Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ZÁKLADNÍ POJMY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ZÁKLADNÍ POJMY."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ZÁKLADNÍ POJMY A VYMEZENÍ

2 PŘEDMĚT ÚPRAVY – ust. § 1 ust. § 1 školského zák. PŘEDMĚT ÚPRAVY ÚPRAVA VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH STANOVENÍ PODMÍNEK PRO USKUTEČŇOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ V NICH VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ FYZ. A PRÁV. OSOB PŘI VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENÍ PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ VYKONÁVAJÍCÍCH STÁTNÍ SPRÁVU A SAMOSPR. VE ŠKOLSTVÍ

3 ZÁKL. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ – ust. § 2 ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ ROVNÝ PŘÍSTUP, BEZ DISKRIMINACE ZOHLEDNĚNÍ VZDĚL. POTŘEB JEDNOTLIVCE VZÁJ. ÚCTA, SNÁŠENLIVOST, RESPEKT, SOLIDARITA, DŮSTOJNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁNÍ BEZPLATNÉ ZÁKL. A STŘ. VZDĚL. OBČANŮ ČR A EU – ŠKOLY ZŘIZ. STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ, SVAZKEM OBCÍ SVOBODNÉ ŠÍŘENÍ POZNATKŮ NA ZÁKL. SOUDOB. POZN., V SOULADU S OBEC. CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ ZDOKONALOVÁNÍ PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ – APLIKACE VĚDY, VÝZKUMU, ÚČINNÉ PEDAGOG. METODY A PŘÍSTUPY HODNOCENÍ VÝSL. VZDĚLÁVÁNÍ – OHLED NA DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ DANÝCH ZÁK. A VZDĚL. PROGRAMY MOŽNOSTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ + VĚDOMÍ SPOLUODPOVĚDNOSTI ZA SVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4 ZÁKL. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ – ust. § 2 OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ČLOVĚKA A JEHO VYBAVENÍ PRO ŽIVOT ZÍSKÁNÍ VŠEOBEC. NEBO VŠEOBEC. A ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ CHÁPÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD DEMOKRACIE, PRÁV. STÁTU, ZÁKL. LID. PRÁV A SVOBOD, ODPOVĚDNOST A SMYSL PRO SOCIÁL. SOUDRŽNOST CHÁPÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ TVORBA NÁR. VĚDOMÍ A STÁTNÍ PŘÍSL., RESPEKTY IDENTITY KAŽDÉHO - ETNICKÁ, NÁRODNOSTNÍ, KULTUR. JAZYKOVÁ, NÁBOŽENSKÁ POZNÁVÁNÍ SVĚT. A EVROP. KULTUR. HODNOT A TRADIC, ZÁKLADY SOUŽITÍ V NÁR. A MEZINÁR. MĚŘÍTKU ZNALOSTI O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANĚ VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVANÉ PODLE TOHOTO ZÁKONA – VEŘEJNÁ SLUŽBA UVEDENÝ PARAGRAF – VYJÁDŘENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU VE ŠKOLSTVÍ

5 SYSTÉM VZDĚL. PROGRAMŮ – ust. § 3 MŠMT ZPRACOVÁVÁ, PROJEDNÁVÁ S ODBORNÍKY, S INSTITUCEMI NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ – NPV VLÁDANPV PŘEDKLÁDÁ NPV POSLANECKÉ SNĚM. A SENÁTU KE SCHVÁLENÍ NPV -ROZPRAC. CÍLE VZDĚL STANOVENÉ ZÁKONEM, -VYMEZ. HL. OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, -VYMEZ. OBSAHY A PROSTŘ. NEZBYT. KE STANOVENÍ CÍLŮ, -ZVEŘ. DÁLKOVÝM -ZPŮSOBEM

6 SYSTÉM VZDĚL. PROGRAMŮ – ust. § 3 ust. § 3 odst. 2 ŠZ RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - RVP VYDÁVAJÍ SE PRO KAŽDÝ OBOR ZŠ, SŠ, PRO PŘEDŠKOL., ZÁKL., UMĚLECKÉ A JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYMEZUJÍ POVINNÝ : - OBSAH VZDĚLÁNÍ, - ROZSAH VZDĚLÁNÍ, - PODMÍNKY VZDĚL. ZÁVAZNOST PRO: - TVORBU ŠVP, - PRO HODNOCENÍ VÝSL. VZDĚLÁVÁNÍ, - TVORBU UČEBNIC A UČEBNÍCH TEXTŮ, - JSOU ZÁVAZ. ZÁKLADEM PRO STANOVENÍ VÝŠE FIN. PROSTŘ. PODLE ŠZ ust. § 3 odst. 3 ŠZ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ – USKUTEČŇOVÁNO PODLE ŠVP

7 SYSTÉM VZDĚL. PROGRAMŮ – ust. § 3 ust. § 3 odst. 2 ŠZ RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - RVP VYDÁVAJÍ SE PRO KAŽDÝ OBOR ZŠ, SŠ, PRO PŘEDŠKOL., ZÁKL., UMĚLECKÉ A JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYMEZUJÍ POVINNÝ : - OBSAH VZDĚLÁNÍ, - ROZSAH VZDĚLÁNÍ, - PODMÍNKY VZDĚL. ZÁVAZNOST PRO: - TVORBU ŠVP, - PRO HODNOCENÍ VÝSL. VZDĚLÁVÁNÍ, - TVORBU UČEBNIC A UČEBNÍCH TEXTŮ, - JSOU ZÁVAZ. ZÁKLADEM PRO STANOVENÍ VÝŠE FIN. PROSTŘ. PODLE ŠZ ust. § 3 odst. 3 ŠZ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ – USKUTEČŇOVÁNO PODLE ŠVP

