Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA OÚPSŘ S ÚÚP 13. června 2014 AKTUALIZACE ZÚR LK VYMEZOVÁNÍ KORIDORŮ DI A TI V ÚP Mgr. Tomáš Vaško Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA OÚPSŘ S ÚÚP 13. června 2014 AKTUALIZACE ZÚR LK VYMEZOVÁNÍ KORIDORŮ DI A TI V ÚP Mgr. Tomáš Vaško Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování."— Transkript prezentace:

1 PORADA OÚPSŘ S ÚÚP 13. června 2014 AKTUALIZACE ZÚR LK VYMEZOVÁNÍ KORIDORŮ DI A TI V ÚP Mgr. Tomáš Vaško Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

2 AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

3 stát kraj obec rep. strategie, rep. rezort. koncepce, ÚS  PÚR ÚAPK, ÚS, reg. rezort. koncepce  ZÚR ÚAPO, ÚS  ÚP Úrovně ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Nástroje Úrovně ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Nástroje

4 PROCES AKTUALIZACE ZÚR LK dle stavebního zákona 1.Zpráva o uplatňování ZÚR v uplynulém období probíhá veřejná zakázka na zpracovatele Akt. ZÚR LK 2.Návrh akt. ZÚR + vyhodn. vlivů URÚ - společné jednání 3.Uprav. Návrh akt. ZÚR - veřejné projednání (opakov. ?) 4.Vydání akt. ZÚR - finální úprava a vydává ZK

5 ZPRÁVA O UPLATŇ. ZÚR LK V UPL. OBD. návrh Zpr. zpracováván 2012 – 2013 návrh Zpr. připomínkován 7-8/2013 návrh Zpr. upraven 9-12/2013 upravený návrh Zpr. schválen ZK 25.2.2014

6 AKTUALIZACE ZÚR do doby vydání aktualizace je stále platná a závazná stávající ZÚR ZÚR LK 2011 vydána po PÚR ČR 2008 - je v souladu po akt. PÚR ČR 2014 možný nesoulad se ZÚR LK 2011 → pro ÚP bude v nesouladech závazná akt. PÚR ČR ! (když v PÚR - N, tak v ÚP - N i když v ZÚR ÚR)

7 VYMEZOVÁNÍ KORIDORŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ÚZEMNÍM PLÁNU

8 problematika není nová – v praxi od 2007 MMR shrnulo poznatky → metodický materiál „praktická doporučení“ KORIDORY

9 KORIDOR X ZASTAVITELNÁ PLOCHA koridor není zastavitelnou plochou ve smyslu SZ koridor není „funkční“ (dopravní) plocha dle V 501 koridor = koridor koridor může být znázorněn překryvně nad stávaj. plochami s odlišným způs. využití TERMINOLOGIE

10 KORIDOR X ZASTAVITELNÁ PLOCHA koridor je určen celý pro umístění stavby → nelze v něm připustit nic, co by stavbu (znemožnilo, ztížilo, prodražilo) → ne nové stavby bydlení, výr. a sklad., rekreace koridor není celý určen k zastavění → po realizaci stavby zbyde „zbytek území koridoru“ TERMINOLOGIE

11 KORIDOR X ZASTAVITELNÁ PLOCHA koridor vymezovat pro jistotu i pro stavby, které jsou již zdánlivě jasné a přesně prověřené → větší operativnost při realizaci TERMINOLOGIE

12 KORIDOR X VPS VPS není koridor x VPS je stavba pozor kromě hlavní stavby i stavby související a stavby vyvolané! → zohlednit v šíři koridoru (do DÚR není známé) → zohlednit ve VPS „včetně st. vyvol. a souvis.“ → zohlednit v regulativech sousedních ploch koridoru TERMINOLOGIE

13 KORIDOR = souvislý pás území o stejné či proměnlivé šířce pro umístění trasy liniové DI či TI za podmínek stanovených v ÚPD CÍL KORIDORU - možnost umístit záměr v optimální poloze, bez omezení konkrétní linií z ÚPD a bez nutnosti změn ÚPD TERMINOLOGIE

14 DLE ÚČELU koridory pro DI koridory pro TI koridory pro biokoridory ÚSES koridory pro protipovodňová opatření smíšené koridory např. pro souběh DI a TI TYPOLOGIE KORIDORŮ

15 DLE PODMÍNEK PRO REALIZACI koridory pro umístění územní rezerva (koridor pro prověření) koridor pro realizaci za určitých podmínek např. pořízení ÚS TYPOLOGIE KORIDORŮ

16 DLE PROVĚŘENÍ ZÁMĚRU prověřený koridor - záměr je prověřen projektovou dokumentací - různý stupeň prověření neprověřený koridor - nejsou žádné podklady TYPOLOGIE KORIDORŮ

