Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: Společenská odpovědnost organizace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: Společenská odpovědnost organizace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií."— Transkript prezentace:

1 Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: Společenská odpovědnost organizace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií K atedra řízení podniku

2 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Corporate Social Responsibility DEFINICE Sociální odpovědnost firmy, organizace představuje vážné zvažování vlivu aktivit podniku, organizace na společnost, životní prostředí. EU: Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholders. Dobrovolný závazek podniku, organizace = snaha respektovat sociální i ekologická hlediska ve svých každodenních aktivitách a rozhodnutích Základní odpovědnost vůči legislativě = realizovat pouze to, co zákon dovoluje přijímat opatření a plnit úkoly pro naplnění základního cíle organizace veřejného sektoru: zkvalitňování služeb obyvatelům, požadavek udržitelného rozvoje spravovaného teritoria. Začlenění jako běžná součást procesů realizovaných organizací, úřadem v souladu s volebním programem trvalá součást plánování, kontroly, hodnocení

3 ZÁKLADNÍ PRVKY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Prvek odpovědnostiV ý z n a mPřisuzovaná váha Ekonomická Produkovat výrobky nebo služby a prodávat je se ziskem 4 Zákonná Naplňovat své ekonomické poslání v souladu se zákonnou úpravou 3 Etická Naplňovat očekávání společnosti na rámec požadavků legislativy 2 Dobrovolná Není společností očekávána, založena na individuálním posouzení a dobrovolné volbě 1

4 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE (Corporate Social Responsibility – C.S.R) je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. To znamená, že: zákazník (občan) musí mít důvěru v kvalitu nabízených služeb a produktů a také v to, že organizace se řídí vhodnými etickými kodexy; ze strany organizace se dostane každému zaměstnanci řady projevů péče, včetně nabídky dalšího profesního vzdělávání; organizace respektuje potřeby ekologické ochrany regionu, kde působí; účelně spolupracuje s neziskovými organizacemi; organizace je schopna optimálně zhodnotit vložené investiční prostředky při respektování všech právních předpisů a závazků, které vyplývají z jejich společenských vazeb; Představitelé orgánů státní správy i regionální samosprávy musí být schopni přesvědčit širší veřejnost – občany, že jim jde o další pozitivní rozvoj státu a regionu, ve kterém působí.

5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Vztah k zákazníkovi (občanovi): garance bezvadnosti, bezpečnosti, zdravotní nezávadnost výrobků a služeb, nepoužívání klamavé reklamy, neposkytování úplatků Vztah k dodavatelům (partnerům): respektování kriterií výběrových řízení, platební disciplína Vztah k zaměstnancům: posilování důvěry, BOZP dodržování ustanovení kolektivní smlouvy Očekávání organizace vůči zaměstnancům: zachování služebního tajemství, nepřípustnost sebemenších podvodů, preferování osobních zájmů, nezneužívání služebního postavení, ochrana životního prostředí

6 DŮVODY PRO PŘIJET Í SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1. Snaha vyhnout se vládním zásahům 2. Potřeba seberegulace aktivit 3. Vnímání ze strany veřejnosti Pro organizaci, úřad je výhodnější stanovit si vlastní sebeomezení a rámec svého chování, než respektovat zásah vlády jako reakci na nevhodné chování organizace. Organizace, úřady „výše“ postavené v systému státní správy a samosprávy mají významný vliv na chování „níže“ postavených institucí = jsou příkladem pro jejich jednání a aktivity. Roste zájem veřejnosti o transparentnost a určitou formu kontroly činnosti úřadu, organizace s důrazem na ekologické a sociální chování úřadu, organizace.

7 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE pojetí Tři aspekty společenské odpovědnosti Činnosti organizace Sociální oblast Enviromentální oblast vypracování etického kodexu úřadu, organizace, transparentní chování, trvalý dialog s občany, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví, kvalita a bezpečnost produktů a služeb zaměstnanecká politika, BOZP, péče o vyvážený pracovní i osobní život zaměstnanců, rovné příležitosti mužů a žen, dodržování lidských práv, vzdělávání a rekvalifikace za- městnanců úřadu, organizace, zákaz dětské práce vytvoření ekologické politiky, investice do ekologicky posky- tovaných služeb, ochrana přírodních zdrojů, aktivita vedoucích zam. ke snižování negativních dopadů na životní prostředí (recyklace, úspory energií. Obecně: existuje jedna a jediná společenská odpovědnost = používání zdrojů a aktivit vedoucích k naplnění cílů organizace veřejného sektoru v rámci zákonů. etické jednání organizace ve vztahu k vlastním zaměstnancům i okolí. naplňování tří základních aspektů společenské odpovědnosti

8 PILÍŘE C. S. R. Sociální pilíř Ekonomický pilíř Pilíř ochrany životního prostředí CSR – Společenská odpovědnost firem Integrace pozitivních postojů, praktik a programů do podnikatelské strategie firmy.

