Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-3-013. Ústava a ústavní pořádek Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-3-013. Ústava a ústavní pořádek Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-3-013

2 Ústava a ústavní pořádek Mgr. Marie Mikulcová

3 Situace: Ztroskotala loď a zachránila se skupina lidí. Nacházejí se na pustém ostrově a chtějí přežít. Je nutné takovou společnost organizovat? Jaká bude podoba společnosti? Jak bude dělena moc? Jak se budou dělit? Kdo bude rozhodovat? Jsou zapotřebí nějaké instituce? Jaké? Práce ve skupině: Dohodněte se na zásadách fungování společnosti. Rozdělte si jednotlivé činnosti tak, aby vaše skupina byla schopná přežít. Základní pravidla sepište.

4 Od r. 1993 v rámci samostatné České republiky - byla schválena Českou národní radou 16. 12. 1992 a nabyla účinnosti dnem 1. 1. 1993 Ústavu najdete jako Ústavní zákon ČR č.1/1993 Sb. - na stránkách Poslanecké sněmovny http://psp.cz/docs/laws/constitution.htmhttp://psp.cz/docs/laws/constitution.html - na stránkách prezidenta ČR http://hrad.cz/cz/ustava_crhttp://hrad.cz/cz/ustava_cr/ Ústava nejstarší demokracie světa USA byla vyhlášena r. 1787

5 Ústava (konstituce) = nejvyšší a základní zákon státu, který definuje ● politický systém státu ● principy státu ● organizaci veřejné moci ● územní samosprávu ● základní práva a svobody občanů ● Ústava má nejvyšší právní sílu a stojí nad ostatními zákony, které mají z ústavy vycházet a být s ní v souladu

6 ÚSTAVA ČR se skládá z preambule, 8 částí (hlav), které jsou dále děleny do 113 článků. ● Součástí je ● Listina základních práv a sovobod

7 PREAMBULE My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

8 Vybraný detailní text naší ústavy: HLAVA I. Čl. 1 Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Náměty k diskusi: Jsme nezávislým státem? Lze být v dnešní době nezávislý? Nezávislý politik, nezávislé strany = móda na politické scéně. Proč?

9 HLAVA I. Čl. 2 (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Rozumíte výrazu referendum? Námět k diskusi: V jakých případech by tato forma přímé demokracie měla být vypisována? Námět pro samostatnou práci: Zpracujte formou prezentace (plakátu, úvahy) výhody-nevýhody referenda.

10 HLAVA I. Čl. 3 Součástí ústavního pořádku ČR je LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html http:/www./vlada.cz/1250/vrk/rady/rnr/dokumenty/listina.iL2.htm

11 HLAVA I. Čl. 5 Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Jak rozumíte výrazu politický pluralismus? Námět k diskusi: Jaká je situace v zemi s jednou politickou stranou a v zemi s více politickými stranami? Proč jsou lidé podle průzkumů tak často zklamáni politikou?

12 Námět pro samostatnou práci: Vytvořte vlastní politickou stranu-její program, znak, heslo. Zjistěte, jaké náležitosti musí každá politická strana u nás splnit. ● Užitečné informace k založení politické strany jsou dostupné na: ● http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132555 http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132555 ● Formulář na registraci politické strany je dostupný na: ● http://form.cz/f_mvcr/mvcrl.pdf http://form.cz/f_mvcr/mvcrl.pdf

13 HLAVA I. Čl. 12 (1) Nabývání a pozbývání státního občansktví ČR stanoví zákon. (2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství. Náměty pro samostatnou práci: ● Jaké jsou podmínky nabytí státního občanství? ● Je možné, aby měl občan naší země dvojí občanství? ● Může být člověk za spáchání trestného činu potrestán tím, že mu bude odejmuto občanství? ● Oficiální informace lze získat ze stránek MV ČR ze sekce Úřad není labyrint ● http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/stat_obc.html http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/stat_obc.html

14 Hlava I. Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Malý státní znak Velký státní znak

15 Vlajka poměr šířky k její délce je 2:3 Náměty pro diskusi: Státní svátek je vítaným dnem volna, kdy lidé nevědí, proč volno mají? Ničení, pálení vlajky je vhodná forma protestu? Nebo je projevem neúcty ke státním symbolům?

16 Vlajka prezidenta republiky Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

17 Hymna Česká hymna poprvé zazněla ve hře Fidlovačka: ● text napsal Josef Kajetán Tyl ● hudbu složil František Škroup

18 Neoficiálními symboly našeho státu jsou České korunovační klenoty (insignie) Jsou uloženy na Pražském hradě.

19 HLAVY II. - IV. stanoví pravomoci nejdůležitějších státních orgánů podle principu dělby moci HLAVA II. dvoukomorový parlament (zákonodárná moc) Poslanecká sněmovna ● - vypracovává nové zákony, ● - odsouhlasí návrhy nových zákonů, ● - předá Senátu ke schválení, ● - hlasuje o návrhu státního rozpočtu... ● Senát ● (81 senátorů na 6 let od 40 let, volby se však konají každé 2 roky, kdy se obmění třetina senátorů) ● - funguje jako pojistka kvality zákonů

20 Poslanecká sněmovna ČR

21 Senát ČR

22 HLAVA III. upravuje moc výkonnou Vláda ● Předseda vlády (premiér) ● Místopředsedové vlády ● Ministři – řídí jednotlivé resorty ● Prezident ● Hlavní politický reprezentant ČR ● Volí ho obě komory parlamentu na dobu pěti let ● Musí mu být nejméně 40 let ● Jedinec může být zvolen pouze dvakrát za sebou ● Státní zastupitelstvo

23 Sídlo vlády ČR Sídlo prezidenta ČR

24 HLAVA IV. vymezuje moc soudní Soustava soudů: ● Nejvyšší soud ● Vrchní soudy ● Krajské soudy ● Okresní soudy Na dodržování ústavnosti v ČR dohlíží Ústavní soud ČR se sídlem v Brně. Prezident se souhlasem Senátu jmenuje 15 soudců na dobu 10 let.

