Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko Administrátor - RRA Vysočina Správce – Sdružení obcí Vysočiny Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko Administrátor - RRA Vysočina Správce – Sdružení obcí Vysočiny Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko."— Transkript prezentace:

1 Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko Administrátor - RRA Vysočina Správce – Sdružení obcí Vysočiny Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko Telč, 14.2.2011 Administrátor - RRA Vysočina Správce – Sdružení obcí Vysočiny

2 Fond malých projektů  navazuje na program Dispoziční fond v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA (program. období 2004–2006)  je součástí Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 -2013“  je určen pro česko-rakouský příhraniční region  je využitelný pro subjekty, které mají sídlo v kraji Vysočina a mají rakouského partnera (vymezeno ve směrnici pro žadatele)  cílem je zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí, zlepšení kvality života v těchto oblastech a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice

3 Přeshraniční dopad projektu  Přínos z realizace musí mít prokazatelně obě strany hranice  Projekt musí zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: - společná příprava - společná realizace - společné využívání pracovníků - společné financování

4 Podporované území  Rozdělení na 3 samostatné příhraniční regiony, z nichž každý má příslušného Správce a Administrátora.  Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko (regiony Jihočeský kraj, Mühlviertel, Waldviertel, Mostviertel- Eisenwurzen, Innviertel, Linz-Wels, Steyr-Kirchdorf).  Jižní Morava – Dolní Rakousko (regiony Jihomoravský kraj, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Vídeň, St. Pölten)  Vysočina – Dolní Rakousko (regiony kraj Vysočina, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen)

5 Výše podpory, délka realizace  Celková částka pro kraj Vysočina, která je v letech 2007 – 2013 k dispozici, činí 945 000 Eur  Maximální výše podpory je 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu (min. 2 000 max. 20 000 EUR)  Celkové náklady projektu mohou činit max. 40 000 EUR  Program neumožňuje zálohové platby, žadatel garantuje předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů. Slíbenou dotaci obdrží po jeho realizaci na základě předložení dokladů k vyúčtování  Maximální délka realizace projektu je 18 měsíců od data registrace projektové žádosti v sídle administrátora

6 Podporované typy projektů v kraji Vysočina - malé neinvestiční projekty typu „people-to-people“  Kulturní výměny (mládeže, uměleckých a sportovních činností, folklorní slavnosti, atd.)  Místní demokracie (školící kurzy s výměnnými návštěvami, příprava dlouhodobějších projektů)  Lidské zdroje (vzdělávání, odborný výcvik, propagace přeshraničních pracovních příležitostí, školení, kurzy)  Plánovací a rozvojové studie (analýzy příhraničí, příprava rozvojových projektů)  Hospodářský rozvoj (plánování přeshraničních průmyslových zón, marketingových iniciativ, trhů, výstav, propagačních akcí, rozvoj podnikání)  Životní prostředí (vypracování studií, vyhodnocování problémů, ekologické školení, akce zaměřené na zvyšování ekologického povědomí)  Cestovní ruch (studie, posílení institucí, rozvoj přírodě neškodící turistiky, návrhy na zavedení nových turistických produktů)  Marketing a komunikace (prostředky pro zlepšení toku informací a spojení mezi příhraničními regiony)  Spolupráce institucí (složek veřejné správy, neziskových organizací, záchranné služby, mládežnických organizací, pořádání školení, exkurzí, výměnných pobytů apod.)

7 Podporované typy projektů v kraji Vysočina - malé investiční projekty  Značení a vybavení turistických stezek (pěší, cyklistické, lyžařské, koňské, naučné, vodní a jiné stezky a mostky a jejich vybavení mapami, odpočinkovými místy, přístřešky apod. Nejedná se o rekonstrukci a výstavbu turistických stezek)  Informační zařízení (nové i obnovené informační systémy měst a obcí, dopravní značky a ukazatele směru do sousedního příhraničního regionu, označení kulturních a historických objektů apod.)  Malé projekty v oblasti životního prostředí (budování naučných stezek, ochrana chráněných rostlin a živočichů, výsadba stromků, drobná protipovoďňová opatření, systémy včasného varování apod.)  Obnova a výstavba malých památníků (boží muka, křížky, vojenská opevnění, dobové památníky, příp. výstavba nových podobně zaměřených objektů cca do 20 km od hranice)