9 INTERNÍ A EXTERNÍ DIMENZE CSR Etika, morálka, kázeň, pracovní režim/pořádek Sociální a zdravotní podmínky pro zaměstnance i jejich rodiny Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Přizpůsobení se změnám (šetrné a ohleduplné chování k zaměstnancům, dodavatelům i odběratelům) Řízení dopadů na životní prostředí a přírodní zdroje (regenerace, recyklace) dimenze Interní dimenze Externí dimenze Vztahy k okolí (občané, podnikatelská sféra) Globální podmínky (životní prostředí, přírodní zdroje, nové metody, techniky, inovace, …)

10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE s p o l e č n é c í l e Existence jednotných cílů, sdělených a sdílených všemi články organizace: způsob, jak se strategie dalšího rozvoje organizace, firmy, podniku sestavuje, zda strategii sestavuje pouze vrcholový management a potom je zaměstnancům vyhlášena jako závazná, jak jsou uplatňovány formy podílu zaměstnanců na rozhodování a řízení organizace, Celková orientace organizace. Její vedení je ochotno se orientovat: buď na jistotu nebo riskovat

11 DIMENZE IDENTITY PODNIKU VÝSLEDEK PŮSOBENÍ 4 DIMENZÍ IDENTITY PODNIKU: Produkty (Products) Firemní design (Corporate Design) Firemní komunikace (Corporate Communication) Kultura podniku (Corporate Culture) Společnost usilující o status společensky odpovědné firmy musí: neustále hodnotit, analyzovat získaná data formou zpětné vazby od svých stakeholderů vytvářet a modifikovat marketingovou strategii společnosti záměrem je dosažení a současně udržení si kladného hodnocení společnosti

12 E T I K A O R G A N I Z A C E Dodržování či obcházení zákonů, Budování vzájemné důvěry Dodržování smluvních závazků a termínů Pozitivní vztah k zaměstnancům Zneužívání mezer ve smluvních vztazích. Spoléhání na nepružnost soudů. Porušování platební disciplíny, placení daní Porušování zásad ochrany životního prostředí. Charakteristika: univerzální morálka, kterou organizace, firma přijímá a dodržuje; řada symptomů, které charakterizují žádoucí či nežádoucí chování, jako je: žádoucínežádoucí

13 P R A V I D L A J E D N Á N Í sociální normy a standardy jednání, zásady, pravidla vyjádření ideologie organizace, firmy Zažité zásady se projevují ve vztahu: K zákazníkům = chování k zákazníkovi jako prioritní osobě v činnosti organizace K zaměstnancům = vnímání ostatních zaměstnanců jako spolupracovníků, „jsme na jedné lodi“ K riziku = přehlížení či respektování rizika v každé situaci a činnosti organizace, firmy Ke konkurenci = korektní nebo agresivní přístup K podnikatelským zásadám = dodržování závazků a smluv, seriózní přístup ke kvalitě, spolehlivost dodávek

14 DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ekonomická dimenze = klíčová bez zachování hospodářské čin- nosti nelze zajistit ekonomický růst. nutno: udržet stejnou úroveň kapitálové základny – kapitál vyro- bený, lidský i přírodní, zvýšení tvorby kapitálových zdrojů vede ke zvyšující se zátěži prostředí Sociální dimenze zajišťuje: základní lidské nutnosti: výživu, čistou vodu, bydlení, zdraví sociální spokojenost, rozvoj osob- nosti, gramotnost, vzdělání pocit bezpečí, ochranu lidských práv, kulturní různorodosti Ekologická dimenze – je podstatná: lidská společnost a její aktivity se nemohou vymanit z přírody lidstvo je plně závislé na přírodních zdrojích, ekosystému a biosféře. nelze překročit únosnou kapacitu prostředí v globálním měřítku DIMENZE

15 INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI změna klimatu MOLDAN, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, 1. vydáni. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0246-6, s. 19 Hnací síla spotřeba fosilních paliv, skládky odpadů, těžba nerostných surovin, zemědělství Zátěž: emise skleníkových plynů Stav atmosférické koncentrace skleníkových plynů, průměrná teplota, stoupání mořské hladiny Dopad vliv na lidské zdraví, změna hojnosti a geografické rozložení biologických druhů, dostupnost vody Odpověď energetická daň, programy na úsporu energií, náhrada fosilních paliv, získání energie ze skládek, opatření ke snížení emisí fluorovodíku

16

17 ŽÍT LÉPE A DÉLE Living Longer, Living Better, IBM Global Social Segmemt, 2007


Stáhnout ppt "Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: Společenská odpovědnost organizace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií."

Podobné prezentace


Reklamy Google