Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Představení výzvy IOP č. 06 a základních dokumentů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Představení výzvy IOP č. 06 a základních dokumentů."— Transkript prezentace:

1 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Představení výzvy IOP č. 06 a základních dokumentů Způsob a forma předkládání žádostí, hodnotící kritéria a nejčastější chyby v žádostech Způsobilé výdaje Veřejné zakázky Publicita Práce s IS Benefit7

2 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Představení výzvy a základních dokumentů Ing. Zuzana Horáková, oddělení metodik zuzana.horakova@mvcr.cz

3 www.mvcr.cz Představení výzvy IOP č. 06 - kontinuální Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Datum vyhlášení – 27. 10. 2009 Datum ukončení – 31. 5. 2010 Celková alokace na výzvu – 1.101.525.000,- Kč (příspěvek z ERDF) Část I. - Zřízení Technologického centra obce s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných služeb Část II. - Pořízení elektronické spisové služby Obce s rozšířenou působností a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Část III - Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Výzvu naleznete na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-iop- vyzva-iop-c-06-technologicka-centra-obci-s-rozsirenou-pusobnosti.aspx

4 www.mvcr.cz Limity finančních prostředků na projekt Část I. Výzvy - ZŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ POVINNÝCH SLUŽEB Maximální velikost dotace na projekt je stanovena pro jednotlivé žadatele pro ORP na zřízení TC ORP (vč. zabezpečení povinné služby - negarantovaného úložiště dat jako výstupů ze systémů elektronických spisových služeb) ve výši 2.800.000,- Kč Část II. výzvy - POŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Maximální velikost dotace je vypočtena dle následujícího mechanismu: obec s rozšířenou působností až do výše 1.000.000,-Kč na řešení vlastní elektronické spisové služby až do výše 60.000,- Kč na každou obec s matrikou a stavebním úřadem ve správním obvodu žadatele až do výše 35.000,- Kč na každou obec jen s matrikou ve správním obvodu žadatele až do výše 19.000,-Kč na každou obec základního typu ve správním obvodu žadatele Mezi zřizované organizace nesmějí být zařazeny organizace zakládané dle obchodního zákoníku. Část III. výzvy - VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Maximální velikost dotace na projekt je stanovena pro jednotlivé žadatele ve výši maximálně 1.300.000,-Kč.

5 www.mvcr.cz Oprávnění žadatelé I. Obce s rozšířenou působností (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů).

6 www.mvcr.cz Oprávnění žadatelé II. Obec s rozšířenou působností může podat na tuto výzvu jeden projekt nebo podává na každou z části I. – III. této výzvy samostatný projekt nebo podá projekt, v němž bude obsažena kombinace jednotlivých částí. Každý projekt musí obsahovat v názvu číselné označení (římskými číslicemi I. – III.) jednotlivých částí výzvy odpovídající zahrnutým aktivitám v projektu. V případě předložení projektu, který zahrnuje více částí této výzvy se maximální velikost celkového projektu sčítá. Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel se na financování projektu podílí 15% spolufinancováním způsobilých výdajů.

7 www.mvcr.cz Místo realizace projektu a územní vymezení Výzva je zaměřena na individuální projekty realizované ve všech regionech NUTS II vymezených zákonem 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji, s výjimkou hl. m. Prahy.

8 www.mvcr.cz Podporované aktivity elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy –elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí elektronickou cestou a pořízení navazujících technologických řešení umožňující zvýšení využívání eGovernmentu v podmínkách územní veřejné správy –zavádění elektronické a spisové služby (document management) –služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní a mezinárodní –digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování, dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení digitalizačních pracovišť –aktivity související s podporou informačního managementu, znalostních systémů veřejné správy a budování kompetenčních a znalostních center –nástroje na zpřístupňování archiválií v rámci projektu „Otevřená minulost“ spojené s vytvořením pravidel upravujících technickou stránku poskytování těchto archiválií veřejnosti pomocí prostředků ICT –propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy.