8 Vhodní žadatelé - Organizace s právní subjektivitou a sídlem na území kraje Vysočina:  stát, územní samospráva  příspěvková organizace, komora  školská právnická osoba, veřejná a státní vysoká škola, veřejná soukromá škola  veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení  zájmové sdružení, občanské sdružení, obecně prospěšná organizace  církve, státní podnik  akciová společnost, společnost s ručením omezeným (min 80% podíl veřejnosprávních osob na základním kapitálu a hlasovacích právech)

9 Výzva, způsobilé náklady  Výzva je průběžná, vznik způsobilých nákladů od registrace v sídle administrátora  Zasedání Regionálního monitorovacího výboru se koná ve čtyřměsíčních intervalech  Nejbližší zasedání RMV: 8. 6. 2011 (žádosti předložené do 3. 5. 2011)

10 Projektový cyklus  Konzultace – před odevzdáním žádosti máte možnost zkonzultovat projektový návrh, efektivitu rozpočtu apod.  Předložení a registrace žádosti – ve dvou vyhotoveních včetně příloh a v elektronické podobě – formuláře na www.rrav.cz www.rrav.cz  Kontrola žádosti – kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, hodnocení projektu  Rozhodování o přijetí projektu k financování – rozhoduje Regionální monitorovací výbor složený ze zástupců Vysočiny a Dolního Rakouska, následuje podpis smlouvy

11 Projektový cyklus  Realizace projektu – vedení odděleného účetnictví, řádné dokladování výdajů, dodržování pravidel povinné publicity  Ukončení projektu, vyúčtování – povinnost do 60 dnů předložit závěrečnou zprávu, vyúčtování a žádost o platbu  Kontrola udržitelnosti projektů – pokud jsou výstupy dlouhodobého charakteru, měly by být jeho efekty udrženy po dobu nejméně pěti let

12 Žádost a povinné přílohy Žádost:  předkládá se ve 2 vyhotoveních na standardizovaném formuláři  vyhotovuje se v mateřském jazyce žadatele a dále se přiloží projektový list v jazyce partnera Povinné přílohy: (doložit ve 2 vyhotoveních, podepsané oprávněným zástupcem):  Příloha č. 1: Rozpočet projektu v EUR  Příloha č. 2: Čestné prohlášení  Příloha č. 3: Projektový list v českém jazyce  Příloha č. 4: Projektový list v německém jazyce  Příloha č. 5: Doklad o právní subjektivitě žadatele  Příloha č. 6: Doklad o přidělení IČ  Příloha č. 7: Speciální přílohy v případě stavebních prací

13 Příklady podpořených projektů Festival vzdělávání a řemesel – OHK Třebíč x WIFI Gmünd – 20 000 Eur

14 Příklady podpořených projektů Hudební setkání „Děti pro děti“ – Rotary club Třebíč x Musikschule Lilienfeld – 12 636 Eur

15 Příklady podpořených projektů Místo, kde žijeme – ZŠ T.G.M. Moravské Budějovice x Medien und Kreativ Hauptschule Pulkau – 4 169 Eur

16 Příklady podpořených projektů První pomoc – záchrana života a zdraví nezná hranic - SZŠ a VOŠZ Jihlava x Rotes Kreuz NÖ – 10 286 Eur

17 Příklady podpořených projektů MUSICA SACRA bez hranic – Pěvecko-hudební spolek Smetana Telč x Musica sacra über die Grenzen – 2 520 Eur

18 Příklady podpořených projektů Setkání dechových hudeb v Telči – Město Telč x Blasorchester Waidhofen an der Thaya– 5 791 Eur

19 Příklady podpořených projektů Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2010 – Město Kamenice nad Lipou x Musikschule Tulln – 9 881 Eur

20 Příklady podpořených projektů Přeshraniční setkání výtvarníků v Náměšti nad Oslavou – NPÚ x Verein Schmiedezentrum Ybbsitz– 12 183 Eur

21 Další informace  www.rrav.cz  Ing. Tomáš Dvořák 567 578 506, dvorak@rda-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko Administrátor - RRA Vysočina Správce – Sdružení obcí Vysočiny Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko."

Podobné prezentace


Reklamy Google