Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace ÚAP ORP Blansko 2010 Pracovní porada k problematice aktualizace ÚAP ORP Znojmo, 30. 9. 2010 Ing. arch. Zita Řehůřková Mgr. Adam Iránek Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace ÚAP ORP Blansko 2010 Pracovní porada k problematice aktualizace ÚAP ORP Znojmo, 30. 9. 2010 Ing. arch. Zita Řehůřková Mgr. Adam Iránek Oddělení."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace ÚAP ORP Blansko 2010 Pracovní porada k problematice aktualizace ÚAP ORP Znojmo, 30. 9. 2010 Ing. arch. Zita Řehůřková Mgr. Adam Iránek Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko

2 Základní údaje o ORP Blansko počet obcí: 43 počet obcí: 43 počet katastrálních území: 59 počet katastrálních území: 59 rozloha: 35 131 ha rozloha: 35 131 ha počet obyvatel: 55 664 (k 31.12.2009) počet obyvatel: 55 664 (k 31.12.2009)

3 Proč jsme se rozhodli pro aktualizaci ÚAP 2010 vlastními silami? omezené finanční prostředky - z rozpočtu města odsouhlaseno 100 tis. Kč omezené finanční prostředky - z rozpočtu města odsouhlaseno 100 tis. Kč lepší poznání pověřeného území i pro pořizovatelskou praxi lepší poznání pověřeného území i pro pořizovatelskou praxi přehled o kvalitě a množství dat přehled o kvalitě a množství dat první ÚAP obsahovaly chyby, které jsme chtěli sami opravit první ÚAP obsahovaly chyby, které jsme chtěli sami opravit

4 Pracovní podmínky pro aktualizaci ÚAP PRACOVNÍ KOLEKTIV: Ing. arch. Zita Řehůřková – referentka oddělení ÚP a RR Ing. arch. Zita Řehůřková – referentka oddělení ÚP a RR –pořizování ÚAP –pořizování ÚPD pro cca 15 obcí Mgr. Adam Iránek – pracovník GIS oddělení ÚP a RR Mgr. Adam Iránek – pracovník GIS oddělení ÚP a RR –pořizování ÚAP – digitalizace dat –mapové služby pro SÚ –technická podpora v oblasti GIS TECHNICKÉ ZÁZEMÍ: samostatné pracoviště v rámci oddělení samostatné pracoviště v rámci oddělení dvě licence ArcView verze 9.1 (vyšší verze na cestě ) dvě licence ArcView verze 9.1 (vyšší verze na cestě ) barevná tiskárna A3 barevná tiskárna A3 scanner A3 scanner A3

5 Co jsme využili z Metodické pomůcky k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje v ÚAP obcí? (metodická pomůcka Odboru územního plánování MMR z 18.12.2009, prezentována na poradě dne 16.6.2010 v Brně) informace v úvodní kapitole použity pro sběr aktualizovaných údajů o území informace v úvodní kapitole použity pro sběr aktualizovaných údajů o území tabulka č. 2 „Začlenění témat analýz SWOT do jednotlivých pilířů posouzení podmínek udržitelného rozvoje“ použita pro vytváření kartogramu tabulka č. 2 „Začlenění témat analýz SWOT do jednotlivých pilířů posouzení podmínek udržitelného rozvoje“ použita pro vytváření kartogramu obsah kapitol 3.1 „Využití tematických analýz SWOT“, 3.2 „Použití indikátorů“ a kap. 4 „Problémy k řešení v ÚPD“ - využit pouze k objasnění a vysvětlení pojmů obsah kapitol 3.1 „Využití tematických analýz SWOT“, 3.2 „Použití indikátorů“ a kap. 4 „Problémy k řešení v ÚPD“ - využit pouze k objasnění a vysvětlení pojmů závěr: závěr: –většina kapitol příliš složitá, odborná, teoretická (např. kap. 3.5 „Interpretace vyváženosti vztahu územních podmínek pro jednotlivé pilíře“) –částečně stravitelná pouze ve „spolupráci“ s Metodickým sdělením odboru územního plánování MMR k aktualizaci ÚAP, části RURÚ

6 Co jsme využili z Metodického sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci ÚAP, části RURÚ? (doplnění Metodické pomůcky k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje v ÚAP obcí, OÚP MMR) kapitola 3 „Aktualizace RURÚ“ kapitola 3 „Aktualizace RURÚ“ –především pro zpracování kartogramu (viz níže) –určení problémů k řešení v ÚPD (zatím máme v rozpracovanosti)

