Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulum G Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality vzdělávání Lucie Slejšková Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulum G Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality vzdělávání Lucie Slejšková Výzkumný ústav pedagogický v Praze."— Transkript prezentace:

1 Kurikulum G Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality vzdělávání Lucie Slejšková Výzkumný ústav pedagogický v Praze

2 2 Od projektového záměru k projektu Projednávání projektového záměru s partnery (září 07-leden 08) Prezentace projektového záměru na kulatém stole MŠMT (24. 1. 2008) Další projednávání prezentovaného projektového záměru s gymnázii, partnery a s MŠMT (leden 08 – červen 08) Zapracování požadavků učitelů a koordinátorů z gymnázií

3 3 Změny oproti projektovému záměru Finanční rámec: 60 000 tis. Kč  43 174 tis. Kč Časový rámec: 4 roky  3 roky (2008 – 2011) Obsahový rámec: větší variabilita metodické podpory pro učitele a koordinátory, přehodnocení některých aktivit po konzultacích s gymnázii, zohlednění připomínek a námětů z kulatého stolu, od učitelů z gymnázií a od partnerů, eliminace překryvů s dalšími projekty

4 4 Původní aktivity v projektovém záměru Aktivita 1 Sledování realizace ŠVP na pilotních gymnázií Aktivita 2 Metodická podpora tvorby a realizace ŠVP - koordinátorům - učitelům Aktivita 3 Informační a propagační podpora a organizace a řízení projektu

5 5 Upravené aktivity projektu Aktivita A – Podpora koordinátorů Aktivita B – Podpora učitelů Aktivita C – Kvalitní škola

6 6 Aktivita A Podpora koordinátorů Modul 1: Síť Peer-vzdělávání pro koordinátory − systém vzájemných návštěv koordinátorů na školách, každá návštěva bude mít formu řízeného poznávání příkladů dobré praxe na škole (příklady dobré praxe byly zahrnuty v projektovém záměru, byla zvolena pouze vhodnější forma). Výstupy: - odzkoušený systém (model) řízených návštěv - 90 přímo zapojených koordinátorů - 9 metodických případových studií pro koordinátory ze všech gymnázií

7 7 Aktivita A Podpora koordinátorů Modul 2: Komunita Virtuální komunita, vzájemná výměna zkušeností mezi koordinátory, učiteli a zainteresovanou veřejností; aktivita naváže na již existující internetovou komunitu vytvořenou v Pilotu G/GP s názvem Gympliště (bylo obsaženo v projektovém záměru). Výstupy: - inovované prostředí internetové komunity - 120 přímo zapojených škol, 30 škol aktivně a dlouhodobě přispívajících - 24 souhrnných informací o zajímavých diskusích, uveřejněných na webových stránkách pro koordinátory a učitele ze všech gymnázií

8 8 Aktivita A Podpora koordinátorů Modul 3: Poradna Poradenské a konzultační služby koordinátorům, případně učitelům, spojené s tvorbou ŠVP a s jeho realizací ve škole; poradna bude mít tři formy: internetová poradna online (propojeno s komunitou), telefonická poradna, osobní konzultace v regionech (bylo obsaženo v projektovém záměru). Výstupy: - systém online poradenské služby pro koordinátory a učitele ze všech gymnázií - 12 regionálních setkání koordinátorů s periodicitou jednou za půl roku v Čechách a na Moravě (tzn. celkem 4x ročně, celkem 840 přímo zapojených osob) - strukturovaný a průběžně aktualizovaný přehled často kladených dotazů k problematice ŠVP pro učitele ze všech gymnázií

9 9 Aktivita A Podpora koordinátorů Modul 4: Kritický přítel Mentoring pro koordinátory, kteří mají nedostatečné manažerské dovednosti a potýkají se s problémy především v oblasti řízení změn a kvality ŠVP; mentoři individuálně povedou (budou koučovat) malé skupinky koordinátorů, z jednotlivých supervizí budou pořízeny případové studie, které budou využity pro ostatní koordinátory (v projektu nově, podpořeno gymnázii). Výstupy: - 100 zapojených koordinátorů - 100 případových studií

