Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond solidarity EU Setkání se zástupci dotčených obcí 20. prosince 2011 KÚLK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond solidarity EU Setkání se zástupci dotčených obcí 20. prosince 2011 KÚLK."— Transkript prezentace:

1 Fond solidarity EU Setkání se zástupci dotčených obcí 20. prosince 2011 KÚLK

2 Územní vymezení

3 Základní informace Založen v roce 2002 na krytí nejzávažnějších škod způsobených zejména přírodními katastrofami 14. října 2010 předložilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Libereckým a Ústeckým krajem žádost o finanční prostředky na odstraňování povodňových škod 22. srpna 2011 byl ČR udělen finanční příspěvek ve výši 10 911 939 EUR (267 mil. Kč) na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní

4 Distribuční klíč žadatel%EURKč Liberecký kraj81%8 609 220 765 Kč Ústecký kraj19%2 026 183 096 Kč žadatel%EURKč Liberecký kraj81%8 838 671217 028 588 Kč Ústecký kraj19%2 073 26851 077 753 Kč obcekrajcelkem předběžně nahlášené škody do FSEU 116 436 000 Kč64 973 000 Kč181 409 000 Kč

5 Distribuční klíč Výše uvedené rozvržení částky mezi kraje podle výše škod může být případně modifikováno v průběhu realizace FSEU, a to s ohledem na celkové čerpání oprávněných výdajů zasaženými kraji v rámci dvou standardních kol předkládání souhrnných žádostí. V případě, že v rámci dvou standardních kol nebudou proplaceny všechny prostředky FSEU, budou tyto prostředky přesunuty do tzv. „Rezervy FSEU“. O využití Rezervy FSEU rozhodne ministr financí po ukončení kontroly elektronických souhrnných žádostí ve 2. kole na Ministerstvu financí.

6 Základní principy implementace FSEU v ČR Prostředky FSEU musí být použity pouze na proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území Tato opatření nesmí být kryty jinými finančními prostředky z rozpočtové kapitoly MF, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, ze strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, z Finančních mechanismů EHP/Norsko, Programu švýcarsko-české spolupráce, jiných zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů.

7 Základní principy implementace FSEU v ČR Princip poskytování prostředků z FSEU je založen na retroaktivní úhradě již uskutečněného, zdokumentovaného a zaplaceného výdaje. Příspěvek FSEU kryje 100% oprávněného výdaje. Za oprávněnost prostředků nárokovaných z FSEU odpovídá kraj, který ověřuje, že uplatňované finanční prostředky byly využity na výdaje nezbytné, tj. takové, které jsou spojeny se zajišťováním základních funkcí území postiženého povodní. Celá částka musí být použita (tj. odeslána na účty oprávněným žadatelům) do jednoho roku od obdržení ČR, jinak budou navráceny zpět Evropské komisi.

8 Oprávnění žadatelé Obce Příspěvkové organizace obcí Kraje Příspěvkové organizace kraje

9 Oprávněné výdaje Výdaj, který vznikl v období od 7. srpna 2010 do data podpisu Dohody. Výdaj, který byl vynaložen na krytí škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelní pohromy související přímo s povodňovou událostí a v době trvání stavu nebezpečí (s výjimkou opěrných zdí). Výdaj, který přímo souvisí s úhradou prvotních nákladů a také ten, který přímo souvisí se zachováním základních funkcí zasaženého území. DPH je oprávněným výdajem, pokud si jej nemůže oprávněný žadatel nárokovat při odpočtu DPH

10 Oprávněné výdaje Výdaj, který zohledňuje nutné opravy a jiné zásahy nezbytné pro zajištění obnovy fungování základní infrastruktury a zařízení na postiženém území. Lze však hradit pouze takové výdaje, na základě kterých došlo k uvedení stávajícího majetku do původního stavu, popřípadě do stavu, který je technicky, kvalitativně a funkčně velice blízký a rovnocenný předchozím materiálním a ekonomickým podmínkám. Výdaj musí spadat do typu opatření uvedených v Číselníku typů oprávněných výdajů

11 Vybrané podmínky oprávněnosti Pořízení jednorázových pomůcek a materiálu financovat lze (kamení, pytle, písek, desinfekční prostředky, apod.) Opěrné zdi vybudované pro účely oprav a zprovoznění základní a klíčové infrastruktury financovat lze, a to i v případě, že tyto stavby byly vybudovány až po povodni. Stavby hrází jsou považovány za oprávněný výdaj v případě, že byly vybudovány během povodní, aby chránily lidské životy a majetek. Náhrady ušlého výdělku dobrovolných hasičů, které uplatnili jejich zaměstnavatelé financovat lze.

