Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“"— Transkript prezentace:

1 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“

2 Zahájení programu Program byl zahájen v červenci 2008 podepsáním Realizačního dokumentu. Řídícím orgánem je Saské ministerstvo hospodářství V ČR – MMR – Odbor evropské územní spolupráce Hodnotícími subjekty jsou: Jednotný technický sekretariát v Drážďanech – Saská rozvojová banka Ústecký kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj

3 Příjem žádostí Výzva k podávání žádostí o dotaci – od průběžně. Žádosti lze podávat kdykoli na příslušný krajský úřad (tj. Liberecký, Ústecký nebo Karlovarský) nebo na JTS do Drážďan.

4 Plánovaná jednání Monitorovacího výboru v roce Žádost je třeba odevzdat cca 4 měsíce předem, aby se dostala na jednání MV

5 Konzultační dny probíhají na jednotlivých krajských úřadech. Na KÚÚK – zpravidla každé 4. pondělí v měsíci, na KÚLK – každý 3. pátek v měsíci termíny jsou zveřejněny na webových stránkách V Ústeckém kraji: V Libereckém kraji:

6 Nutné podmínky projektu: Splnit alespoň 2 ze 4 podmínek -Společné plánování projektu -Společná realizace projektu -Společné financování projektu -Společný personál

7 Předtím než začnete vyplňovat žádost o dotaci Jsem vhodný příjemce dotace nebo kooperační partner Je projekt financovatelný z programu, v jakých prioritních osách (zapadá tematicky a územně) Jak dlouhá má být doba realizace projektu Existují nějaká omezení týkající se finanční velikosti projektu Jaké přílohy je třeba předložit zároveň s projektovou žádostí Odpovědi na tyto a jiné otázky naleznete v Příručce pro české kooperační partnery – podávání žádostí, verze z nutné sledovat aktuální verze – vše na webových stránkách programu

8 Postup při žádosti o dotaci Vyplnit žádost – v programu Benefit 7 – žádost je třeba vyplnit elektronicky https://bfit.ziel3-cil3.eu tuto adresu naleznete na ve složce „formuláře“ https://bfit.ziel3-cil3.euwww.ziel3-cil3.eu

9 Postup při žádosti o dotaci na webových stránkách programu naleznete: Příručku pro vyplňování projektové žádosti pomocí webové aplikace BENEFIT 7 - technický popis jak zadat projektovou žádost do datového systému Nejdříve je třeba se registrovat https://bfit.ziel3-cil3.eu/registrace.aspx,https://bfit.ziel3-cil3.eu/registrace.aspx Přístup lze povolit více osobám – „přístup k žádosti“

10 Vypracování projektové žádosti Součástí formuláře žádosti jsou: Všeobecné údaje o projektu Údaje o žadateli a o projektových partnerech Detailní popis projektu (max. 450 znaků) Koncept realizace projektu Plán výdajů a financování projektu Seznam příloh Podpis žádosti (lead partner)

11 Vypracování projektové žádosti Detailní popis projektu (textová pole – omezený počet znaků) Obsah projektu Výchozí situace a potřebnost Popis projektu Inovace a přidaná hodnota Výsledky a cílové skupiny Příspěvek projektu k dosažení cílů projektu Specifické cíle programu (programový dokument) Kvantitativní výsledky projektu Informační a propagační opatření

12 Vypracování projektové žádosti Koncept realizace projektu (součást žádosti) Definování pracovních celků Definování úkolů v jednotlivých pracovních celcích Definování výsledků projektu Určení odpovědnosti za jednotlivé úkoly (obsahově, časově, personálně a finančně) Podíl všech partnerů na realizaci projektu by měl být vyvážený.

13 Povinné přílohy k žádosti požadovaný seznam příloh k projektové žádosti – jaké přílohy musí být předloženy k žádosti, řada příloh je zpracovaná formou formuláře formuláře pro české a saské kooperační partnery (Smlouva o spolupráci, prohlášení atd.)

14 Seznam příloh Přílohy Lead partnera – 3 vyhotovení (2 originály + 1 kopie) -Smlouva o spolupráci (formulář) -Prohlášení kooperačních partnerů (formulář) -Ověření identity LP (formulář)

15 Seznam příloh Přílohy, které předkládají němečtí kooperační partneři Přílohy, které předkládají čeští kooperační partneři – předkládají se pouze v češtině – 1x originál a 2x kopie Všechny přílohy opatřeny podpisem oprávněné osoby Doporučeno – řadit přílohy dle seznamu příloh

16 Seznam příloh Doklad o právní identitě – podle subjektu – ne starší 3 měsíců Doklad jednatelského oprávnění – na základě čeho může osoba jednat za organizaci Čestné prohlášení – formuláře (o bezdlužnosti, o neziskovosti projektu,..) Podklady pro posouzení finančního zdraví – ukazatel dluhové služby (výpočet – formulář), účetnictvím – u ostatních Doklad o zajištění předfinancování celkových výdajů Podrobný rozpočet

