Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_SA4A_20 DUM 20. „ REALIZACE - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB “

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_SA4A_20 DUM 20. „ REALIZACE - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB “"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_SA4A_20 DUM 20. „ REALIZACE - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB “

2 Název školy:Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SA4A_20 TÉMA SADY: Sociální aktivity s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit NÁZEV: Realizace-individuální plánování služeb Vytvořeno: 10. 1. 2014 Autor: Mgr. Tomáš Vorochta Vyučovací předmět: Tvořivá dramatika / navazuje na předmět Dramatická výchova Ročník: IV. SOŠ Anotace: Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Vychází z průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Je zaměřen na získání dovedností potřebných k tvorbě volnočasových pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež s využitím ICT techniky. Žák se připravuje na realizaci sociálních aktivit s vybranou cílovou skupinou, materiál obsahuje základní informace pro tuto přípravu, úkoly pro žáka. Žák využívá při práci ICT, splněné úkoly zaznamenané v pracovním listu a prezentuje spolužákům pomocí interaktivní tabule; prezentace záznamů slouží jako podklad k diskuzi, zajímavé podněty z diskuze žák zaznamenává pomocí interaktivní tabule. Klíčová slova: individuální plánování služeb, uživatel služby, cílová skupina, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, standardy kvality sociálních služeb, sociální prevence, sociální vyloučení, nepříznivá sociální situace Výsledky vzdělávání dle RVP: Navrhuje průpravné hry a cvičení pro děti a mládež. Spolupodílí se na tvorbě a na realizaci projektu týmového představení; naplánuje, připraví finální projekt a realizuje své vlastní představení určené k aktivní komunikaci s divákem/klientem; přijímá zodpovědnost za inscenaci jako výsledek procesu společné tvorby; ovládá základní divadelní propriety; dokáže se prezentovat v různých situacích ve skupině; prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt. Typ interakce: Kombinované Druh výukového zdroje: Výukové materiály

3 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA: ZÁKLADNÍ INFORMACE: Aktivity, které budete připravovat pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit budou realizovány ve spolupráci s Nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež (NZDM), popřípadě s organizacemi, které také splňují Standardy kvality sociálních služeb. SEZNAMTE SE S TÍMTO TEXTEM: CÍLEM NZDM JE DĚTEM A MLÁDEŽI ZABEZPEČIT: podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí; snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování; zvýšení sociálních schopností a dovedností; podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity; nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit; zlepšovat kvalitu jejich života; předcházet nebo snížit zdravotní rizika související s jejich způsobem života; lepší orientaci v jejich sociálním prostředí; podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

4 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA: OBSAH SLUŽBY- POPIS INTERVENCÍ REALIZOVANÝCH NZDMVE PROSPĚCH UŽIVATELŮ (jaké aktivity nízkoprahová zařízení poskytují) Kontaktní práce Situační intervence Informační servis uživateli Poradenství Krizová intervence / Pomoc v krizi Zprostředkování dalších služeb (doprovod) Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele Případová práce Skupinová práce / práce se skupinou Práce s blízkými osobami Volnočasové aktivity Preventivní, výchovné a pedagogické programy Jednorázové či příležitostné programy Dlouhodobé programy Doučování

5 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA: INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB (Vytvoření individuálního plánu pro klienta NZDM) Proces individuálního plánování chápeme v kontextu NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ jako dlouhodobou práci s uživatelem služby, který začíná se všemi uživateli uzavřením Dohody / Smlouvy o užívání služeb. V dohodě je souhlasem stvrzen tzv. adaptační cíl, který v důsledku znamená, že pokud on bude do NZDM docházet v souladu s pravidly, tak pracovníci mají prostor pro to, aby se s uživatelem plánovitě bavili a komunikovali s ním jeho potřeby a zakázky. Na základě dalších rozhovorů v rámci kontaktní práce, což může trvat různě dlouhou dobu, se s uživatelem uzavírá individuální zakázka. V NZDM může být individuální plán vytvořen pro krátkodobé i dlouhodobé zakázky uživatelů klubu. Procesem plánování jsou chápány činnosti, během kterých se pracovníci aktivně zajímají o situaci uživatele, sledují jeho příběh v čase a obtížná témata řeší prostřednictvím poskytování různých zásahů (intervencí) a způsobů pomoci. Individuálního plánování je třeba evidovat a mít o něm záznamy (revize, průběžné stanovení dílčích cílů, hodnocení dosažených cílů, uzavření plánu). Konkrétním výstupem procesu individuálního plánování je INDIVIDUÁLNÍ PLÁN SLUŽEB (dohoda) - jehož podoba může být různá, ale měl by obsahovat níže uvedené náležitosti. Často má podobu jakési složky (případu, karty, …), kde se v čase zaznamenává uživatelův příběh a jeho řešení.

