Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis výukového materiálu Název: Historie lyžování v Č echách a ve sv ě t ě Autor:Mgr. Luboš Veselý Datum:3.2.2014 Obor:65-51-H/01 Kucha ř, kucha ř ka;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis výukového materiálu Název: Historie lyžování v Č echách a ve sv ě t ě Autor:Mgr. Luboš Veselý Datum:3.2.2014 Obor:65-51-H/01 Kucha ř, kucha ř ka;"— Transkript prezentace:

1

2 Popis výukového materiálu Název: Historie lyžování v Č echách a ve sv ě t ě Autor:Mgr. Luboš Veselý Datum:3.2.2014 Obor:65-51-H/01 Kucha ř, kucha ř ka; 65-51-H/01 Č íšník, servírka; 66-41-L/01 Obchodník; 65-41-L/01 Gastronomie; 65-41-L/504 Spole č né stravování Ro č ník:1. - 4. ro č ník; 1. ro č. nástavbového studia P ř edm ě t:TV Anotace výukového materiálu Metodický materiál slouží k p ř ednáškám na lyža ř ském a snowboardovém kurzu. Cílem je získat teoretické znalosti o pobytu na horách, které lze využít v b ě žném život ě. Materiál vždy tvo ř í powerpointová prezentace, ov ěř ení probíhá pomocí aplikace Smart notebook nebo Powerpointu. Č íslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Č íslo a název šablony klí č ové aktivity III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Č íslo materiálu VY_32_INOVACE_TV_S3_10

3 Klikněte vždy na příslušný rámeček!!! V rámečcích jsou napsána tvrzení o historii lyžování v Čechách i ve světě. Rozhodněte, které tvrzení je správné. Klikněte vždy na příslušný rámeček!!! V případě špatné odpovědi, budete upozorněni, vraťte se tedy zpět a zkuste odpovědět znovu. P ř ímým p ř edkem lyžování jsou sn ě žnice, m ě ly za úkol chránit nohu a zv ě tšit její plochu pro usnadn ě ní ch ů ze ve sn ě hu, ale i v mok ř adech a v bahnitém terénu. P ř ímým p ř edkem lyžování jsou sn ě žnice, m ě ly za úkol chránit nohu a zv ě tšit její plochu pro usnadn ě ní ch ů ze ve sn ě hu, ale i v mok ř adech a v bahnitém terénu. P ř ímým p ř edkem lyžování jsou dlouhá d ř ev ě ná prkna, která usnad ň ovala poš ť ák ů m práci p ř i doru č ování dopis ů. P ř ímým p ř edkem lyžování jsou dlouhá d ř ev ě ná prkna, která usnad ň ovala poš ť ák ů m práci p ř i doru č ování dopis ů.

4 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

5 Správná odpověď – pokračuj První zmínky o p ř edsportovním využití lyží zasahují do 4. století p ř ed n. l., sn ě žnice využívaly kavkazské národy. První zmínky o p ř edsportovním využití lyží zasahují do 4. století p ř ed n. l., sn ě žnice využívaly kavkazské národy. D ř íve než lyže mongolské národy za č aly využívat prkno podobné snowboardu. D ř íve než lyže mongolské národy za č aly využívat prkno podobné snowboardu.

6 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

7 Správná odpověď – pokračuj Podle jeskynních maleb usuzujeme, že už v 7. století p ř. n. l. uspo ř ádali první lyža ř ské závody. Podle jeskynních maleb usuzujeme, že už v 7. století p ř. n. l. uspo ř ádali první lyža ř ské závody. Kolem roku 500 p ř. n. l byli nalezeny lyže s vyobrazením zví ř at používané pro lov. Kolem roku 500 p ř. n. l byli nalezeny lyže s vyobrazením zví ř at používané pro lov.

8 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

9 Správná odpověď – pokračuj Od 16. století máme doklady o lyžování p ř edevším ve Skandinávii. Olaf Magnus popisuje závody a sout ě že lyža řů. Od 16. století máme doklady o lyžování p ř edevším ve Skandinávii. Olaf Magnus popisuje závody a sout ě že lyža řů. V 16. století používali Husité lyže p ř i p ř esunech v zimním terénu pod vedením Jana Žižky z Trocnova. V 16. století používali Husité lyže p ř i p ř esunech v zimním terénu pod vedením Jana Žižky z Trocnova.

10 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

11 Správná odpověď – pokračuj Zakladateli telemarské školy lyžování jsou pašeráci na č esko- n ě mecké hranici. Zakladateli telemarské školy lyžování jsou pašeráci na č esko- n ě mecké hranici. Krom ě lovu a prosté dopravy lidí i nákladu sloužily lyže také k vojenským ú č el ů m. Po ř ádali se telemarské sout ě že v lyžování v údolí Telemark - po č átek moderního lyžování. Krom ě lovu a prosté dopravy lidí i nákladu sloužily lyže také k vojenským ú č el ů m. Po ř ádali se telemarské sout ě že v lyžování v údolí Telemark - po č átek moderního lyžování.

