Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče."— Transkript prezentace:

1 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče

2 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máčewww.gordic.cz 2 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 Navržená novela vyhlášky obsahuje -úpravy formulací textů -úpravy v náplních některých účtů -rušení účtů -doplňování nových účtů -přejmenovávání účtů -přesuny položek v ROZVAZE -přesuny položek ve VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY -úpravy výkazu PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH -změna výkazu PŘEHLEDU O VLASTNÍM KAPITÁLU -rušení a vkládání nových částí do PŘÍLOHY účetní uzávěrky

3 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 3 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 4 odst. 2 „V prvním sloupci aktiv … se uvádí informace o jejím stavu … k rozvahovému dni běžného účetního období …. (dále jen „Brutto“).“ Komentář: Brutto (hrubá) hodnota – jen běžné (současné, aktuální) účetní období, nikoli Netto hodnota – minulé období § 4 odst. 3 Ve druhém sloupci aktiv běžného účetního období jsou „Korekce“ vždy s kladným znaménkem (odečítá se od příslušného účtu) Komentář: Korekce“ (oprava) hodnoty účtu u vybraných majetkových účtů a účtů pohledávek se vyplňuje jen pro běžné účetní období podává informaci o výši oprávek a opravných položek

4 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 4 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 4 odst. 8  položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků buď s kladným, nebo záporným znaménkem  výjimka pro účty 222, 223, 227, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374 aúčtové skupiny 40, 41, 43 a 49 které se vykazují bud s kladným nebo záporným znaménkem.“ § 4 odst. 10 “AKTIVA CELKEM“ ve sloupci Netto = “PASIVA CELKEM“

5 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 5 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 5 Výkaz zisků a ztráty nový formát  daň z příjmu nebude již vykazovaná ve výsledku hospodaření (dosud v části B.VI.2. a B.VI.3)  bude mít své místo v nákladech (vzniká nová část A.V.)  proto též vzniká i nová část C. – Výsledek hospodaření C.1.Výsledek hospodaření před zdaněním C.2. Výsledek hospodaření běžného období.

6 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 6 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 6 Přehled o peněžních tocích má nový formát.  sestavuje se k rozvahovému dni běžného účetního období  odstraněny položky „Výdaje na půjčky osobám ve skupině“ „Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině“  vložena nová položka „Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)  ostatní řádky v důsledku změn přečíslovány

7 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012,Miroslav Máče, www.gordic.cz 7 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 11 Dlouhodobý nehmotný majetek Komentář: Pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek neplatí, že se stává majetkem okamžikem uvedení do stavu způsobilého užívání, což opačně platí pro ostatní nehmotný majetek a technické zhodnocení nehmotného majetku. § 11 odst. 5 Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku. není třeba sledovat okamžik uvedení do stavu způsobilého k užívání

8 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 8 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 11 odst. 6 písm. d) A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení (044) obsahuje v průběhu běžného účetního období ocenění plnění, které má být technickým zhodnocením  pokud dosáhne v průběhu účetního období částky 60.000  přeúčtuje se na příslušný majetkový účet  pokud nedosáhne do konce účetního období částku 60.000  přeúčtují se částky do nákladů (tř. 5)  pokud dosáhne do konce účetního období částku 60.000, ale je předpoklad, že dosáhne této částky v dalších účetních obdobích  převede nejpozději k rozvahovému dni na účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

9 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 9 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje  majetek, který neobsahují položky DNM A.I.1. až A.I.5. bez ohledu na výši ocenění  technické zhodnocení na svěřeném (cizím) majetku  technické zhodnocení nehmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ „A.I.2. Software“ „A.I.3. Ocenitelná práva“

10 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 10 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 14 odst. 10 A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení (045) obsahuje v průběhu běžného účetního období ocenění plnění, které má být technickým zhodnocením  pokud dosáhne v průběhu účetního období částky 40.000  přeúčtuje se na příslušný majetkový účet  pokud nedosáhne do konce účetního období částku 40.000  přeúčtují se částky do nákladů (tř. 5)  pokud dosáhne do konce účetního období částku 40.000, ale je předpoklad, že dosáhne této částky v dalších účetních obdobích  převede nejpozději k rozvahovému dni na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 11 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 ostatní dlouhodobý hmotný majetek obsahuje  obsahuje zejména dospělá zvířata bez ohledu na ocenění s výjimkou zvířat v ZOO, služebních psů a koní  technické zhodnocení na svěřeném (cizím) majetku  technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty“ „A.II.3. Stavby“ „A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“.

