Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Mojž. 6:1-8 –Proč Bůh zničil sv é stvořen í, 5 –Proč Bůh zachr á nil Noeho, 8 (9) –Kdy Bůh zničil sv é stvořen í, 1 … 3 asi 2200 let trv á n í světa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Mojž. 6:1-8 –Proč Bůh zničil sv é stvořen í, 5 –Proč Bůh zachr á nil Noeho, 8 (9) –Kdy Bůh zničil sv é stvořen í, 1 … 3 asi 2200 let trv á n í světa."— Transkript prezentace:

1 1.Mojž. 6:1-8 –Proč Bůh zničil sv é stvořen í, 5 –Proč Bůh zachr á nil Noeho, 8 (9) –Kdy Bůh zničil sv é stvořen í, 1 … 3 asi 2200 let trv á n í světa / 3000 př. Kr.  Manželstv í zde nejsou odděliteln á od Bož í ho hněvu  Ge. 6:1-8 –Why God destroyed His creation, 5 –Why God delivered Noah, 8 (9) –When God destroyed His creation, 1 … 3 C. 2200 AM / 3000 BC Finegan, HBC, p. 145 et al.  The marriages are inseparable from God ’ s wrath 

2 SYNOV É BOŽ Í Tři hlavn í výklady Three Prominent Explanations SONS OF GOD SYNOV É BOŽ Í

3 “ Pokud posledn í dvě stolet í tis í ce geologů cel é ho světa … na z á kladě celoživotn í ch zku š enost í zast á vaj í n á zor, že horniny s fosiliemi jsou mimoř á dně star é a nemaj í vůbec nic společn é ho s glob á ln í potopou, pak tomu c í rkev mus í naslouchat. ” “ When for the past two centuries thousands of geologists from around the world … insist from a lifetime of experience that fossiliferous rocks are extremely old and had nothing to do with a global deluge, then the church must listen. ” Davis Young, Prof. of Geo., CTS, The Biblical Flood 1.Komick á poh á dka 1.Ridiculous Fairy Tale

4 –Job 38:7 2.Vzpurn í anděl é 2.Rebellious Angels

5 “ A stalo se, když se děti člověka množily, že v těch dnech se jim rodily kr á sn é dcery. A anděl é, děti nebes, je viděli a zatoužili po nich, a řekli sobě navz á jem: ‘ Pojďme, vyberme si manželky z dět í lidských a zploďme sobě potomky. ’” Kniha Henochova 6:1,2, asi 170 př. Kr “ And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto them beautiful daughters. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another: 'Come, let us choose us wives from among the children of men and beget us children.' ” Enoch 6:1, 2, c. 170 BC

6 –Nefilim (zrůdy), 4.Mojž íš ova 13:33 –Přirozenost, Mar. 12:18-25; Luk. 20:27-36 –Pojmenov á n í, 1.Janův 3:1 –Př í běh: člověk je objektem Bož í ho hněvu. –The Nephilim, 4 (Nu. 13:33) –The Nature, Mk. 12:18-25; Lk. 20:27-36 –The Name, 1 Jn. 3:1 –The Narrative. Men were the object of God ’ s wrath. 2.Rebellious Angels (cont.) 2.Vzpurn í anděl é (pokračov á n í )

7 Synov é Bož í byli spravedliv í muži, konkr é tně Šé tovi potomci. Dcery lidsk é byly nespravedliv é ženy, konkr é tně potomci Kaina. Zbožn í muži slevili ze svých měř í tek a začali si vytv á řet vztahy s bezbožnými ženami. The sons of God were righteous men, specifically the descendants of Seth. The daughters of men were unrighteous women, specifically the descendants of Cain. The righteous men relaxed their standards and cultivated relationships with evil women. 3.Righteous People 3.Spravedliv í lid é

