Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém HLA a prezentace antigenu Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém HLA a prezentace antigenu Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol."— Transkript prezentace:

1 Systém HLA a prezentace antigenu Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol

2 Nobelova cena za fyziologii a medicínu 2013 7.října 2013

3 2010 Nature EducationNature Education Membrane transport into and out of the cell

4 Struktura a funkce HLA historie struktura HLA genů a molekul funkce HLA molekul nomenklatura HLA systému HLA asociace s nemocemi prezentace antigenu

5 HLA - vývoj imunity HLA jsou membránové glykoproteiny, které představují vrchol organizace fungování imunitního systému ve vývoji imunitního systému se objevují až u obratlovců

6 Evoluce imunity mechanismy rozpoznání vlastních komponent a určité možnosti obrany organismu nacházíme i u velmi jednoduchých organismů 4.5 3.5 procaryota, bakterie 1.5 eukaryota 0.5 mnohobuněčné org. miliardy let

7 Evoluce imunity ve vývoji druhů procaryota restrikční endonukleázy zničí cizí DNA vlastní DNA je chráněna metylací enzymů obratlovci lymfatické tkáně disperzní - ryby a obojživelníci lymfatické orgány - savci histokompatibilní komplex imunoglobuliny a buňky imunitního systému bezobratlí mechanismy rozpoznání vlastních struktur hojení ran, adhes, agregace buněk, fagocytóza antimikrobiální látky, lektiny, lysozym

8 HLA - MHC HLA molekuly jsou zodpovědné za histokompatibilitu - slučitelnost tkání kombinace HLA molekul je unikátní u každého jedince jediný příklad shody HLA molekul představují jednova- ječná dvojčata HLA molekuly jsou zodpovědné za odvržení transplantátu histokompatibilní molekuly v této situaci fungují jako antigeny, které vyvolají imunitní odpověď zaměřenou na odvržení štěpu v této souvislosti se tyto molekuly nazývají transplantační či histokompatibilní antigeny.

9 struktura HLA molekul HLA molekuly se dělí na 2 hlavní třídy, a to HLA molekuly I. a II. třídy HLA molekuly obou tříd jsou glykoproteiny, heterodimery, složené ze dvou řetezců, z nichž alespoň jeden je polymorfní struktura HLA molekul obou tříd umožňuje vazbu antigenu a kontakt s receptory T lymfocytů

10 HLA molekuly I. třídy  HLA molekuly I. třídy se skládají ze 3 částí  transmembránový glykoprotein, nazývaný těžký řetězec, který má transmembránovou část a 3 domény extracelulární, nazývané  1,  2 a  3.  1,  2 domény jsou polymorfní částí HLA molekuly I. třídy  tyto domény mají uspořádání, které umožňuje vazbu antigenního peptidu  těžký řetězec je nekovalentně spojen s  2mikroglobulinem, nepolymorfním řetezcem HLA molekuly I. třídy  třetí součástí HLA molekuly je peptid, vázající se do vazebného místa tvořeného  1a  2 doménou

11 struktura HLA molekul I. třídy HLA molekuly I. třídy se skládají z  těžkého a řetezce  -2 microglobulinu  peptidu

12 HLA A,B,C Lidé mají na povrchu svých buněk 3 druhy klasických HLA molekul I. třídy, nazývané HLA-A, HLA-B, a HLA-C. Tyto typy se liší pouze složením svého těžkého řetězce,  2 mikroglobulin je stejný. HLA molekuly I. třídy jsou exprimovány na všech jaderných buňkách těla. HLA I.třídy nejsou exprimovány na erytrocytech, téměř nebo v nepatrné míře jsou exprimovány na buňkách CNS. Geny kódující těžké řetězce HLA molekul I. třídy se nacházejí na 6. chromozomu v oblasti MHC.

13 HLA molekuly II. třídy HLA molekuly II. třídy se skládají z dvou transmembránových gylkoproteinů, nazývaných  a  řetězec. Oba dva řetězce jsou polymorfní. HLA molekuly II. třídy se nacházejí ve 3 typech, pojmenovaných HLA DR, DP a DQ. Tyto molekuly jsou kódovány geny na 6 chromozomu, v oblasti HLA D. Molekuly HLA II. třídy jsou exprimovány velmi omezeně na buňkách prezentujících antigen. Exprese HLA II. třídy je indukovatelná, při zánětu je mohutně stimulována.

14 Struktura HLA molekul II. třídy HLA molekuly II. třídy se skládají ze 2 polymofrních, transmembránových řetězců a navázaného peptidu.