25 Úkol - odpovězte na tyto otázky s pomocí textu ústavy nebo s pomocí http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html http://www.hrad.cz/cz/ustava_cr/ http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html http://www.hrad.cz/cz/ustava_cr/ ● Může být někdo současně členem obou komor Parlamentu? ● Může být poslenec nebo senátor zároveň prezidentem? ● Může prezident republiky odvolat vládu? ● Má právo prezident republiky vrátit Parlamentu přijatý zákon? ● Čeho je prezident republiky vrchním velitelem?

26 Hlava V. zavádí nezávislou kontrolní moc v podobě Nejvyššího kontrolního úřadu

27 HLAVA VI. Hovoří o ústřední bance státu České národní bance

28 HLAVA VII vymezuje územní samosprávu a členění státu

29 Srovnání počtu obcí

30 HLAVA VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

31 Zdroje: ● http://knihy.abz.cz/prodej/ustava-ceske-republiky-v-otazkach-a-odpovedich http://knihy.abz.cz/prodej/ustava-ceske-republiky-v-otazkach-a-odpovedich ● http://www.zzz.cz/cesty/obrazek.php/2501003 http://www.zzz.cz/cesty/obrazek.php/2501003 ● http://www.alescenek.cz/data/produkty/tz77_beck.jpg http://www.alescenek.cz/data/produkty/tz77_beck.jpg ● http://www.mzv.cz/public/ca/a5/9e/126929_14883_Velky_statni_znak.jpg http://www.mzv.cz/public/ca/a5/9e/126929_14883_Velky_statni_znak.jpg ● http://pro.studenty.sweb.cz/obcanka/vlajka.gif http://pro.studenty.sweb.cz/obcanka/vlajka.gif ● http://www.mzv.cz/public/6a/7/64/126925_14883_maly_statni_znak.jpg http://www.mzv.cz/public/6a/7/64/126925_14883_maly_statni_znak.jpg ● http://ufo.fme.vutbr.cz/symbolyCR/pril4.gif http://ufo.fme.vutbr.cz/symbolyCR/pril4.gif ● http://www.vlastenci.cz/obr/hymna.gif http://www.vlastenci.cz/obr/hymna.gif ● http://www.janalik.cz/images/senat/senat_016.jpg http://www.janalik.cz/images/senat/senat_016.jpg ● www.janalik.cz/?action=fotky www.janalik.cz/?action=fotky ● http://www.janalik.cz/images/senat/senat_010.jpg http://www.janalik.cz/images/senat/senat_010.jpg ● http://old.lf3.cuni.cz/vns/vns05/vns28_clip_image006.gif http://old.lf3.cuni.cz/vns/vns05/vns28_clip_image006.gif ● František Emmert – Odmaturuj ze společenských věd ● http://zkola.cz/zkedu/sborovna/kabinetspolecenskychvedaumeni http://zkola.cz/zkedu/sborovna/kabinetspolecenskychvedaumeni

32 Zdroje: ● http://www.ukacko.cz/wp-content/media/snemovna-vchod-v.jpg http://www.ukacko.cz/wp-content/media/snemovna-vchod-v.jpg ● http://cs.christiantoday.com/files/2008_06/church_11775_a3919.jpg http://cs.christiantoday.com/files/2008_06/church_11775_a3919.jpg ● http://www.euractiv.cz/uploads/tx_tmimage/Ustavni_soud.jpg http://www.euractiv.cz/uploads/tx_tmimage/Ustavni_soud.jpg ● http://media.novinky.cz/834/98346-top_foto1-rnnnd.jpg http://media.novinky.cz/834/98346-top_foto1-rnnnd.jpg ● http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/premier/fotogalerie/IMG_8391.jpg http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/premier/fotogalerie/IMG_8391.jpg ● http://regiony.ic.cz/clanky/praha/hradcany_v.jpg http://regiony.ic.cz/clanky/praha/hradcany_v.jpg ● http://media.novinky.cz/927/169277-original1-t4s3j.jpg http://media.novinky.cz/927/169277-original1-t4s3j.jpg ● http://media.novinky.cz/149/121490-original-1zhel.jpg http://media.novinky.cz/149/121490-original-1zhel.jpg ● http://img1.ct24.cz/multimedia/images/3/267/middle/26608.jpg http://img1.ct24.cz/multimedia/images/3/267/middle/26608.jpg ● http://img5.ct24.cz/multimedia/images/9/880/middle/87922.jpg http://img5.ct24.cz/multimedia/images/9/880/middle/87922.jpg ● http://img.aktualne.centrum.cz/222/5/2220507-budova-ceske-narodni- banky.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/222/5/2220507-budova-ceske-narodni- banky.jpg ● http://img2.ct24.cz/multimedia/images/8/751/big/75015.jpg http://img2.ct24.cz/multimedia/images/8/751/big/75015.jpg ● http://www.euroregin.cz/pic/mapka.gif http://www.euroregin.cz/pic/mapka.gif


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-3-013. Ústava a ústavní pořádek Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google