Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč

2 Změny administrace a vazba na dokumentaci ROP Střední Morava

3 Výbor Regionální rady na svém jednání dne 17. února 2012 schválil aktualizaci administrace ROP Střední Morava. Tato aktualizace byla zapracována do podmínek pro předkládání a realizaci projektů od Výzvy k předkládání projektových žádostí č. 31/2012.

4 1.Úprava Finanční a ekonomické analýzy projektu a hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti V rámci aktualizace administrace bude webová aplikace Finanční a ekonomická analýza předkládána jako celek již v Etapě č. 1 a to místo současného předkládání ve dvou etapách. Dále bude do aplikace zpracováno hodnocení kapitálové přiměřenosti žadatele a to u projektových žádostí předložených veřejným subjektem, podnikatelským subjektem či ostatními subjekty (tj. nestátní neziskovou organizací, sdružením právnických osob, atd.). Dále bude výstupem webové aplikace hodnocení finančního zdraví žadatele. Finanční zdraví je posuzováno ve fázi kontroly přijatelnosti, příp. formálních náležitostí projektové žádosti. Záměrem je snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům.

5 2.Rozšíření Popisu Investičního záměru Popis investičního záměru byl doplněn a rozšířen tak, aby přesněji specifikoval předmětný projekt a sjednotil žadatelem předkládané informace. Žadatel bude předkládat přesnější slovní popis projektu a aktivit. Dále bude žadatel předkládat rozpočet projektu v požadované struktuře, která umožní formalizovat – sjednotit - rozpočet do jednotné struktury a částečného detailu - tato struktura bude zachována i v následující 2. Etapě – Dopracování projektu a 3. Etapě – přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace a dále i v průběhu realizace projektu.

6 3.Úprava dokladů o zajištění financování projektu Žadatel v rámci 1. etapy doloží společně s projektovou žádostí i popis, jakým způsobem bude zajištěno financování realizace a udržitelnosti projektu a to např. formou úvěrového/bankovního příslibu. Následně v rámci etapy 2. – Dopracování projektu žadatel doloží úvěrovou smlouvu související s financováním projektu, v případě kdy nebude uzavřena smlouva, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě financování projektu vlastními zdroji či jinou osobou doloží žadatel čestné prohlášení o složení depozitu ve výši vlastního podílu do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě veřejných subjektů bude doloženo usnesení zastupitelstva, kterým bude potvrzen závazek financování realizace, ale i udržitelnosti projektu.

7 4.Základní pravidla k eliminaci rizik z přezávazkování / nedočerpání finanční alokace programu Základní východiska: 1)finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovávány v EUR, kde Regionální rada nedokáže predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace projektu, 2)dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, 3)Regionální rada nemá žádné další příjmy, které by bylo možné využít na krytí přezávazkování programu, vyjma příjmů uvedených v bodu 1), Cílem Regionální rady je plně vyčerpat veškeré finanční prostředky programu a minimalizovat riziko vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu EU. Proto bylo nutné hledat opatření k eliminaci těchto rizik a tyto jsou zveřejněny v rámci vyhlášených výzev.

8 5.Návrh úpravy kritérií pro výběr projektů Na zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava dne 13. března 2012 byla předložena a schválena upravená kritéria pro výběr projektů. Změna kritérií pro výběr projektů spočívá zejména:  v úpravě hodnocení finančního zdraví – kde finanční zdraví bylo přesunuto do 1. etapy hodnocení, části kontrola formální náležitostí (v případě obcí, měst, krajů a NO), resp. kontrola přijatelnosti (kde u podnikatelských subjektu je kategorie E a F eliminačním kritériem)  v posílení kritéria vyváženého rozvoje území, kde budou bodově zvýhodněny území s nízkým čerpání dotace na obyvatele z ROP Střední Morava  Kritéria pro výběr projektů byla zpracována v detailní bodové škále a jsou zveřejněna

