Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J AN L UCEMBURSKÝ Mgr. Jiří Žilka. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_2.DE.12 2.Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J AN L UCEMBURSKÝ Mgr. Jiří Žilka. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_2.DE.12 2.Číslo."— Transkript prezentace:

1 J AN L UCEMBURSKÝ Mgr. Jiří Žilka

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_2.DE.12 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: listopad 2013 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Materiál slouží k seznámení žáků s osobností Jana Lucemburského, se získáváním pozic v evropské politice, se složitostí mezinárodních vztahů v 1. polovině 14. století. Je zde zachycena především situace zemí Koruny české v době vlády prvního Lucemburka a spoluvlády jeho syna Karla. Je určen především pro výkladovou část hodiny, ale i pro opakování a upevňování poznatků. Pomůcky: interaktivní tabule, dataprojektor, učebnice.

3

4  „král cizinec“  „král diplomat“  známý později pod přízviskem Slepý  ve světě známý také jako Český  desátý český král a markrabě moravský (1310– 1346, korunován 1311)  hrabě lucemburský  dočasně titulární král polský (1310– 1335) 1. Jan Lucemburský – busta z katedrály sv. Víta

5  V Čechách nespokojenost s vládou Jindřicha Korutanského  1309 čeští vyslanci (cisterciáčtí opati při cestě na generální kapitulu do Citeaux) požádali císaře Jindřicha VII. o pomoc › jeho jediný syn se měl oženit s princeznou Eliškou Přemyslovnou  Jindřich se obával anarchie v Čechách (pověsti o zavraždění Václava III.) a chtěl s Eliškou oženit svého mladšího bratra Walrama

6  1310 dojednal císař nástup svého čtrnáctiletého syna Jana na český trůn › Eliška se měla v určité lhůtě dostavit do Špýru, jinak by byla ujednání zrušena  31. srpna 1310 proběhly zásnuby Jana s Eliškou Přemyslovnou › O den později ve špýrské katedrále svatba

7  7. února 1311 společně s Eliškou Petrem z Aspeltu korunován českým králem  Jeho vláda neznamenala obnovu královské moci › V zemi za něj v mládí vládli rádcové › V nepřítomnosti vládla manželka Eliška › Někdy byl zemským hejtmanem mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu 2. Vyobrazení Jana ve Zbraslavské kronice

8  Pro Čechy 1310  Pro Moravu 1311  Šlechta není povinna poskytovat králi vojsko › s výjimkou přímého ohrožení země  Jan nucen propustit cizí rádce  Omezení vyhlašování zemských berní › berně = mimořádný plat králi › jen ve zvláštních případech  korunovace a udělení věna královské dceři  Úprava v právu odúmrti – do této doby připadal majetek po vymřelém rodu panovníkovi, nyní náleží nejbližším příbuzným

9  1313 – smrt císaře Jindřicha VII.  Jan se nestal nástupcem › podmínkou pro zvolení římského krále bylo osmnáct let věku ( Sachsenspiegel )  novým římským králem zvolen Ludvík IV. Bavor › Jan ho podporoval › získal pro české království mnoho významných ústupků)

10  vznikají dvě skupiny › pro Jana Lucemburského – v čele Jindřich z Lipé – bere si Elišku Rejčku › proti Janu Lucemburskému  vede ji Vilém Zajíc z Valdeka  přidává se k ní i Eliška Přemyslovna  Eliška podnítila roku 1315 zatčení Jindřicha z Lipé, to vyvolalo odpor šlechty a Jindřich z Lipé byl po půl roce propuštěn

11  1318 povstání šlechty proti králi  Na zásah Ludvíka Bavora uklidnění  Sněm v Domažlicích – vznikly tzv. Domažlické úmluvy › Jan nucen znovu potvrdit šlechtická privilegia z roku 1310 › Šlechta se dostala k vládě prostřednictvím zemských úřadů › Králi zůstala pouze královská doména  I z ní byl nucen dávat do zástavy pánům na úhradu velkých dluhů

12  Domažlické úmluvy znamenaly faktickou kapitulaci Jana Lucemburského jako českého vladaře › Vlády v Čechách se ujal Jindřich z Lipé († 1329) › Jan pobýval v Čechách velice málo  S tím nesouhlasila Eliška Přemyslovna › Jejím spojencem byl vlivný šlechtic Vilém Zajíc z Valdeka  Spor Jana a Elišky vyvrcholil 1319 dobytím Lokte a internací Elišky na Mělníce

13  zlepšení mezinárodního postavení českého království  Jan se snažil o rozšíření území českého státu výboji do zahraničí › po smrti bezdětného markraběte braniborského zabral Budyšínsko a Zhořelecko – základ pozdější Horní Lužice) › Získal 1335 Chebsko od Ludvíka Bavora

14  1335 schůzka tří králů v Trenčíně (Jan Lucemburský, polský král Kazimír III. Veliký, uherský král Karel Robert z Anjou)  V uherském Vyšehradě (Visegrád) dohoda – Traktát Vyšehradský  Jan Lucemburský se za 20 tis. kop českých grošů zřekl nároku na polskou korunu  Kazimír se zřekl nároku na slezská knížectví  podepsána česko-uherská smlouva namířená proti Habsburkům  Jan ovládnul střední a horní Poodří – Vratislav – velké hospodářské zisky  Janův plán získat pro syna Jana Jindřicha Korutany sňatkem s Markétou Hubatou - Pyskatou – Maultasch neúspěšný

15 3. Janova královská pečeť 4. Jezdecký portrét krále Jana v Gelnhausenově kodexu

16

17  narozen 1316 jako Václav  4 roky vězněn na Křivoklátě  1423 na výchovu k francouzskému dvoru › Biřmován jako Karel  Podle svého strýce Karla IV. Francouzského  Jeho učitelem Pierre Roger de Rossiéres