17 DLE MD PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE vyhledávací studie studie proveditelnosti a účelnosti technická studie dokumentace pro územní rozhodnutí STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

18 PRŮHLEDNĚ -viditelný mapový podklad -viditelné stávající F plochy -zakreslené hranice koridoru + výplň (šrafy) NEPRŮHLEDNĚ -není doporučeno pro ÚP -zvolená barva překryje mapový podklad i F plochy ZAKRESLENÍ KORIDORŮ

19 STEJNÁ ŠÍŘE -zejména u neprověřených záměrů PROMĚNLIVÁ ŠÍŘE -potřebné zejména v ÚP -zohlednění limitů a ostatních územních podmínek -často předmětem licitace OBEC X DO ZAKRESLENÍ KORIDORŮ

20 zákres pouze koridoru a nikoliv navíc linie trasy trasu nelze předjímat – zavádějící (obdobně působí osa koridoru) ZAKRESLENÍ KORIDORŮ

21 dle hierarchie záměru (vedení 35 kV X 400 kV) dle míry prověření záměru dle staveb souvisejících a staveb vyvolaných dle místních podmínek (očekávané komplikace při realizaci – zejm. terén, charakter zástavby) obecně = šíře vlastní stavby + OP (+ BP) + rezerva pro směrové korekce či korekce tvarů křižovatek + rezerva pro nové skutečnosti MINIMÁLNÍ ŠÍŘE KORIDORŮ

22 někdy se koridory ukáží při realizaci jako příliš úzké ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ -stavby vč. vyvolaných a souvisejících (podmíněně) přípustné NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ -nevylučovat možnost staveb vč. vyvolaných a souvisejících PLOCHY SOUSEDÍCÍ S KORIDOREM

23 velmi členitý reliéf a roztroušená podhorská zástavba → nutnost vymezovat i dlouhod. (výhledové) „rezervy“ → při nevymezení koridoru a ochraně území stavbu nepůjde za 30 – 50 let zrealizovat (problém v ROB) SPECIFIKA LIBERECKÉHO KRAJE

24 UPŘESŇOVÁNÍ = zmenšení plochy koridoru vymezeného v ZÚR v ÚP dle projektové dokumentace, podkladové mapy, limitů využití území, místních územních podmínek často projektanti ZÚR a ÚP stejně podrobné podklady → zpřesnění jen dle místních územních podmínek (třeba náležitě odůvodnit pro DO) upřesněný koridor musí vždy ležet uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR (v měřítku ZÚR !!!) UPŘESŇOVÁNÍ KORIDORŮ ZE ZÚR

25 upřesněný koridor musí vždy ležet uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR (v měřítku ZÚR !!!) v případě nemožnosti nutno řešit dle pokynů KÚ a DO UPŘESŇOVÁNÍ KORIDORŮ ZE ZÚR

26 každý koridor je jiný a je třeba ho řešit individuálně každé území je jiné a to je třeba zohlednit i při upřesňování koridorů vždy je prostor jednat o koridoru s DO a oprávněným investorem UPŘESŇOVÁNÍ KORIDORŮ ZE ZÚR

27 pro jakou stavbu je koridor vymezen jaké stavby kromě stavby DI/TI vč. staveb souv. a vyvol. lze případně do koridoru umístit podmínky využití koridoru a provádění změn v území stanovit hlavní (převažující) využití koridoru příp. kompenzační opatření KORIDOR V TEXT. ČÁSTI ÚP - výrok

28 proč je korid. vymezen - význam stavby (koncepce DI/TI) proč je koridor vymezen takto (šíře, podklady, územní podmínky – hodnoty, limity, terén, předpokládané vyvolané a související stavby) proč je využití území koridoru nastaveno takto KORIDOR V TEXT. ČÁSTI ÚP - odůvodnění

29 ideálně proměnlivá šíře zakreslujeme koridory a nikoliv vlastní stavby zákres průhledně – parcelace + stávající využití KORIDOR V GRAF. ČÁSTI ÚP - výrok

30 koordinační výkres – koridor (navíc stavba - sporné) KORIDOR V GRAF. ČÁSTI ÚP - odůvodnění

31 ZÁVĚR Zpráva ZÚR schválena metodika MMR ke koridorům DI a TI na webu

32 D Ě K U J E M E Z A P O Z O R N O S T D Ě K U J E M E Z A P O Z O R N O S T Mgr. Tomáš Vaško tel: 485 226 262 email: tomas.vasko@kraj-lbc.cz Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajský úřad Libereckého kraje


Stáhnout ppt "PORADA OÚPSŘ S ÚÚP 13. června 2014 AKTUALIZACE ZÚR LK VYMEZOVÁNÍ KORIDORŮ DI A TI V ÚP Mgr. Tomáš Vaško Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google