26 Novela zákona č. 48/1997 Sb. zavedení pojmu – základní a ekonomicky náročnější varianty poskytnutí zdravotní péče (péče bude uvedena v prováděcím právním předpisu) výběrové řízení před uzavření smlouvy s ZP – nekoná se v případě přechodu FO na PO ( FO se smlouvou je zakladatelem s.r.o, nemění se rozsah ZS) návrh na podání VŘ může kromě ZP podat i „uchazeč“ tj. oprávněný poskytovatel n. FO, PO, která hodlá poskytovat ZS a je schopná ve stanovené lhůtě splnit požadavky pro poskytování ZS v oboru (lhůtu stanovuje buď ZP n. uchazeč)

27 Novela zákona č. 48/1997 Sb. Výsledek VŘ – výsledek nezakládá právo na smlouvu se ZP, avšak ZP je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem jen tehdy, bylo-li uzavření smlouvy ve VŘ doporučeno.

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdravotnictví a nová legislativa Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK."

Podobné prezentace


Reklamy Google