Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách."— Transkript prezentace:

1 I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC uživatelsko – řešitelský seminář Brno, Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23 8.3.2011 2. obsah projektu

2 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE PROJEKTU Návrh projektu „Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty“ do veřejné soutěže v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS) Smlouva 95 o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty.“uzavřená mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a KPM CONSULT, a.s. Č. j.:MV-75215 /OBV-2010 a její přílohy vč. harmonogramu řešení, kalkulace atd. 8.3.2011 2 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

3 ČLENĚNÍ A OČEKÁVANÝ PRŮBĚH PROJEKTU datum zahájení 1. 9. 2010 datum ukončení 31. 8. 2014 příjemce dotace: KPM Consult a.s. Brno spolupříjemce dotace: eProjekty s.r.o. Praha Hlavní cíl projektu Vytvoření a zkvalitnění podmínek a podpory pro rozvoj metod, technologií a postupů pro podporu sdílení informací v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích ve styku s železniční dopravní cestou (specializace cílů dle dílčího cíle 1 čl. m „Programu“) návazně Detekce anomálií v dopravě a tocích cestujících a návazná opatření (informační podpora opatření pro rychlou likvidaci nehodových událostí) 8.3.2011 3 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

4 D ÍLČÍ CÍLE PROJEKTU DC01 - Analýza stavu popisu přejezdů na vlečkách resp. drahách mimo působnost zákona o drahách DC02 - Analýza aktuálního stavu související legislativy a SW podpory DC03 - Návrh úprav legislativy rozšiřující povinnosti správců a vlastníků vleček ve vztahu k IS státní správy DC04 - Návrh metodiky a postupu evidence přejezdů na určených vlečkách (drahách mimo správu SŽDC s.o.) DC05 - Návrh postupu měření poloh přejezdů na vlečkách DC06 - Realizace měření a sběru dat o přejezdech na určených vlečkách (drahách mimo správu SŽDC s.o.) DC07 - Návrh standardů SW podpory správy dat o přejezdech na vlečkách (drahách mimo správu SŽDC s.o.) DC08 - Závěrečné zpracování komplexních výsledků a dokumentace projektu 8.3.2011 4 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

5 H LAVNÍ A VEDLEJŠÍ VÝSLEDKY PROJEKTU hlavní očekávané výsledky Certifikovaná metodika a standardizovaný postup naplňování dat o přejezdech pro potřeby IZS Vytvoření software správy standardizovaných dat o přejezdech na vlečkách Funkční vzorek specializované databáze s daty o přejezdech na určených vlečkách včetně podkladů pro mapy Návrhy úprav právních předpisů, směrnic a předpisů nelegislativní povahy a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy o evidenci přejezdů, včetně návrhů úprav organizačního uspořádání informačního systému dotčených subjektů vedlejší očekávané výsledky Článek ve sborníku odborné konference. Článek v odborném časopise s tématikou evidence přejezdů na vlečkách. Výzkumné zprávy k jednotlivým dílčím cílům 8.3.2011 5 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

6 ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ DLE NÁVRHU PROJEKTU č.témaukončení 1Analýza stavu popisu přejezdů na vlečkách resp. drahách mimo působnost zákona o drahách XII.2010 2Analýza aktuálního stavu související legislativy a SW podporyII.2011 3Návrh postupu měření poloh přejezdů na určených vlečkáchIII.2011 4 Analýza a návrh standardizovaného datového modelu databázeXII.2011 5Návrh SW aplikace a tvorba databázeIII.2012 6Realizace měření poloh přejezdů a plnění databázeVI. 2014 7Návrh úprav legislativy rozšiřující povinnosti správců a vlastníků vleček ve vztahu k IS státní správy VI. 2014 8Závěrečné zpracování komplexních výsledků a dokumentace projektu VI. 2014 9Pilotní provoz a dolaďování aplikaceVIII. 2014 8.3.2011 6 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno předpokládá se, že původní navržený harmonogram bude aktualizován podle průběžně měněných podmínek podstatného okolí a dosahovaných výsledků jednotlivých DC

7 P ŘEHLED POČTŮ PŘEJEZDŮ A NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ NA NICH VE VYBRANÝCH ZEMÍCH ( ZDROJ HTTP :// WWW. PREJEZDY. EU / STAT. PHP ) Země Tratí [km] Počet přejezdů Počet nehodZemřelí Počet nehod na 1000 km tratí na 1 km trati200720082007200820072008 Velká Británie15 8107 5000,474neudáno33neudáno15neudáno2,09 Španělsko14 6352 2720,155163119171,092,12 Švédsko9 8679 0000,91230 333,04 Francie29 28618 5070,632115 38 3,93 Německo34 21820 8930,61123120766526,756,05 Finsko5 7324 2180,73648581088,3710,12 Polsko19 42913 0630,672262226484013,4811,63 Maďarsko7 9325 9000,7441371197111817,2715,00 Česká republika 9 4878 2960,874258247304327,2026,04 Rakousko5 8185 9911,030141157312524,2426,99 Slovensko3 6582 2650,6196910961718,8629,80 Slovinsko1 2289320,759324110926,0633,39 8.3.2011 7 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

