Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola podmíněnosti pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce plateb Jan Dvorský poradce náměstka ministra Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola podmíněnosti pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce plateb Jan Dvorský poradce náměstka ministra Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Kontrola podmíněnosti pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce plateb Jan Dvorský poradce náměstka ministra Ministerstvo zemědělství

2 VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:  Od 1.1. 2009 vstupujeme do nového období výplat přímých plateb.  Přímé platby již nejsou dotací či příspěvkem k výnosům za produkci nebo výměru půdy.  Odrážejí požadavky veřejnosti na hospodaření zemědělců v krajině, na odpovědný přístup ke kvalitě potravin, udržování životního prostředí a zajištění dobré pohody zvířat.  Krácení přímých plateb na základě zjištěných porušení standardů a požadavků není sankcí, ale sníženou platbou za nedodržení kvality služby.  Proto je zemědělec v systému „vzájemného plnění“ především partnerem MZe a formou závazku k dodržování pravidel kontroly podmíněnosti je také partnerem široké veřejnosti. Ministerstvo zemědělství

3 PRÁVNÍ RÁMEC KONTROL PODMÍNĚNOSTI: ×nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (hlava I kapitola 1, příloha III a IV) ×nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (zaváděcí pravidla čl. 9, 41-48, 65-67) ×národní implementace ×nařízení - přímo aplikovatelné ×směrnice - transponovány do českých právních předpisů ‏ Ministerstvo zemědělství

4 PRVKY SYSTÉMU PODMÍNĚNOSTI : 1) Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) a udržování poměru stálých pastvin - Good agricultural and environmental condition - čl. 5 a příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 2) Zákonné požadavky na hospodaření (SMR) - Statutory management requirements - čl. 4 a příloha III nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 Ministerstvo zemědělství

5 Zavedení systému kontroly podmíněnosti  závěry Rady ke zprávě Komise o zjednodušení Cross Compliance z března 2007  prověrka funkčnosti SZP (Health Check) Komise návrh zavádění 2009, 2010, 2011 Vyjednáno 18.11. 2008 2009, 2011, 201 3 NČS požadavek 2009, 2011, 2013

6 od 1.1.2011 od 1.1.2009 2005 - 2008 2004 GAEC 1 GAEC 5 + poměr SP GAEC 5 + poměr SP GAEC ? + poměr SP SMR - A SMR – C až od 1.1. 2013 SMR - B POSTUPNÝ NÁBĚH KONTROL V ČR

7 S ystém kontroly podmíněnosti KONTROLNÍ ORGANIZACE  ÚKZÚZ, ČPI,ČIŽP, SZIF, (SRS). KONTROLOVANÉ POŽADAVKY  GAEC – 5 stávajících standardů ( ustavena pracovní skupina, návrh, zavedení nových od 1.1.2010 ).  SMR p rovedena revize => 29 požadavků od 1.1.2009. (celkem návrh 80).  Minimální požadavky pro AEO - 11 požadavků od 1.1.2009. Ministerstvo zemědělství

8 KDO BUDE KONTROLOVÁN:  Všechny fyzické a právnické osoby, které žádají o přímé platby  Žadatele o platby v rámci Programu rozvoje venkova (PRV II. osa),  Jiné platby a dotace, pro jejichž poskytnutí je podmínkou plnění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (SOT víno).  Musí být zkontrolováno nejméně 1 % žadatelů o přímé platby a 1 % žadatelů o platby v rámci PRV.  Kontroly jsou prováděny v témže kalendářním roce, ve kterém byly podány jednotné žádosti o platby. Ministerstvo zemědělství

9 Výběr podniků ke kontrole  Minimální míra kontrol je 1% žadatelů  Náhodný a rizikový výběr Výběr ke kontrole 1 % Ze souboru žadatelů Náhodný výběr 20 – 25 % Rizikový výběr 75 – 80 %

10 Proces kontroly – kontrola na místě 1. Výběr subjektů ke kontrole 2. Vytvoření plánu kontrol 3. Oznámení / neoznámení kontrol  Podle kontrolovaných opatření v rámci způsobilosti 4. Kontrola na místě  Zahájení kontroly  Provedení kontroly  Ukončení kontroly  Vyhotovení kontrolního protokolu  Řízení o námitkách – lze podat do 5 (7) dnů od seznámení s protokolem  Předání kontrolního protokolu – žadatel musí být informován o všech porušeních do 3 měsíců od provedení kontroly.