12 Vybrané podmínky oprávněnosti Nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových škod (např. hrazené přesčasové práce) financovat lze. U výdajů PO obcí je nutné prokázat, že se jedná o tzv. prvotní výdaj. Z dokladu prokazujícího uskutečněný výdaj musí jednoznačně vyplývat, že tento výdaj uskutečnila PO obce, přičemž musí být zabráněno tomu, aby výdaj byl hrazen PO i jejímu zřizovateli, tj. nesmí dojít k duplicitnímu proplácení jednoho výdaje z více zdrojů.

13 Neoprávněné výdaje Výdaje hrazené –ze zahraničních fondů a nástrojů pomoci –z jiných zdrojů státního rozpočtu než je FSEU –třetí stranou (sponzorské dary, sbírky, pojištění, apod.) –jako podíl spolufinancování požadovaném u jakýchkoli programů pomoci Pořízení nejednorázových pomůcek, typicky strojů nebo zařízení využívaných pro likvidaci povodňových škod. Lze financovat pouze hodnotu stroje nebo zařízení, které byly v majetku obce a byly během povodní zničeny (čerpadla, plničky, odvlhčovače, savice,…) nebo uvedeny do takového stavu poškození, že nemohou být již použity během příští živelní události.

14 Neoprávněné výdaje Nelze hradit zpracování projektové dokumentace. Nelze hradit plánované/dlouhodobé opravy nebo jiné akce, které byly plánovány již před povodní. Nelze hradit přestavbu/výstavbu hrází, které byly postaveny po odeznění povodní jako preventivní infrastrukturní prvky zabraňující budoucím povodním. Nelze hradit generální opravy. Výjimkou jsou případy, kdy byl povodní poničen např. most, částečná oprava není dostatečným řešením, nepomohla by ke zprovoznění majetku a je nutné provést generální opravu, aby funkčnost byla zajištěna (např. výstavba nového mostního pilíře).

15 Povinnosti kraje - zprostředkovatel Zpracování Souhrnné žádosti o dotaci z Národního fondu k opatřením FSEU a její předložení MF. Dále se jedná o předložení soupisu výdajů, které kraj navrhuje k proplacení z FSEU a jsou oprávněnými výdaji. Dále je kraj povinen předložit doklady o kontrole souladu veřejných zakázek se zákonem o veřejných zakázkách.

16 Povinnosti obcí – při předložení žádosti o dotaci Každá Žádost o dotaci z rozpočtu kraje k opatřením FSEU musí z důvodu povinnosti kraje archivovat všechny relevantní dokumenty obsahovat: – Kopie účetních dokladů ke všem uplatňovaným výdajům – Kopie bankovních výpisů a kopie výdajových dokladů – Čestné prohlášení oprávněného žadatele o jeho bezdlužnosti vůči státu – Všechny dokumenty nezbytné k řádné kontrole souladu veřejných zakázek se zákonem o veřejných zakázkách (především zadávací dokumentaci, zápis z otvírání obálek, jednání hodnotící komise, předložené nabídky, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, uzavřená smlouva)

17 Povinnosti obcí – při předložení žádosti o dotaci Nad rámec povinností stanovených metodikou FSEU bude Liberecký kraj vyžadovat předložení: – Čestné prohlášení, že finanční prostředky budou použity pouze na proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území (nutné opravy a jiné zásahy nezbytné pro zajištění obnovy fungování základní infrastruktury a zařízení), které nebyly kryty jinými finančními prostředky z rozpočtové kapitoly MF, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, ze strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, z Finančních mechanismů EHP/Norsko, Programu švýcarsko- české spolupráce, jiných zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů.