9 www.mvcr.cz Základní dokumenty pro přípravu a realizaci projektu Příprava, realizace, implementace a provozování projektu musí vycházet a navazovat kromě strategických dokumentů i na následující koncepční dokumenty : pro části výzvy I. – II., je povinný dokument „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA)“ pro část výzvy III. je povinný dokument „VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU“ Dokumenty jsou dostupné na http://www.mvcr.cz/strukturalni- fondy.aspx společně s Výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce.http://www.mvcr.cz/strukturalni- fondy.aspx

10 www.mvcr.cz Ing. Zuzana Horáková, oddělení metodik zuzana.horakova@mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Ing. Zuzana Horáková, oddělení metodik zuzana.horakova@mvcr.cz

11 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Způsob předkládání a forma žádostí, hodnotící kritéria a nejčastější chyby v žádostech Mgr. Hana Mottlová, oddělení IOP mottlova@mvcr.cz

12 www.mvcr.cz Forma žádosti  elektronická verze žádosti: - vyplňuje se do formuláře IS Benefit7 (www.eu-zadost.cz)www.eu-zadost.cz - obsahuje i elektronické verze povinných příloh  písemná verze žádosti: - předkládá se v 1 výtisku - součástí je předávací protokol = 2x první 2 strany žádosti - podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou pověřenou k činění právních úkonů v souvislosti s projektem - sešita a přelepena v levém horním rohu, přelepka orazítkována a podepsána na první i poslední straně žádosti - obsahuje povinné přílohy

13 www.mvcr.cz Forma žádosti  přílohy žádosti: - předkládají se v 1 vyhotovení - originál nebo úředně ověřená kopie - očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh v žádosti - mají-li více než 1 list, musí být listy pevně svázány, počet stran příloh musí souhlasit s údajem v seznamu příloh - pokud je vyžadován podpis žadatele, musí být podepsány statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou - pokud je příloha nerelevantní, je nutné uvést důvod

14 www.mvcr.cz Způsob podání žádosti Písemnou verzi žádosti včetně příloh je nutné doručit na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj  adresy poboček viz příloha č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce  doručení osobně, doporučenou poštou, kurýrem  rozhodným termínem pro přijetí žádosti je okamžik doručení  žádost i přílohy v zalepené obálce  informace k identifikaci žádosti lze vygenerovat v IS Benefit7 – „Štítek na obálku“

15 www.mvcr.cz Posouzení žádosti Fáze posouzení a hodnocení žádosti  v rámci administrace v CRR: - posouzení obecných a specifických kritérií přijatelnosti - kontrola formálních náležitostí  v rámci administrace v OSF: - věcné hodnocení projektu externími hodnotiteli - provedení ex-ante analýzy rizik - případná ex-ante kontrola na místě - jednání výběrové komise - schválení/neschválení projektu ředitelem OSF

16 www.mvcr.cz Hodnocení přijatelnosti  lhůta pro vyhodnocení kritérií přijatelnosti = max. 5 pracovních dnů od převzetí žádosti  žadatel může být vyzván k doplnění žádosti - nejvýše dvakrát - lhůta pro doplnění max. 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění

17 www.mvcr.cz Hodnocení formálních náležitostí  lhůta pro vyhodnocení formálních náležitostí = max. 2 pracovní dny od ukončení kontroly přijatelnosti  žadatel může být vyzván k doplnění žádosti - nejvýše dvakrát - lhůta pro doplnění max. 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění

18 www.mvcr.cz Předání administrace z CRR na OSF Po vyhodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (včetně případných doplnění ze strany žadatele) CRR předá projekty OSF.  OSF: - z databáze externích hodnotitelů pro danou oblast intervence vybere 2 externí hodnotitele - uzavře s externími hodnotiteli smlouvy o dílo - předá externím hodnotitelům projekt k hodnocení

19 www.mvcr.cz Věcné hodnocení externími hodnotiteli  lhůta pro věcné hodnocení = 10 pracovních dnů od předání žádosti a projektu hodnotiteli  žadatel může být hodnotitelem vyzván ke sdělení doplňujících informací (komunikace probíhá zásadně prostřednictvím OSF)  výběrová kritéria věcného hodnocení, včetně bodové škály, jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce (kapitola 8.2)  projekt, který dosáhne hranice 65 a více bodů, je doporučen výběrové komisi ke schválení

20 www.mvcr.cz Ex-ante analýza rizik  lhůta pro zpracování ex-ante analýzy rizik = 5 pracovních dnů od uzavření věcného hodnocení externích hodnotitelů  jsou vyhodnocována rizika realizace: - technická - finanční - dokladová - časová - organizační - udržitelnosti - jiná

21 www.mvcr.cz Ex-ante kontrola na místě  provádí se v případě zjištění možného zvýšeného rizika v ex-ante analýze rizik  realizována OSF ve spolupráci s CRR  možné dopady výsledku kontroly: - upravení způsobilých výdajů projektu, včetně krácení - nedoporučení projektu k financování - vyřazení projektu z další administrace  informace ke kontrolám projektu jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce (kapitola 9.3)