11 Proces kontroly – kontrola na místě 5. Vyhotovení zprávy o kontrole  Obecná část  Popisná část  Hodnotící část (rozsah, závažnost, trvalost, opakování) 6. Předání zprávy o kontrole SZIF  Do 1měsíce od vyhotovení  Elektronickou cestou do MZK na MZe  Dostupná na portálu FARMÁŘ

12 Průběh kontroly podmíněnosti  Průběh kontroly – se řídí zákonem č. 552/1992, o státní kontrole a nařízením Komise (ES) č. 796/2004.  Oznámení o kontrole – max. 14 dnů, běžná praxe v cca 3 - 5 dnů, minimálně 48 hodin.  Zahájení kontroly na místě – předložení písemného pověření ke kontrole

13 Průběh kontroly podmíněnosti  Provedení kontroly – kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění – popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání stejnopisu protokolu kontrolované osobě).  Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu – do 5 (7)dnů.  Řízení o námitkách – rozhodnutí do 15 dnů ředitel OSS.

14 Průběh kontroly podmíněnosti  Zpráva o kontrole – vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení kontroly  Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, hodnotí pouze míru porušení

15 Hlavní kritéria hodnocení nedodržení požadavků a standardů jsou:  Rozsah – malý, střední, velký  Závažnost – malá, střední, velká  Trvalost – porušení trvalé / odstranitelné  Opakování – stejné porušení ve třech po sobě následujících letech  Úmysl – porušení úmyslné / nedbalostní

16 HODNOCENÍ NESHOD:  Rozsah - hodnotí se především, zda se dosah porušení omezuje na samotné hospodářství nebo je širší.  Závažnost - hodnotí se významnost důsledků daného porušení.  Trvalost - hodnotí se délka doby porušení i možnost ukončit jeho působení přiměřenými prostředky.  Opakování - představuje stejné porušení kontrolovaného standardů / požadavku, vícekrát než jednou v průběhu tří po sobě jdoucích let, pokud byl žadatel o předchozím porušení informován, a měl tedy i možnost přijmout a zajistit nápravná patření. Ministerstvo zemědělství

17 GAEC - Co bude kontrolováno ? Ministerstvo zemědělství 1)Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. 2)Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. 3)Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis 4)Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. 5)Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

18 GAEC – kontrola na místě SZIF Rizikový výběr podniků – na základě rizikových kriterií:  Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou T  Žadatel má evidovaný pozemek se svažitostí nad 12 o  Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou R a svažitostí nad 3 o  Žadatel má v žádosti o PP počet PB 20 a více  U žadatele bylo zjištěno porušení GAEC v předchozích letech  U žadatele bylo zjištěno rozorání T za účelem zúrodnění  Žadatel ještě nebyl kontrolován.

19 Zákonné požadavky (SMR) od 1.1.2009 Ministerstvo zemědělství Poř. čísloNázev oblasti řízeníNázev podoblasti 1Životní prostředíSměrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků. 2Životní prostředí Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami. 3Životní prostředí Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. 4Životní prostředí Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 5Životní prostředí Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 6 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin Směrnice Rady Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat 7 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1760/2000 ze dne 17. července 2000, o systému identifikace a evidence skotu, označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 820/97. Nařízení komise (ES)č.911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků. 8Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS

20 Zákonné požadavky od 1.1.2009 MINIMÁLNÍ ROZSAH KONTROL Budou kontrolována pouze pravidla, která ES k 1.1.2009 vyžaduje, tj. prvních 8 nařízení a GAEC. CO SE BUDE KONTROLOVAT OD 1.1.2009 1) Ochrana volně žijících ptáků 2) Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami. 3) Používání čistírenských kalů v zemědělství 4) Nitrátová směrnice 5) Ochrana přírodních stanovišť 6) – 8) Označování a identifikace hospodářských zvířat × Minimální požadavky pro používání přípravků na ochranu rostlin. × Minimální požadavky pro používání hnojiv. Ministerstvo zemědělství