18 Povinnosti obcí – v rámci smlouvy o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace musí oprávněného žadatele zavazovat zejména k: –Archivaci dokladů nejméně do 31.12.2023 –Zajištění vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví –Využití dotace v souladu se stanoveným účelem a výlučně na financování výdajů, které splňují principy oprávněnosti –Existence vnitřního kontrolního systému –Oznámení kraji veškerých závěrů ze všech provedených kontrol vztahujících se k prostředkům z FSEU, při kterých bylo odhaleno porušení stanovených podmínek –Provedení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož mu byly peněžní prostředky poskytnuty

19 Povinnosti obcí – v rámci smlouvy o poskytnutí dotace –Zajištění, aby všechny účetní doklady, na jejichž základě byla oprávněnému žadateli udělena dotace z FSEU byly označeny „Proplaceno z Fondu solidarity EU“ –Umožnit kontrolním orgánům ČR, EK a Evropského účetního dvora přístup za účelem provedení kontroly a poskytnout jim potřebnou součinnost –Spolupracovat s krajem při přípravě Závěrečné zprávy o implementaci FSEU –K tomu, že veškeré výdaje realizované formou veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách –Povinnosti doložit, že veškeré výdaje předložené k proplacení jsou po celou dobu v souladu s principy oprávněnosti výdajů

20 Archivace Oprávnění žadatelé jsou povinni archivovat dokumenty dokládající všechny údaje uvedené v soupise, především: –Originály účetních dokladů nebo jiných dokumentů ke všem uplatněným výdajům –Originály bankovních výpisů a originály výdajových dokladů –Kopii čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči státu –Originály všech dokumentů týkajících se veřejných zakázek –Originál Smlouvy o poskytnutí dotace –Kopii bankovní identifikace –Kopii Žádosti o dotaci –Originály protokolů a zpráv z kontrol či auditů, které se vztahovaly k prostředkům z FSEU

21 Publicita Oprávnění žadatelé jsou povinni zajistit odpovídající publicitu pomoci přijaté z FSEU Adekvátní publicitou je míněna publicita v regionálních médiích (televize, tisk, rozhlas), na internetu, obecních vývěskách, atd. U stavebních prací je za odpovídající publicitu považováno umístění plakety v místě realizace těchto prací. Plaketa musí být viditelná, trvalá, označená logem EU a musí na ni být uvedeno „Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, srpen a září 2010“ a stručný popis předmětu podpory Výdaje za publicitu nejsou oprávněnými výdaji k proplacení z FSEU

22 Termíny výzev Plánované termíny pro předkládání elektronických žádostí: –1. kolo: 20.12.2011 – 20.1.2012 –2. kolo: 28.2.2012 – 28.3.2012 –3. kolo (mimořádné): 2.5.2012 – 16.5.2012

23 Termíny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením FSEU se vystavuje do jednoho měsíce od přijetí správné písemné verze souhrnné žádosti MF provede převod kraji nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí Kraj je povinen uzavřít s oprávněnými žadateli Smlouvu o poskytnutí dotace a převést příslušnou část oprávněných výdajů na účty oprávněných žadatelů do 90 kalendářních dnů od obdržení finančních prostředků z MF na účet kraje

24 obecPO LKPO obce žádost o dotaci LK z FSEU Ministerstvo financí ČR žádost o dotaci LK z FSEU Souhrnná žádost o dotaci MF z FSEU žádost o dotaci MF z FSEU Formální, věcná a finanční kontrola žádostí Liberecký kraj Zprostředkovatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace LK Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Žadatel START

25 Kontakty Ing. Lukáš Chmel oddělení rozvojových koncepcí odbor regionálního rozvoje a evropských projektů lukas.chmel@kraj-lbc.cz tel.: 485 226 576 lukas.chmel@kraj-lbc.cz Bc. Libor Vokas oddělení veřejných zakázek odbor investic a správy nemovitého majetku libor.vokas@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 438

26 Děkuji za pozornost Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů michael.otta@kraj-lbc.cz 485 226 553 michael.otta@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Fond solidarity EU Setkání se zástupci dotčených obcí 20. prosince 2011 KÚLK."

Podobné prezentace


Reklamy Google