Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ KÚ LK 11. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ KÚ LK 11. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ KÚ LK 11. 4. 2011 Ing. Eva Kotková

2 NÁPLŇ…  zahájení a vedení řízení  spisy  přijímací řízení aktuálně  dotazy, diskuse

3 POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ…  přijímání podnětů k zahájení řízení  § 42 SŘ  do 30 dnů zahájit řízení  neshledá důvody  postoupí jinému SO  odložení věci  § 43 SŘ  řízení o žádosti  usnesením

4 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ…  zahájení řízení o žádosti  § 44 SŘ  zahájení řízení z moci úřední  § 46 SŘ

5 O ŽÁDOSTI…  § 44 SŘ  přijímací řízení  přestup, změna oboru, přerušení vzdělávání, opakování ročníku, …(§ 165 ŠZ)  zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu  více žadatelů – rozhodné je, kdy tak učinil poslední z nich  v přijímacím řízení je každá žádost brána jako samostatná

6 ŽÁDOST…  § 45 SŘ  náležitosti podání (§ 37 odst. 2)  kdo podání činí  které věci se týká  co navrhuje, čeho se domáhá  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování)  chybí-li náležitosti či jsou patrné vady v žádosti  SO pomůže odstranit na místě  poskytne lhůtu k odstranění (lze přerušit řízení § 64 odst. 1 písm.a) SŘ)  zastavení řízení dle § 66 písm. c) SŘ

7 ŽÁDOST…  zjevně právně přípustná a nemůže požadovat něco, co podle práva není možné  žadatel může zúžit předmět žádosti  může vzít žádost zpět až do doby vydání rozhodnutí u prvoinstančního orgánu, ale také následně při již probíhajícím odvolacím řízení  podnět k zastavení řízení

8 Z MOCI ÚŘEDNÍ…  § 46 SŘ  podmíněné vyloučení a vyloučení (§ 31 ŠZ)  zahájeno dnem, kdy SO oznámil zahájení řízení účastníkovi  doručení oznámení  ústní prohlášení  více účastníků – oznámeno prvnímu z nich

9 OZNÁMENÍ…  náležitosti  označení SO  předmět řízení  jméno, příjmení a funkce (nebo služební číslo) oprávněné úřední osoby  podpis OÚO  dotčené osoby mohou na potřebu takového řízení upozornit a činit o tom podnět ve smyslu § 42 SŘ  spojení úkonů – zahájení+rozhodnutí (zkrácené přezkumné řízení)

10 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ…  SO musí o zahájení řízení informovat všechny jemu známé účastníky  i dodatečně po zahájení  lze informovat prostřednictvím úřední desky

11 PŘEKÁŽKY ŘÍZENÍ…  § 48  litispendence  nelze ve stejné věci ze stejného důvodu zahájit řízení u jiného SO  rei iudicatae  přiznat právo či uložit povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou

12 VEDENÍ ŘÍZENÍ…  § 15 SŘ  jednotlivé úkony činíme písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo to nevylučuje povaha věci  ústně, pokud účastník výslovně a nad vší pochybnost souhlasí (záznam ve spisu)  oprávněná úřední osoba  dle vnitřních předpisů SO  povinnost zachovávat mlčenlivost  záznam ve spisu  SO o tom na požádání uvědomí účastníka

13 VEDENÍ ŘÍZENÍ…  jednací jazyk  písemnosti se vyhotovují v českém jazyce nebo jazyce slovenském  písemnosti v cizím jazyce – originál + ověřený překlad  ústní jednání  zajišťovací prostředky  předvolání  předvedení  předběžné opatření  pořádková pokuta  vykázání z místa konání úkonu  záruka za splnění povinnosti

14 SPIS…  § 17 SŘ  zásada písemnosti  v každé věci se zakládá spis  spisová značka  není zákonem stanovena její podoba  upravují je spisové řády jednotlivých SO  zkratka SO, pořadové číslo, rok  vlastní nebo generuje spisová služba  spis tvoří  podání  protokoly  záznamy  písemná vyhotovení rozhodnutí  další písemnosti

15 SPIS…  obrazové a zvukové záznamy na elektronických nosičích  sběrný arch spisu (§ 17 odst. 1 SŘ)  soupis všech součástí včetně příloh  data, kdy byly do spisu vloženy  soupis všech čísel jednacích jednotlivých dokumentů (§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 646/2004 Sb.)  ochrana utajovaných informací  uchování záznamu nebo písemnosti mimo spis  vyloučení těchto částí z nahlížení do spisu  stanovuje zvláštní zákon

16 SPIS…  nahlížení do spisu  § 38 SŘ  účastník řízení  jeho zástupce  osoby, které prokáží právní zájem nebo vážný důvod  vyloučeny části s utajovanými skutečnostmi  do spisu lze nahlížet i když je už rozhodnutí v právní moci a do doby, kdy se stane archiválií a nebo je skartován  nevidomým spis přečíst  ze spisu lze pořizovat výpisy nebo kopie  lze zpoplatnit (zákon o správních poplatcích)

17 SPIS…  o odepření možnosti nahlížet do spisu vydá SO usnesení  jednotlivé písemnosti jsou označeny číslem jednacím  na rozhodnutí vyznačí SO, který rozhodl v posledním stupni, doložku nabytí právní moci  „košilka“ spisu  vlastní  spisová služba  každý dokument či podklad je nutné zařadit do spisu, zvláště, vycházíme-li z něho v odůvodnění rozhodnutí  zařadit i např. e-mailovou korespondenci s rodiči, kopie třídní knihy, vše rozhodné pro dokreslení a vztahující se k věci

18 SPIS…  zasílání dožádaných spisů prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  dodejka (podání a přijetí zásilky)  přijímací řízení  rozhodnutí až po 22. 4.  malé množství přihlášek do oboru (správní řízení)  diskuse

19 Děkuji za pozornost kontakt: eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231


Stáhnout ppt "VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ VEDENÍ ŘÍZENÍ, SPISOVÝ MATERIÁL, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKTUÁLNĚ SEMINÁŘ KÚ LK 11. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google