Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost."— Transkript prezentace:

1 „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ

2  říjen – prosinec 2008 – sestaven realizační tým pro zpracování projektové žádosti v rámci OP LZZ, konzultace a předání na MPSV  leden 2009 – odstranění nedostatků ze strany Hodnotící komise, zpracování finální verze, zaslání na MPSV  březen 2009 – zaregistrování projektové žádosti  červen 2009 – Rozhodnutí z MPSV, podpis smlouvy, realizace projektu  celková délka trvání projektu – 2 roky tzn. do roku 2011  Celkové náklady projektu - 10 980 145 Kč. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

3  Cíl projektu - zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím procesu komunitního plánování  Cílové skupiny - Kraje, obce - jsou přímo zapojeny do realizace projektu,neboť prostřednictvím realizace klíčových získávají potřebné dovednosti k vytváření systému sociálních služeb jak na obecní tak na krajské úrovni  V rámci projektu se uskuteční 6 podlimitních veřejných zakázek na výběr dodavatelů na realizaci jednotlivých aktivit. Veřejné zakázky budou realizovány v období červen 2009 - květen 2011 v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby poskytování služeb mohlo být v maximálním rozsahu zajištěno vybranými dodavateli v souladu s harmonogramem projektu. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

4 Realizaci projektu bude zajišťovat: Projektový manažer – průběžně sleduje a monitoruje věcné a časové plnění realizace projektu. Sektorový manažer – průběžně sleduje věcné naplňování realizace projektu, zajišťuje podporu ze strany Jihomoravského kraje, sleduje naplňování cílů, podílí se na tvorbě návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na ok 2012-2014. Finanční manažer – průběžně sleduje rozpočet projektu, zodpovídá za příjem, evidenci a zpracování podkladů pro provedení plateb na úhradu projektu, spolupracuje při vyúčtování zálohových plateb 21 ORP. Projektový právník – příprava smluv s vybranými dodavateli, poskytování odborných konzultací členům realizačního týmu. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

5 Účetní – vede ekonomiku projektu, účetnictví, spolupracuje při tvorbě žádosti o zálohové platby. Administrátor projektu – vede a archivuje veškerou administrativu projektu, zajišťuje pracovní setkání a distribuci materiálu. Konzultanti – spolupracují s projektovým a sektorovým manažerem projektu, poskytují odbornou konzultaci projektovému týmu, metodický dohled a spolupráce při zpracování návrhu střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2012-2014. Asistent sektorového manažéra – spolupracuje se sektorovým manažerem,podílí se na realizaci klíčových aktivit, komunikuje se spolupracovníky, dodavateli projektu a obcemi JMK ohledně monitorování postupu projektu. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

6 Aktivity, které se budou v rámci IP realizovat 01PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROCESU KPSS  Zajistí alespoň minimální úroveň znalosti procesu a jeho dílčích kroků u jednotlivých aktérů procesu střednědobého plánování a posílí kvalitu plánovacích procesů jak na jednotlivých ORP, tak na úrovni kraje,  bude zajištěn jednotný přístup k metodice plánování. a)vzdělávání pro krajskou koordinační skupinu  Určeno zástupcům poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů, kteří tvoří základní rozhodovací a řídící článek organizační struktury na úrovni kraje (Krajská koordinační skupina) Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

7 b)vzdělávání koordinátorů z obcí s rozšířenou působností  Na základě průzkumu vzdělávacích potřeb bylo zjištěn požadavek na zajištění vzdělávání v odborných tématech jako např. problematika zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb, komunikační dovednosti, motivování a vedení skupin, zvládání konfliktu, metodika rozpracování priorit, zpracování ekonomické části plánů, SWOT analýza, apod. Témata budou upřesněna v 1. měsíci projektu při zadávání výběrového řízení. Zadání témat bude konzultováno s koordinátory KP, pro které je vzdělávání určeno. c)základní vzdělávání pro účastníky, kteří nově vstupují do plánovacího procesu  Cílem je zajistit základní odbornost, poskytnout dostatek základních informací o procesu plánování sociálních služeb, usnadnit orientaci v problematice. Vzdělávání je určeno jak účastníkům z jednotlivých obcí, tak účastníkům z kraje, a to zadavatele, poskytovatele i uživatele. S účastníky všech typů vzdělávání bude uzavřena dohoda o vzdělávání, která bude přesně definovat podmínky – rozsah vzdělávání, témata, podmínky pro obdržení certifikátu. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

