Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaPrávní řád ČR Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol vysvětlit problematiku právního řádu ČR, blíže specifikovat jeho prvky a představit právní sílu jednotlivých pramenů práva České republiky. Datum tvorby1. 11. 2013

2 Právní řád České republiky Právním řádem se rozumí systém pramenů práva, jež je platný v teritoriu toho kterého státu. V ČR je to soubor právních normativních aktů (zákonů, vyhlášek, nařízení…), mezinárodních smluv a od roku 2004 i prameny práva Evropské unie. V určitých případech lze chápat jako pramen práva také nálezy Ústavního soudu.

3 Členění pramenů dle právní síly ÚstavaÚstavní zákonyMezinárodní smlouvyZákonyZákonná opatření SenátuNařízení vládyVyhlášky ministerstevVyhlášky a nařízení samosprávných celků Zákonné předpisy

4 Původní a odvozené o Právní akty se dělí podle právní síly na: A) Původní (originární) B) Odvození (derivativní) o A) jsou to vždy zákonné předpisy a obecně závazné vyhlášky zastupitelstev v samostatné působnosti o B) je nejrozsáhlejší skupinou právních aktů. Patří sem ostatní podzákonné předpisy a rozhodnutí prezidenta, nařízení obce nebo kraje v přenesené působnosti.

5 Zákonná opatření Senátu V případě, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, může Senát výjimečně přijmout normativní akt podobný zákonu. Zákonná opatření se přijímají pouze pokud je nutno danou problematiku neprodleně upravit a současně zákonodárný orgán (Poslanecká sněmovna) fakticky neexistuje. Podmínkou platnosti takového aktu, je následné / dodatečné schválení nově ustanovenou Poslaneckou sněmovnou. Po ratihabici Poslaneckou sněmovnou se opatření stává zákonem.

6 Mezinárodní smlouvy Aby se smlouva stala pramenem práva, musí mít schopnost regulovat neurčitý počet subjektů (jež se na jejím vzniku obvykle nepodíleli). Danou smlouvou se reguluje celá třída společenských vztahů určitého typu, stejného druhu a neurčitého množství. Mezinárodní normativní (právně závazná) smlouva je pramenem práva vnitrostátního, ovšem až po té, kdy ČR se stane smluvní stranou takové smlouvy. V českém právním řádu má mezinárodní smlouva aplikační přednost před zákonem, tzn. pokud mez. sml. stanoví něco jiného než zákon, použije se její ustanovení.

7 Evropské právo Jedná se o nezávislý právní systém, jež je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Avšak na základě členství v EU se její legislativa promítá do vnitrostátního práva členského státu. Společné právo EU lze dělit do tří oblastí, jež se navzájem prolínají. Primární právo komunitární Sekundární právo unijní Judikatura

8 Primární právo EU Tvořeno především členskými státy prostřednictvím smluv (Amsterdamská smlouva, Lisabonská smlouva, Smlouva o přistoupení České republiky…). Jedná se o dohody, které byly uzavřeny mezi vládami členských států a musí být ratifikovány jejich parlamenty. Upravují například legislativní, exekutivní a judikativní postupy společného práva EU. Jsou automaticky součástí právního řádu ČR.

9 Sekundární právo EU Vychází z práva primárního, je tedy tvořeno a schvalováno v souladu s právem primárním. Je jím: Pro problematiku vnitrostátního práva ČR má největší význam právě Nařízení a Směrnice. Sekundární právo se do právního řádu promítá formou zákonů. Nařízení Směrnice Rozhodnutí Doporučení a stanoviska

10 Judikatura ESD Jedná se o rozhodnutí Evropského soudního dvora, jež mají výkladovou závaznost. Mají zásadní význam při objasňování normativních právních aktů Evropské unie.

11 Systém práva Právo jako celek ze své podstaty zahrnuje co nejširší okruh společenských vztahů. Z tohoto důvodu se právní řád dělí do různých kategorií. A to dle společných rysů. Nejzákladnějším dělením je členění právního řádu na: VeřejnéSoukromé

12 Veřejné právo o Ústavní právo Zabývá se samotnými základy státu, státním zřízením a principy českého demokratického státu. Hlavním a nejzásadnějším předpisem je Ústava ČR a Listina základních práva a svobod. o Trestní Upravuje trestní řízení, vymezuje trestné činy a tresty za něž se ukládají. Základními předpisy jsou trestní zákon, trestní řád‚ a zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. o Správní Zjednodušeně upravuje veřejnou správu ve státě, správní právo obsahuje nespočet právních předpisů, ovšem úplným základem je zákon Správní řád. o Finanční

13 Soukromé právo o Občanské právo Stěžejní soubor norem soukromého práva. Upravuje veškeré vztahy v soukromé sféře. Po 1. 1. 2014 je novelizován občanský zákoník, jež do sebe pojmul jak rodinné, tak i obchodní právo. o Rodinné Soubor norem, jež upravuje vztahy v rodině, vznik a zánik manželství, majetkové vztahy v rodině, osvojení a další. o Pracovní Zabývá se pracovně-právními vztahy. Jako jedno z mála soukromoprávních odvětví zůstalo téměř celé osamoceno po novele občanského zákoníku. Obchodní

14 Doplňte 1)2) Ústavní zákony3)4)5) Zákonná opatření Senátu6)7) Vyhlášky ministerstev8)1) Ústava2) Ústavní zákony3)4)5) Zákonná opatření Senátu6)7) Vyhlášky ministerstev8)1) Ústava2) Ústavní zákony3) Mezinárodní smlouvy4)5) Zákonná opatření Senátu6)7) Vyhlášky ministerstev8)1) Ústava2) Ústavní zákony3) Mezinárodní smlouvy4) Zákony5) Zákonná opatření Senátu6)7) Vyhlášky ministerstev8)1) Ústava2) Ústavní zákony3) Mezinárodní smlouvy4) Zákony5) Zákonná opatření Senátu6) Nařízení vlády7) Vyhlášky ministerstev8) 1) Ústava2) Ústavní zákony3) Mezinárodní smlouvy4) Zákony5) Zákonná opatření Senátu6) Nařízení vlády7) Vyhlášky ministerstev8) Vyhlášky a nařízení samosprávných celků

15 AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 1.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=unie&ex=1#ai:MC900440392| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 1.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=s%C3%ADla&ex=1#ai:MC900298183| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 1.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=soud&ex=1#ai:MC900279974| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 1.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=soud&ex=1#ai:MC900332738| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 1.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dav&queryid=f5eac127-b458-4f39- 85df-1560cc054d45#ai:MC900020127| HARVÁNEK, Jaromír, a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5. DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0.


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google