7 Proč jsme se rozhodli použít Indikátory udržitelného rozvoje území? (výsledek diskuzí urbanistické skupiny pro „Aktualizaci ÚAP a Datového modelu Jihomoravského kraje“) přímá účast na poradách urbanistické skupiny přímá účast na poradách urbanistické skupiny vyzkoušení na příkladu našeho ORP naplnění indikátorů a zjišťování nových jevů vyzkoušení na příkladu našeho ORP naplnění indikátorů a zjišťování nových jevů ve srovnání s metodikou MMR obsahuje pomůcka návod, jak údaje získávat (např. odkazy na webové stránky apod.), počítat, vyhodnocovat ve srovnání s metodikou MMR obsahuje pomůcka návod, jak údaje získávat (např. odkazy na webové stránky apod.), počítat, vyhodnocovat

8 Jak se nám dařilo naplňovat Kvantifikované indikátory využitelné pro RURÚ?

9 Výsledkem diskuzí pracovní skupiny byla dohoda na 12 indikátorech: 1. 1.Míra naplnění zastavitelných ploch a ploch přestavby 2. 2.Podíl rezidenčních ploch na celkovém využití ZÚ obce 3. 3.Podíl ploch výrobních aktivit na celkovém využití ZÚ obce 4. 4.Podíl ploch občanského vybavení na celkovém využití ZÚ obce 5. 5.Podíl ploch sídelní zeleně na celkovém využití ZÚ obce 6. 6.Míra zasažení území záplavami 7. 7.Míra zasažení území nadměrným hlukem 8. 8.Míra zasažení území znečištěným ovzduším 9. 9.Míra obsluhy obyvatel ČOV 10. 10.Podíl orné půdy na celkové ploše hodnoceného území 11. 11.Změna výměry zemědělské půdy 12. 12.Daňová výtěžnost na obyvatele

10 Pro výpočty byly na území ORP Blansko sledovány níže uvedené nové jevy nad rámec přílohy č. 1 k vyhlášky č. 500/2006 Sb. sledované jevy jsou vztaženy na území, toto území je pak souhrnem sledovaných ploch, které charakterizují daný jev sledované jevy jsou vztaženy na území, toto území je pak souhrnem sledovaných ploch, které charakterizují daný jev minimální velikost sledované plochy je 0,2 ha minimální velikost sledované plochy je 0,2 ha indikátory byly sledovány za každou obec ORP Blansko indikátory byly sledovány za každou obec ORP Blansko v aktualizaci ÚAP 2010 byly zjištěny a vyhodnoceny dostupné údaje za roky 2008 a 2009 v aktualizaci ÚAP 2010 byly zjištěny a vyhodnoceny dostupné údaje za roky 2008 a 2009 vývojové trendy RURÚ budou zřejmé až po několika úplných aktualizacích ÚAP

11 Proč jsme nenaplnili všechny indikátory?

12 Indikátor č. 5 - Podíl sídelní zeleně na celkovém využití zastavěného území obce nebyl zpracován z důvodu chybějících údajů k nově sledovanému jevu ÚAP A207 nebyl zpracován z důvodu chybějících údajů k nově sledovanému jevu ÚAP A207 zatím malý podíl ÚP schválených po 1.1.2007 (8) zatím malý podíl ÚP schválených po 1.1.2007 (8) údaje z ÚPD obcí schválených před 1.1.2007 jsme nezahrnovali údaje z ÚPD obcí schválených před 1.1.2007 jsme nezahrnovali omezené časové možnosti omezené časové možnosti

13 Indikátor č. 6 - Míra zasažení území záplavami zjištěno pouze pro Q100 (pouze plocha, Q5 a Q20 čára) zjištěno pouze pro Q100 (pouze plocha, Q5 a Q20 čára) nezjištěno pro plochy přestavby nezjištěno pro plochy přestavby nebyla zatím zpracována dílčí část pro záplavové území po realizaci PPO z důvodu chybějících údajů k nově sledovanému jevu A208 nebyla zatím zpracována dílčí část pro záplavové území po realizaci PPO z důvodu chybějících údajů k nově sledovanému jevu A208