17 Seznam příloh Přílohy, které se přikládají, k projektové žádosti, jsou-li pro projekt relevantní: -Zajištění udržitelnosti projektu -Projekt nemá negativní vliv na ŽP -Prohlášení o obdržených podporách de minimis Další podklady u stavebních opatření: -Povolení vydané stavebním úřadem (min. platné územní rozhodnutí s vyznačením právní moci) -Projektová dokumentace -Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem na kterých budou stavební práce prováděny

18 Postup při žádosti o dotaci  Probíhá hodnocení žádosti – za české partnery hodnocení provádí příslušný KÚ, za německé JTS a příslušné ministerstvo

19 Hodnocení žádosti  V případě požadavku hodnotícího subjektu – doplnění žádosti, tj. znovuotevření žádosti, doplnění textu, finální uzavření žádosti, podepsání statutárním zástupcem, odevzdání na JTS nebo KÚ  V případě negativního stanoviska – hodnocení končí, informace žadateli o negativním stanovisku  V případě pozitivního stanoviska – předkládá se projekt ke schválení Monitorovacímu výboru

20 Hodnocení žádosti  V případě požadavku hodnotícího subjektu – doplnění žádosti, tj. znovuotevření žádosti, doplnění textu, finální uzavření žádosti, podepsání statutárním zástupcem, odevzdání na JTS nebo KÚ  V případě negativního stanoviska – hodnocení končí, informace žadateli o negativním stanovisku  V případě pozitivního stanoviska – předkládá se projekt ke schválení Monitorovacímu výboru

21 Hodnocení žádosti Probíhá ve 3 fázích Fáze 1 – Odborná kvalita – hodnotí se kvalita podaného projektu, jak zapadá do oborových a regionálních rozvojových strategií, zda vynaložené náklady jsou efektivní a přiměřené, zda je projekt zajištěn personálně V této fázi může projekt získat max. 40 bodů

22 Hodnocení žádosti Fáze 2 – Přeshraniční spolupráce - Hodnotí se zejména podíl partnerů na realizaci projektu, zda je vyvážený, zda je do realizace projektu zapojený společný personál, do jaké míry je projekt společně financován. V této fázi může projekt získat až 20 bodů

23 Hodnocení projektu Fáze 3 – Přeshraniční dopad -V této fázi je hodnoceno, do jaké míry realizace projektu ovlivní životní podmínky lidí na druhé straně hranice – týká se např. vyrovnání životních podmínek, zlepšení identifikace obyvatel se společným územím, odstraňování infrastrukturních, sociokulturních překážek a bariér. V jaké míře budou mít z projektu užitek obě strany hranice? Projekt zde může získat až 40 bodů

24 Postup při žádosti o dotaci Způsobilé náklady projektu jsou od data registrace projektu na JTS – o registraci dostane LP písemné oznámení, oficiální registraci provádí v datovém systému JTS datem registrace začíná uznatelnost způsobilosti výdajů (před tímto datem jsou způsobilé pouze výdaje na přípravu projektu do max. 5% způsobilých výdajů) poskytnutí dotace pouze po schválení Monitorovacím výborem

25 Postup při žádosti o dotaci Zpracování a hodnocení žádosti posouzení odborné způsobilosti oficiální registrace projektové žádosti hodnocení odborné a přeshraniční kvality příprava rozhodnutí o projektové žádosti usnesení o projektové žádosti sdělení usnesení

26 Postup při žádosti o dotaci Monitorovací výbor Schválení: Zamítnutí: Odložení : Nabídka k uzavření soukromoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zamítnutí s konečnou platností k pozdějšímu rozhodnutí soukromoprávní smlouva o poskytnutí dotace

27 Realizace projektu Veškeré náklady je třeba nejdříve uhradit, pak žádat o platbu (průběžné financování) Žádat lze 4 x ročně Žádá vždy LP za všechny partnery Českým partnerům způsobilost nákladů potvrzuje Centrum pro regionální rozvoj (Chomutov, Liberec)

28 Zkušenosti z realizace projektů - žádost 1.Příliš obecně stanovené cíle projektu 2.Nepřesně definované cílové skupiny 3.Chybně definované pracovní celky 4.Chyby v časovém harmonogramu realizace projektu 5.Chyby v překladu, český a německý text musí být identické

29 Zkušenosti z realizace - žádost 6.Nedostatečně podrobný rozpočet 7.Chybné jednotky u rozpočtu 8.Nadhodnocené ceny 9.Nadhodnocené mzdy 10.Stanovená veřejná podpora na některé aktivity (podpora de minimis) Výsledkem je třeba přepracovat žádost! Doporučujeme konzultovat!!!

30 Internetové stránky

31 Děkuji vám za pozornost. Ing. Marcela Holečková, CSc. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje telefon:


Stáhnout ppt "Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“"

Podobné prezentace


Reklamy Google