8 02ZAJIŠTĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ KRAJSKÝCH METODIKŮ  Cílem je zvýšit celkovou kvalitu procesu plánování sociálních služeb a zajistit jednotný metodický přístup k procesu plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje,  podpořit plánování prostřednictvím zajištění krajských metodiků, kteří budou mít dostatečné kompetence k metodickému vedení obcí s rozšířenou působností v rámci celého kraje. Výstupem bude vyškolení cca 12 krajských koordinátorů, bude odškoleno 100 vzdělávacích hodin ve 12 dnech. 03 ZAJIŠTĚNÍ SUPERVIZE A METODICKÉ PODPORY- zvýší se celková kvalita procesu plánování sociálních služeb a zajistí se jednotný metodický přístup k procesu plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje a)Supervizní a metodická podpora pro koordinátory plánování v obcích s rozšířenou působností Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

9 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky b)Supervizní a metodická podpora pro krajské metodiky – zajistí supervizní podporu, která zvýší jistotu při poskytování metodické podpory jednotlivým obcím c)Supervizní a metodická podpora realizačního týmu – je určena především projektovému a sektorovému manažerovi, asistentovi sektorového manažera. Výstupem aktivity bude zajištění supervize pro 21 koordinátorů, 10 krajských metodiků a 4 členy realizačního týmu, bude realizováno 96 supervizích hodin.

10 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 04ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK  Cílem aktivity je zajistit z krajské úrovně průzkum potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb jednotou metodou, zajistit obcím i kraji podklady pro zpracování střednědobého plánu,  výzkum bude proveden ve všech 21 ORP, bude respektovat stanovené rozdělení cílových skupin. Jednotlivé obce obdrží dílčí výzkumné zprávy a následně bude zpracována shrnující závěrečná zpráva za území celého kraje. Výstupem aktivity bude zajištění 21 zpráv pro ORP využitelné pro jejich vlastní plánovací procesy a závěrečná zpráva využitelná pro zpracování krajského plánu.

11 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 05 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  Cílem navrhované aktivity je zabezpečit a podpořit zpracovávání komunitních plánů s Metodikami pro plánování sociálních služeb,  vytvořit funkční organizační strukturu a administrativního zázemí  zajistit průběžné vzdělávání,  Supervizi procesu za pomoci vyškolených metodiků komunitního plánování,  organizaci kulatých stolů a seminářů pro zástupce poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb i veřejnosti apod. Výstupem aktivity bude zajištění podkladů pro zpracování krajského plánu rozvoje z 21 obcí s rozšířenou působností.

12 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 06 INFORMAČNÍ AKTIVITY  Cílem aktivity je realizace komplexního informačního systému.  Veškeré informační aktivity budou směřovány na nejširší veřejnost, obce – zadavatele, poskytovatele sociálních služeb jejich uživatele, jejich odbornou i laickou veřejnost a) Webový portál o sociálních službách a KPSS Informační systém se bude opírat o 3 pilíře: 1. pilíř – uživatelská část pro poskytovatele sociálních služeb, 2. pilíř – uživatelská část pro jednotlivé koordinátory komunitního plánování ORP, pro elektronické vyplňování a zpracování podkladů o procesu plánování, 3. pilíř – vlastní webový portál s informacemi o sociální oblasti v Jihomoravském kraji s vyhledávací katalogem služeb, informace o procesech plánování, pořádaných akcích apod.

13 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky b) Konference na téma: 1.Proces plánování sociálních služeb, tématické otázky financování, monitoringu apod. 2.Představení návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro období 2012 – 2014, propagace připomínkovacího řízení a dalšího harmonogramu procesu. c) Veletrhy sociálních služeb – poskytovatelé JMK Cílem je usilovat o vzájemné propojení, soudržnost, předávání informací, důsledné mapování vývoje v sociální oblasti u všech poskytovatelů sociálních služeb. d)Kulaté stoly Uspořádání 6 kulatých stolů, setkání otevřených poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb

14 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky e)Publikace Sestavení komplexního adresáře poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jeho distribuce, informační brožury o sociálních službách apod. f)Informační brožury 1.budou sloužit veřejnosti k zorientování se v problematice sociálních služeb, 2.budou poskytovat základní informace o plánovacím procesu, důležité kontakty a odkazy na webové stránky

15 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 07ZPRACOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBDOBÍ 2012 – 2014  Cílem je na základě procesu v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb, kompletace všech získaných podkladů a práce v pracovních skupinách v první řadě zpracování návrhu střednědobého plánu s identifikací jednotlivých cílových skupin a priorit, tj. hlavních záměrů rozvoje sociálních služeb. Hlavním výstupem IP bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro období let 2012 – 2014 a webový portál o sociálních službách a procesu plánování sloužící jako podpora informovanosti široké veřejnosti.

16 Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Kateřina Zouharová Koordinátorka procesu Komunitního plánování v Jihomoravském kraji KrÚ JMK, odbor sociálních věcí tel. : 541 652 164 Email: zouharova.katerina@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost."

Podobné prezentace


Reklamy Google