Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Program 1.Zahájení JUDr. Holasová 2.Předběžné výsledky z místních šetření Mgr. Bořecká 3.Výsledek kontroly realizace projektu provedené Ernst & Young, s.r.o. JUDr. Holasová 4.Výsledek kontroly realizace projektu provedené MF JUDr. Holasová 5.Zobecněné odpovědi na dotazy zaslané poskytovateli el.cestou Ing. Sedláková 6.Informace k zúčtování záloh Ing. Sedláková 7.Plán kontrol na II.pol.2014 Mgr. Nováková 8.Informace k financování služeb soc. prevence v roce 2015 Ing. Tuček, oddělení ekonomiky a kontroly OSV KrÚ JMK Ing. Tuček, oddělení ekonomiky a kontroly OSV KrÚ JMK 9. Dotazy, diskuse, závěr. 9. Dotazy, diskuse, závěr.

3 Zahájení průběžná realizace aktivit projektu, VZ na audit projektu místní šetření, kontrolní činnost RT i MF audit Ministerstva financí kontrola MPSV

4 Předběžné výsledky z místních šetření Byla provedena místní šetření v lokalitách Hodonín (11), Brno-venkov (6), Blansko (9), Znojmo (6), částečně Brno-město (18). V druhém pololetí budou provedena zbývající místní šetření v lokalitách Brno- město (15), Vyškov (3), Břeclav (4) Šetření byla zaměřena na: 1. Publicita – nebyly shledány nedostatky, zveřejnění a prezentace služby v souladu s pravidly pro publicitu 2. Kontrola spisů, smluv a výkazů práce pracovníků sociální služby – evidence vykazovaných jednotek a vedení smluv – nebyly shledány nedostatky, evidence vedena ve většině případů el.formou, přehledně 3. Výkazy práce – nedostatky :  chybné číslo a název projektu  nedostatečně popsané provedené činnosti  Nesoulad odpracovaných hodin s popisem činnosti (hodiny uvedeny, popis činnosti nikoli nebo naopak)  Opakuje-li se častěji popis činností, je vhodné mít vedlejší evidenci, ze které je zřetelné, jakou činnost daný pracovník v uvedený den vykonával (např. zápisy z porad, záznamy z jednání s klienty apod.) 4. Kontroly dodavatelů u SBD – kontroly prováděny velmi málo, většinou bez vyhotovení záznamů nebo protokolů 5. Podložení faktur výdaji ze soupisek – nebyly shledány nedostatky

5 Výsledek kontroly realizace projektu provedené Ernst & Young, s.r.o. Kontrola proběhla 18.6.2014, dosud není uzavřena. Některé dokumenty byly kontrolnímu orgánu předány v kopii a výsledek kontroly bude oznámen dodáním návrhu protokolu.

6 Výsledek kontroly realizace projektu provedené Ministerstvem financí Audit byl MF proveden ve dnech 10.2. - 14.2.2014. Dosud byl předán pouze návrh Zprávy o auditu operace. Podle této zprávy nebyl zjištěny nedostatky.

7 Zobecněné odpovědi na dotazy zaslané poskytovateli el.cestou Aktuální informace o projektu Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji  projekt schválen hodnotící komisí  provedeny úpravy dle požadavků hodnotitelů  čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 70.937.349,-Kč  realizace projektu je stanovena na období od 1.8.2014 do 31.10.2015  vlastní financování služeb od 1.1.2015 do 30.9.2015  výběrové řízení na zástupce zadavatele  realizace veřejných zakázek na zajištění 4 vybraných druhů služeb sociální prevence

8 Shrnutí – způsobilé výdaje I.Způsobilé výdaje Obecná pravidla způsobilosti výdajů  Náklad vztahující se k roku 2014 musí být uhrazen do dne, do kterého má být předložena závěrečná monitorovací zpráva, tj. do 30.1.2015  je nezbytně nutné k 21.12.2014 zúčtovat veškeré poskytnuté zálohy a v souvislosti s vyúčtováním zálohy provést úhrady do dne předložení závěrečné monitorovací zprávy (tj. uhradit nedoplatek nebo vrátit přeplatek) a uvést do soupisky účetních dokladů s příslušným znaménkem