8 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ust. § 4 odst. 1 ŠZ RVP STANOVÍ KONKRÉTNÍ CÍLE, DÉLKU, FORMY, POVINNÝ OBSAH VŠEOB I ODB., DLE ZAMĚŘ. ORGANIZAČNÍ USPOŘ. VZDĚL. PROFES. PROFIL, PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚL. ZÁSADY PRO TVORBU ŠVP PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NEZBYTNÉ MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, ORGANIZAČ. PODM. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

9 POŽADAVKY NA RVP ust. § 4 odst. 2 ŠZ RVP MUSÍ ODPOVÍDAT NEJNOVĚJŠÍM POZNATKŮM: VĚDNÍCH DISCIPLÍN, JEJICHŽ ZÁKLADY A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MÁ VZDĚLÁVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVAT PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE O ÚČINNÝCH METODÁCH A ORGANIZAČNÍM USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘIMĚŘENĚ VĚKU A ROZVOJI VZDĚLÁVANÉHO TVORBA, OPONENTURA, ÚPRAVY - PROVÁDĚNA ODBORNÍKY Z PRAXE A VĚDY + PEDAGOGY A PSYCHOLOGY

10 VYDÁVÁNÍ, ZMĚNY, ZVEŘEJŇOVÁNÍ RVP ust. § 4 odst. 3 ŠZ VYDÁVÁNÍ RVP: MŠMT PO DOHODĚ S OSTAT. MINISTERSTVY – školy mají různá zaměření ust. § 4 odst. 4 ŠZ ZMĚNY RVP: POUZE ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, ZMĚNA MUSÍ BÝT VŽDY VČAS NAHLÁŠENA, ÚČINNOST ZMĚNY PLATÍ VŽDY OD NÁSL. ŠKOL ROKU, POKUD SE NEJEDNÁ O ZMĚNU PLYNOUCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ust. § 4 odst. 5 ŠZ ZVEŘEJNĚNÍ RVP: PŘÍSLUŠNÉ MINISTERSTVO -ZAJIŠTĚNÍ DÁLKOVÉHO PŘÍSTUPU

11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ust. § 5 ŠZ ŠVP MUSÍ BÝT V SOULADU S RVP – POKUD TENTO EXISTUJE USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V ŠVP: a)do předmětů, b)do jiných ucelených částí učiva – např. modulů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium ( Čtyřletý vzdělávací program zpracován podle RVP GV, dle § 5 zákona č. 561/2004 Sb.) Denní forma vzdělávání

12 ŠVP ŠVP PRO VZDĚLÁVÁNÍ, PRO KTERÉ NEEXISTUJE RVP, STANOVÍ: KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ DÉLKU, FORMU, OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚL. – I PRO ŽÁKY SE SVP OZNAČENÍ DOKLADU O UKONČENÉM VZDĚL.- POKUD BUDE VYDÁVÁN POPIS MATER., PERS. A EKONOM. PODMÍNEK A PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ŠVP – VYDÁVÁ ŘEDITEL ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, - ZVEŘEJNĚN NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, - MOŽNOST NAHLÍŽENÍ, POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ, OPISŮ, KOPIÍ

13 VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA ust. § 7 odst. 1 ŠZ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA ŠKOLYŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ust. § 7 odst. 2 ŠZ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH RVP, ŠVP

14 DRUHY ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KONZERVATOŘ JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY GYMNÁZIUM STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

15 ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ ust. § 7 odst. 4 ŠZ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VZDĚLÁVÁNÍ – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH – PŘÍPAD. SOUVISLOST S NÍM ZAJIŠTĚNÍ ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY NEBO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ – PODLE ŠVP UVED. V UST. § 5 ODST. 2 ŠZ

16 DRUHY ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ UST. § 7 ODST. 5 ŠZ DRUHY ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DVPP ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

17 PRÁV. POST. ŠKOL A ŠKOL. ZAŘÍZ. ust. § 8 odst. 1 ŠZ KRAJOBECDOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ZŘIZUJÍ ŠKOLY, ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JAKO ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBYPŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

18 PRÁV. POST. ŠKOL A ŠKOL. ZAŘÍZ. ust. § 8 odst. ŠZ MŠMTMVCR, MO, MPSVMZV ZŘIZUJE ŠKOLY A ŠKOL. ZAŘ. STÁTNÍ PŘÍSP. ORGANIZACE ŠKOLSKÉ PRÁV. OSOBY ZŘIZUJE ŠKOLY A ŠKOL. ZAŘ. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU NEBO JEJICH SOUČÁSTI ZŘIZUJE ŠKOLY PŘI DIPLOMAT. MISI, KONZULÁR. ÚŘADU – SOUČÁSTI ÚŘADU UVEDENÁ MINISTERSTVA – PLNÍ FUNKCI ZŘIZOVATELŮ ŠKOLA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ JMÉNEM STÁTU

19 NÁZEV PO, ORG. SLOŽKY STÁTU OBSAH NÁZVU OZNAČENÍ PŘÍSL. TYPU ŠKOL. ZAŘ. PRO VÝKON ÚV NEBO OV NEBO ŠKOL. ZAŘ. PRO PREVENTIVNĚ VÝCH. PÉČI POKUD VYK. ČINNOST TOHOTO ŠKOL. ZAŘÍZENÍ OZNAČENÍ PŘÍSL. DRUHU NEBO TYPU ŠKOL. ZAŘ. NEUVED. V B), POKUD VYKONÁVÁ POUZE ČINNOST TOHOTO ZAŘÍZENÍ OZNAČENÍ PŘÍSL. DRUHU NEBO TYPU ŠKOLY NÁZEV – MŮŽE OBS. NÁZVY VŠECH DRUHŮ A TYPŮ ŠKOL. ZAŘ. - SOUČÁSTÍ MŮŽE BÝT UPŘESŇUJÍCÍ PŘÍVLASTEK, ČESTNÝ NÁZEV POKUD HO UDĚLÍ MŠMT