22 www.mvcr.cz Výběrová komise  jednání se konají minimálně 5x ročně  posuzuje změny v projektu oznámené žadatelem  na základě veškerých dostupných informací o projektu rozhoduje o schválení/neschválení projektu k financování

23 www.mvcr.cz V případě schválení projektu  MV na základě žádosti příjemce vydá Registrační list projektu  příjemce - obdrží Registrační list a Podmínky právního aktu - všechny podepsané dokumenty zašle zpět OSF (lhůta pro vrácení podepsaných dokumentů = max. 10 pracovních dnů od potvrzení převzetí)  OSF - vydá právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace - zašle jedno paré Rozhodnutí a Podmínek příjemci dotace

24 www.mvcr.cz Nejčastější chyby v projektech  žádost není sešita nerozebíratelným způsobem, chybí přelepka, případně není přelepka orazítkována a podepsána (obdobně u příloh s více listy)  žádost není podepsána statutárním zástupcem/pověřenou osobou  bod 5. Personální zajištění projektu – není zadána organizace a funkce člena týmu, případně chybí popis zkušeností  bod 11. Indikátory projektu – zvolen chybný indikátor, chybná hodnota, nevyplněno datum plánovaného dosažení  bod 16. Etapy a bod 17. Finanční plán – odlišné hodnoty a termíny  bod 19. Výběrová řízení – neuvedena všechna výběrová řízení, s nimiž projekt počítá (např. v popisu projektu, v rozpočtu)

25 www.mvcr.cz Nejčastější chyby v projektech  bod 19. Výběrová řízení – neuvedena data zahájení/ukončení, neuvedena předpokládaná/skutečná hodnota v Kč  bod 21. Publicita – v případě zajištění publicity jinou formou (např. vytvoření tištěných materiálů apod.) je nutno uvádět, jakým způsobem bude zajištěna (z vlastních zdrojů žadatele, externím dodavatelem – v tom případě je nutné mít zajištění publicity uvedeno ve výběrových řízeních)  nejsou dodány všechny přílohy, uvedené ve výzvě  v případě nedodaných příloh nutno zdůvodnit, proč jsou pro daný projekt nerelevantní  Studie proveditelnosti – neobsahuje varianty řešení

26 www.mvcr.cz Nejčastější chyby v projektech  řádný položkový rozpočet není rozdělen na etapy/roky  doporučení: při plánování četnosti a délky etap by měl žadatel brát v úvahu, že po ukončení každé etapy bude povinen předkládat Monitorovací zprávu (první etapa by měla být ukončena po předpokládaném datu ukončení realizace projektu)  pověření statutárního zástupce není vydáno pro veškeré úkony v administraci projektu  zadávací dokumentace/dokumenty k výběrovým řízením ke kontrole nejsou dodány, obsahují formální chyby (název vyhlášeného výběrového řízení nesouhlasí s názvem v projektu)

27 www.mvcr.cz Mgr. Hana Mottlová, oddělení IOP mottlova@mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Hana Mottlová, oddělení IOP mottlova@mvcr.cz

28 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu, způsob financování a administrace Ing. Eva Trlicová, oddělení financování projektů trlicova@mvcr.cz

29 www.mvcr.cz Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje jsou výdaje, které musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady. Musí být také vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti. Financovat lze výdaje, které prokazatelně vznikly až po 1. lednu 2007, přičemž projekty nesmějí být dokončeny před vydáním Rozhodnutí. Opodstatnění jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti musí být popsána ve studii proveditelnosti, která je nedílnou součástí žádosti o dotaci.

30 www.mvcr.cz Způsobilé výdaje – příklady pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu (vč. studie proveditelnosti a analýzy stávajícího chodu úřadu) do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu, stavební práce do 5 % (včetně) celkových způsobilých výdajů projektu, výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, náklady na povinnou publicitu projektu, daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, náklady na zajištění přístupu k elektronické spisové službě žadatele, jím zřizovaných organizací, obcí ve správním obvodu žadatele a jím zřizovaných organizací.

