Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluPoruchy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluPoruchy."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluPoruchy osobnosti (VY_32_INOVACE_04.02.10) AutorMgr. Monika Malá Tematická oblastPatopsychologie Ročníkosmý Datum tvorbyZáří 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku patopsychologie v semináři v psychologie v maturitním ročníku, seznamuje studenty se základními termíny v oboru poruch osobnosti a přibližuje problematiku vzniku poruch, jejich syndromy a léčbu. Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice pro žáky semináře z psychologie, jednotlivé strany prezentace na sebe tematicky navazují, řeší problematiku psychopatologie. Časová dotace materiálu je 40 - 45 minut.

2 O SOBNOST = je integrovaný celek všech psychických jevů. Mezi znaky osobnosti patří : 1. vnitřní jednota a strukturovanost dílčích složek, 2. individuální specifičnost, 3. vývojová kontinuita.

3 P ORUCHY OSOBNOSTI Trvalé, málo ovlivnitelné stavy osobnostních rysů, které se odlišují od sociokulturní normy. Projevy: narušení osobní pohody, poruchy sociální adaptace. Kritéria osobnostní poruchy MKN-10,1992 - trvalý stav s výkyvy, - maladaptivní chování, - snížená tolerance zátěže, - nedostatečný náhled na vlastní chování, - nemocný je rezistentní vůči změnám.

4 V ÝSKYT A PŘÍČINY VZNIKU 5 -13% populace. 10 -18% souvisí s disharmonickou strukturou osobnosti. Úzkostná porucha 1-10 % populace. Schizoidní 2,5 - 7,5 % populace. Anankastická porucha osobnosti 1.7-6.4%. Příčiny jsou různé faktory (dědičné, vývojově podmíněné výkyvy, sociální zátěž).

5 K LINICKÉ PROJEVY : nevyvážená struktura osobnostních vlastností a nápadností (abnormální projevy nebo postoje), neschopnost sociálního přizpůsobení, kognitivní funkce nebývají postiženy, pouze se hodnotí jiným způsobem, emotivita se odlišuje intenzitou i menší přiměřeností (přecitlivělost nebo emoční stažení), chování je maladaptivní (potíže se sebeovládáním, snížená tolerance k zátěži).

6 P ARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI Příznak – nepřiměřená nedůvěra k jiným lidem a nadměrná přecitlivělost k hodnocení vlastní osoby. Sklony k zdůrazňování vlastní osoby. Nápadná podezíravost a vztahovačnost. Okolí je vnímá jako nepříjemné, nespravedlivé lidi. Jsou odmítáni okolím.

7 S CHIZOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI Nápadná introverze, emoční útlum a nezájem o vnější svět. Není schopen prožívat ani projevit city (lásku, něhu) Jsou chladní, odtažití k okolí. Nemají obvykle partnery, přátele. Obtížně se adaptují na společenské normy a zvyky.

8 D ISOCIÁLNÍ ( ASOCIÁLNÍ ) PORUCHA OSOBNOSTI Emočně nezralí. Nejsou schopni odložit vlastní uspokojení, jsou značně nezdrženliví, mají potřebu silného vzrušení (těžko snáší nudu). Nedokáží se vcítit do druhých. Neuznávají obecně platné normy. Nízká tolerance k zátěži vede často k agresivitě, afektivním výbuchům, násilí, kriminálnímu chování. Jsou nestálí, nespokojení a bezohlední. Chování je obtížně ovlivnitelné.

9 E MOČNĚ NESTABILNÍ PORUCHA OSOBNOSTI DĚLÍ SE NA DVA TYPY : A ) IMPULZIVNÍ TYP EMOČNĚ NESTABILNÍ OSOBNOSTI, B ) HRANIČNÍ TYP EMOČNĚ NESTABILNÍ OSOBNOSTI.

10 I MPULZIVNÍ TYP EMOČNĚ NESTABILNÍ OSOBNOSTI Znaky : impulzivita, výbušnost, emoční nestálost, nedovedou plánovat, sklon k egocentrickým úvahám, emoce jsou proměnlivé a nevypočitatelné, neplní své povinnosti, jsou neukáznění, nesnášenliví, konfliktní, riziko asociálního chování.

11 H RANIČNÍ TYP EMOČNĚ NESTABILNÍ OSOBNOSTI Typ poruchy : nevyhraněnost, nestabilita sebepojetí, narušené emoční prožívání a uvažování. Výkyvy nálad, obvykle negativní ladění. Nejasná představa o sobě, nemá jasno kým je. Může se to týkat i oblasti sexuální orientace, kdy si není jist, zda je homosexuál, nebo heterosexuál. Toto narušení má za následek neschopnost najít si cíl nebo aktivitu. Reakcí na pocit prázdnoty bývá impulzivní jednání. Sklony k sebepoškozování, nadměrnému užívání alkoholu a psychotropních látek i suicidální chování.