20 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ZPRAC. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚL. SOUSTAVY ČR PROJEDNÁ S PŘÍSLUŠ. SUBJEKTY PŘEDÁ JE VLÁDĚ, TA JE DÁL PŘEDÁ KE SCHVÁLENÍ: PSPSENÁTU MUSÍ BÝT DÁLKOVĚ PŘÍSTUPNÉ

21 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY – POKRAČ. ZPRACOVÁVÁ DZ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚL. SOUST. V KRAJI PŘEDKLÁDÁ KE SCHVÁLENÍ MŠMT ČÁST TÝKAJÍCÍ SE ŠKOL A ŠKOL. ZAŘ. ZŘIZ. KRAJEM - RADA KRAJE PŘEDKL. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVU KRAJE DZ KRAJE ANALYZUJE VZDĚL. SOUST. V KRAJI NA ZÁKLADĚ: DEMOGRAF. VÝVOJE VÝVOJE NA TRHU PRÁCE STANOVÍ CÍLE A ÚKOLY JEDNOTL. OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ STRUKTURA VZDĚL. OBORŮ, ŠKOLA ŠKOL. ZAŘ., FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOL. ZAŘ. A ŠKOL. SLUŽEB

22 VÝROČNÍ ZPRÁVY MŠMT VZ O STAVU A ROZVOJI VZDĚL. SOUSTAVY VYPRAC. KAŽDÝ ROK PŘEDKLÁDÁ VLÁDĚ MUSÍ BÝT DÁLKOVĚ PŘÍSTUPNÁ KRAJSKÝ ÚŘAD VZ O STAVU A ROZVOJI VZDĚL. SOUST. V KRAJI PŘEDKLÁDÁ ZASTUPIT. A MŠMT MUSÍ BÝT DÁLKOVĚ PŘÍSTUPNÁ ŘEDITEL ZŠ, SŠ,VOŠ VZ O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VYPRACOVÁVÁ KAŽDO- ROČNĚ, ZASÍLÁ SE ZŘIZOVATELI ZVEŘ. NA PŘÍST. MÍSTĚ, NUTNOST MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ, POŘIZ. VÝPISKŮ A OPISŮ, ZA ÚPLATU POŘIZ. KO

23 UST. § 11 ŠZ MŠMT STANOVÍ PROVÁDĚCÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM PRO TVORBU DZ A VZ: RÁMCOVOU STRUKTURU OBSAH A POSTUP ZPRACOVÁNÍ TERMÍNY PŘEDKLÁDÁNÍ ZPŮSOB ZVEŘEJŇOVÁNÍ Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů Dlouhodobé záměry – vyhodnocení + zpracování – jednou za č roky

24 VYUČOVACÍ JAZYK – ust. § 13 ŠZ VYUČOVACÍ JAZYK ČESKÝ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY PRÁVO VÝUKY V JAZYCE NÁR. MENŠ. MUSÍ BÝT SPLNĚNY ZVL. PODMÍNKY MŠMT PRÁVO POVOLIT VÝUKU NĚKT. PŘ. V CIZÍM JAZYCE VOŠ MŮŽE VYUČ. V CIZÍM JAZYCE

25 VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSL. NÁR. MENŠIN OBEC, KRAJ, MŠMT ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V JAZYCE NÁR. MENŠINY- MŠ, ZŠ, SŠ V OBCÍCH SE ZŘÍZ. VÝBOREM PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ZŘÍZENÍ TŘÍDY – VZDĚL. V JAZYCE NÁR. MENŠINY MATEŘ. ŠKOLA MUSÍ SE PŘIHLÁSIT NEJMÉNĚ 8 DĚTÍ ZÁKL. ŠKOLA MUSÍ SE PŘIHLÁSIT NEJMÉNĚ 10 DĚTÍ STŘEDNÍ ŠKOLA MUSÍ SE PŘIHLÁSIT NEJMÉNĚ 12 DĚTÍ ZÁKL. ŠKOLA, MŠ ZŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA V KAŽDÉ TŘÍDĚ ALESPOŇ 12 ŽÁKŮ V KAŽDÉ TŘÍDĚ ALESPOŇ 15 ŽÁKŮ

26 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP ust. § 16 odst. 1 ŠZ dítě, žák, student se SVP osoba se: zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním sociálním znevýhodnění

27 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP ust. § 16 odst. 2 ŠZ DEFINICE ZDRAV. POSTIŽ. PRO ÚČELY ZÁKONA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ TĚLESNÉ POSTIŽENÍ ZRAKOVÉ NEBO SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ VADY ŘEČI SOUBĚŽNÉ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI AUTISMUS VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ NEBO CHOVÁNÍ

28 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP ust. § 16 odst. 3 ŠZ ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ PRO ÚČELY ŠZ ZDRAVOTNÍ OSLABENÍDLOUHODOBÁ NEMOC LEHČÍ ZDRAVOTNÍ PORUCHY VEDOU K PORUCHÁM UČENÍ A CHOVÁNÍ – NUTNO ZOHLEDNIT PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ust. § 116 ŠZ – zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb – školní poradenské zařízení vyhláška č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

29 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP ust. § 16 odst. 4 ŠZ SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ PRO ÚČELY ŠZ RODINNÉ PROSTŘEDÍ S NÍZKÝM SOCIÁLNĚ KULTUR. POSTAVENÍM, OHROŽENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY NAŘÍZENÁ ÚSTAVNÍ VÝCHOVA NEBO ULOŽENÁ OCHRANNÁ VÝCHOVA POSTAVENÍ AZYLANTA, OSOBY POŽÍVAJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OCHRANY A ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁR. OCHRANY NA ÚZEMÍ ČR DLE ZVL. PRÁV. PŘEDPISU ust. § 16 odst. 5 ŠZ SVP dětí, žáků, studentů – zjišťuje školní poradenské zařízení

