Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o konkrétních nedostatcích zjištěných MF při kontrolách hospodaření PO v rámci přezkoumání hospodaření JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o konkrétních nedostatcích zjištěných MF při kontrolách hospodaření PO v rámci přezkoumání hospodaření JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských."— Transkript prezentace:

1 Informace o konkrétních nedostatcích zjištěných MF při kontrolách hospodaření PO v rámci přezkoumání hospodaření JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012

2 Související předpisy zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků interní směrnice 36/INA-VOK Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací zřizovací listina 2

3 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem 3 Opětovné uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor bez předchozího souhlasu zřizovatele –organizace nepostupovala v souladu s ustanovením Čl. VI. odst. 4 Zřizovací listiny –bez souhlasu zřizovatele: –smlouvy do 1 roku, prodloužení max. o další rok, se stejným subjektem opětovně pouze 1x

4 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem 4 Pozdní účtování o zařazení pořizované investice do užívání –okamžik uvedení do stavu způsobilého k užívání je definován v § 14 odst. 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. –při investiční výstavbě je tímto okamžikem vydání kolaudačního rozhodnutí (zápis do KN má pouze informativní charakter, nemá vliv na účtování o zařazení majetku do užívání, ČÚS č. 701 bod 6.4 vklad do KN pouze při převodu vlastnictví)

5 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem Rozdíl mezi výší dotace na investice uvedenou v tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (příloha č. 14 směrnice 36 INA-VOK) a výší dotace na investice schválenou ZJMK 5

6 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem Nesprávné zaúčtování jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku –postup účtování není v souladu s § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. –o jiném drobném dlouhodobém hmotném majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok se účtuje na podrozvahovém účtu 902 (ne na účet 111, 112) 6

7 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem Plán inventur neobsahuje seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb. –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s bodem 4.4.3 směrnice 36/INA-VOK 7

8 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem V inventarizační zprávě chybí seznam všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s § 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb. –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s bodem 4.4.3 směrnice 36/INA-VOK 8

9 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem Inventarizace účtů neobsahuje podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace (nejméně dvoučlenné inventarizační komise) –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb. –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s bodem 4.4.3 směrnice 36/INA-VOK 9

10 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem U inventury účtu 321 dodavatelé není uvedena splatnost faktur, u inventury majetkových účtů nejsou v inventurních soupisech uvedena data pořízení majetku –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb. 10

11 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem U inventury podrozvahových účtů 901 a 902 bylo uvedeno, že nepodléhají inventarizaci –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s § 30 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb. –organizace neprovedla inventarizaci v souladu s bodem 4.4.3 směrnice 36/INA-VOK 11

12 Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem Konkrétní postup při provádění inventarizace majetku a závazků upraví organizace svým vnitřním předpisem 12

13 Hospodaření příspěvkové organizace s peněžními prostředky Ve směrnici k fondovému hospodaření je uveden zákon č. 218/2000 Sb. –v rozporu s § 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. (organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu) –v rozporu se Zřizovací listinou, která byla vydaná v souladu s ustanovením § 14, § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb. 13

14 Hospodaření příspěvkové organizace s peněžními prostředky Ve směrnici k fondovému hospodaření je uvedeno, že organizace tvoří ostatní fondy –organizace v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., hospodaří s následujícími fondy: –Fond odměn –Fond kulturních a sociálních potřeb –Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření –Fond rezervní z ostatních titulů –Fond investiční 14

15 Nastavení a fungování kontrolních mechanismů V podpisovém vzoru směrnice k finanční kontrole je uvedeno sloučení všech tří funkcí - správce rozpočtu, hlavní účetní a příkazce operace –dle § 26 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb. je přípustné sloučení funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní 15

16 Nastavení a fungování kontrolních mechanismů 16 Nesprávná evidence svěřeného majetku –organizace v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou (Čl. V.) –majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný příspěvkové organizaci k hospodaření jednoznačně věcně identifikovat (u pozemků včetně výměry a parcelního čísla) v souladu se skutečností a výpisem z KN

17 Doporučujeme dát interní směrnice do souladu s platnou legislativou 17

18 Děkuji Vám za pozornost Ing. Renata Čermáková cermakova.renata@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 65 2194


Stáhnout ppt "Informace o konkrétních nedostatcích zjištěných MF při kontrolách hospodaření PO v rámci přezkoumání hospodaření JMK Pracovní schůzka s ekonomy neškolských."

Podobné prezentace


Reklamy Google