Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důvody pro zrušení Výzvy č. 32/2012 vyhlášené pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důvody pro zrušení Výzvy č. 32/2012 vyhlášené pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava."— Transkript prezentace:

1 Důvody pro zrušení Výzvy č. 32/2012 vyhlášené pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava

2 Východiska pro stanovení podmínek Výzvy Základní povinností Řídícího orgánu ROP Střední Morava, která vychází z nařízení ES a legislativy ČR, je zabezpečit, aby veškeré projekty splňovali podmínky účelnosti, efektivity a hospodárnosti, kde:  účelností je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů,  efektivností je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění (Kč/výsledek),  hospodárností je takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů (Kč/výstup)

3 Záměr pro stanovení podmínek Výzvy: 1.Důraz na efektivitu byl ve výzvě stanoven tak, že cílem bylo podpořit ty projekty, které řeší území s vyšší koncentrací obyvatel obci a nikoliv podporovat projekty, které řeší např. místní komunikace k bytovým objektům. 2.Omezit výdaje obcí na přípravu projektů, které slouží pouze omezené skupině obyvatel

4 Podmínka Výzvy č. 32/2012 pro podoblast podpory 2.3.1 - Definice V textaci Výzvy k předkládání projektových žádostí, v části „Nezbytné podmínky pro realizaci projektů byla stanovena následující podmínka: „Podporována bude pouze komplexní revitalizace a komplexní řešení veřejných prostranství v centrální části obce. Za centrální část obce se považuje území s převažující koncentrací služeb a občanské vybavenosti.“

5 Podmínka Výzvy č. 32/2012 pro podoblast podpory 2.3.1 - upřesnění Tato podmínka byla dále rozpracována v dokumentu „Specifikace pojmu centrální část obce“, který vč. uvedených příkladů definuje, které části obce jsou pro potřeby této výzvy považovány za centrální. „Jedná se o veřejné prostranství, kde je vysoký pohyb obyvatel a kde se nachází převážná část služeb a občanské vybavenosti (např. nádraží, pošta, obecní úřad, kulturní dům, zdravotní středisko, kostel, knihovna, obchodní středisko, škola, lékárna atd.). Toto prostranství může být využíváno i ke konání kulturních a společenských akcí. Převážně se jedná o přirozené centrum obce – náměstí, náves, příp. park. Základní cílovou skupinou jsou při běžném denním využití prostranství zejména místní obyvatelé obce, v případě konání kulturních a společenských akcí to mohou být i obyvatelé okolních obcí, apod. Tato skutečnost musí být podrobně popsána v Marketingové analýze projektu.“

6 Přijaté stížnosti a identifikace rizik hodnocení Předseda Regionální rady či ředitel Úřadu Regionální rady obdrželi celkem šest stížností na vyřazení projektových žádostí na základě nesplnění podmínek výzvy. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina z vyřazených žadatelů podala písemnou stížnost, uložil předseda Regionální rady auditu provést nezávislou kontrolu. Závěr auditu: 1.Audit shledal oprávněnost vyřazených projektových žádostí 2.Audit identifikoval 6 rizikových projektových žádostí, které dle názoru auditu měly být rovněž vyřazeny.

7 Příklady rizikových projektů - 1 Projekt řeší rekonstrukci stávající místní komunikace U školky. Z podkladů doložených žadatelem vyplynulo, že převažující koncentrace služeb je v lokalitě řešené projektem, kde se nachází základní škola, mateřská školka, hřiště, park a hřbitov. Při posuzování naplnění podmínek výzvy vycházel odbor řízení projektů z údajů doložených žadatelem. Dle posouzení auditu pomocí Street View jde spíše o klidnější část obce mimo centrum obce, kde centrum obce se nachází na náměstí – zde se nachází nejvíce služeb a občanské vybavenosti. Současně touto lokalitou prochází i páteřní komunikace III. třídy.

8 Příklady rizikových projektů - 2 Cílem projektu je úprava nádvoří rozsáhlého objektu, ve kterém se nachází služby občanské vybavenosti a který je přístupný z více stran, a okolních zpevněných ploch. Nádvoří slouží jako příjezdová a zásobovací cesta ke službám občanské vybavenosti a firmám v její blízkosti. Jedná se o obec, kde je občanská vybavenost roztroušena na různých místech a není zde přirozený střed typu návsi. Dle názoru auditu se jedná o rekonstrukci prostranství cca 1000 m2 na nádvoří budovy a místní jídelny vytvořením několika parkovacích míst a vydláždění dvora bez odpočinkové zóny a dále k této budově přilehlého chodníku. Dle auditu se nejedná o centrální část s převažující koncentrací služeb a občanské vybavenosti.

9 Příklady rizikových projektů - 3 Přirozené centrum v obci je tvořeno náměstím, kde se nachází restaurace s ubytováním, pošta a obchody, dále je zde zvonice, historický pomník, lavičky. Toto historické centrum bylo již v předchozích letech revitalizováno. Nyní předložený projekt řeší část zámecké zahrady kolem zámku, kde je sídlo OÚ s knihovnou. Další služby nejsou projektové žádosti popsány. Projekt byl odborem řízení projektů posouzen ve vazbě na existenci služeb občanské vybavenosti v řešené lokalitě. Současně ale lokalita řešená projektem a náměstí jsou velmi blízko u sebe a realizací projektu bude komplexně dořešeno historické centrum obce. Názor auditu byl ale takový, že více privátních služeb dle Street View je na náměstí.

10 Popis hlavních rizik s ohledem na zrušení výzvy Vzhledem k tomu, že jednotlivé výzvy, resp. projekty, jsou průběžně kontrolovány např. auditem EK, Auditním orgánem MF, NKÚ, atd. existuje zde riziko: 1.Zpochybnění výsledků hodnocení výzvy (na základě přijatých stížností a analýzy rizik) 2.Pokud by bylo zpochybněno hodnocení výzvy, pak by „neoprávněně schválené projekty“ a na ně proplacené výdaje byly zpětně vymáhány po příjemci dotace

11 Rozhodnutí Výboru Regionální rady ze dne 14.1.2013 Výbor Regionální rady na svém jednání dne 14.1.2013 svým usnesením schválil zrušení výzvy k předkládání projektových žádostí č. 32/2012 pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava. Současně uložil řediteli Úřadu Regionální rady předložit aktualizovanou dokumentaci k vyhlášení nové výzvy na jednání Výboru Regionální rady, které se uskuteční dne 6.2.2013.

12 Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu zdenek.bogoc@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Důvody pro zrušení Výzvy č. 32/2012 vyhlášené pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava."

Podobné prezentace


Reklamy Google