10 10 Aktivita B Podpora učitelů Modul 1: Virtuální hospitace Online „ukázkové“ hodiny učitelů doplněné online diskusemi s realizátory hodin; z ukázkových hodin bude pořizován videozáznam, který bude odborně zpracován, zaznamenaná hodina bude uveřejněna na internetu a bude k ní uspořádána online diskuse, v níž bude na dotazy učitelů odpovídat realizátor ukázkové hodiny (nově v projektu, varianta příkladů dobré praxe). Výstupy: - databáze virtuálních hospitací – videozáznamů přístupná online všem učitelům gymnázií - 40 videozáznamů s rozbory umístěnými v databázi

11 11 Aktivita B Podpora učitelů Modul 2: Oborové semináře Vzdělávání v podobě oborových seminářů pro učitele gymnázií, kteří mají tvořit učební osnovy a nemají k tomu potřebné znalosti a dovednosti; modul navazuje na Pilot G/GP a proběhne pouze ve školním roce 2008/2009, po dobu tvorby ŠVP na gymnáziích (v projektovém záměru bylo obsaženo). Výstupy: - 40 vyškolených lektorů (pro další využití v systému DVPP apod.) - 40 zrealizovaných kurzů - 800 proškolených učitelů

12 12 Aktivita C Kvalitní škola Plošný výzkum sloužící k vyhodnocení úspěšnosti zavádění ŠVP na gymnáziích, na jehož základě budou popsány prvky, kterými se vyznačuje škola, jež úspěšně realizuje svůj školní vzdělávací program (tzv. kvalitní škola). Dokončení ověřování ŠVP na pilotních gymnáziích (3. a 4. ročníky) Zapojení širokého vzorku gymnázií podle použitých metod výzkumu a 16 stávajících pilotních škol − návaznost na jedinečné zkušenosti z projektu Pilot G/GP (oproti projektovému záměru rozšířeno, zohledněny připomínky z kulatého stolu). Výstupy: - výzkumná studie popisující míru úspěšnosti zavádění ŠVP do gymnázií (využitelná pro formulaci vzdělávací politiky) - odborná doporučení určená především školám a decizní sféře týkající se kvality vzdělávání - standard kvalitní školy určený především školám, rodičům, ČŠI, vysokým školám a zřizovatelům - národní konference a 3 kulaté stoly

13 13 Rozpočet projektu A. Podpora koordinátorů (4 moduly)20 773 tis. Kč B. Podpora učitelů (2 moduly) 9 985 tis. Kč C. Kvalitní škola 9 730 tis. Kč Ostatní (audit, publicita, zpracování mezd) 2 686 tis. Kč Celkem43 174 tis. Kč

14 14 Připomínky k projektovému záměru v lednu 2008 Obava z překryvu s globálními granty krajů Požadavek na vytvoření standardu kvalitního ŠVP a kvalitní školy (viz Aktivita C) Absence kvantifikace výstupů v projektovém záměru (specifikováno) Způsob výběru zapojených škol (16 stávajících pilotních gymnázií, další školy se budou moci zapojovat do jakýchkoliv aktivit podle svého zájmu) Malé využití ICT při práci s učiteli a koordinátory (v projektu posíleno)

15 15 Současný stav a předpokládaný další postup Projekt je v tuto chvíli prodiskutován se zástupci AŘG, s pilotními gymnázii a některými krajskými gymnázii, požadavek na zařazení určitých aktivit vznášejí sami koordinátoři a učitelé na právě probíhajících seminářích realizovaných v projektu Pilot G/GP Předložení projektu v benefitové žádosti MŠMT (začátek prázdnin) V případě schválení projektu zahájení realizace optimálně v říjnu 2008 (ukončení v září 2011)


Stáhnout ppt "Kurikulum G Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality vzdělávání Lucie Slejšková Výzkumný ústav pedagogický v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google