Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvalita dopravy v logistických procesech Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvalita dopravy v logistických procesech Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit,"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvalita dopravy v logistických procesech Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Logistika – obecná definice: Logistika je systémová disciplína zabývající se celkovou optimalizací a synchronizací všech činností jejichž soulad (synchronizace) je nezbytný k pružnému a hospodárnému dosažení konečného cíle. Definice užší pro dopravu: Logistika je souhrn činností systematicky zaměřených na získání materiálu z primárních zdrojů a všechny mezipostupy před dodáním finálního produktu konečnému uživateli s výjimkou výrobního procesu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Logistické řetězce jsou posloupnosti navazujících, navzájem sladěných článků, nutných k pohybu materiálů a hmotných produktů od těžby surovin do realizace směny. Rozhodujícím článkem celého logistického řetězce je zákazník, jehož potřebám se všechny ostatní činnosti podřizují. Základní znak – systémový přístup uplatněný při vytváření logistických řetězců, jejich optimalizaci a řízení.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava – nositel fyzického přemístění. Působí jako významný intenzifikační faktor logistického řetězce. Je páteřním systémem logistického procesu. Funkční efektivnost dopravy v logistickém systému musí být vyšší než pouhý součet nebo průměr funkčních efektivností použitých dopravních systémů. V konečném důsledku se toto projeví v dosažení kvalitativně vyššího stupně kvality přemístění.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Klasifikace charakteristických vlastností dopravy ve vztahu k racionalizaci logistických procesů při zachování vztahu mezi funkční efektivností dopravy a afinitou zboží

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [1]Schopnost dopravy vytvářet sítě Efektem je zabezpečit spotřebu výrobní produkce. Pro řešení lze použít modifikované metody alokačních problémů. Dopravní obsluha libovolného místa není vždy optimální, ale je třeba rozhodnout, kdy je obsluha místa racionální a kdy je naopak vhodné místo dopravní obsluhy změnit.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [2] Přeprava libovolného či libovolně malého množství Optimální velikost je závislá nejen na druhu dopravy, ale i na dopravním prostředku. Volba podle četnosti, rychlosti a pravidelnosti dodávek a růstu nákladů na přemístění v závislosti na snižování velikosti dodávky a zvýšení frekvence, rychlosti a pravidelnosti dodávek. Z hlediska optimalizace v konkrétních podmínkách by přepravní množství nemělo být limitujícím prvkem.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [3] Stupeň rychlosti přepravy Rychlost přepravy ovlivňuje výši kapitálových nákladů na udržování zásob. Je proto žádoucí z pohledu oběhového procesu jako celku, aby byla přepravní rychlost co nejvyšší, tj. doba, kdy je zboží uskladněno v dopravním prostředku byla co nejmenší. Z hlediska afinity zboží existují dva druhy zboží: 1)Rychle zkazitelné nebo z technologické kooperace výroby se vyžaduje rychlá přeprava. 2)Rychlost nemá vliv - trvanlivé zboží, tam převládá vliv pravidelnosti dodávek.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Z logistického hlediska je třeba stanovit optimální rychlost minimalizací součtové nákladové funkce. f 1 (v) - funkce růstu ceny za přepravu v závislosti na rychlosti v f 2 (v) - funkce poklesu ztrát vázanosti kapitálových nákladů a ztrát způsobených dlouhou přepravní dobou v závislosti na rychlosti přepravy v Optimální přepravní rychlost – minimum funkce F(v) F(v) = f 1 (v) + f 2 (v)

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [4] Stupeň jistoty dopravního výkonu Lze ho charakterizovat: 1) určením časových údajů dodání zásilky, včetně tolerančního pásma 2) četností dodávek (spojů) za jednotku času (za den, za týden) 3) pravidelností dodávek (dodržení sjednaného cyklu) Pro řešení optimalizace logistických procesů je rozhodující zejména četnost a pravidelnost dodávek. Čím četnější a pravidelnější dodávky, tím menší mohou být skladovaná množství surovin a materiálu.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Optimum: Minimum součtové funkce nákladů na dopravu, která roste s četností a pravidelností dopravní obsluhy a funkce nákladů na skladování, která klesá s růstem četností a pravidelností dopravní obsluhy.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [5] Bezpečnost dopravního výkonu Bezpečnost dopravního výkonu je dána optimální volbou druhu dopravy vzhledem k afinitě zboží a jejího přepravního obalu. Pro optimalizaci je rozhodující především vazba mezi činností dopravy a přepravním balením. Optimální vazbu je třeba určit experimentálně a statisticky vyhodnotit poškození zásilek v závislosti na druhu dopravy a technologii změny dopravního prostředku. Významné pro kombinovanou dopravu, kde dopravní jednotka tvoří současně přepravní obal zásilky a také zrychluje manipulaci při změně druhu dopravy.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [6] Pohodlnost dosažení a použití dopravního prostředku Z logistického hlediska má vliv především na skladové hospodářství. Čím lepší je dosažitelnost dopravního prostředku, tím lepší jsou podmínky pro četnější obsluhu a minimalizaci skladových zásob.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti [7] Poskytování dalších služeb Nabídkou dopravního podniku je přepravní služba. V optimálním případě poskytuje dopravce svým zákazníkům další doplňkové služby tak, aby zákazník obdržel jednáním s jedním partnerem (dopravcem) komplexní služby přepravy z domu do domu v požadované rychlosti, spolehlivosti, periodicitě a bezpečnosti.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Další poskytované služby závisí : - na afinitě zboží – zda přepravované zboží tyto služby potřebuje - na požadavcích na informační toky – poskytování informací o stavu a místě zásilky v procesu přemístění - na konkrétních specifických potřebách uživatelů dopravy (např. spediční služby)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvalita dopravy v logistických procesech Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google