Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROFESNÍ INŽENÝR NOSITEL TECHNICKÝCH INOVACÍ Zapojení české inženýrské reprezentace do činnosti WFEO a FEANI doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROFESNÍ INŽENÝR NOSITEL TECHNICKÝCH INOVACÍ Zapojení české inženýrské reprezentace do činnosti WFEO a FEANI doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING Praha."— Transkript prezentace:

1 PROFESNÍ INŽENÝR NOSITEL TECHNICKÝCH INOVACÍ Zapojení české inženýrské reprezentace do činnosti WFEO a FEANI doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING Praha 14. 12. 2015

2 ????????? V České republice je nedostatek inženýrů Vzdělání inženýrů nevyhovuje potřebám – požadavkům zaměstnavatelů Znalosti a dovednosti absolventů českých VŠ nejsou na úrovni absolventů ve srovnatelných zemích Vzdělávání je národní kompetencí – mělo by však být kompatibilní při porovnávání v evropském i světovém měřítku Český parlament projednává novelu VŠ zákona

3 INŽENÝRSTVÍ – ENGINEERING Podle Wikipedie: „Inženýrství je aplikování vědeckých, ekonomických, sociálních a praktických znalostí za účelem vynalézání, navrhování, realizování, provozování, udržování a zdokonalování staveb, strojů, systémů, materiálů a procesů. Inženýrství je velice širokou disciplinou zahrnující řadu inženýrských oborů, každý z nich s důrazem na některé z oblastí aplikovaných věd, technologií a typů aplikací.“

4 PROFESNÍ INŽENÝR Osoba vykonávající činnosti zahrnuté pod pojem inženýrství je „profesní inženýr“. Osoba graduovaná v inženýrském vzdělávacím programu je akademický (graduovaný) inženýr – získává akademický titul – např. inž., Ing., Bc.Ing., Mgr.Ing., Dr.Ing., MScEng., apod. Registrovaným profesním inženýrem se stane akademický inženýr po certifikačním řízení (cca 3 roky inženýrská praxe + další vzdělání) prováděném profesní komorou nebo inženýrskou společností. Existují různá označení – např. „professional“ inženýr, autorizovaný inženýr, „chartered“ inženýr, „incorporated“inženýr“, euroinženýr,… V Evropě různé přístupy – ze zákona povinná registrace pro všechny inženýry(IT) nebo pro regulovanou inženýrskou činnost (stavební ing.) nebo dobrovolná ale obecně vyžadovaná registrace (UK) nebo volný přístup V ČR cca 12 000 inženýrů autorizovaných ČKAIT a 115 EUR INGů

5 VŠ STUDENTI V ČR Podíl absolventů podle studijních oblastí Přírodní vědy 7% Technické vědy 21% Ekonomika 27% Zemědělství 3% Zdravotnictví 5% Humanitní vědy 16% Právní vědy 4% Pedagogika 13% Kultura 2% Ostatní 2% ZAOKROUHLENÉ ÚDAJE ! Celkem studuje na VŠ: 400 tis. studentů Ročně končí Bc. A Mgr. studium: 60 – 65 tis. absolventů VŠ Z toho max 12 tis. abs. techn. oborů

6 INŽENÝŘI V EVROPĚ European Engineering Report, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2009 (Zdroj dat Eurostat 2009a) Česko Maximu m Finsko Průmě r Absolventi - graduanti inženýrských studií za rok 11 860 55 000 Francie 8 640 Celkem zaměstnaných absolventů 175 2001 267 500 Německo 143 800 Zaměstnaných v inženýrské profesi 55.3001 213 800 Německo 79 400 Podíl pracujících v inženýrské profesi ze všech zaměstnaných 1,12 % 3,19 % Finsko 3,19 % 2,14 %

7 INŽENÝRSKÉ ORGANIZACE WFEO – World Federation of Engineering Organizations FEANI – European Federation of National Engineering Associations ČSVTS – Český svaz vědeckotechnických společností A.S.I. – Asociace strojních inženýrů ČSSI – Český svaz stavebních inženýrů ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a další

8 WFEO – W ORLD F EDERATION OF E NGINEERING O RGANIZATION Mezinárodní nevládní organizace reprezentující v celosvětovém měřítku inženýrskou profesi; řeší problematiku inženýrské profese a závažné inženýrské a technologické problémy současnosti Založena v r. 1968 pod záštitou UNESCO Jejími členy je 90 národních a 10 mezinárodních inženýrských organizací;celkem reprezentuje cca 2O mil individuálních inženýrů Je jediným subjektem reprezentujícím inženýrské profese všech typů a zaměření na světové úrovni Jednotlivé oblasti zájmu pokrývá deseti stálými technickými komisemi, organizuje mezinárodní konference, semináře, vypracovává studie a spolupracuje s institucemi OSN a dalšími