9 Shrnutí – způsobilé výdaje Způsobilé výdaje  Osobní výdaje  Osobní výdaje za prosinec 2014 uhradit nejpozději do 20.ledna 2015  Provést kontrolu čerpání dovolené za uplynulé 3 roky  Cestovné  Vždy doložit nezbytnost uskutečněné cesty pro příslušnou službu  Zařízení a vybavení  Nákupy zařízení a vybavení v závěru projektu pouze ve zvláštních případech – výměna nefunkčního nebo neopravitelného vybavení (nebo v případě nehospodárné opravy)  Režijní a administrativní výdaje  Vyúčtování záloh – viz výše  Metodika výpočtu poměrné části musí být doložitelná i po skončení projektu  Nákup služeb  V případě poskytování i prostřednictvím subdodavatelů je nutné co nejdříve zúčtovat zálohy subdodavatelů, aby bylo možné provést úhrady či vratky z vyúčtování

10 Shrnutí – způsobilé výdaje II.Vykazování kapacit  Provést kontrolu vykazované kapacity vyplývající ze smlouvy o poskytování sociálních služeb  Dodržení nastavené kapacity uvedené ve smlouvě

11 Přehled čeprání výdajů

12 Informace k zúčtování záloh

13

14 Plán kontrol na II.pol.2014 Plán kontrol na II.pol. 2014 je vyvěšen na stánkách IP http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/Articles/2053-2-Kontroly+dodavatelu.aspx Budou prováděny kontroly monitorovací firmou, externími pracovníky RT. RT jako takový bude kontroly provádět pouze ve výjimečných případech, kdy se bude jednat o mimořádné kontroly mimo plán kontrol. Externí pracovníci RT – kontroly u poskytovatelů Armáda spásy (sml. 011619/11/OSV), DCH Brno (sml. 011645/11/OSV), Sdružení Podané ruce, o.p.s. (sml. 011606/11/OSV), DCH Brno (sml. 011630/11/OSV) MF - kontroly u poskytovatelů - Spondea, o.p.s. (sml. 011628/11/OSV), Liga vozíčkářů (sml. 011640/11/OSV - SBD), DCH Brno (sml. 011598/11/OSV- SBD), DCH Brno (sml. 011623/11/OSV- SBD), Armáda spásy (sml. 011619/11/OSV- SBD), Ratolest Brno, občanské sdružení (sml. 011622/11/OSV- SBD), Sdružení Práh (sml. 011633/11/OSV- SBD), Občanské sdružení Krok (sml. 011630/11/OSV- SBD), Liga vozíčkářů (sml. 011640/11/OSV- SBD), Spondea, o.p.s. (sml. 011628/11/OSV- SBD), Tyflocentrum Brno, o.p.s. (sml. 011643/11/OSV- SBD), Liga vozíčkářů (sml. 011640/11/OSV- SBD), Tyflocentrum Brno, o.p.s. (sml. 011643/11/OSV- SBD), Liga vozíčkářů (sml. 011640/11/OSV- SBD), Sdružení Práh (sml. 011633/11/OSV- SBD).

15 Informace k financování služeb soc. prevence v roce 2015 Systém financování soc. služeb z úrovně JMK (krytý státním rozpočtem) v roce 2015 – Ing. Jan Tuček – viz samostatná prezentace

16 DOTAZ Y + DISKUSE DOTAZ Y + DISKUSE dotaz: Pokud subdodavatel nedočerpá finanční prostředky, lze je převést na dodavatele? Odpověď: Lze, za předpokladu uzavření dodatku ke smlouvě nejen mezi dodavatelem a DBD, ale i mezi dodavatelem a JMK. (dodatek smlouvy mezi dodavatelem a JMK musí být schválen Radou JMK a k realizaci lze přistoupit až na základě schváleného dodatku) dotaz: Úhrada právního poradenství AD – klientkám od 1.1.2012 – 21.12.2014 (2.500,- Kč měsíčně za celé období) Odpověď: Součástí každé sociální služby je základní sociální poradenství, odborné právní služby nelze hradit z projektu.

17 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den


Stáhnout ppt "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 25. června 2014 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google