31 www.mvcr.cz Nezpůsobilé výdaje I. = výdaje, které nelze hradit z přidělené podpory a které musí být uhrazeny z vlastních zdrojů příjemce. upgrade stávající elektronické spisové služby obcí s pověřeným obecním úřadem obcí základního typu a jimi zřizovaných organizací, výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, úroky z úvěrů, výdaje partnerů, stavební práce nad 5 % celkových způsobilých výdajů projektu, výdaje na nákup pozemků,

32 www.mvcr.cz Nezpůsobilé výdaje II. osobní náklady a cestovní náhrady, vč. obligatorních výdajů k osobním nákladům, režijní náklady, daň z přidané hodnoty, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jiné daně, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, výdaje v přímé souvislosti s provozem systému.

33 www.mvcr.cz Způsob financování Žadatel/příjemce má povinnost zajistit 15% spolufinancování. V rámci tohoto projektu je definován způsob platby ex-post. Příjemce hradí průběžně veškeré náklady projektu z vlastních zdrojů. Finanční prostředky jsou převáděny příjemci zpětně po předložení Žádosti o platbu v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

34 www.mvcr.cz Administrace Žádosti o platbu ZŽoP spolu s Monitorovací zprávou a přílohami zasílá příjemce finančních prostředků příslušné pobočce CRR do 20 pracovních dnů od ukončení etapy nebo realizace projektu. CRR provede dokladovou kontrolu předložených dokumentů. Pokud zjistí v průběhu kontroly nedostatky v ŽoP, vyzve žadatele k odstranění nedostatků. Lhůta na odstranění je maximálně 10 pracovních dnů. Žadatel obdrží od CRR Dopis o výsledku ověření žádosti o platbu a následně proběhne do 15 dnů proplacení prostředků na účet příjemce.

35 www.mvcr.cz Ing. Eva Trlicová, oddělení financování projektů trlicova@mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Ing. Eva Trlicová, oddělení financování projektů trlicova@mvcr.cz

36 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Pravidla pro zadávání zakázek v IOP Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Mgr. Adriana Říhová Kontakt pro konzultace – kontakty Příloha č. 11 PPŽP: Centrum pro regionální rozvoj ČR

37 www.mvcr.cz Základní principy plnění musí být pro projekt nezbytné výdaje na pořízení určitého plnění musí splňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. při výběru vhodného dodavatele: –zásada transparentnosti = zadavatel je povinen zajistit co největší průhlednost řízení tj.: pořizování a uchovávání písemné dokumentace o všech významných úkonech v dostatečném rozsahu jasné vymezení kritérií, dle kterých budou hodnoceny nabídky opatření všech rozhodnutí řádným odůvodněním –zásada rovného zacházení = zadavatel je povinen již od okamžiku přípravy řízení (a v průběhu řízení) přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky –zásada zákazu diskriminace = zadavatel je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů

38 www.mvcr.cz Základní principy princip proporcionality = zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem a dále odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele akceptace dokladů z jiných členských států prokazující kvalifikaci zaměstnanci zadavatele ani členové realizačního týmu projektu se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel (platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podíleli na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky)

39 www.mvcr.cz Předmět zakázky Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci jednoho účetního období/realizace projektu  zadavatel by měl posoudit, zda je vhodné zadat předmět zakázky jako jednu zakázku, a to s ohledem na věcné hledisko předmětu zakázky (tj. věcný obsah plnění) a hledisko geografické (tj. dostupnost dodavatelů v daném místě plnění zakázky)  zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy

40 www.mvcr.cz Zadávání zakázek v rámci projektů IOP se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (postupuje se dle zákona)

41 www.mvcr.cz Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Postupy pro výběr dodavatele upravené v Závazných postupech jsou určeny pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –Veřejného zadavatele v případě zadávání zakázek malého rozsahu –Sektorového zadavatele v případě zadávání zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek –který může uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem( př. §18 odst. 2, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele)

42 www.mvcr.cz Použití Závazných postupů pravidla pro zadávání zakázek upravené Závaznými postupy: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek (zadavatel (zejména pokud je zadavatelem Česká republika) se nemůže v případě nedodržení vlastních přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek odvolávat na úpravu zadávání zakázek v Závazných postupech)

43 www.mvcr.cz Předpokládaná hodnota zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky zadavatel je povinen: –vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním –nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, je nezbytné, aby před zahájením výběru dodavatele provedl průzkum cen v místě plnění zakázky (formulace dotazu zadavatele nesmí zvýhodňovat oslovené dodavatelé oproti ostatním dodavatelům např. součástí dotazu nesmí být zadávací dokumentace, tu smí zadavatel uchazečům poskytnout až po uveřejnění výzvy k podávání nabídek.)