15 Struktura HLA molekul I. a II.třídy HLA I. třídyHLA II.třídy

16 HLA a peptidy antigenní peptidy ve vazebných místech HLA molekul I.třídy II.třídy

17 HLA geny mezi HLA III.třídy patří složky komplementu, TNF, HSP a další HLA DR je polymorfní pouze beta řetězec HLA oblast DHLA III.třídy B C E A G F DP DQ DR chromozom 6

18 HLA haplotypy Haplotyp je kombinace alel každého HLA locusu na jednotlivém chromozomu. U HLA molekul I. třídy dědíme každý ze 3 typů těžkých řetězců od každého rodiče. Každý, pokud není homozygotní pro některou z alel, tedy exprimuje na svých buňkách 6 různých typů HLA molekul I. třídy. ABCABC ABCABC A A B B C C

19 HLA polymorfismus Geny HLA jsou nejvíce polymorfní ze všech známých systémů. V současné době jsou známy desítky alelických variant každého typu. Z těchto variant každý dědí v každém typu 2 alely, což dohromady tvoří tisíce možných kombinací. Diverzita je patrná na příkladu studie HLA typizace 1000 dárců krve, provedené v USA. Typizace byla provedena pouze pro HLA A a B. –u více než poloviny byl nalezen unikátní HLA haplotyp –111 dárců mělo takový haplotyp u HLA A a B, že jej sdíleli pouze s 1 osobou v celé skupině –nejčastější haplotyp (HLA-A1, HLA-A3, HLA-B7, and HLA-B8) byl v celé skupině nalezen u 11 dárců

20 HLA typizace Sekvence lidského MHC systému je nyní kompletně známa. Konsortium laboratoří oznámilo v říjnovém čísle Nature v roce 1999 dokončení sekvence 3,673,800 nukleotidů na chromozomu 6, ze kterých se skládá MHC systém a kde jsou zahrnuty i další geny s důležitou funkcí v reakcích imunitního systému.

21 HLA nomenklatura HLA Alleles There are currently (2015) 14,015 alleles described by the HLA nomenclature and included in the IMGT/HLA Database.IMGT/HLA Database

22 HLA nomenklatura

23 HLA a prezentace antigenu Histokompatibilní antigeny byly objeveny díky své úloze v transplantačních reakcích. Základní funkcí HLA molekul však je prezentace antigenu, který je v této souvislosti rozpoznáván T lymfocyty.

24 Imunitní systém B T CD4 plasm.b. T CD8 obecné obranné mechanismy vrozená imunitazískaná imunita

25 HLA a antigeny antigeny, které jsou předkládány imunitnímu systému v kontextu s HLA molekulami, pocházejí jednak z extracelulárního prostředí, tak zvané vnější antigeny, jednak jsou lokalizovány uvnitř buňky, tak zvané vnitřní antigeny. povaha vnitřních a vnějších antigenů se výrazně liší, každý indukuje zcela jiný typ imunitní reakce vnitřní antigeny jsou prezentovány v souvislosti s HLA I. třídy vnější antigeny jsou prezentovány v souvislosti s HLA II. třídy

26 Prezentace antigenu Antigeny jsou molekuly, které vyvolají imunitní odpověď. Antigeny jsou většinou proteiny či glykoproteiny, nebo polysacharidy. Antigeny pocházející z vnějšího prostředí se do organismu dostanou přes gastrointestinální trakt, respirační trakt, kůži nebo arteficiálně např. injekčně. Antigeny vnitřní se nacházejí přímo v buňkách, může se jednat např. o proteiny kódované virovými geny nebo proteiny kódované mutovanými geny v nádorově změněných buňkách.

27 Antigen prezentující buňky a T lymfocyty K iniciaci imunitní odpovědi je nutné rozpoznání antigenu T lymfocyty Povaha imunitní odpovědi je určována druhem prezentovaného antigenu. –prezentace exogenního antigenu HLA II.třídy antigen TCR CD4 T lymfocyt APC lysozom ER, Golgi

28 Antigen prezentující buňky a T lymfocyty K iniciaci imunitní odpovědi je nutné rozpoznání antigenu T lymfocyty Povaha imunitní odpovědi je určována druhem prezentovaného antigenu. –prezentace endogenního antigenu HLA I.třídy antigen TCR CD8 T lymfocyt APC ER, Golgi

29 Exogenní antigeny Exogenní antigeny jsou zpracovány profesionálními antigen prezentujícími buňkami. Mezi tyto buňky patří –fagocytující buňky - makrofágy, dendritické buňky –B lymfocyty Všechny tyto buňky exprimují HLA II. třídy.

