Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 03/2008 4.3.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste si nenechali ujít článek o Vilicích, který nedávno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 03/2008 4.3.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste si nenechali ujít článek o Vilicích, který nedávno."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 03/2008 4.3.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste si nenechali ujít článek o Vilicích, který nedávno vyšel v Táborském deníku. Konkrétně se v něm jednalo o močůvku, kterou p. František Jindra volně vypouští na místní komunikaci a která znepříjemňuje život sousedům. Nedá mi to, abych k tomu také cosi neřekl. Předem předestírám, že v žádném případě nejsem zastáncem praní špinavého prádla v médiích. Postup stěžovatelky paní Holejšovské proto považuji za mírně řečeno, nestandartní. Tím v žádném případě nechci zlehčovat problém samotný, ale je to pouze jeden z mnoha problémů, před které jsme postaveni a to zdaleka ne nejpalčivější. Živě vidím s jakou chutí by pí. Nimrichtrová (redaktorka T.D.) skočila i po těchto dalších neradostných tématech a kterak by je rozmázla na titulní stránce svého deníku. Tato medializace krátkodobě patrně přinese zlepšení situace či zrychlí řešení daného problému. Z dlouhodobého hlediska si myslím, že naopak spíše škodí. Ne věci samotné, která je právě „v dobré víře“ medializována, ta stejně postupem času upadne v zapomnění, ale mezilidským vztahům moc neprospívá. V každém z nás je kdesi hluboko ukryto trochu té závisti, zášti a zloby, prostě jakéhosi charakterového marasmu, s kterým se moc nechlubíme. Je nasnadě, že podobná „zviditelnění“ dokáží leckdy tyto vášně vypustit na povrch. A tak místo, abychom se snažili příkopy neporozumění mezi lidmi zasypávat, tak je zbytečně prohlubujeme. A přitom by stačilo tak málo. S jakýmkoliv problémem seznamte své zastupitele, máte-li pocit, že se k Vaší žádosti staví laxně, či na ní zapomněli, také jsou to jenom lidé, přijďte rovnou za mnou. Nebo ještě lépe, stížnost napište a odevzdejte na obecní úřad. Bude- li podepsána, má obec ze zákona povinnost do měsíce na stížnost písemně odpovědět i s navrhovaným řešením. Troufám si tvrdit, že kdyby paní Holejšovská takto loni postupovala, již dávno by zde problém, který by bylo nutno řešit, nebyl. Otázkou zůstává, zda úmysl s jakým byl dán podnět k napsání inkriminovaného článku, je tak čistý jak se tváří… M.Břenda Co je územní plán a jak vypadá?. Územní plán má podobu velké mapy, kde jsou barevně odlišena území s různou funkcí – obytné zóny, zóny pro průmysl, silnice, nákupní centra, zelené plochy apod. K mapám vždy existuje také podrobný textový komentář. Plány se zpracovávají zpravidla na 10 let, takže vždy obsahují nejen popis stávajícího stavu, ale především jeho předpokládaný rozvoj – jde tedy spíše o jakousi mapu budoucí podoby sídel a krajiny.. Územní plán je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, např. územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné. Územní plány schvalují zastupitelstva obcí, jsou tedy projevem dohody volených zástupců občanů – a občané samotní mají právo proces územního plánování ovlivnit svými připomínkami. Aktuální územní plán bude veřejně přístupný na obecním úřadě a na internetových stránkách obce.. Co řeší územní plán?. Definice územního plánu. Zákon uvádí následující 3 definice územního plánování: (citace zákona). 1) Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně Územní plán. Minulý rok, krátce po schválení záměru na vypracování územního plánu pro obec Vilice, jsem slíbil, že se k této problematice na stránkách Polnice vrátíme. Jelikož se blíží první etapa schvalování, jejíž součástí bude veřejné projednávání zadání ÚP. To proběhne v pátek 14.3.2008 od 18.00 hod. v restauraci ve Vilicích, kde již budete moci uplatnit své návrhy a připomínky. Proto je nejvyšší čas si k územnímu plánu něco říci. Vezmu to dost zeširoka a budu se snažit, aby byl výklad co nejsrozumitelnější i pro ty z Vás, co pojem „územní plán“ ještě neslyšeli. Pokud to půjde, vyhnu se odborné terminologii, ale neslibuji, že se mi to vždy podaří. Pro úplnost otiskujeme fotografii k výše uvedenému článku, která se do novin nevešla.