12 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

13 Správná odpověď – pokračuj Spolu s lyžemi se až do 19. století používala jen jedna dlouhá h ů l. Sloužila jako opora p ř i jízd ě a zatá č ení, k bržd ě ní i jako zbra ň. Dv ě hole za č ali používat až se sportovním využitím lyží. Spolu s lyžemi se až do 19. století používala jen jedna dlouhá h ů l. Sloužila jako opora p ř i jízd ě a zatá č ení, k bržd ě ní i jako zbra ň. Dv ě hole za č ali používat až se sportovním využitím lyží. Spolu s lyžemi se až do 19. století používala jen jedna dlouhá h ů l. Po p ř íchodu Tatar ů do severní Evropy se staly výhodn ě jší v boji dv ě hole, proto se od té doby používají. Spolu s lyžemi se až do 19. století používala jen jedna dlouhá h ů l. Po p ř íchodu Tatar ů do severní Evropy se staly výhodn ě jší v boji dv ě hole, proto se od té doby používají.

14 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

15 Správná odpověď – pokračuj Jan Ámos Komenský je významným propagátorem lyžování v Č echách. Lyže p ř ivezl ze svých cest do Ruska a Polska. Jan Ámos Komenský je významným propagátorem lyžování v Č echách. Lyže p ř ivezl ze svých cest do Ruska a Polska. Josef Rössler-O ř ovský je významnou osobností za č átk ů č eského sportu. Byl pr ů kopníkem a organizátorem mnoha sportovních odv ě tví. Založil první lyža ř ský kroužek p ř i brusla ř ském spolku v Praze. Josef Rössler-O ř ovský je významnou osobností za č átk ů č eského sportu. Byl pr ů kopníkem a organizátorem mnoha sportovních odv ě tví. Založil první lyža ř ský kroužek p ř i brusla ř ském spolku v Praze.

16 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

17 Správná odpověď – pokračuj První ve ř ejná jízda na lyžích v Č echách se uskute č nila na ho ř e Ř íp pod vedením Jana Ámose Komenského v roce 1645. První ve ř ejná jízda na lyžích v Č echách se uskute č nila na ho ř e Ř íp pod vedením Jana Ámose Komenského v roce 1645. První ve ř ejná jízda na lyžích v Č echách se uskute č nila na Václavském nám ě stí v Praze v roce 1887. První ve ř ejná jízda na lyžích v Č echách se uskute č nila na Václavském nám ě stí v Praze v roce 1887.

18 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

19 Správná odpověď – pokračuj Č eskoslovensko založilo mezinárodní organizaci lyža řů p ř i olympijských hrách v Chamonix pod názvem IASA, p ř edsedou této organizace byl hrab ě Jan Harrach. Č eskoslovensko založilo mezinárodní organizaci lyža řů p ř i olympijských hrách v Chamonix pod názvem IASA, p ř edsedou této organizace byl hrab ě Jan Harrach. FIS je hlavní mezinárodní organizace lyža ř ských sport ů. Byla založena roku 1924 ve francouzském m ě st ě Chamonix národními reprezentacemi 14 stát ů v č etn ě Č eskoslovenska. FIS je hlavní mezinárodní organizace lyža ř ských sport ů. Byla založena roku 1924 ve francouzském m ě st ě Chamonix národními reprezentacemi 14 stát ů v č etn ě Č eskoslovenska.

20 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

21 Správná odpověď – pokračuj Poprvé bylo za ř azeno lyžování jako sout ě žní disciplína do týdne zimních sport ů jako ukázka na olympijských hrách v Chamonix v roce 1924. Od dalších ZOH už bylo lyžování za ř azeno do programu. Poprvé bylo za ř azeno lyžování jako sout ě žní disciplína do týdne zimních sport ů jako ukázka na olympijských hrách v Chamonix v roce 1924. Od dalších ZOH už bylo lyžování za ř azeno do programu. Poprvé se objevilo lyžování jako sou č ást zimní olympiády v Krkonoších v roce 1900. Šéf olympijského výboru Josef Rössler-O ř ovský sám závodil ve skocích na lyžích v Harrachov ě. Poprvé se objevilo lyžování jako sou č ást zimní olympiády v Krkonoších v roce 1900. Šéf olympijského výboru Josef Rössler-O ř ovský sám závodil ve skocích na lyžích v Harrachov ě.

22 Špatná odpověď Vra ť se o krok zp ě t a zkus odpov ě d ě t znovu.

23 Výborně.

24 Zdroje obrázků 1 Krabat der Zauberlehrling. Smiley-Finger. [online] cit. [2013-06-23] [2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley- Finger.gif?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley- Finger.gif?uselang=cs 2 Krabat der Zauberlehrling. Smiley-Dance. [online] cit. [2013-06-23] [2014-02-03] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley- Dance.gif?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley- Dance.gif?uselang=cs

25 Použitá literatura NEZNÁMÝ. Lyžování [online]. [cit. 3.2.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEov%C3%A1n%C 3%AD


Stáhnout ppt "Popis výukového materiálu Název: Historie lyžování v Č echách a ve sv ě t ě Autor:Mgr. Luboš Veselý Datum:3.2.2014 Obor:65-51-H/01 Kucha ř, kucha ř ka;"

Podobné prezentace


Reklamy Google