12 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 12 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 17 Dlouhodobý finanční majetek Definuje jinak majetkové účasti a podíly.  Majetkové účasti takové účasti, které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv  Dluhové papíry držené do splatnosti takové dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry u nichž má účetní jednotka záměr a předpoklad držet je do splatnosti  Účet 066 - Půjčky osobám ve skupině se ruší  Termínované vklady dlouhodobé obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty

13 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 13 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 účty pořízení 111 - Pořízení materiálu (jde o pořízený materiál do okamžiku převodu na sklad) 131 - Pořízení zboží (jde o pořízené zboží do okamžiku převodu na sklad) jsou kalkulačními účty, které by měl být k rozvahovému dni vypořádány viz ČÚS 707 132 – Zboží na skladě obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje. 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku umožňuje kumulovat různé náklady při pořízení drobného dlouhodobého majetku

14 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 14 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 22 odst. 3 písm. d) 345 - Jiné daně a poplatky od 1. 1. 2012 se převádí na účet 344 – Jiné daně a poplatky Původní účet 345 se přesouvá do pasiv a má jinou náplň a název „Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ § 22 odst. 6 písm. c) „B.II.27. Dohadné účty aktivní“ obsahují pohledávky ze soukromoprávních vztahů … ostatní pohledávky… a zároveň o těchto skutečnostech nelze účtovat v knihách podrozvahových účtů.“ jde o nároky, u kterých k okamžiku účetního případu není známá výše a okamžik plnění, je znám účel plnění

15 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 15 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 25 Krátkodobý finanční majetek § 25 odst. 1 písm. a) „Majetkové cenné papíry k obchodování“ – určené účetní jednotkou k obchodování zejména akcie, podílové listy investičních společností.“ § 25 odst. 1 písm. b) „Dluhové cenné papíry k obchodování“ – určené účetní jednotkou k obchodování zejména dluhové cenné papíry Komentář: Krátkodobý finanční majetek není již vymezen zcizením ve lhůtě nejvýše dvanácti měsíců, ale záměrem k „obchodování“ s ním.

16 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 16 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 26 odst. 2 písm. a) „C.I.4. Kurzové rozdíly“ obsahuje kurzové rozdíly nerealizované podle §70 odst. 3 v případě cenných papírů nebo podílů, když nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.“ Komentář: Jde o vymezení kurzových rozdílů, které nemohou přijít do nákladů a výnosů běžného období, neboť nemohou ovlivnit hospodářský výsledek a tak je nezbytné účtovat je rozvahově. § 26 odst. 2 písm. d) „C.I.7. Opravy minulých období“ obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnili by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní nebo částky 260 000 Kč.“

17 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 17 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 NÁKLADY § 33 Náklady z činnosti Nové účty „Aktivace…“, nový účet nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku SÚ 558. § 33 odst. 1 písm. c) až g) – kromě písm. f „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky.“ „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ …… „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ …… „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky.“ …… vynaložené náklady je nezbytné odúčtovat ve prospěch vzniklého majetku.

