Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce manažera - plánování (VY_32_INOVACE_05.02.15) AutorMgr. Vladimír Šorma Tematická oblast Marketing a management RočníkSedmý Datum tvorbyŘíjen 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku marketingu a managementu v hodinách Základů společenských věd - Ekonomie ve třetím ročníku, seznamuje studenty se základními termíny v oboru marketingu a managementu Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice pro žáky třetího ročníku Základů společenských věd – Ekonomie; jednotlivé strany prezentace na sebe tematicky navazují, řeší problematiku sekvenční funkce plánování. Časová dotace materiálu je 15-20 minut.

2 Funkce manažera - Plánování Manažerské funkce -jsou považovány za hlavní oblasti, povinnosti resp. skupiny činností manažera -jsou označovány jako specifické činnosti, které musí vykonávat při plnění pracovních úkolů každý manažer, ať je konkrétní zaměření jeho profese jakékoliv -rozlišují se dvě základní skupiny manažerských funkcí: · funkce sekvenční - plánování, organizování, výběr, rozmísťování a hodnocení pracovníka, vedení lidí a kontrola · funkce průběžné - analýza, rozhodování, implementace. Z věcného hlediska se činnosti, které vykonávají manažeři ještě rozdělují na činnosti odborně - technické, personální a administrativní. Plánování Plánování (Planning) patří mezi klíčové manažerské funkce a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace, Marketing, Služby, Výroba. Plánování předchází všem následným manažerským funkcím. Zahrnuje stanovení cílů, tj. vymezení budoucího stavu a definování možných postupů k jejich dosažení. Výsledkem této manažerské funkce je plán, který obsahuje specifické kroky, jež musí firma uskutečnit, aby dosáhla svých cílů. Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování. Při plánování jsou brány v úvahu všechny relevantní vnitřní i vnější faktory ovlivňující úspěšné dosažení cílů nebo cílových hodnot. - základní faktory plánování: cíle, aktivity, zdroje, termíny, odpovědnosti - měl by být zahrnut princip navigační změny = plánuje se ve více variantách, aby bylo možné reagovat na měnící se vnější podmínky Základním plánem organizace je její globální strategie = hierarchicky nejvyšší strategický plán organizace, který definuje globální cíle a způsoby jejich dosažení v rámci strategického řízení.

3 Funkce manažera - Plánování Cíle plánování = konkretizovaná představa budoucího stavu - musí být: jednoznačně formulované, jednoznačně vymezená oblast cílů (čeho se týkají); určení časového harmonogramu (časový horizont dosažení cíle); specifikace vazby na návazné cíle (aby si nekonkurovaly ohledně zdrojů) - při určování cílů plánů je třeba vyhovět požadavkům: a) určení priorit – takové cíle, které mají rozhodující význam pro daný objekt plánování; nástroj dosahování změn b) měřitelnost cílů – specifikace cílů by měla být co nejsrozumitelnější; není vhodné používat indiferentní cíle; nejlépe měřit kvantitativně c) přiměřenost - přiměřenost dílčích cílů, rozpracování cílů pro jednotlivé úrovně, od hlavních 1-2 cílů odvozovat další cíle a nemít příliš mnoho odvětví (čím více cílů, tím větší pravděpodobnost, že se dostanou do rozporu) Hierarchie cílů: A) obecné a strategické cíle - strategické plánování (top management) 1) obecné: a) MISE (poslání firmy, smysl existence; čeho chce dosáhnout - motivace) b) VIZE (dlouhodobá představa vývoje organizace; co bude dělat) 2) strategické - odvozeny od obecných - strategie = konkrétně formulované dlouhé cíle - vztah ke konkurenci, k zákazníkům,… B) cíle funkčních oblastí a organizačních článků - taktické plánování (střední management) - finance, lidské zdroje, marketing, výroba,… C) cíle funkčních pracovišť a jednotlivců - operativní plánování (manažeři 1.linie) - oddělení plánování, mzdové účtárny, katedry,…

4 Funkce manažera - Plánování Charakter plánovacího procesu se liší samozřejmě v souvislosti s délkou období, pro kterou je plán stanovován: Strategické plánování dlouhodobé cíle, které jsou klíčové pro dlouhodobé směřování podniku a jeho marketingové aktivity, rozhodování o rozmístění finančních zdrojů, rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj top manažeři, dlouhodobý charakter a celkový přístup k organizaci Taktické plánování krátkodobé, dílčí cíle určující nejvýhodnější cesty k dosažení cílů dlouhodobých (jsou vymezeny ve finančních plánech, plánech výroby a prodeje atd.) dílčí plány musí být navzájem provázány. manažeři střední linie, konkretizace cílů a prostředků na jednotlivé organizační celky Operativní plánování řešení aktuálních úkolů, které často vyvstávají z dané situace a potřeb manažeři první linie, krátkodobý charakter, rozpracování taktického na konkrétní podmínky. Postup při sestavování plánu: 1) Konkretizace záměru - popis základního cíle a jeho kvantifikace (co chceme, tvorba cílů; čeho chceme dosáhnout) - vhodné prodiskutovat s nižšími organizačními složkami 2) Zabezpečení nezbytných informačních zdrojů - reálnost plánu; požadavky na zdroje, druh aktivity 3) Vypracování návrhu plánu - měl by mít více variant 4) Seznámení dotčených oddělení s plánem 5) Získání stanoviska dotčených útvaru (změna plánu/odmítnutí/bez připomínek) 6) Korekce návrhu plánu v souladu s připomínkami 7) Schválení - na odpovídající úrovni plánování: -shora dolů -zdola nahoru (v plánovacím procesu zahrnuty i nižší složky - diskuse zaměstnanců o plánu)

5 Funkce manažera - Plánování Členění plánů: 1) časové hledisko a) dlouhodobé (delší než 5 let) b) střednědobé (1-5let) c) krátkodobé (kratší než 1 rok) 2) úroveň rozhodovacího procesu a) strategické (dlouhodobé, na vrcholové úrovni – např. vize, mise, strategie) b) taktické (střednědobé, střední management) c) operativní (krátkodobé, manažeři 1.linie) 3) organizační úroveň a) vrcholová b) střední c) operativní = 1.linie 4) podle frekvence zpracování(originalita sestavovaného plánu) a) jedinečné (vize, mise, tvorba nového výrobku) b) rutinní (taktické, operativní plány – často sestavované pravidelně) 5) podle účelu – např. byznys plán PLÁNOVACÍ PROCES: 1) schopnost určit cíle v závislosti na hierarchii 2) stanovit vztah mezi cíli 3) získat časovou posloupnost cílů 4) jmenovitá odpovědnost = určit, kdo bude cílů dosahovat 5) určit varianty plánů 6) určit zdroje a vztahy mezi nimi 7) očekávané finanční výsledky, rozpočty a jejich hierarchie 8) zodpovědnost za rozpočty a jejich kontroly

6 Zdroje: Kotler, Philip: Marketing management, Grada Publishing, spol. s.r.o., 10. rozšířené vydání, Praha, 2001 Maruani, Laurent: Abeceda marketingu, Management Press, Praha,1995 Světlík, Jaroslav: Marketing – cesta k trhu, EKKA, Zlín, 1994 Švarcová, Jana: Ekonomie, CEED, Zlín, 2010 http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluFunkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google