21 Kontroly podmíněnosti - ÚKZÚZ - 2009  SMR 3 Kalová směrnice - 86/278/EHS Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. č. 382/2001 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech  SMR 4 Nitrátová směrnice - 91/676/EHS Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech  Agroenvironmentální opatření (AEO) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

22 Kriteria pro rizikový výběr subjektů ke kontrole - Nitrátová směrnice - ÚKZÚZ  Subjekty hospodařící ve zranitelných půdních oblastech  Vzdálenost půdních bloků od vodních toků  Svažitost půdních bloků  Znečištění vod dusičnany  Existence chovu hospodářských zvířat  Hustota živočišné výroby  Ochranná pásma vodních zdrojů  Ekologické / konvenční zemědělství  Výsledky předchozích kontrol

23 Kriteria pro rizikový výběr subjektů ke kontrole - kalová směrnice - ÚKZÚZ  Vzdálenost podniku od ČOV  Hodnoty pH půdy  Zatížení půdy těžkými kovy  Chráněné území  Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách  Výsledky předchozích kontrol

24 Počty kontrolovaných subjektů v rámci C-C pro rok 2009 - ÚKZÚZ Kontrola používání upravených kalů z ČOV – 236 subjektů Kontrola dodržování nitrátové směrnice – 128 subjektů Kontrola agroenvironmentrálních opatření - 105 subjektů

25 Výsledek rizikové analýzy 2009 - ÚKZÚZ  Celkový počet žadatelů – 23 594  Počet plánovaných kontrol – 469 (NS – 128 + KS – 236 + AEO - 105)  Kontrola 296 subjektů = 1,25% žadatelů

26 Minimální požadavky AEO – ÚKZÚZ, SRS Vztah (C-C) a plateb v rámci osy II. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV): V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavky). Minimální požadavky musí být zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců plateb AEO se snižují nebo ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II, a to v souladu s postupem Vyhodnocení kontrol požadavků podle předpisů v oblasti řízení zavedeným v rámci SAPS. Ministerstvo zemědělství

27 Minimální požadavky pro agroekologická opatření Požadavky na používání hnojiv – ÚKZÚZ 1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? 2. Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nachází ve vzdálenosti menší než 25 m? 3. Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry ? 4. Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? 5. Byl dodržen zákaz hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlou do hloubky větší než 8 cm? 6. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě se svažitostí nad 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití?

28 Minimální požadavky pro agroekologická opatření Požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin – SRS. 7. Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? 8. Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin zacházení s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou nebo absolventem odborného kurzu podle § 86 odst. 4 ? 9. Plní odborně způsobilá osoba nebo absolvent odborného kurzu povinnosti podle § 86 odst. 3? 10. Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? 11. Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech, podle jejich druhů nebo odděleně od jiných výrobků nebo přípravků určených k likvidaci jako odpad nebo mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

29 Minimální požadavky pro agroekologická opatření  Kontrola minimálních požadavků na používání přípravků na OR bude zahájena v dubnu 2009;  Plán kontrol byl zpracován rizikovou analýzou, bylo vybráno 47 podniků  35 rizikovou analýzou, 12 náhodným výběrem.

30 SMR 1 Ochrana volně žijících ptáků - ČIŽP Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení vlády pro jednotlivé ptačí oblasti. Kontrola se týká všech žadatelů na celém území ČR.

31 Kontrolované požadavky 1 Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva ? (§ 4 odst.2 z.č. 114/1992 Sb.) 2 Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem ? (§ 8 a 5a odst.1 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) 3 Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda ? ** (§ 5a odst.1 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny)

32 1.Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva ? Předmět kontroly:  zemědělci se zdrží smykování a válení,  nezasahují do stávajícího vodního režimu těchto pozemků tzn.  nedojde k vysušování nebo odvodňování, výstavbě meliorací atd.,  nezmění kulturu TTP na ornou půdu,  koryta vodních toků nebudou zasypávána,  poškozována pastvou.