18 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 18 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 Odpisy § 33 odst. 6 písm. a) „A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“ obsahují náklady … běžného účetního období… zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle §26 odst. 1 písm. a).“ Komentář: Podmínkou „doodepsání“ dlouhodobého majetku je úplné opotřebení, nikoli jeho prodej, darování apod. V případě prodeje se účtuje účet 552, 553 a 554. Přesto v případě přecenění by měl na straně DAL obsahovat náklad ve výši oprávek přeceněného majetku, což novela nepopisuje – možná i jiná řešení

19 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 19 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 Přecenění § 33 odst. 6 písm. b) c) „A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje.“ „A.I.29. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje.“ Komentář: Prodaný dlouhodobý majetek by měl být oceněn reálnou cenou, nikoli jeho zůstatkovou hodnotou. Nejsou příklady jak účtovat prodej a vyřazení – příklad budova za 100 Popis účetního případuČástkaMDDAL Doodepsáni přeceněného majetku 60oprávky? Odpisy ? Přecenění majetku určeného k prodeji 50budovyjiné oceň. rozdíly Vyřazení majetku z evidence150prodaný maj.budovy Předpis pohledávky160pohledávkavýnosy z prodeje Zúčtování přecenění majetku 50fond z přec.výnosy z přecenění

20 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 20 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 34 písm. c) „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ obsahuje zejména náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje.“ § 38 písm. c) „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje.“ § 64 odst. 1 „S výjimkou aktiv uvedených v § 59 až § 62 se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji vykazuje v položce rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ a k okamžiku jeho prodeje je tato změna zachycena výsledkově.“ Komentář: Změny v ocenění majetku určeného k prodeji se účtují rozvahově, pokud dojde k jeho prodeji, pak je nezbytné změnu účtovat výsledkově.

21 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 21 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 33 odst. 6 písm. e) „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahují náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku.“ Komentář: Nový účet SU 558 připouští vstupní cenu dle jakéhokoli způsobu ocenění majetku. Možná z tohoto lze vyvozovat, že tento účet má i charakter účtu kalkulačního, kde se sčítají jednotlivé náklady pořízení drobného dlouhodobého majetku pouze v běžném účetním období. Nutné znovu upozornit, že na 018 (028) se má zařadit už okamžikem nákupu, nikoliv zařazením do užívání…..

22 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 22 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 Výnosy § 37 odst. 2 písm. a) až d) zrušeny „B.I.13. Aktivace materiálu a zboží ….“ „B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb …“ „B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku …“ „B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku …“ Komentář: Vyjmenované účty výnosů nepředstavují žádné tržby. Z pohledu všeobecně přijatých účetních zásad k nim nepřísluší žádné náklady. Proto jejich existence, přestože byla zdůvodňována vlastními výkony souvisejícími se vznikem nového majetku, není již oprávněná.

23 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 23 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 Podrozvahové účty

24 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012,Miroslav Máče, www.gordic.cz 24 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 48 odst. 6 „, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, ze splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.“ Komentář: Nová definice podmíněných pohledávek a závazků.

25 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 25 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 65 Postup tvorby a použití opravných položek zavedeno a definováno významné přechodné snížení hodnoty majetku § 65 odst. 1 „Opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku a vytvářejí se zejména na základě inventarizace majetku. § 65 odst. 2 „... Za významné se považuje více než 10 20% snížení hodnoty tohoto majetku.“ § 65 odst. 3 „Opravné položky se nevytvářejí u drobného dlouhodobého majetku a krátkodobého finančního majetku a u majetku….“ § 65 odst. 6 „V případě pohledávek se považuje za významnou a tvoří se opravná položka ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti pohledávky.“

26 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 26 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 § 66 Odpisování majetku neodepisuje se drobný dlouhodobý majetek, nekrytí investičního fondu sníží výsledkově fond § 66 odst. 6 „Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí a jsou ve stavu způsobilém k užívání, se nabytá nemovitost začne odpisovat dnem doručení návrhu zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu….“ § 66 odst. 7 písm. j), k) „Účetní jednotky neodepisují ……. drobný dlouhodobý majetek pozemky.“ Komentář: Drobný dlouhodobý majetek je bezprostředně po pořízení uveden do nákladů na účtu SU 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku.

27 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 27 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012

28 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 28 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012

29 Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, www.gordic.cz 29 Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2012 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh novely vyhlášky 410/2009 pro rok 2012, Miroslav Máče, Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče."

Podobné prezentace


Reklamy Google