30 Zpracování exogenních antigenů antigen se do buňky dostává endocytózou je zpracován v endocytárním kompartementu buňky zde je degradován na fragmenty ve stejném kompartmentu je navázán na HLA molekulu II. třídy jako komplex je vystaven na povrchu buňky komplex HLA II. třídy a antigenu je rozpozán CD4+ lymfocyty

31 Cesta zpracování exogenních antigenů s HLA molekulami II. třídy Komplex HLA molekuly II. třídy a antigenu se tvoří v endosomálním kompartmentu buňky v několika krocích –HLA molekula II. třídy je tvořena v endoplasmatickém retikulu z 2 řetězců –v ER je stabilizována invariatním řetězcem –tento komplex putuje do Golgi aparátu a do endosomů –zde je invariatní řetězec aktivně odstraněn působením HLA DM –antigen je vložen do vazebného místa HLA molekuly II. třídy –komplex HLA a antigenu putuje na povrch buňky –komplex HLA-antigen je v této souvislosti rozpoznán CD4 pozitivním lymfocytem CD4+ APC ER Golgi endozom

32 Endogenní antigeny Antigeny jsou proteiny vznikající uvnitř buněk. Antigeny jsou degradovány na peptidy v cytoplasmě za pomoci proteazomu vybrané peptidy jsou aktivně transportovány do endoplasmatického retikula činností struktury zvané TAP (transport associated protein) v endoplasmatickém retikulu se formuje komplex HLA a řetězce,  2 mikroglobulinu a antigenu tento komplex HLA I.třídy a antigenu putuje buňkou přes Golgiho aparát na povrch zde je připraven na kontakt s CD8+ lymfocytem buňka je CD8+ lymfocytem zničena

33 Endogenní cesta prezentace antigenu HLA antigeny I. třídy jsou exprimovány na všech jaderných buňkách komplex HLA I. třídy a antigenu se skládá z  řetězce  2mikroglobulinu endogenního antigenu na povrchu buňky se setkává s CD8+lymfocytem

34 TAP Transport associated protein - TAP je struktura zodpovědná za přenos antigenních peptidů z cytoplasmy do endoplasmatického retikula. –proteiny jsou v cytoplasmě degradovány proteazomem na peptidy –peptidy jsou zachyceny TAP a transportovány do ER –v ER jsou tyto peptidy spojeny s HLA I. třídy a transportovány přes Golgiho aparát na povrch buňky. proteazom TAP

35 Cesty zpracování antigenu exogenní antigeny, HLA II.třídyendogenní antigeny, HLA I.třídy

36 B lymfocyty B lymfocyty zpracovávají antigen exogenní cestou ve spojení s HLA molekulami II. třídy. Proces zpracování antigenu se však v některých zásadních bodech liší od cesty využívané fagocytujícími buňkami. CD4 T lymfocyt B lymfocyt

37 BCR  B buňky zachycují antigeny procesem receptorem mediovanou endocytózou  B buňky mohou touto cestou zachytit exogenní antigeny s vysokou afinitou  další kroky jsou shodné s exogenní cestou prezentace antigenu  zúčastněná CD4+ buňka sekretuje cytokiny  tím je B lymfocyt aktivován a produkuje odpovídající protilátky B lymfocyt

38 Protilátky produkce protilátek CD4 T lymfocyt B lymfocyt plasmatická buňka cytokiny

39 CD3 iontové kanály signální cesty fosforylace proteinů proteinkinázy APC T lymfocyt Signální cesty, aktivace buněk

40 Souhrn- cesty prezentace antigenu CD4 T lymfocyt B lymfocyt HLA I.třídy antigen TCR CD8 T lymfocyt APC ER, Golgi HLA II.třídy antigen TCR CD4 T lymfocyt APC lysozom ER, Golgi HLA II.třídy antigen TCR endogenní exogenní B lymfocyty destrukce buňky rozvoj imunitní odpovědi sekrece protilátek

41 Antigenní prezentace a T lymfocyty

42 Polarizace T lymfocytů

43 Prezentace antigenu a transplantace

44 Prezentace antigenu a infekce

45 Prezentace antigenu a autoimunita

46 Prezentace antigenu a nádory

47 Prezentace antigenu a vakcíny

48 Prezentace antigenu - souhrn

49

50 defective ribosomal products (DRiPs) mature proteins (retirees) ER aminopeptidases (ERAP) Peptides that fail to bind to MHC class I molecules are removed by the translocon SEC61 and enter the cytoplasm Making sense of mass destruction: quantitating MHC class I antigen presentation Jonathan W. Yewdell, Eric Reits & Jacques Neefjes Nature Reviews Immunology 3, 952-961 (December 2003) Prezentace antigenu - souhrn

51 Prezentace antigenu v obraně organismu

52 Antigen prezentující buňka a lymfocyt

53


Stáhnout ppt "Systém HLA a prezentace antigenu Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol."

Podobné prezentace


Reklamy Google