12 H ISTRIONSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI Znaky: egocentrismus, akcentovaná emocionalita, potřeba upoutávat pozornost, teatrálnost projevu, ale vnitřní emoční prožívání povrchní, pocity nespokojenosti, labilita nálad, značná sugestibilita, puzeni k vyhledávání vzrušení.

13 H ISTRIONSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI II Myšlení - často se vyskytuje bájná lhavost - v příběhu jsou hlavním hrdinou. Sklony navazovat povrchní vztahy – sobečtí a nespolehliví partneři.

14 N ARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI Základem je nadměrný egocentrismus a přecitlivělost spojená s necitelností vůči okolí. Snížená odolnost k frustraci. Přeceňování významu vlastní osoby. Na druhé straně někteří podléhají nepřiměřenému sebepodceňování. Nedokáží přijmout kritiku ani názor druhých.

15 N ARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI II Potřeba obdivu okolí. Chce být ujišťován o své výjimečnosti. Chybí empatie – chová se arogantně a bezohledně. Často pociťuje závist a žárlivost. Je promiskuitní, nemá sociální zábrany – není schopen vést uspokojivý citový vztah.

16 A NANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI Vyznačuje se : potřebou nadměrné kontroly, nerozhodností, strnulostí citového prožívání, citově prožívá mrzutost, úzkost nebo vztek, v uvažování je typická pochybovačnost, nerozhodnost a nízká sebedůvěra, uvažuje rigidně a stereotypně řeší problémy – řeší nepodstatné detaily, na kterých ulpívá (správně srovnané hrnky).

17 A NANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI II Mají tendenci důsledně respektovat sociální normy a plnění požadavků, což patrně plní funkci snížení nejistoty. Ve vztazích nebývají oblíbení. Partnery jsou hodnoceni jako nepřizpůsobiví, neatraktivní, nudní, bez smyslu pro humor.

18 P ASIVNĚ - AGRESIVNÍ ( NEGATIVISTICKÁ ) PORUCHA OSOBNOSTI Nepřiměřený způsob vyrovnání se s nároky okolí a neschopnost otevřeně vyjádřit negativní emoce. Co cítí - mrzutou náladu, pocity zlosti. Vyhýbá se otevřeným konfliktům – negativní pocity dává najevo nezralým způsobem. Nedokáže dát najevo své potřeby a požadavky, předpokládá, že by ostatním měly být jasné. Problém ventiluje skrytou negací a blokováním.

19 P ASIVNĚ - AGRESIVNÍ ( NEGATIVISTICKÁ ) PORUCHA OSOBNOSTI II Práci, s kterou nesouhlasí, vykonávají pomalu, odkládají povinnosti, „zapomínají udělat“, nedodržují termíny, provedou ji nesprávně, sabotují ji. O autoritě, která ji vede, se často vyjadřuje s opovržením, shazuje ji, pomlouvá, ale navenek s ní souhlasí. Často způsobují konflikty.

20 Ú ZKOSTNÁ ( VYHÝBAVÁ ) PORUCHA OSOBNOSTI Úzkostné prožívání, tendence vyhýbat se jakémukoliv ohrožení. Emoce – neustálé obavy, pocity ohrožení. Sám sebe vidí narušeně – pocity méněcennosti a nadměrné obavy z kritiky nebo odmítnutí. Stahuje se do izolace. Vyhýbá se riziku nepřijetí, selhání či kritiky. Dostává se do sociální izolace. Ve vztazích mají problém s udržením přiměřené hranice blízkosti. Svými problémy se na rozdíl od jiných poruch trápí.

21 Z ÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI Projevuje se neschopností se osamostatnit. Zvýšená potřeba závislosti na jiném člověku s obavami opuštěnosti. Pocity – nepřiměřené obavy z opuštění, převládá pesimistické ladění nálady. Mají nízké sebehodnocení, neradi se samostatně rozhodují. Obvykle se podřizují a přizpůsobují jiné osobě, na které jsou závislé. Poměrně snadno se mohou stát oběťmi násilí nebo zneužívání.

22 L ÉČBA A RESOCIALIZACE PORUCH OSOBNOSTI Farmakoterapie Psychoterapie Resocializace (skupinová nebo rodinná terapie)

23 Zdroj: Mgr. Kateřina Juklová, Mgr. Radka Skorunková: Základy psychopatologie, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009, Hradec Králové


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluPoruchy."

Podobné prezentace


Reklamy Google