33 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné pásy, rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem. Předmět kontroly:  Činnost je prováděna s příslušnými povoleními OOP  Úpravy jsou prováděny mimo období od 1.3. do 15.8 (vegetační dobu a dobu hnízdění).

34 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda Předmět kontroly: Pokud bude OOP (AOPK,CHKO,NP) vymezeno hnízdo do termínu stanoveného pro jednotlivé druhy, vyznačená plocha bude vynechána po dobu hnízdění z obhospodařování. Bude se jednat zejména o následující druhy: moták lužní - vymezení do 31. 7. v zemědělských plodinách, čejka chocholatá - vymezení do 30. 4. na orné půdě, kulík říční - vymezení do 30. 4. na orné půdě).

35 Co bude ČIŽP kontrolovat ? Usmrcování ptáků a ničení hnízdišť se bude kontrolovat zejména v případě druhů, pro které jsou v rámci směrnice o ptácích vymezována hnízdiště:  bahňák,  kulík říční,  čejka chocholatá,  břehouš černoocasý,  vodouš rudonohý,  koliha velká,  bekasina otavní.. V těchto případech jsou hospodařící subjekty vyrozuměny o výskytu těchto druhů a lze prokázat vědomé a tedy úmyslné usmrcení ptáka či zničení hnízdiště v průběhu prováděných činností. U ostatních druhů ptáků posuzovat pouze cílené škodlivé zásahy namířené cíleně proti jejich přirozenému vývoji. Užívaným hnízdem se rozumí pravidelně obsazované hnízdo nebo hnízdiště druhů, které využívají a obsazují svá hnízda po dobu více let.

36 SMR 2 Ochrana podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami. 1 Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? (§ 39 odst. 1, 5 a 9, zákona č. 254/2001 Sb.) 2 Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? (§ 39 odst. 4, písm. a, b, zákona č. 254/2001 Sb.) 3 Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. c, zákona č. 254/2001 Sb.) 4 Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. d, zákona č. 254/2001 Sb.)

37 Požadavky na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami se týkají všech zemědělských podniků, které s těmito látkami zacházejí.  minerální oleje a ropné látky (nafta, benzin apod.),  přípravky na ochranu rostlin,  minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jednosložková, vícesložková),  organická, příp. organominerální hnojiva a jejich výluhy (digestát z bioplynových stanic, komposty a jejich výluhy apod.),  statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.).

38 SMR 5 Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - ČIŽP Implementace Směrnice Rady 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality ? (§ 45b z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny)  Předmět kontroly:  Změna vodního režimu  Rozorání - změna TTP na ornou půdu  Herbicidy jsou používány pouze bodově k likvidace plevelů

39 SMR 6 – 8 Označování a identifikace hospodářských zvířat (prasata,skot,ovce a kozy) - ČPI Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě, označování a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 136/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. Předmět kontroly:  Registrace hospodářství  Označování zvířat  Evidování zvířat  Povinné doklady

40 Výběr hospodářství ke kontrole Podle národních předpisů  10% tuři  3% ovce, kozy  1% prasata Kontrola podmíněnosti  1% žadatelů 236 podniků.

41 Kriteria pro rizikovou analýzu  Správné předávání úplných a správných údajů do ÚE  Veterinární a zoohygienické podmínky, nákazová situace  Výše ročních finančních podpor  Výsledky kontrol v uplynulém období  Významné změny v hospodářství  Další kriteria stanovená MZe

42 Vyhodnocení zpráv o kontrole Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAECAEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Oblasti podmíněnosti Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti Celková míra porušení: Ztráta bodů z maximálního možného porušení: Celkové bodové hodnocení: zanedbatelné porušenído 10 % včetně 0 bodů malé porušení vyšší než 10 % do 40 % včetně 1 bod střední porušení vyšší než 40 % do 80 % včetně 3 body velké porušenínad 80 % 5 bodů