9 6.Úprava textace Výzvy k předkládání projektových žádostí:  V textaci Výzvy a v příloze Výzvy Nezbytné podmínky pro dopracování projektu (Etapa č. 2) je promítnuta úprava hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti,  Finanční a ekonomická analýza je sloučena a bude odevzdávána v rámci lhůty pro předkládání projektových žádostí – tj. 1. etapy,  Způsobilé výdaje – nově jsou ZV rozděleny na hlavní a vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu,  Ke každé výzvě je přiložena příloha Ceníky pro posouzení (hodnocení) hospodárnosti projektu dle hlavních výdajů projektu,  V Doporučené struktura financování u projektů nezakládajících veřejnou podporu je vloženo opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu,  V příloze Výzvy Nezbytné podmínky pro dopracování projektu (Etapa č. 2) jsou promítnuty změny týkající se předkládání dokladů o zajištění financování projektu.

10 7.Nové čestné prohlášení: Žadatel dále v rámci Etapy č. 2 doloží nové čestné prohlášení: Jedná se o čestné prohlášení, které žadatel obdrží ve Výzvě k dopracování a ve kterém podepíše, že si je vědom stanovených lhůt pro předkládání povinných příloh a následném možném vyřazení jeho projektu při jejich nedodržení.

11 Jednotlivé etapy administrace Etapa 1 - Předložení individuálních projektů Etapa 2 - Dopracování projektu Etapa 3 - Povinné přílohy předkládané před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Webová žádost Benefit7+Popis proveditelnosti projektu Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení Čestná prohlášení Čestné prohlášení žadatele o tom, že si je vědom dodržování pevných lhůt a o možném následném vyřazení Stavební povolení a jeho možné nahrazení Doklady o právní subjektivitě Doklady o zajištění financování realizace a udržitelnosti projektu Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení Marketingová analýza projektu Projektová dokumentace, vč. rozpočtu projektu Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení Popis investičního záměru Předložená žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí Finanční a ekonomická analýza projektu (vč. finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti) Doklady o zajištění financování realizace projektu Územně plánovací informace a její možné nahrazení Doklady o zajištění financování projektu Další přílohy a fotodokumentace ÚPRAVA DOKUMENTACE PŘEDKLÁDANÉ V RÁMCI 1. ETAPY VĚCNÉHO HODNOCENÍ A 2. ETAPY DOPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

12 Finanční a ekonomická analýza projektu

13 Hlavní změny oproti stávajícímu modelu Byla provedena analýza zpracovaných projektů a rozsahu předkládaných údajů, na základě které byly jednotlivé etapy zpracování FEA sloučeny do jedné etapy.  FEA je sloučena a bude kompletně předkládána již v rámci v Etapy 1,  hodnocení celé FEA bude prováděno pouze v rámci Etapy 1,  finančního zdraví žadatele z veřejného sektoru bude vyplňováno automaticky,  finančního zdraví žadatele z podnikatelského sektoru s hodnotou E,F bude eliminační,  nově bude počítána v FEA kapitálová přiměřenost.

14 Pro správný výpočet finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti je nezbytné rozlišovat následující právní formy:  veřejný sektor – obec  veřejný sektor – kraj  veřejný sektor – organizace zřizované obcí  veřejný sektor – organizace zřizované krajem  veřejný sektor – dobrovolné svazky obcí  podnikatel – vedoucí podvojné účetnictví  podnikatel – vedoucí daňovou evidenci  nezisková organizace (NNO) Zadávané a počítané hodnoty pro jednotlivé právní formy jsou specifikovány tak, že vstupní údaje nezbytné pro provedení výpočtů uvádí žadatel a následně jsou aplikací provedeny výpočty ukazatelů.