30 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP ust. § 16 odst. 6 ŠZ PRÁVA DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP NA VZDĚLÁVÁNÍ – JEHO FORMY, OBSAH, METODY ODPOVÍDAJÍCÍM JEJICH VZDĚL. MOŽNOSTEM NA VYTVOŘENÍ NEZBYTNÝCH PODMÍNEK PRO REALIZACI TOHOTO VZDĚLÁVÁNÍ NA PORADENSKOU POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ  přijímání ke vzdělávání – ukončování vzdělávání - nutno vytvořit vhodné podmínky, odpovídající potřebám osob se SVP  hodnocení žáků se SVP – přihlíží se k povaze postižení, znevýhodnění  délka stř. nebo vyššího odb. vzdělávání – osoby se SVP – ředitel školy může prodloužit o dva roky – jedná se o osoby se zdrav. postižením

31 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP PRÁVA DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BEZPL. UŽÍVÁNÍ: SPEC. UČEBNICE, SPEC. DIDAKTICKÉ A KOMPENZANČNÍ POMŮCKY – POSKYTUJE ŠKOLA HLUCHÉ DĚTI – PRÁVO NA VZDĚL. POMOCÍ ZNAKOVÉ ŘEČI SLEPÉ DĚTI – PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ BRAILLOVA PÍSMA NĚMÉ DĚTI – PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ NÁHRAD. ZPŮSOB VZDĚL.

32 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP DLE POVAHY ZDRAV. POSTIŽENÍ OSOB JE MOŽNO ZŘIZOVAT: ŠKOLYTŘÍDY STUDIJNÍ SKUPINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁ ŽÁKY: SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM A TĚŽKÝM MENT. POSTIŽ. SE SOUBĚŽ. POSTIŽ. RŮZNÝMI VADAMI AUTISTICKÉ PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA UVEDENÝCH ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ- PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

33 VZDĚL. DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SE SVP ŘEDITEL ŠKOLY TŘÍDY, VE KTERÝCH SE VZDĚLÁVÁJÍ OSOBY SE SVP MŮŽE ZŘÍDIT FUNKCI ASISTENTA PEDAGOGA U OSOB ZDRAV. POSTIŽ. A ZDRAV. ZNEVÝHODNĚNÝCH- POTŘEBA VYJÁDŘENÍ ŠPZ JINÍ ZŘIZOVATELÉ KE ZŘÍZENÍ TŘÍD, ODDĚLENÍ, STUD. SKUPIN PRO OSOBY SE SVP NUTNÝ SOUHLAS MŠMT OSTATNÍ ZŘIZOVATELÉ – NUTNOST SOUHLASU KRAJSKÉHO ÚŘADU

34 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY POVINNOST VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO ROZVOJ NADÁNÍ ŽÁKŮ MOŽNOSTI: ROZŠÍŘENÁ VÝUKA PŘ. NEBO SKUPIN PŘ., ÚPRAVA ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - SPORT. TŘÍDY, VYNIKAJÍCÍ SPORTOVCI PŘEŘAZENÍ NAD. ŽÁKA DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU- NUTNOST VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE A ŠPZ, -ŽÁK MUSÍ VYKONAT ZKOUŠKY Z UČIVA, KTERÉ NEBUDE ABSOLVOVAT – ROZSAH STANOVÍ ŘEDITEL ŠKOLY Ust. § 17 ŠZ

35 INVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŘEDITEL ŠKOLY NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO DOPORUČENÍ ŠPZ MŮŽE POVOLIT IVP: NEZLETILÉMU ŽÁKU SE SVP NEBO MIMOŘ. NADANÉMU ŽÁKU NA ŽÁDOST ZZ ZLETILÉMU ŽÁKU SE SVP NEBO MIMOŘ. NADANÉMU ŽÁKU NA JEHO ŽÁDOST ŘEDITEL SŠ, VOŠ – MŮŽE POVOLIT VZDĚLÁVÁNÍ PODLE IVP I Z JINÝCH ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ

36 VZD Ě LÁVÁNÍ CIZINC Ů – UST. § 20 ŠZ odst. 1 ob č ané + rod. p ř ísl. – p ř ístup ke vzd ě l. a škol. slu ž bám – podle ŠZ a v mezích tohoto zákona odst. 2 Ostatní osoby neuvedené v odst. 1 – stejn ě jako ob č ané EU p ř ístup: a)k zákl. vzd ě l., v č etn ě vzd ě l. p ř i výkonu ústavní výchovy – pokud pobývají na území Č R, b)ke škol. stravování, zájmovému vzd ě lávání ve škol za ř ízení – v prav. docházce – musí být ž áky ZŠ, odp. t ř ídy SŠ nebo ro č níku konzervato ř e, c)ke vzd ě lávání v SŠ, VOŠ – i v rámci výkonu ústavní a ochranné výchovy – nutnost pobytu na území Č R, d)k p ř edškol. vzd ě l., zákl. um. vzd ě l., jazyk. vzd ě l. a škol. slu ž bám - nutno mít právo pobytu na území Č R delší ne ž 90 dn ů, oprávn ě ní pobytu za ú č elem výzkumu, azylanti, osoby po ž ívající dopl ň kové ochrany, ž adatel ud ě lení mezinár. ochrany, osoba po ž ívající do č asné ochrany.