6 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA Individuální plán služeb Individuální plán obsahuje dohodu zařízení (zastoupeného pracovníkem) a uživatele, která stanoví: Jméno klíčového pracovníka, který je odpovědný za plánování a průběh služby. Cíl, ke kterému má poskytnutí služby směřovat. Kritéria, dle kterých se bude hodnotit dosažení cílů (jak poznáme, že již bylo cíle dosaženo). Prostředky, kroky, které povedou k dosažení cílů. Termín vyhodnocení a termín znovuobnovení dohody.

7 Ú KOLY - ZADÁNÍ PRO ŽÁKA Úkoly - zadání pro žáka Pečlivě si přečtěte Pracovní text. Vašim úkolem je realizovat aktivitu, pro všechny cílové věkové skupiny dětí a mládeže 6-26 let v rámci individuálního plánování služeb. Dramatická situace-rozhovor (kontaktní pracovník+klient); v klubu se setkáváte s budoucími klienty, každý z nich je jiný a má individuální potřeby, úkolem pověřeného pracovníka je zjistit jeho potřeby, které se shodují s nabídkou a možnostmi nízkoprahového zařízení a s tímto klientem naplánovat ve vzájemné shodě společnou činnost a v případě zájmu klienta uzavřít dohodu obsahující individuální plán poskytovaných služeb. Při dramatizaci se pokusíte dojít k aktu vytvoření dohody; zaměříte se i na vhodnou, klientovi přiměřenou komunikaci směřující k nastolení důvěry. Realizace – připravenou aktivitu za pomoci prvků dramatické výchovy předveďte; žáci se rozdělí do dvojic (pověřený pracovník+klient); nezapomeňte se zaměřit na aktivní komunikaci s divákem/klientem, ve Vašem případě to budou pravděpodobně spolužáci a vyučující. Ve všech směrech by realizovaná aktivita měla odpovídat poslání a cílům NZDM a jejich klientů. Po realizaci si ihned k zapište do Pracovního listu body dohody obsahující individuální plán poskytovaných služeb, ale i poznámky, zkušenosti, které jste získali(pozitivní i negativní). Přípravu dramatizace zaznamenanou v Pracovním listu následně prezentujte spolužákům pomocí interaktivní tabule. Při prezentaci se zaměřte i na odůvodnění vašeho výběru. Vaše prezentace přípravy dramatizace slouží jako podklad k následné diskuzi, tu zorganizujte (při organizaci diskuze se řiďte pokyny vyučujícího). Zajímavé podněty z diskuze (někdy postačí i pouhé doplnění, či zvýraznění) zaznamenejte do Pracovního listu; pro záznam podnětů můžete využít pestré nabídky programů interaktivní tabule.

8 P RACOVNÍ LIST ŽÁKA Pracovní list žáka Moje příprava dramatizace: Co vše se mi v dramatizaci podařilo : Co je třeba zlepšit, co chybělo  : Základní body dohody o individuálním plán poskytovaných služeb: 1. 2. 3. 4. 5. Získané podněty z diskuze:

9 Zdroj: Pojmosloví nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. In: www.streetwork.cz [online]. 2008. vyd. Praha [cit. 2013-09- 02]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdfhttp://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_SA4A_20 DUM 20. „ REALIZACE - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB “"

Podobné prezentace


Reklamy Google