15 Kritéria pro výběr projektů

16 Východiska pro aktualizaci Kritérií pro výběr projektů  Byla provedena analýza konzultací neúspěšných projektů na základě které byla kritéria pro výběr projektů aktualizována,  Byla provedena analýza čerpání finančních prostředků dle jednotlivých územních obvodů obcí s rozšířenou působností, na základě které byly identifikovány rozdíly v čerpáním finančních prostředků na obyvatele jednotlivých území,  Byla zefektivněna administrace ve vztahu k dokladování finančního zdraví žadatelů a byla minimalizována rizika spojená s nedostatečnou kapitálovou přiměřeností žadatelů.

17 Srovnání modelů hodnocení Hodnocená skupina kritérií Nová kritéria pro výběr projektů Původní kritéria pro výběr projektů Etapa 1 Maximální počet bodů 1. Soulad projektu s cíli ROP Střední Morava a s vazbou na vyvážený rozvoj území 2025 2. Hodnocení potřebnosti, udržitelnosti, efektivity a hospodárnosti projektu a vazby na monitorovací indikátory ROP Střední Morava (Eliminační kritérium – projekt musí získat minimálně 50% bodového ohodnocení v části A, B a C) A. Potřebnost a udržitelnost projektu B. Efektivita a hospodárnost C. Vazba na monitorovací indikátory ROP Střední Morava D. Kapitálová přiměřenost žadatele CELKEM 30 10 80 30 15 nehodnoceno 75 CELKEM za Etapu 1100 Etapa 2Splnění kritéria 1. Hodnocení žadateleANO/NE 2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektuANO/NE 3. Hodnocení horizontálních tématANO/NE

18 Hodnocení vyváženého rozvoje regionu soudržnosti Střední Morava  Bylo upraveno jedno z kritérií v rámci části 1 hodnocení „Soulad projektu s cíli ROP Střední Morava a s vazbou na vyvážený rozvoj území „,  Za účelem podpory vyváženého rozvoje území budou v rámci tohoto kritéria bodově zvýhodněny projektové žádosti s místem realizace s nižším čerpáním prostředků z ROP Střední Morava na jednoho obyvatele,  Žadatel zde může nově získat maximálně 8 bodů (dříve zde bylo možné získat max. 5 bodů),  Pro přidělování bodů budou výpočtem stanovena rovnoměrná pásma.

19 Hodnocení hospodárnosti  Hodnocení hospodárnosti je předmětem hodnocení v rámci Etapy 1 v části 2B Efektivita a hospodárnost,  Žadatel může získat maximálně 8 bodů a hodnocení probíhá na základě údajů uváděných v Popisu investičního záměru,  Hospodárnost je hodnocena dle hlavních výdajů projektu, které jsou definovány ve Výzvě,  Náklady projektu jsou posouzeny jako hospodárné v místě a čase obvyklé dle stanovených kategorií podle typu aktivit – náklady jsou posuzovány ve vztahu k optimální ceně stanovené na základě standardizovaných ceníků zveřejněných ve Výzvě,  Body jsou přidělovány v rámci rovnoměrných pásem v rozmezí 70% - 130% optimální ceny. Čím nižší jsou náklady ve vztahu k optimální ceně, tím vyšší počet bodů je žádosti přidělen,  Ve výjimečných případech (např. specifická stavba, stavební úprava kulturní památky, projekty na pořízení vybavení) může být zadáno expertní posouzení hospodárnosti projektu.

20 Hodnocení kapitálové přiměřenosti žadatele  Nově hodnocené kritérium - Záměrem je snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům a zefektivnění administrace,  Hodnocení v části 2 D Kapitálová přiměřenost žadatele,  Hodnota kapitálové přiměřenosti je výstupem z webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu,  Kapitálová přiměřenost žadatele může dosáhnout hodnot A – F,  Žadatel zde může získat max. 10 bodů. Hodnota kapitálové přiměřenosti A = 10 bodů, hodnota F = 0 bodů, body za zbývající hodnoty jsou přidělovány rovnoměrně,  Toto kritérium není eliminační.

21 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč."

Podobné prezentace


Reklamy Google