Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 14.2.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 14.2.2012."— Transkript prezentace:

1 OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 14.2.2012

2 alokace pro 2.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II: 91 740 832,38 Kč minimální výše podpory: 3 000 000 Kč maximální výše podpory: 8 000 000 Kč

3 Příjemci podpory školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol města, obce a svazky obcí právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení

4 hospodářská komora zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity nestátní neziskové organizace

5 Cílové skupiny žáci škol a školských zařízení pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

6 Podporované aktivity 1.Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení podpora aktivit zaměřených na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání

7 2.Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních podpora tvorby výukových materiálů pro odborné předměty v cizím jazyce včetně e-learningových programů cizích jazyků podpora výuky méně frekventovaných cizích jazyků (včetně e-learningu) – na základě otevřenosti trhu práce, vzniku průmyslových zón se zahraničními investory, podpory exportu, podpory rozvoje cestovního ruchu

8 podpora aktivit vedoucích k využívání praktického jazyka v reálné situaci (využívání videokonferencí, řešení odborných zadání několika školami včetně zahraničních ) podpora úzké spolupráce se sociálními partnery regionu – cizí investorské firmy vyžadující přiměřenou znalost cizího jazyka

9 3.Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování spolupráce škol, které vyučují stejné nebo obdobné obory vzdělávání v oblasti využívání ICT a vzájemné sdílení vytvořených produktů

10 4.Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje podpora komunitní funkce škol zejména na území měst a obcí

11 podpora aktivit vedoucích k nastavení efektivní komunikace, propagace komunitních idejí včetně využití vzdělanostního a sociokulturního potenciálu školy jako centra informací a dalšího vzdělávání

12 5.Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpora inovativních a netradičních aktivit vedoucích k pozitivní motivaci žáků ZŠ včetně zapojení potencionálních zaměstnavatelů

13 podpora spolupráce kariérových poradců na školách a u zaměstnavatelů podpora zlepšení dostupnosti informací a kariérového poradenství pro žáky ZŠ z hůře dostupných oblastí regionu

14 6.Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání podpora tvorby nástrojů k porovnání přidané hodnoty získané žáky jednotlivých škol v Ústeckém kraji ve shodných oborech

15 podpora aktivit vedoucích k organizování zkoušek ve spolupráci s cechy a s dobrozdáním pro zaměstnavatele o úrovni kvalifikace žáka v daném oboru podpora aktivit vedoucích k vývoji a ověřování nástrojů a metodik pro hodnocení a rozvoj vybraných kompetencí (zejména čtenářské a komunikační gramotnosti) pro cílové skupiny žáků podpora zapojení se škol do ověřování klíčových kompetencí žáků

16 7.Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání podpora tvorby mezinárodní spolupracující sítě k přenosu dobrých zkušeností ze zahraničí a rozvinutí aktivit žáků s ostatními členskými zeměmi EU

17 podpora aktivit zaměřených na motivaci žáků a zejména učitelů k systematickému rozvíjení podnikavosti podpora aktivit vedoucích k využití lektorů z podnikatelského prostředí podpora praxí žáků v podnikatelských prostředích

18 8.Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj podpora praxe žáků v environmentálně nebo EVVO orientovaných projektech. podpora realizace výuky ve venkovním prostředí

19 V rámci předkládaných projektů budou podporovány pouze výše uvedené aktivity a podaktivity. V rámci předkládaných projektů nebudou podporovány aktivity spočívající ve vytváření: portálových řešení profilů resp. katalogů profilů řemesel nebo oborů katalogů technologických profilů zaměstnavatelů

20 Klíčové aktivity musí být v přímé vazbě na podporované aktivity, časově vymezené a uspořádané do logických celků vedou k naplnění cílů projektu výdaje spojené s jejich realizací musí být vzájemně provázány s rozpočtem žadatel specifikuje v benefitové žádosti na záložce Klíčové aktivity

21 činnosti týkající se projektového řízení, vedení účetnictví, publicity či monitoringu nesmí být samostatnou aktivitou, neuvádí se ani v rámci popisu jednotlivých klíčových aktivit (tyto činnosti se popisují v záložce Popis projektu/Vnitřní postupy řízení a organizace)

22 Monitorovací indikátory oblast podpory 1.1 – 2. výzva/ etapa GG přehled indikátorů, které žadatel vyplňuje v žádosti Kód ind.Indikátor 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků 07.41.65Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání 07.41.20Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 06.43.10Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT

23 Specifická kritéria Vazba projektu na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje Udržitelnost aktivit projektu Podpora netradičních forem vzdělávání Synergie aktivit projektu s Regionálním operačním programem NUTS2 Severozápad nebo jinými OP

24 Seznam a řazení příloh k žádosti povinné: příloha č.1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele příloha č.2 - Stanovisko zřizovatele příloha č.3 - Analýza/šetření potřebnosti realizace projektu příloha č.4 - Popis aktivit v době udržitelnosti nepovinné: příloha č. 4 - Čestné prohlášení o zařazení projektu do IPRM podrobnější popis klíčových aktivit nebo podrobnější komentář k rozpočtu

25 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Martina Pražáková +420 475 657 643 prazakova.m@kr-ustecky.cz prazakova.m@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 14.2.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google