14 Indikátor č. 7 - Míra zasažení nadměrným hlukem nebyl zpracován z důvodu chybějících údajů k nově sledovaným jevům ÚAP A209 a A210 nebyl zpracován z důvodu chybějících údajů k nově sledovaným jevům ÚAP A209 a A210 údaje pouze z ÚPD schválených před 1.1.2007 údaje pouze z ÚPD schválených před 1.1.2007 –hluková pásma silnic a železnic byla počítána na základě metodických postupů platných v době zpracování starších ÚPD –hluková pásma nezohledňovala terénní konfiguraci, ani stávající zástavbu, nevypovídala přesně o rozsahu skutečně zasaženého území v nových ÚP nadměrný hluk není řešen v nových ÚP nadměrný hluk není řešen jiné údaje zatím nemáme k dispozici (ani od KHS) jiné údaje zatím nemáme k dispozici (ani od KHS) omezené časové možnosti ke zjištění údajů ze sčítání dopravy a stanovení předpokládaného zasažení území nadměrným hlukem omezené časové možnosti ke zjištění údajů ze sčítání dopravy a stanovení předpokládaného zasažení území nadměrným hlukem

15 Indikátor č. 8 - Míra zasažení území znečištěným ovzduším nebyl zpracován z důvodu zjištění nulových hodnot PM10 pro celé území ORP Blansko nebyl zpracován z důvodu zjištění nulových hodnot PM10 pro celé území ORP Blansko

16 Indikátor č. 9 - Míra obsluhy obyvatel ČOV nebyl zatím zpracován z důvodu chybějících údajů k nově sledovanému jevu ÚAP A212 nebyl zatím zpracován z důvodu chybějících údajů k nově sledovanému jevu ÚAP A212 zjištěny pouze údaje dle platných ÚPD (často neúplné) zjištěny pouze údaje dle platných ÚPD (často neúplné) poskytovatelé údajů na výzvu o dodání kapacit realizovaných ČOV dosud nereagovali poskytovatelé údajů na výzvu o dodání kapacit realizovaných ČOV dosud nereagovali ve správním území ORP Blansko je v současné době napojeno na ČOV 13 obcí ze 43 ve správním území ORP Blansko je v současné době napojeno na ČOV 13 obcí ze 43

17 Jak jsme postupovali při naplňování zbývajících indikátorů? č. 1Míra naplnění zastavitelných ploch a ploch přestavby č. 2Podíl rezidenčních ploch na celkovém využití zastavěného území obce č. 3Podíl ploch výrobních aktivit na celkovém využití zastavěného území obce č. 4Podíl ploch občanského vybavení na celkovém využití zastavěného území obce č. 6Míra zasažení území záplavami č. 10Podíl orné půdy na celkové ploše hodnoceného území č. 11Změna výměry zemědělské půdy č. 12Daňová výtěžnost na obyvatele

18 1. Z důvodu přehlednosti jsme indikátory a nové jevy rozčlenili do tabulky a postupně naplňovali získanými údaji

19 Příklad: A201 Bilanční zastavěné území, A205 Území výrobních aktivit, A206 Území občanského vybavení, Území rekreace 2. Pro grafické výstupy jsme si vytvořili vrstvy a přenesli zjištěné údaje do atributových tabulek

20

21 Jak jsme použili zjištěné indikátory při RURÚ? 1. Porovnáváním hodnot s jinými obcemi jsme hodnotili stav a kvalitu územních podmínek pro každou obec zvlášť (+-) 2. Společně s aktualizovanými SWOT analýzami jsme dle Metodického sdělení MMR kap. 3.2.1 vytvořili Kartogram „Vztah území obcí podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“ 3. Vyváženost územních podmínek budeme posuzovat dle oblastí, tak jak bylo zpracováno v prvních ÚAP 4. Určení problémů k řešení v ÚPD (zatím rozpracováno)

22

23 Ukázka zjišťování údajů v terénu

24 Bořitov - malá meteorologická stanice Bořitov - pohled ze hřbitova na novou zástavbu RD

25 Opuštěné průmyslové, zemědělské a sportovní areály

26 Ranč Kameňák Pštrosí farma v Doubravici nad Svitavou ČOV Žďár

27 Závěr Co se zlepšilo od prvních ÚAP: jsou předávána kvalitnější data jsou předávána kvalitnější data zajištění dálkového přístupu k údajům větších společností (O2, EON, AOPK atd.) nově evidujeme příjem dat v MS Access 2010 snaha MMR a KÚ JMK o zapojení pořizovatelů ÚAP v procesu aktualizace 2010 (pracovní porady, metodiky) Co by se mělo zlepšit: komunikace s poskytovateli lokálních údajů (často nereagují na výzvy o poskytnutí dat) postupná digitalizace údajů ve vlastnictví obcí (většina obcí má pouze tištěné pasporty sítí TI nebo vůbec žádné)

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktualizace ÚAP ORP Blansko 2010 Pracovní porada k problematice aktualizace ÚAP ORP Znojmo, 30. 9. 2010 Ing. arch. Zita Řehůřková Mgr. Adam Iránek Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google