8 POZNATKY O NEHODÁCH NA PŘEJEZDECH ( ZDROJ : INTERNET DI) Zatímco podle statistik Drážní inspekce se v roce 2009 stalo celkem 227 nehod na železničních přejezdech, k 25. listopadu 2010 jich bylo již 236. Rapidně stoupl i počet zraněných, kterých bylo v loňském roce 85, letos již 105! To je nárůst o 23 %. Správa železniční dopravní cesty dodává, že hmotná škoda při těchto neštěstích již přesáhla 55 mil. Kč. Nejsmutnější statistikou však zůstává fakt, že na přejezdech zahynulo oproti loňsku více osob. V roce 2009 takových případů zaznamenala Drážní inspekce 38, k 25. listopadu tohoto roku se zatím číslo zastavilo na 40. Letošek tak již ve všech směrech předčil statistiky celého roku 2009. „Nejvyšší počet usmrcených osob se odehrává na přejezdech zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením s výstražnými světly“. V souvislosti se vzrůstajícím počtem nehod je třeba upozornit, že drážní doprava má ze zákona přednost před dopravou na pozemní komunikaci 8.3.2011 8 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

9 DOKUMENTACE Z TESTŮ STŘETŮ - VÚKV ( KUTNÁ HORA 8.5.2010) 8.3.2011 9 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno rychlost vlaku 25 km/h (jediný vůz resp. lokomotiva) délka vlečení auta 60 m

10 VIDEODOKUMENTACE NEKÁZNĚ ŘIDIČŮ – PRAHA ZÁPAD 8.3.2011 10 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

11 HLAVNÍ POZNATKY O OKOLNOSTECH OVLIVŇUJÍCÍCH OBSAH A POSTUP PRACÍ 1 přes vedené osvětové kampaně se stále zvyšuje nekázeň řidičů na přejezdech, vedoucí k vyšším, než předpokládaným, počtům nehod a ztrát životů to vede k nezbytnosti aktivizovat orgány s funkcemi zajištění bezpečnosti a likvidace důsledků nehod – tedy převážně orgánů MV a MZd správa dopravních cest obecně (vč. vlastních vleček) je metodicky a do značné míry (nikoli však úplně) i věcně řízena z úrovně MD (resp. jeho orgány) dráhy mimo správu SŽDC spadají do metodické podřízenosti dalších ministerstev (MPO, MZe, MO) na MD vznikla „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje ČR“ zahrnující mj. i předpoklad posílení vlečkového provozu – tedy i vyšší očekávatelný růst počtu nehod na nich (mnohé mají i významný vlakový provoz) postup zavádění standardizace popisu železniční sítě jako celku, v návaznosti na směrnici EU INSPIRE (v gesci MŽp) je pomalejší, než očekávaný, resp. pro návrh IS nezbytně nutný byl zaznamenán větší, než původně očekávaný, rozsah vazeb IS o přejezdech obecně, do podstatného okolí (zejména dokumentace o území - ÚAP) odtud plyne potřeba širší, než očekávané, koordinace prací s věcně navazujícími projekty (IS IZS, PČR, kraje, zpracování UAP, INSPIRE aj.) resp. relevantními subjekty (řešiteli, metodiky, provozovateli atd.) byla zjištěna vyšší, než v návrhu původně očekávaná, angažovanost SŽDC při evidenci vleček a rozsahu rozhraní předávaného do IS HZS, ve vztahu k přejezdům mimo správu SŽDC 8.3.2011 11 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

12 HLAVNÍ POZNATKY O OKOLNOSTECH OVLIVŇUJÍCÍCH OBSAH A POSTUP PRACÍ 2 byla potvrzena potřeba změn a doplňků legislativy (souběžně zákona o drahách a stavebního zákona) byla zjištěna vyšší, než původně očekávaná, koncentrace vleček u jednotlivých správců (ČD 148), a menší, než očekávaný, počet vleček (cca 1300) zjištěný stav evidence vleček a přejezdů na nich a jejich vlastností ve vztahu ke státním orgánům je horší než předpokládal návrh projektu, je značně nesourodá až chaotická, což vede ke komplikacím při návrhu požadované SW aplikace ta ale, zejména v provedení GIS a s možnostmi vazeb na navigační technologie (systémy GNSS, INSPIRE) vytváří základnu pro celkové uspořádání celého systému, jehož základními komponentami jsou : evidence relevantních subjektů (provozovatelů a majitelů drah atd.) standardizovaný popis dráhy jako části území i jako dopravní cesty evidence přejezdů s přesností přiměřenou potřebám různých uživatelů 8.3.2011 12 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

13 D OKUMENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ DC01 Kopecký F.,Číhal R. a kol. PRV – 4 – v Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC závěrečná zpráva k DC01 KPM Consult a.s., Brno, leden 2011 Kopecký F.,Číhal R. a kol. PRV – 4 – s1 Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC výběr ze závěrečné zprávy k DC01 orientovaný primárně na téma Správa geograficky orientovaných dat KPM Consult a.s., Brno, leden 2011 Kopecký F.,Číhal R. a kol. PRV – 4 – s2 Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách mimo správu SŽDC výběr ze závěrečné zprávy k DC01 orientovaný primárně na téma Správa dat o provozovatelích drah KPM Consult a.s., Brno, leden 2011 8.3.2011 13 uživatelsko-řešitelský seminář k projektu „Přejezdy na vlečkách", Brno

14 CREDO 14 věřte prosím, že ať už v následující části jednání uslyšíte ze strany řešitelů cokoli, co by ve vás mohlo vyvolat i pochybnosti, tento výsledek rozhodně není naším cílem

15 15


Stáhnout ppt "I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Analýza struktury a toků dat o přejezdech na drahách."

Podobné prezentace


Reklamy Google