37 PRÁVA Ž ÁK Ů A STUDENT Ů - § 21 S Ř a)na vzd ě lávání a školské slu ž by podle školského zákona, b)na informace o pr ů b ě hu a výsledcích svého vzd ě lávání, c)volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d)zakládat v rámci školy samosprávné orgány ž ák ů a student ů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prost ř ednictvím se obracet na ř editele školy s tím, ž e ř editel školy je povinen se stanovisky a vyjád ř eními t ě chto samosprávných orgán ů zabývat, e)vyjad ř ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných zále ž itostí jejich vzd ě lávání, p ř i č em ž jejich vyjád ř ením musí být v ě nována pozornost odpovídající jejich v ě ku a stupni vývoje, f)na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského za ř ízení v zále ž itostech týkajících se vzd ě lávání podle tohoto zákona. Poznámka: velmi č asto chybují školy v informacích o pr ů b ě hu a výsledcích vzd ě lávání

38 POVINNOSTI Ž ÁK Ů A STUDENT Ů – § 22 a) ř ádn ě docházet do školy nebo školského za ř ízení a ř ádn ě se vzd ě lávat, b)dodr ž ovat školní a vnit ř ní ř ád a p ř edpisy a pokyny školy a školského za ř ízení k ochran ě zdraví a bezpe č nosti, s nimi ž byli seznámeni, c)plnit pokyny pedagogických pracovník ů škol a školských za ř ízení vydané v souladu s právními p ř edpisy a školním nebo vnit ř ním ř ádem, Zletilí ž áci a studenti jsou dále povinni a) informovat školu a školské za ř ízení o zm ě n ě zdravotní zp ů sobilosti,zdravotních obtí ž ích nebo jiných záva ž ných skute č nostech, které by mohly mít vliv na pr ů b ě h vzd ě lávání, b) dokládat d ů vody své nep ř ítomnosti ve vyu č ování v souladu s podmínkami stanovenými školním ř ádem, c) oznamovat škole a školskému za ř ízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro pr ů b ě h vzd ě lávání nebo bezpe č nost ž áka a studenta, a zm ě ny v t ě chto údajích. Uvedená ustanovení se velmi č asto neda ř í ž ák ů m dodr ž ovat a školy toho velmi málo vyu ž ívají

39 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC Ů - ust. § 22 Zákonní zástupci d ě tí a nezletilých ž ák ů jsou povinni: a) zajistit, aby dít ě a ž ák docházel ř ádn ě do školy nebo školského za ř ízení, b) na vyzvání ř editele školy nebo školského za ř ízení se osobn ě zú č astnit projednání záva ž ných otázek týkajících se vzd ě lávání dít ě te nebo ž áka, c) informovat školu a školské za ř ízení o zm ě n ě zdravotní zp ů sobilosti, zdravotních obtí ž ích dít ě te nebo ž áka nebo jiných záva ž ných skute č nostech, které by mohly mít vliv na pr ů b ě h vzd ě lávání, d) dokládat d ů vody nep ř ítomnosti dít ě te a ž áka ve vyu č ování v souladu s podmínkami stanovenými školním ř ádem, e) oznamovat škole a školskému za ř ízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro pr ů b ě h vzd ě lávání nebo bezpe č nost dít ě te a ž áka, a zm ě ny v t ě chto údajích.

40 ŠKOLNÍ ROK – ust. § 24 ŠKOLNÍ ROK – za č átek – 1. zá ř í - konec- 31. srpen následujícího kalendá ř ního roku Č LEN Ě NÍ ŠKOLNÍHO ROKU - období školního vyu č ování - období školních prázdnin Č LEN Ě NÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO VYU Č OVÁNÍ- I. pololetí II. pololetí VÝUKA VE ŠKOLÁCH – 5 dní v týdnu Ř EDITEL ŠKOLY – záva ž né organiza č ní, technické problémy – m ůž e vyhlásit pro ž áky 5 volných dn ů MŠMT – m ůž e stanovit odlišnosti v organizaci školního roku – ve z ř etele hodných p ř ípadech

41 p ř edchozí ust. – neplatí pro vzd ě lávání v MŠ a v jazyk. školách s právem SJZ, p ř edch. ust. o škol. roku – neplatí o VOŠ MŠMT – prov. p ř edpis – stanoví : a)podrobnosti o organizaci školního roku, b)délku a termíny školních prázdnin, c)termíny vydávání vysv ě d č ení a organizaci školního roku, d)podmínky pro úpravu provozu v MŠ a jaz. školách s právem SJZ Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, Soubor pedagogicko- organiza č ních informací pro školní rok 2009 - -2010 ŠKOLNÍ ROK – ust. § 24 - pokr.

42 FORMY VZD Ě LÁVÁNÍ – ust. § 25 S Ř ZÁKLADNÍ VZD Ě LÁVÁNÍ - denní forma ST Ř EDNÍ, VYŠŠÍ ODBORNÉ VZD Ě LÁVÁNÍ - formy - denní - ve č erní - dálkové - distan č ní - kombinované Vzd ě lání ve všech formách je rovnocenné. Charakteristiky forem vzd ě lávání a)denní forma – pravideln ě ka ž dý den, 5 dní v týdnu v pr ů b ě hu ŠR b)ve č erní forma - 10- 18 hodin v týdnu, odpoledne, ve č er c)dálková forma - samost. studium + konzultace, 200 – 220 konzult. hodin ve škol. Roce d)distan č ní forma - samost. studium prost ř. IT + individ. konzultace, e)kombinovaná forma – st ř ídání denní a jiné formy vzd ě lávání. Délka jiných forem vzd ě lávání ne ž denní – o 1 rok delší

43 BOZP VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH UST. § 29 Školy a školská zařízení - povinnost přihlížet k zákl. fyziolog. potřebám dětí, žáků, studentů, - vytvářet podm. zdr. vývoje, předcházení vzniku soc. – pat. jevů, - zajišťují ochranu a bezpečnost zdraví, poskytují informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, - povinnost vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, - povinnost vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím

44 - podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů, - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů, ŠKOLNÍ ŘÁD - zveřejnění na veřejně přístupném místě, - prokazatelné seznámení zaměstnanců, žáků a studentů, - o vydání a obsahu informováni zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, STIPENDIJNÍ ŘÁD - může vydat ředitel SŠ, VOŠ – musí mít souhlas zřizovatele – prospěchové stipendium žákům, studentům ŠKOLNÍ ŘÁD, VNITŘ. ŘÁD, STIP. ŘÁD- § 30

45 PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST ust. § 2 odst. 2 zákona o ped. pracovnících UČITEL VYCHOVATEL SPECIÁLNÍ PEDAGOG PSYCHOLOG PEDAGOG VOLNÉHO ČASU ASISTENT PEDAGOGA TRENÉR VEDOUCÍ PEDAGOGICKÝ PRAC. KONKRÉTNÍ ROZSAH PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UPRAVUJE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 75/2005 Sb., O STANOVENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ ČINNOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ METODIK PREVENCE V PPP PEDAGOG V ZAŘÍZENÍ DVPP

46 PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK PŘEDPOKLADY PLNÁ ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝKON PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI BEZÚHONNOST ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PROKÁZANÁ ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA – POKUD NEPODLÉHÁ VÝJIMCE

47 PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYKONÁVÁ TÉŽ SOUVISEJÍCÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST VLASTNÍ PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ PŘÍPRAVA POMŮCEK NA VÝUKU OPRAVY PÍSEMNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ DOZOR NAD ŽÁKY přestávky, škol. akce ÚČAST NA PEDAGOG. RADÁCH - SPOLU S PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOSTÍ JE VYKONÁVÁNA V PRACOVNÍ DOBĚ, - KONKRÉTNÍ ROZVRŽENÍ PRAC. DOBY- ROZHODUJE VŽDY ŘEDITEL ŠKOLY, - ZÁKON O PP – PŘEDP. PRO VÝKON ČIN.- ÚPRAVA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PP A KARIÉRNÍ POSTUP !!!

48 BEZÚHONNOST PED. PRACOVNÍK Ů BEZÚHONNOST PED. PRACOVNÍKŮ ZÁKONEM VYŽADOVÁNA SPECIÁLNĚ U PED. PRACOVNÍKŮ SPOLEČENSKÝ ZÁJEM OSOBY S PŘÍMÝM VLIVEM NA VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE ZÁKONODÁRCE – SLEDUJE OCHRANU DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ OBECNĚ, NEJEN MRAVNĚ

49 BEZÚHONNOST PED. PRACOVNÍKA BEZÚHONNOST PP SPOLEČENSKÝ ZÁJEM OSOBY S PŘÍMÝM VLIVEM NA VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ NUTNÝ POŽADAVEK TRESTNÍ A MRAVNÍ BEZÚHONNOSTI OCHRANA DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ SLEDOVÁNA NEJEN MRAVNĚ, ALE OBECNĚ OPAK – ZÁVAŽNOST KONKRÉT. PŘÍPADU – DŮVOD PRO ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

50 POSUZOVÁNÍ BEZÚHONNOSTI BEZÚHONNÝ JEDINEC TEN, KDO NEBYL PRAVOMOCNĚ ODSOUZEN ZA ÚMYSLNÝ TRESTNÝ ČIN ZA TRESTNÝ ČIN NEDBALOSTNÍ SPÁCHANÝ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM ČINNOSTI PED. PRACOVNÍKA, POKUD SE NA NĚJ NEHLEDÍ, JAKO BY NEBYL ODSOUZEN

51 BEZÚHONNOST PED. PRACOVNÍKA BEZÚHONNOST PROKAZUJE SE PŘED VZNIKEM PRACOVNĚPRÁV. VZTAHU VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ – NE STARŠÍ 3 MĚSÍCŮ NUTNO PROKAZOVAT I V PŘÍP. PRACÍ KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR ZASTUPOVÁNÍ NEPŘÍTOM. PED. PRACOVNÍKA – Z DŮVODŮ PRAC. NESCHOP. PROBLÉM DOLOŽENÍ – ČASOVÁ TÍSEŇ DOPORUČENÍ ŘEDITELI ŠKOLY – POKUD K ZASTUPOVÁNÍ VYUŽÍVÁ STEJNOU OSOBU – UZAVÍRÁ DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE NEBO PRAC. ČINNOSTI – VŽDY NA KONKRÉTNÍ ŠKOLNÍ ROK – LZE PRODLOUŽIT výpis z evidence Rejstříku trestů stačí předložit před uzavřením první dohody

52 POVINNOST PED. PRACOVNÍKA PRŮBĚH TRVÁNÍ PRACOVNĚPR. VZTAHU POVINNOST PED. PRACOVNÍKA DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ – DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ – INFORMOVAT ŘEDITELE O PRAVOMOCNÉM ODSOUZENÍ ZA TRESTNÝ ČIN – POZBYTÍ PŘEDP. BEZÚHONNOSTI DO JEDNOHO MĚSÍCE DO JEDNOHO MĚSÍCE – OD NABYTÍ PRÁV. NOVÝ MOCI ROZSUDKU – PŘEDLOŽIT NOVÝ VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

53 PSYCHICKÁ ZPŮSOBILOST PP Vyhláška č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků Vyhláška upravuje: a)postup při zjišťování psychické způsobilosti PP školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy školských zařízení pro preventivně výchovnou činnost, b)podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Východisko vyhlášky: ust. § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