18  1331 povolán Janem Lucemburským do Itálie › Boje s městy › 1332 vítězí u San Felice › 1333 prohra u Ferrary  1333 se vrací do Čech  1334 dostal titul markraběte moravského › na 2 roky mu Jan svěřil vládu v zemi › 1337 mu titul odebral  Nastálo titul mladšího krále od 1341

19  Karel restituuje královský majetek zpět ze zástavy › např. Křivoklát, Telč  Oporu měl v církvi a pražském biskupovi (vítali silnou vládu)  Přirozená podpora měst › Půjčky peněz králi  Ludvík Bavor ve sporu s papežskou kurií – papežem Klimentem VI. (Pierre Roger de Rossiéres )– ten se obrací na Lucemburky – snaha papežské diplomacie sesadit Ludvíka Bavora › 1344 je Karlovi nabídnuta německá koruna › 1346 Ludvík Bavor díky papežské diplomacii a Karlovi IV. sesazen

20  1344 povýšeno biskupství na arcibiskupství s metropolitní pravomocí › Podřízena biskupství olomoucké a nové biskupství litomyšlské › Plná církevní samostatnost › Podřízeno papeži › Prvním arcibiskupem Arnošt z Pardubic  1346 v Remeši hlasy duchovních kurfiřtů zvolen římským králem (český kurfiřt – Jan Lucemburský) › Téhož roku korunován arcibiskupem kolínským v Bonnu

21

22  První významná bitva stoleté války  26. srpna 1346 nedaleko města Crécy-en– Ponthieu v severní Francii  Anglická armáda v čele s králem Eduardem III. drtivě porazila početně silnější vojsko francouzského krále Filipa VI. a jeho spojenců  Účast vojsk Jana Lucemburského i Karla  Jan Lucemburský padl

23 5. Výjev z bitvy u Kresčaku

24 Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil: "Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátelé na dosah meče." Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v mačkanici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům... Postoupili však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými.

25 Když bylo králi Janovi oznámeno, že Francouzi prchli a byl vyzván, aby spásným útěkem zachoval život svůj a svých lidí, popuzen odpověděl: „Toho nebude, aby český král utíkal z boje, ale zaveďte mě tam, kde zuří největší válečná vřava. Pán buď s námi, ničeho se nebojme, jenom pečlivě střezte mého syna!“ Byl tedy přiveden na bojiště, a hle, v předvečer svatého Rufa mučedníka, 26. dne srpna, král Jan zraněn mnoha střelami, podlehl smrti a s ním i mnoho šlechticů Království českého.

26 Když pak ostatní šlechtici viděli, že král Jan v bitvě padl a zahynul, aby neztratili oba panovníky, vyvedli jeho syna, pana zvolence Karla, jenž tam nablízku udatně bojoval a byl již poraněn střelami nepřátel, přes jeho odpor a proti jeho vůli z této bitvy a zavedli ho na bezpečné místo.

27 6. Český kříž u Crécy-en–Ponthieu (současný stav), jenž označuje údajné místo, kde zemřel český král Jan Lucemburský

28 1. Ve kterých letech Jan Lucemburský vládl? 2. Vysvětli, co to byly inaugurační diplomy. Ve kterých letech a pro které země byly vydány? 3. Proč se Jan nemohl stát v roce 1313 římským králem? 4. Co to byly domažlické úmluvy? 5. Které země získal Jan pro české království? 6. Kdo to byl Pierre Roger de Rossiéres? 7. Kdy došlo k povýšení pražského biskupství na arcibiskupství? 8. Jak se jmenoval první pražský arcibiskup? 9. Bitva u Kresčaku proběhla roku _____, byla významnou bitvou __________ války. 10. Stručně reprodukuj, jak popisuje bitvu u Kresčaku Jean Froissard. 11. Za pomoci internetových zdrojů zjisti, kdo to byl Jean Froissard. 12. Jaká byla podle Beneše Krabice z Weitmile poslední slova Jana Lucemburského?

29 1. PARLÉŘOVA HUŤ. wikipedia.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Honzik_vit.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Honzik_vit.jpg 2. ANONYMNÍ. wikipedia.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Honzik_retus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Honzik_retus.jpg 3. POSSE, Otto. wikipedia.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_I,_Count_of_Luxemburg.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_I,_Count_of_Luxemburg.jpg 4. JAN Z GELNHAUSENU. wikipedia.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JenikLucvGelnhausenu.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JenikLucvGelnhausenu.jpg 5. CHRONIQUES DE JEAN FROISSARD. wikipedia.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cr%C3%A9cy_jean_froissard.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cr%C3%A9cy_jean_froissard.jpg 6. HERMANS, Paul. wikipedia.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cr%C3%A9cy-en- Ponthieu_24-09-2008_10-41-02.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cr%C3%A9cy-en- Ponthieu_24-09-2008_10-41-02.JPG

30  Dějiny zemí koruny české I. Od příchodu Slovanů do roku 1740. 4. vyd. Praha: Paseka, 1997, 315 s. ISBN 80-718-5096-9.  KANTOREK, Pavel; SOCHROVÁ Marie. Dějepis I. v kostce pro střední školy. 1.vyd. Fragment, 2008. ISBN 978-802-5306-055.  KVIRENC, Jan a Eliška KUNSTOVÁ. České dějiny do roku 1914: historie v dokumentech. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2006, 207 s. ISBN 80-867-6143-6.  ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Zdeněk ŠAŠINKA. Odmaturuj! z dějepisu 1. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 232 s. ISBN 80-735-8059-4.

31


Stáhnout ppt "J AN L UCEMBURSKÝ Mgr. Jiří Žilka. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_2.DE.12 2.Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google