8 –Kontext: mor á ln í odli š nost? kap. 4:1-24, Kain a jeho potomci kap. 4:25-5:32, Šé t a jeho potomci kap. 6:1-6, prom í sen í těchto dvou rodů –5.Mojž. 7:1-4 –The context: moral division? Ch. 4:1-24, Cain and his descendants Ch. 4:25-5:32, Seth and his descendants Ch. 6:1-2, mixing the two families –Dt. 7:1-4 3.Righteous People (cont.) 3.Spravedliv í lid é (pokračov á n í )

9 DATOV Á N Í KATASTROF DATING DISASTERS DATOV Á N Í KATASTROF DATING DISASTERS

10 –1.Moj. 6:1,2 viděli … půvabn é … Samson, Soudců 14:1,3 Achab, 1.Kr á l. 21:25 (1.Kor. 15:33) Priscilla a Akvila, Ř í m. 16:3-5 B ó az, R ú t 2:10-11; 1:16 –Ge. 6:2, saw … beautiful … whomever Samson, Jdg. 14:1 … 3 Ahab, 1 Kg. 21:25 (1 Co. 15:33) Prisca and Aquilla, Rm. 16:3-5 Boaz, Ruth 2:10-11; 1:16 The Right Standard The Right Standard Spr á vn é měř í tko Spr á vn é měř í tko

11 –1.Moj.6:2, dcery lidsk é, Kainova rodina Jez á bel, 1. Kr á l. 16:31, dcera Etbaalova 1.Kr á l. 18:4 Atalja, 2.Kr á l.11:1 –Ge. 6:2, daughters of men, Cain ’ s family Ethbaal, 1 Kg. 16:31 Jezebel, 1 Kg. 18:4 Athaliah, 2 Kg. 11:1 The Right Family The Right Family Spr á vn á rodina Spr á vn á rodina

12  Nikdy nepodceňujme vliv členů rodiny! –2. Tim. 1:5; 3:14  Never underestimate the influence of family! –2 Tm. 1:5; 3:14

13 “ Otec odložil sv é noviny, aby mohl ř í ci synovi, aby i on skončil svou četbu komiksů, aby si uklidil a připravil se na neděln í biblickou hodinu. Syn se zeptal otce: “ Půjde š taky? ” “ Ne, ” odpověděl otec. Nato se syn ot á zal: “ A ty jsi chodil do c í rkve, když jsi byl kluk? ” Otec odvětil: “ No samozřejmě. ” A syn jen zamumral: “ Tak pak to nebude k ničemu ani mně. ” “ A father stopped reading his paper long enough to tell his son to stop reading the funnies, clean up, and get ready for Sunday morning Bible class. The son asked his father, “ Are you coming too? ” The father replied, “ No. ” The son asked, “ Did you go to church when you were a child? ” The father replied, “ Of course. ” The son grumbled, “ Then it ’ s not going to do me any good either. ”

14 –1.Moj.24 … 3 (Př í sl. 19:14. Jeremj áš ) –P í seň p í sn í 2:7 “ Jakým požehn á n í m je čist á a přirozen á n á klonnost: ať ž á dn á l á ska nen í vynucen á a nepřirozen á. ” –Ge. 24: … 3 (Prov. 19:14. Jeremiah) –SoS. 2:7 “ What a blessed thing is pure and natural affection: let not love be forced and unnatural. ” Pulpit The Right Time The Right Time Spr á vný čas Spr á vný čas

15 ODVAHA K ODLI Š NOSTI –1.Moj.6:9, bez ú honný ve sv é m pokolen í Fil. 2:15 –Ge. 6:9, blameless in his time Phlp. 2:15 DARE TO BE DIFFERENT ODVAHA K ODLI Š NOSTI


Stáhnout ppt "1.Mojž. 6:1-8 –Proč Bůh zničil sv é stvořen í, 5 –Proč Bůh zachr á nil Noeho, 8 (9) –Kdy Bůh zničil sv é stvořen í, 1 … 3 asi 2200 let trv á n í světa."

Podobné prezentace


Reklamy Google