43 Vyhodnocení zpráv o kontrole Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAECAEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Oblasti podmíněnosti Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 SMR 2 SMR 3 SMR 4 SMR 5 SMR 6 SMR 7 SMR 8 GAEChnojiva přípravky

44 Vyhodnocení zpráv o kontrole Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAECAEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Oblasti podmíněnosti Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1malé SMR 2 SMR 3 střední SMR 4 SMR 5 SMR 6 SMR 7 střední SMR 8 GAEChnojiva přípravky Hodnocení za oblast Nejvyšší porušení Střední = 3 body (procenta) Celkové hodnocení 3 + 3 = 6 Max 5% 5%

45 Vyhodnocení zpráv o kontrole Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAECAEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Oblasti podmíněnosti Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 malé opak SMR 2 SMR 3 střední SMR 4 SMR 5 SMR 6 SMR 7 střední SMR 8 GAEChnojiva přípravky Hodnocení za oblast Nejvyšší porušení, výsledek za oblast vynásobit 3 3 x 3 = 9 body (procenta) Střední = 3 body (procenta) Celkové hodnocení 9 + 3 = 12 Max 15% 12%

46 Vyhodnocení zpráv o kontrole Životní prostředí SMR 1 - 5 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin SMR 6 - 8 GAECAEO Použití hnojiv Přípravky na ochranu rostlin Oblasti podmíněnosti Hodnocení za každou SMR podle: rozsahu, závažnosti, trvalosti SMR 1 malé opak SMR 2 SMR 3 střední SMR 4 SMR 5 SMR 6 SMR 7 střední SMR 8 GAEChnojiva přípravky velké Hodnocení za oblast Nejvyšší porušení, výsledek za oblast vynásobit 3 3 x 3 = 9 body (procenta) Střední = 3 body (procenta) Celkové hodnocení 9 + 3 = 12 Max 15% 17% Velké= 5 bodů

47 Kdy se snížení plateb neprovede ?  Pokud nejsou zjištěny žádné neshody.  Pokud jsou neshody u jednotlivých kontrolovaných požadavků zanedbatelné, tzn.nedosahují 10% možných penalizačních bodů.  Pokud je vypočtené snížení za nedodržení podmínek 100 EUR a méně (2.500,- Kč). Ministerstvo zemědělství

48 Jak jsme přísní? Ministerstvo zemědělství Anzahl der berechneten Bewirtschafter mit Direktzahlungen 7.090 Anzahl der sanktionierten Bewirtschafter 1.702 Prozent sanktionierter Bewirtschafter 24% Stand November 2007

49 Jak jsme přísní? Ministerstvo zemědělství Gesa mt 1%3%5%2 bzw.4% Wieder- holung Vorsatz, Verweigerung Sankt.Bewi rtschafter 1.70294646823252355 Prozent10055,627,51,351,4613,80,29

50 Úkoly pro rok 2009 OPERATIVA  Příručka pro zemědělce leden/únor  Počátek kontrol CC únor/březen  Dovýběr subjektů, květen 2009 REAKCE NA HEALTH CHECK  Revize SMR 9 - 15 - 18  SOT Víno => CC  Revize GAEC DOPRACOVÁNÍ SYSTÉMU v roce 2009  Krajinné prvky  Příprava na 2011  Centrální riziková analýza Ministerstvo zemědělství

51 Závěry Co nového přinese kontrola podmíněnosti ?  Výběr kontrolovaných osob na základě rizikové analýzy  Nedojde k nárůstu počtu kontrol ve srovnání s rokem 2008  Kontrolní požadavky jsou kontrolovány v ČR od počátku platnosti směrnic – implementace do národní legislativy = nic nového nebude kontrolováno  Hodnocení zjištěných porušení – nově zavedeno !  Nově má výsledek kontroly vliv na přiznání výše podpor mimo běžných postupů podle správního řádu.

52 Děkuji za Vaši pozornost Ing.Jan Dvorský Mobil: 602 360 864 E-mail: jan.dvorsky@foa.cz Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Kontrola podmíněnosti pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce plateb Jan Dvorský poradce náměstka ministra Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google