Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Druhy a tvorba rezerv, inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany

2 Úvod Druhy rezerv a určení rezerv Základní pojmy z problematiky inventarizace Zásady inventarizace a rozdělení inventur Další činnosti související s inventarizací Závěr

3 Druhy a tvorba rezerv, inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany Úvod Cílem přednášky je objasnit studentům druhy rezerv a vysvětlit problematiku inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany. Vysvětlit povinnosti jednotlivých funkcionářů a obsah realizovaných činností v jednotlivých období inventarizace.

4 Z hlediska účelu a časového použití se rezervy člení na: rezervy majetku běžné potřeby rezervy majetku pro zabezpečení bojové činnosti Druhy rezerv a určení rezerv

5 Rezervy se určují podle: rezervy majetku běžné potřeby jsou určeny k plynulému a včasnému zásobování vojsk v míru rezervy pro zabezpečení bojové činnosti jsou určeny k zabezpečení přechodu z mírového stavu na válečný stav, vedení bojové činnosti a k doplňování spotřeby a ztrát vojsk při vedení bojové činnosti Druhy rezerv a určení rezerv

6 Podle předpisu Všeob-P-35 Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti Ministerstva obrany řadíme inventarizaci majetku a závazku do zvláštního druhu kontrol. V procesech logistiky je inventarizace nenahraditelnou součástí činností, které přímo ovlivňují hospodaření s majetkem státu. Základní pojmy z problematiky inventarizace

7 Inventarizace je souhrn opatření a činností ke zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a doplňkové (materiální) evidenci vedené podle ustanovení předpisu Všeob-P-16. Základní pojmy z problematiky inventarizace

8 Inventura je vlastní zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni a zaznamenání tohoto stavu v inventurních soupisech při inventarizaci Majetek je dlouhodobý majetek, zásoby, peníze, ceniny a pohledávky Vybraným majetkem se rozumí kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a sbírky muzejní povahy Základní pojmy z problematiky inventarizace

9 Prováděcí sestavou je pracovní dokument inventarizační komise. Inventarizační evidence je doplňková a operativní evidence vedená v modulech informačních systémů nebo mimo ně a zachycující údaje o majetku a závazcích. Základní pojmy z problematiky inventarizace

10 Zúčtovatelným rozdílem je rozdíl mezi cenou majetku v účetnictví a cenou majetku zjištěného v procesu inventarizace, vyjádřený tvorbou rezervy, opravné položky nebo oprávky, včetně inventarizačního rozdílu, rozdílů vzniklých chybnými postupy a rozdílů do výše norem přirozených úbytků. Inventární číslo v případě dlouhodobého majetku jedinečně sledovaného. Základní pojmy z problematiky inventarizace

11 Prvotní inventura činnosti prováděné při inventarizaci hmotného i nehmotného majetku, které jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů Rozdílová inventura rozumíme činnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, které jsou nutné pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů Základní pojmy z problematiky inventarizace

12 Cílem inventarizace majetku je zjistit a zaznamenat: skutečný stav majetku a závazků porovnat skutečný stav majetku a závazků se stavem zaznamenaným v účetnictví zjistit, zda jsou dány důvody pro zvýšení ceny závazků prostřednictvím rezerv nebo snížení ceny majetku prostřednictvím opravných položek a odpisů majetku Zásady inventarizace a rozdělení inventur

13 prověřit, nedošlo-li ke změnám odhadů a předpokladů zachycených v rozvaze sestavené k rozvahovému dni předchozího účetního období vyúčtovat zúčtovatelné rozdíly Zásady inventarizace a rozdělení inventur

14 Předmět inventarizace jsou inventarizační položky a jejich části, které zahrnují: dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, oprávky a opravné položky k dlouhodobému majetku, zásoby a opravné položky k nim nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizované zásoby poskytnuté a přijaté zálohy na pořízení majetku a služeb Zásady inventarizace a rozdělení inventur

15 pokladní hotovost ceniny bankovní účty bankovní záruky pohledávky a opravné položky k pohledávkám závazky rezervy přechodné účty aktiv a pasiv jiná aktiva a jiná pasiva Zásady inventarizace a rozdělení inventur

16 Inventarizaci, v součinnosti s agenturou finanční, odbory všeobecné účtárny a majetkovými orgány provádí: ústřední inventarizační komise inventarizační komise účtárny inventarizační komise nákladového střediska Zásady inventarizace a rozdělení inventur

17 Inventarizační komise: nejméně dvoučlenná vedoucím nemůže být o přímý nadřízený odpovědné osoby nebo majetkový orgán, který odborně řídí osobu odpovědnou za inventarizovaný druh majetku; o osoba odpovědná za příslušný druh inventarizovaného majetku nebo odpovědná za vedení evidence předmětného majetku. Zásady inventarizace a rozdělení inventur

18 Inventarizační komise členem inventarizační komise je nejméně jeden zaměstnanec, který je schopen správně identifikovat majetek a závazky v rozsahu inventarizačních položek určených inventarizační komisi k inventarizaci. Do inventarizační komise lze jmenovat zaměstnance zabezpečujícího nákladového střediska. nelze-li u nákladového střediska z personálních důvodů zřídit inventarizační komisi jmenuje inventarizační komisi nadřízený vedoucího nákladového střediska. Zásady inventarizace a rozdělení inventur

19 Celková doba řádné inventarizace se dělí na období: přípravné období (druhá polovina měsíce říjen) prováděcí období (listopad, prosinec) vyhodnocovací období (do 10.ledna) přípravné období (prosinec, leden) prováděcí období (druhý a třetí týden v lednu) vyhodnocovací období (poslední týden v lednu) Další činnosti související s inventarizací

20 Hlavní funkcionáři v procesu inventarizace: náměstek ministra obrany pro ekonomiku; ředitel sekce ekonomické Ministerstva obrany správce majetkového uskupení vedoucí účtárny velitelé vyššího velitelského stupně Další činnosti související s inventarizací

21 Hlavní funkcionáři v procesu inventarizace: vedoucí nákladového střediska náčelník logistiky útvaru (NS) odborný materiální orgán majetkového uskupení útvaru velitel jednotky vedoucí inventarizační komise nákladového střediska členové inventarizační komise Další činnosti související s inventarizací

22 RMO č. 48/2013. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. RMO č. 55/2011. Inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2011. RMO č. 82/2013. Inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Praha, 1991. Literatura

23 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

24 Prostudovat RMO č. 48/2013, RMO č. 82/2013, RMO č. 55/2011 a Zákon č. 563/1991 Sb. Detailně znát základní pojmy z problematiky inventarizace majetku a závazku. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit činnosti hlavních funkcionářů v procesu inventarizace. Úkoly pro samostudium Téma 2


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google