54 MŠMT – ve smyslu ust. § 18a, zákona č. 109/2002 Sb. – stanoví: postup při zjišťování psychické způsobilosti, postup při zjišťování psychické způsobilosti, vzor prohlášení před psychologickým vyšetřením, vzor prohlášení před psychologickým vyšetřením, vzor psychologického posudku, vzor psychologického posudku, podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci, podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci, obsah žádosti o akreditaci obsah žádosti o akreditaci viz vyhláška č. 60/ 2006 Sb. PSYCHICKÁ ZPŮSOBILOST PP – pokr. Požadavky na osobu, která může zjišťovat psychickou způsobilost:  má udělenu akreditaci zjišťovat psych. způsobilost, žádost o akreditaci může podat osoba: žádost o akreditaci může podat osoba:  se specializ. způsobilostí k výkonu povolání klinického psychologa,  s praxí delší než 7 let – z toho nejméně 5 let v oblasti psychodiagn. dospělých,  proškolená ministerstvem k jednot. metodám, technikám a vyhodn. psycholog. vyšetření

55 POSTUP PŘED PSYCHOLOG. VYŠETŘ. povinnost akreditované osoby vůči žadateli o vyšetření – ústně sdělit: povahu, rozsah a trvání vyšetření,  povahu, rozsah a trvání vyšetření,  předvídatelná rizika, výhody, prospěchu, která mohou na základě vyšetření žadateli vzniknout,  možnosti přezkumu psycholog. vyšetření dle zvl. předpisu,  poučení o právech týkajících se poskytování osobních údajů pro účely vyšetření, ochrany poskyt. údajů pro účely vyšetření, Činnost akreditované osoby po uvedených informacích : ověření totožnosti žadatele – OP, cest. pas – záznam v dokumentaci, ověření totožnosti žadatele – OP, cest. pas – záznam v dokumentaci, písemné prohlášení žadatele – že není pod vlivem alkoholu, omam. nebo psychotrop. látek, nepociťuje psych. obtíže, překážky z hled. vyšetření, že byl psychologem informován a všemu rozumí – chápe podané informace písemné prohlášení žadatele – že není pod vlivem alkoholu, omam. nebo psychotrop. látek, nepociťuje psych. obtíže, překážky z hled. vyšetření, že byl psychologem informován a všemu rozumí – chápe podané informace

56 POLOŽKY ŠETŘENÍ SLEDUJÍ SE: a)anamnestické údaje, b)intelekt, c)pozornost, d)struktura a dynamika osobnosti, e)hodnotová a zájmová orientace, f)postoje k výkonu profese a motivace pro práci,

57 DOBA A METODY ŠETŘENÍ 4 – 6 hodin – použije se soubor psychodiagnostických metod, skládajících se alespoň ze: a)ze standardizovaného testu inteligence, b)ze standardizovaného testu pozornosti, c)ze standardizovaného osobnostního dotazníku, d)z polostrukturovaného rozhovoru. Uložení podkladů pro vypracování posudku – uloženy u akreditované osoby – součást dokumentace žadatele – podklad v případě požadavku o přezkoumání výsledku Výstup šetření – psychologický posudek – zasílán do 15 pracovních dnů – 2 vyhotovení v listinné podobě – osobní předání nebo předání do vlastních rukou

58 TÝDENNÍ ROZSAH PŘÍMÉ PED. ČIN. škola/ školské zařízení pedagogičtípracovníci počet tříd,oddělení, stud. sk., kurzů, vých. skupin, nebo dětí, žáků, studentů ve škole týdenní rozsah přímé pedag. činnost INTERNÁTvychovatel 27 až 28 vedoucí vychovatel 15 až 17 ředitel do 9 8 10 až 14 7 15 až 18 6 19 a více 5

59 TÝDENNÍ ROZSAH PŘÍMÉ PED. ČIN. škola/ školské zařízení pedagogičtípracovníci počet tříd,oddělení, stud. sk., kurzů, vých. skupin, nebo dětí, žáků, studentů ve škole týdenní rozsah přímé pedag. činnost ŠKOL. DRUŽINA, ŠKOL. KLUB vychovatel 28 až 30 vedoucí vychovatel 2 až 3 4 až 6 7 a více 252315 ředitel do 4 20 5 až 6 17 7 a více 15 zást. řed. 2 až 3 4 až 6 7 a více 252321

60 TÝDENNÍ ROZSAH PŘÍMÉ PED. ČIN. škola/ školské zařízení pedagogičtípracovníci počet tříd,oddělení, stud. sk., kurzů, vých. skupin, nebo dětí, žáků, studentů ve škole týdenní rozsah přímé pedag. činnost ŠKOL. ZAŘ. PRO VÝKON ÚV A OV A PRO PREV. VÝCH. PÉČI vychovatel 25 až 27 vedoucí vych. 15 až 17 ředitel do 9 8 10 až 14 7 15 až 18 6 19 a více 5 zást. ředitele 5 až 14 15 až 22 23 a více 1198

61 TÝDENNÍ ROZSAH PŘÍMÉ PED. ČIN. škola/ školské zařízení pedagogičtípracovníci počet tříd,oddělení, stud. sk., kurzů, vých. skupin, nebo dětí, žáků, studentů ve škole týdenní rozsah přímé pedag. činnost DOMOV MLÁDEŽE vychovatel 30 až 32 ředitel do 12 13 a více 109 zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel do 5 6 až 12 13 a více 201816

62 TÝDENNÍ ROZSAH PŘÍMÉ PED. ČIN. škola/ školské zařízení pedagogičtípracovníci počet tříd,oddělení, stud. sk., kurzů, vých. skupin, nebo dětí, žáků, studentů ve škole týdenní rozsah přímé pedag. činnost STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU pedagog volného času nejméně 2 výchovné skupiny celoroční vedení pravidelných aktivit v průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně ředitel nejméně 1 výchovná skupina celoroční vedení pravidelných aktivit v průměrné délce trvání nejméně 2 hodin týdně

63 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – ust. § 112 MŠMT – stanoví prováděcím předpisem mimo jiné podrobnější podmínky a náležitosti zájmového vzdělávání, jeho rozsahu, obsahu, organizace, hodnocení a ukončení, - stanoví organizaci zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a podmínky organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. - stanoví organizaci zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a podmínky organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Prováděcí předpis – vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

64 ÚČASTNÍK ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ účastníci zájmového vzdělávání děti žáci studenti pedagogičtípracovníci zák. zástupci nezl. úč. další fyzické osoby

65 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ a)příležitostná, vých., vzděl., zájmová a tématická rekreační činnost v místě ŠZZV, b)pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, c)táborová a další činnosti – mimo sídla ŠZZV, d)osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky, studenty, další osoby – činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování, výchova k dobrovolnictví, e)individuální práce – zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání, dětí, žáků studentů, f) využití nabídky spontánních činností.

