Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory 3.2 Seminář pro příjemce 4. výzva GG 3.2 20. 5. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory 3.2 Seminář pro příjemce 4. výzva GG 3.2 20. 5. 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory 3.2 Seminář pro příjemce 4. výzva GG 3.2 20. 5. 2014

2 2 Monitorovací indikátory ▪ Metodika monitorovacích indikátorů OPVK verze č. 3 Povinné sledování výše MI ve smlouvě je závazná - překročení možné = bez navýšení dotace - nesplnění jakéhokoliv MI = sankce   nenaplnění MI nejvýše o 15 % = krácení dotace o 3 - 5 %  nenaplnění MI 15 - 50 % = krácení dotace o 30 - 40 %  nenaplnění MI více než 50 % = poskytovatel odstoupí od smlouvy ▪ ohrožení naplňování MI v průběhu realizace projektu snížení MI = podstatná změna s vlivem na krácení rozpočtu

3 3 Sledování MI ● Vyplňují se kumulativně (tj. jako součet dosud vykazovaných MI + MI vykazované v daném monitorovacím období) a) záložka El. MZ (v bodě 2 El. MZ) - nutné vykazovat členění osob dle pohlaví(v žádosti jsou uvedeny indikátory součtové) - vykazovat anexové(rozpadové) indikátory (dle menšin, zaměstnanosti, dosaženého vzdělání…) b) příloha č. 1 MZ - tabulka v EXCELU) - v tabulce jsou uvedeny všechny indikátory pro danou oblast podpory, vyplňují se pouze relevantní indikátory uvedené ve Smlouvě o realizaci GP, ostatní se proškrtnou pomlčkou

4 4 ● Záložka INDIKÁTORY v EL. MZ ▪ u vykazovaných osob v projektu se vykazuje členění dle pohlaví, nadřazené indikátory (např. podpořené osoby celkem) se načítají automaticky na základě dílčích indikátorů ▪ sledování dílčích indikátorů dle pohlaví je povinné, ale nepodléhá sankcím ▪ anexové indikátory(10.47 – 14.47) – dokládají se čestným prohlášením podepsaným osobou odpovědnou za realizaci projektu Sledování MI

5 5 ● příloha č. 1 MZ - tabulka v EXCELU v tabulce jsou uvedeny všechny indikátory pro danou oblast podpory, vyplňují se pouze relevantní indikátory uvedené ve Smlouvě o realizaci GP, ostatní se proškrtnou pomlčkou Příloha č.1 uveřejněna na http://opvk.kr- ustecky.cz v části Pro příjemce  Monitorovací zpráva  Přílohy monitorovací zprávy pro oblast podpory 3.2http://opvk.kr- ustecky.cz Sledování MI

6 66 kód indikátoru název indikátoru 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 07.41.01 Počet podpořených osob – muži 07.41.02 Počet podpořených osob – ženy 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob 07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob – muži 07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob – ženy 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Přehled MI pro oblast podpory 3.2.

7 7 Doplňkové MI pro oblast podpory 3.2 kód indikátoru název indikátoru 10.47. Počet podpořených osob – zaměstnaní 11.87. Počet podpořených osob – mladí lidé 15-24 11.97. Počet podpořených osob – starší pracovníci 55-64 12.57. Počet podpořených osob – menšiny 12.67. Počet podpořených osob - migranti 12.77. Počet podpořených – zdravotně znevýhodnění 12.87. Počet podpořených osob – ostatní znevýhodnění skupiny 14.17. Počet podpořených osob – základní ISCED 1 a 2 14.27. Počet podpořených osob – střední ISCED 3 14.37. Počet podpořených osob – nástavbové studium ISCED 4 14.47. Počet podpořených osob – vysokoškolské ISCED 5 a 6 Dokládá se čestným prohlášením podepsaným osobou odpovědnou za realizaci projektu Více - Metodika MI 3 verze, str. 128 - 133

8 8 Monitorování ▪ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY k pilotnímu ověření ▪ POZVÁNKY, LETÁKY (program, obsah akce, časový harmonogram) ▪ PREZENČNÍ LISTINY ▪ OSVĚDČENÍ, CERTIFIKÁTY ▪ EVALUAČNÍ/HODNOTÍCÍ DOTAZNÍKY ▪ ZÁZNAMY O ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ PO MODULU, KURZU (závěrečné zkoušky, testy, práce) ▪ VÝSTUPY PROJEKTU = nové produkty projektu (vzdělávací moduly, publikace, skripta, studijní opory) ▪ FOTODOKUMENTACE ▪ Pravidla vizuální identity(loga, reg.číslo, název projektu)

9 Náležitosti závazné přihlášky: ▪ jméno, příjmení ▪ datum narození ▪ adresa trvalého bydliště(zaměstnavatele) ▪ kontakty(telefon, e-mail) ▪ nejvyšší dosažené vzdělání ▪ současná pracovní pozice ▪ datum vyplnění přihlášky, vlastnoruční podpis ▪ souhlas s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace pro účely projektu (pozn. vzor na stránkách opvk.kr-ustecky.cz; nutno upravit) 9

10 10 Náležitosti prezenční listiny : ▪ Název akce a organizátor(název instituce) ▪ Datum a místo konání, čas (od – do) ▪ Jméno, příjmení, kontakty(e-mailová adresa, telefon), podpisy zúčastněných, vyučujícího či lektora ▪ Čestné prohlášení, že se jedná o lektora V případě, že daná akce trvá několik dnů, prezenční listina bude vyhotovena na každý den zvlášť.

11 11 Dokladování MI CS lektoři ● v případě lektorů, kteří projdou v rámci realizace projektu vzděláváním, přihláškou zdokladovat, že se jedná o lektora působícího v DV dospělých !!! - mohou dostat certifikát o absolvování kurzu CS ÚDV účastní se pouze pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího produktu => obdrží pouze Osvědčení o absolvování pilotního ověření vzdělávacího modulu !!!

12 Co není indikátorem Podpořenou osobou NENÍ : Osoba, která se účastní podpory jednorázově (např. účastník konference o realizovaném projektu; návštěvník webového portálu; osoba, která obdrží leták; návštěvník dne otevřených dveří..) Členové realizačního týmu, kteří se podílejí na projektu pouze administrací Nově vytvořeným/inovovaným produktem NIKDY NENÍ: Nakoupené pomůcky a učebnice, nově vybavená třída nebo učebna, webové stránky informující o projektu, stáže, konference, exkurze, powerpointová prezentace, která vychází z nově vytvořeného/inovovaného produktu, tisková zpráva, článek, inzerát o realizaci projektu, akreditace produktu.. (viz. Metodika MI, verze 3) 12

13 13 Děkujeme za pozornost … a přejeme úspěšný start do realizace Vašeho projektu!!


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory 3.2 Seminář pro příjemce 4. výzva GG 3.2 20. 5. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google