44 www.mvcr.cz Druhy (veřejných) zakázek podle předpokládané hodnoty: malého rozsahu: 1. kategorie - do 100 000 Kč bez DPH (stavební práce do 500 000 Kč bez DPH) 2. kategorie - od 100 000 Kč do 500 000 Kč bez DPH (stavební práce od 500 000 Kč do 3 000 000 Kč bez DPH) 3. kategorie - od 500 000Kč do 2 mil. Kč bez DPH (stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH s vyšší hodnotou -1. kategorie (podlimitní), 2. kategorie (nadlimitní) –podlimitní –nadlimitní ¨¨ ¨¨¨¨

45 www.mvcr.cz A) Zakázka malého rozsahu 1. kategorie zadavatel nemusí provádět výběrové řízení postupuje však v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a při pořizování zboží a služeb musí postupovat hospodárně, efektivně a účelně dostačující je Přímý nákup – předložení dodavatelem vystaveného účetního dokladu může, ale nemusí dokladovat také objednávkou plnění  možno emailovou formou V souladu s uvedenými principy není neodůvodněné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli!!!!

46 www.mvcr.cz B) Zakázka malého rozsahu 2. kategorie písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 7 dní ode dne odeslání výzvy otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná - potvrdí písemným ČP ( nemusí být ustanovena hodnotící komise) =>rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni

47 www.mvcr.cz C) Zakázka malého rozsahu 3. kategorie písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –Ustanovení alespoň 3 členné komise pro posouzení a hodnocení- nestranná - potvrdí písemným ČP  Zápis z jednání s doporučením nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni

48 www.mvcr.cz Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel zruší –nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky –byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky –byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, nebo –smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento uchazeč neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy zadavatel může zrušit –důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval –vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo –zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni

49 www.mvcr.cz Povinnost uchovávat dokumentaci dokumentace o zakázce = souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě pořízených v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky  po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány dokumentaci, kterou má podle požadavků Metodického pokynu předat poskytovateli nebo třetí osobě je zadavatel povinen uchovávat formou stejnopisu příp. kopie předané dokumentace

50 www.mvcr.cz Kontrolována bude následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace)+ dodejky či potvrzení o převzetí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen)

51 www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Adriana Říhová rihova@mvcr.cz

52 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH KONTROLY Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence toman@mvcr.cz

53 www.mvcr.cz Základní dokumenty čl. 58 a čl. 60 nařízení Rady (ES) č.1083/2006, čl. 13 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZFK), zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSK).

54 www.mvcr.cz Kontroly projektu Instituce oprávněny u příjemce kontroly vykonávat : Ministerstvo vnitra ČR – Odbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstvo pro místní rozvoj - Řídící orgán IOP Centrum pro regionální rozvoj – u oblastí podpory 2.1 a 3.4 Ministerstvo financí Evropská komise OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) Evropský účetní dvůr Nejvyšší kontrolní úřad ČR

55 www.mvcr.cz Cíle kontrol Kontrola ověřuje, zda: vykázané výdaje jsou skutečné, zda produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím, zda žádosti příjemce o úhradu jsou správné a zda operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství.

56 www.mvcr.cz Typy kontrol dle časového hlediska Ex-ante: kontrola před vydáním právního aktu Interim: kontrola v průběhu realizace projektu Ex-post: kontrola po skončení projektu

57 www.mvcr.cz Typy kontrol z věcného hlediska  Administrativní kontrola = kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (interim)  kontroly na místě = veřejnosprávní kontrola (ex-ante, interim, ex-post)

58 www.mvcr.cz Administrativní kontrola Administrativní kontrola ZS prověřuje 100% projektů realizovaných příjemcem. Kontroluje jak finanční, tak věcnou stránku prostřednictvím kontroly monitorovacích zpráv: Finanční kontrola probíhá při schvalování zjednodušených žádostí o platbu, na základě dokumentů poskytnutých příjemcem (žádost o platbu včetně všech požadovaných dokladů). Věcná stránka projektu je kontrolována na základě monitorovací zprávy o realizaci projektu, kterou příjemce zasílá souběžně se žádostí o platbu v intervalech, které jsou stanoveny v právním aktu o poskytnutí podpory.