66 ŠKOLSKÁ ZAŘ. PRO ZÁJ. VZDĚL. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ středisko volného času školní klub školní družina

67 ČINNOST STŘEDISKA více oblastí zájmového vzdělávání, nebo konkrétní oblast, více oblastí zájmového vzdělávání, nebo konkrétní oblast, metodická, odborná, popř. materiální pomoc účastníkům, školám, škol. zař. metodická, odborná, popř. materiální pomoc účastníkům, školám, škol. zař. typy : a) DDM – činnost ve více oblastech záj. Vzděl.typy : a) DDM – činnost ve více oblastech záj. Vzděl. b) stanice zájmových činnosti – zaměření na jednu činnost, b) stanice zájmových činnosti – zaměření na jednu činnost, výkon činnosti – po celý školní rok – i ve dnech, kdy není vyučování,výkon činnosti – po celý školní rok – i ve dnech, kdy není vyučování, účastníci činnosti střediska – děti, žáci studenti, ped. prac,další os. – přijetí na základě pís. Přihláškyúčastníci činnosti střediska – děti, žáci studenti, ped. prac,další os. – přijetí na základě pís. Přihlášky

68 ČINNOST ŠKOLNÍHO KLUBU  zájmové vzdělávání pro žáky jedné či více škol,  činnost ve dnech škol. vyučování, i ve dnech, kdy neprobíhá a ve školních prázdninách,  činnost přednostně urč. žákům II. stupně, nižších tříd osmiletého G a taneční konzervatoře,  účastníkem může být žák I. stupně, který nenavštěvuje družinu,  přijetí – na základě písemné přihlášky

69 ČINNOST DRUŽINY  poskytuje záj. vzdělávání žákům, dětem příprav. třídy základní školy nebo zákl. školy speciální,  činnost ve dnech škol. vyučování a o prázdninách – po dohodě se zřiz. může být prázdninová činnost přerušena,  výkon činnosti – může být i ve dnech prac. volna – pro účastníky a účastníky se zák. zástupci,  organizace záj. činnosti pro účastníky pravidelné denní docházky,  účastníkům umožňuje odpočink. činnosti a přípravu na vyučování  činnost přednostně pro žáky I. stupně,  pravidelná denní docházka – i děti z přípr. tříd ZŠ a ZŠ spec., žáky II. st. ZŠ, nižších tříd osmiletého G a taneč. konz.  některých činností se mohou účastníci nepřihlášení k pravidelné docházce,  přijetí – pís. přihláška – rozsah docházky, způsob odchodu úč.

70 Vyhl áš ka č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavc í ch na zotavovac í akce pro děti, ve zněn í pozděj ší ch předpisů

71 PŘEDMĚT Ú PRAVY Vyhláška upravuje hygienické požadavky na:  umístění,  prostorové podmínky,  funkční členění staveb, včetně jejich vybavení,  ubytování,  osvětlení,  úklid,  zásobování vodou,  odstraňování odpadů a odpadních vod,  stravování,  režim dne.

72 UM Í STĚN Í AKCE – ust. § 2 - mimo území se znečištěním nad stanovené limity, - mimo území s nebezpečím překročení limitů hluku ve venk. prostoru, - na pozemku, ke kterému vede přístupová cesta.

73 PROSTOROV É PODM Í NKY – ust. § 3 - ubytování účastníků – stany, stavby, - prostory ve stavbách – požadavky – musí být suché, - přirozeně větratelné, - musí mít osvětlení, - plocha na dítě – 2, 5 m čtv. - možnost uložení osobních věcí, - možnost pohybu dětí mezi lůžky, - ubytovací stany – pevná, nepromokavá plachta, - izolované prostory pro spaní – proti vlhku, chladu, - úložné prostory pro osobní věci – nutnost izolace proti vlhku.

74 PODM Í NKY OSOBN Í HYGIENY umývárna – 1 umývadlo pro 5 dětí – tekoucí voda + odtok nebo jeden výtokový kohout s odtokem vody mimo místo očisty, - jedna sprchová růžice na 30 dětí, - oddělené sprchy podle pohlaví – zajištění intimity, - jednou týdně zajištěno koupání v teplé vodě, záchody - 1 záchod pro 15 dětí, - záchody oddělené dle pohlaví – zajištění intimity, - v blízkosti musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě, stavby – zřiz. ošetřovna a izolace – umyvadlo + tekoucí voda, možnost vytápění a užití teplé vody, Izolace, ošetřovna – nesmí být patrová lůžka, - nesmí být používána k jiným účelům.

75 PODM Í NKY OSOBN Í HYGIENY – pokr. Izolace, ošetřovna – na 30 dětí jedno lůžko, - akce ve stanech – vyčleněné stany, - zajištění léků a zdr. dokumentace – nepřístupnost nepovolaným, stavby pro zimní akce – zajištění příslušných mikroklimatických podmínek, - prostory pro sušení oděvů a obuvi, - prostory pro ukládání sportovních potřeb.


Stáhnout ppt "Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ZÁKLADNÍ POJMY."

Podobné prezentace


Reklamy Google