2 Dne 23.2.2008 oslavila paní Anna Břendová ze Zátiší 82. výročí svého narození. Blahopřejeme Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci daného sídla a řeší přípustné, nepřípustné a případně podmíněně přípustné funkční využití jednotlivých ploch a jejich uspořádání. Plán určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Vyznačují se v něm také aktuální hranice zastavěného území. Územní plán obce se zpracovává vždy pro celou obec, v našem případě pro Vilice, Zátiší, Kříženec a Hrnčíře. Plán upřednostňuje ohledy a aspekty udržitelného rozvoje před individuálním zájmem.. Řeší stejným důrazem krajinu jako urbanizované (zastavěné) plochy.. Průběh pořizování územního plánu Územní plány se schvalují po 3 po sobě jdoucích krocích: 1) Zadání, 2) Koncept, 3) Návrh. Ve všech krocích může každý uplatnit své připomínky.. Průběh pořizování a schvalování územního plánu – shrnutí:. obec zveřejní zadání územního plánu. - zadání je po 30 dnů vyvěšeno na úřední desce - - do 15 dnů od posledního dne vyvěšení je možné uplatnit připomínky. veřejné projednání zadání územního plánu obec zveřejní koncept návrhu územního plánu.. veřejné projednávání konceptu návrhu územního plánu. - do 30 dnů od konání veřejného projednání je možné uplatnit připomínky. obec zveřejní návrh územního plánu. - návrh musí být vyvěšen po 30 dnů na úřední desce. - do 15 dnů od posledního dne vyvěšení je možné uplatnit připomínky - pokračování příště. a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.. 2) Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. 3) Územní plánování vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z vlastních průzkumů a rozborů řešeného území, jakož i z dalších podkladů, které byly pro řešené území zpracovány. (konec citace). Co všechno patří do územního plánu Územní plánování má podle zákona postihovat celkem 12 různých úkolů a činností:. 1. stanovení limitů využití území ( např. max. možný počet parkovacích míst v prostoru návsi). 2. regulace funkčního a prostorového uspořádání území (např. zákaz budování určitých staveb na určitých pozemcích) 3. určení nutných asanačních, rekonstrukčních nebo rekultivačních zásahů do území a stanovení způsobu jeho dalšího využití (např. rozhodnutí o zbourání nepoužívaných staveb a přeřazení uvolněných pozemků do bytové výstavby). 4. vymezení chráněných území, chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem a zabezpečení ochrany těchto území. 5. určení zásad a podmínek pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby jednoho nebo více stavebníků. 6. posouzení a hodnocení územně technických důsledků připravovaných staveb a jiných opatření v území a nezbytného rozsahu staveb a opatření, které podmiňují jejich plné využití. 7. řešení umístění staveb, stanovení územně technických, urbanistických a architektonických zásad pro jejich projektové řešení a realizaci.. 8. navržení využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější urbanistický rozvoj (u nás bezesporu turistický ruch). 9. vytváření podkladů pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území ( např. trasování sítí a ochranných pásem). 10. navržení pořadí výstavby a využití území 11. navržení územně technických a organizačních opatření nezbytných k dosažení optimálního uspořádání a využití území. 12. vymezení území dotčených požadavky na ochranu obyvatelstva (např. zákaz výstavby v ochranných pásmech). Nástroje územního plánování. Základními nástroji územního plánování jsou: územně plánovací podklady. územně plánovací dokumentace. územní rozhodnutí. Budeme se věnovat pouze druhému bodu, což je vlastní územní plán obce..


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 03/2008 4.3.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě jste si nenechali ujít článek o Vilicích, který nedávno."

Podobné prezentace


Reklamy Google