9 FEANI – E UROPEAN F EDERATION OF N ATIONAL E NGINEERING A SOCATIONS Mezinárodní nevládní organizace hájí zájmy evropské inženýrské komunity a svou činností usiluje o vzájemné uznávání kvalifikace inženýrů v evropských i mimoevropských zemích a zastupuje je v evropských vládních i nevládních institucích, vyjadřuje se k inženýrským problémům (energetika, inovace, udržitelný rozvoj atd.) Založena v roce 1951 Jejími členy je 34 evropských národních inženýrských reprezentací sdružujících cca 4 mil individuálních inženýrů Formalizované aktivity: vedení INDEXu vysokých škol, udělování profesních titulů EUR ING, procesování profesní karty inženýra, řešení problematiky CPD (trvalý profesní rozvoj inženýrů), spolupráce s ENAEE (Evropské sdružení pro akreditaci inženýrského vzdělávání) a další činnosti zabezpečované prostřednictvím stálých či ad hoc ustanovovanými komisemi odborníků

10 ČSVTS – ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Z.S. Vznikl v r.1990 transformací ČS vědeckotechnické společnosti Jako samosprávný a dobrovolný svazek hájí a podporuje zájmy svých členů,organizuje společné činnosti, zabývá se otázkami výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání v technických a dalších oborech a dalšími aktivitami Jeho členy je 67 samostatných vědeckotechnických a odborných spolků sdružujících cca 100 000 inženýrů, techniků a dalších odborníků Svaz a jeho členské spolky pořádají kongresy, konference a další odborné a vzdělávací akce, poskytují posudky a expertizy, vydávají časopisy a publikují odborné texty, provádějí různé certifikace, řeší projekty podporované domácími a zahraničními dotacemi Je členem WFEO, FEANI a má uzavřeny smlouvy o spolupráci se ZSVTS VDI, CAST, UUSEA, IEI, OEP, EA (Australie), KSE (Kuvait) Členské spolky jsou členy 34 evropských a světových vědeckých, vědeckotechnických a inženýrských společností

11 ČESKÝ NÁRODNÍ VÝBOR FEANI Oficiální zástupce České republiky v panevropské FEANI zřízený ČSVTS, reprezentant FEANI v ČR, plní povinnosti a závazky a využívá práva a výhody dané statutem FEANI Členem FEANI se stal v r. 1995 Je tvořen ČSVTS (jako administrátor) a ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě); zástupce ČNV FEANI je voleným členem Výkonného výboru FEANI Je zřizovatelem České monitorovací komise FEANI, která udržuje INDEX FEANI (seznam akreditovaných českých technických VŠ), prvoinstančně projednává žádosti o přiznání profesního titulu EUR ING, spolupracuje s ČSVTS na vydávání engineerING Card, sleduje CPD, atd.; členy ČMK jsou zástupci ČSVTS, ČKAIT, VŠ zapsaných v INDEXU, průmyslových a VV subjektů, MŠMT a studentských organizací

12 T RADIČNÍ A SOUČASNÉ HLAVNÍ AKTIVITY FEANI Index Feani cca 1000 akreditovaných technických VŠ – 10 000 programů (v ČR 9 tech. VŠ – 28 fakult) Registr EUR ING k 31. 12. 2014 – 32 753 EUR ING (v ČR 113) Akreditace inženýrských programů - EUR-ACE 13 agentur autorizovaných ENAEE: FR,DE,IE,IT,PL,PT,RU,RO,TU,UK,CH,FI,ES k 31.6.2014 akreditováno více než 1 800 prgrm. ve 24 zemích engineerING Card 11 oprávnění CR,CZ,DE, IE,LU, MK,NL,PL,PT,SER, SL 5 asociací zahájilo činnost CR,CZ,DE,NL,PL k 30.6.2015 vydáno cca 350 karet (v ČR 14) o CPD - trvalý profesní rozvoj inženýrů zpracovává rámcová pravidla a doporučení, sleduje situaci v jednotlivých zemích a realizuje výměnu zkušeností o Common Training Framework for Engineers definice požadavků podle nové směrnice o profesních kvalifikacích pro mobilitu inženýrů


Stáhnout ppt "PROFESNÍ INŽENÝR NOSITEL TECHNICKÝCH INOVACÍ Zapojení české inženýrské reprezentace do činnosti WFEO a FEANI doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google