59 www.mvcr.cz Kontroly na místě Je prováděna formou veřejnosprávní kontroly dle ZFK a ZSK u vzorku projektů na základě analýzy rizik. Hlavním cílem je ujistit se: že projekt probíhá, a to v souladu se schváleným projektem, že požadované prostředky byly skutečně vynaloženy a jsou ve shodě s podmínkami dotace či jiným právním aktem, zda jsou k výdajům k dispozici průkazné účetní záznamy, zda má předkladatel zavedeny vhodné a přiměřené systémy pro dokladování projektových výdajů a aktivit, zda byly splněny povinnosti stanovené ve smluvním dokumentu o zajištění financování projektu, zda byly spolufinancované dodávky zboží a služeb dodány v předepsaném množství a kvalitě.

60 www.mvcr.cz Průběh kontroly na místě 1.oznámení fyzické kontroly (včetně oznámení účelu kontroly, vyžádání nezbytné součinnosti apod.); 2.zahájení kontroly předáním originálu pověření k výkonu finanční kontroly; 3.určen vedoucí kontrolní skupiny stejně jako zástupce kontrolované osoby (pověřený zaměstnanec žadatele/příjemce); 4.zjištění skutečného stavu věci (doložení a dokladování zjištěných nedostatků, objektivní kontrola, vyžádáno vysvětlení, atd.); 5.vypracován protokol o výsledku finanční kontroly, včetně návrhu opatření k nápravě; 6.seznámení kontrolované osoby (žadatele/příjemce) s textem protokolu, včetně podpisu protokolu (odmítnutí kontrolované osoby seznámit se 7.s protokolem má za následek ztrátu oprávnění podat námitky);

61 www.mvcr.cz Další typ kontroly na místě Monitorovací návštěva – průběžné sledování realizace projektů

62 www.mvcr.cz Nejčastější chyby v projektech -nezpůsobilé výdaje -pozdní předložení žádostí o platbu -chyby ve výběrových řízeních - nedodržení technické specifikace

63 www.mvcr.cz Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence toman@mvcr.cz

64 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Publicita Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz

65 www.mvcr.cz Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Logo manuál IOP (určuje zásady správného používání loga IOP a vlajky EU)

66 www.mvcr.cz Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006 informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

67 www.mvcr.cz Pravidla pro používání symbolů EU a IOP symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP poté logo EU, poté další loga. Stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe. ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP www.mvcr.cz

68 Varianty loga IOP Barevná Černobílá Jednobarevná Negativní

69 www.mvcr.cz Logo varianta + logo EU - barevná, jednobarevná, černobílá Logo varianta + logo EU + text - barevná, jednobarevná, černobílá

70 www.mvcr.cz Nástroje komunikace a publicity Tiskové zprávy Tištěná inzerce Propagační předměty Audiovizuální materiály

71 www.mvcr.cz Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz

72 www.mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Práce s IS Benefit 7 Jiří Hůla, oddělení metodik hula@mvcr.cz

73 www.mvcr.cz www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz Postup vyplnění žádosti: PpŽP – Příloha 10 – Benefit A – obecná PpŽP – Příloha 10 – Benefit B - specifická

74 www.mvcr.cz www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz Postup vyplnění žádosti: PpŽP – Příloha 10 – Benefit B - specifická

75 www.mvcr.cz www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz Postup vyplnění žádosti: PpŽP – Příloha 10 – Benefit B - specifická

76 www.mvcr.cz www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz

77 www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz

78 POZOR ! Přístupové jméno a heslo do IS Benefit7 budete potřebovat po celou dobu realizace projektu a doby udržitelnosti. www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz

79 Prostor pro Vaše dotazy Jiří Hůla, oddělení metodik hula@mvcr.cz www.strukturalni- fondy.cz www.mvcr.cz

80 Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Povinnosti příjemce

81 www.mvcr.cz Povinnosti příjemce Příjemce je povinen řídit se Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace, touto výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce Příjemce je zejména povinen: zajišťovat řádnou realizaci projektu zajišťovat přípravu a realizaci výběrových řízení vést oddělený účetní systém předkládat žádosti o platbu a monitorovací zprávu zajišťovat publicitu projektu zajistit dostupnost dokladů oznamovat všechny změny projektu (podstatné x nepodstatné) zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let po ukončení projektu zajistit spolufinancování ve výši 15% způsobilých výdajů

82 www.mvcr.cz Děkujeme za pozornost osf@mvcr.cz www.mvcr.cz osf@mvcr.cz www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář k výzvě IOP č. 06 Seminář k výzvě IOP č. 06 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH Představení výzvy IOP č. 06 a základních dokumentů."

Podobné prezentace


Reklamy Google