Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DARY – BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY 1. Osnova prezentace 1. Přijímání darů (z.č. 250/2000 Sb.) 2. Zdaňování darů (z.č. 586/1992 Sb.) 3. Ocenění darů (z.č. 586/1992.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DARY – BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY 1. Osnova prezentace 1. Přijímání darů (z.č. 250/2000 Sb.) 2. Zdaňování darů (z.č. 586/1992 Sb.) 3. Ocenění darů (z.č. 586/1992."— Transkript prezentace:

1 DARY – BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY 1

2 Osnova prezentace 1. Přijímání darů (z.č. 250/2000 Sb.) 2. Zdaňování darů (z.č. 586/1992 Sb.) 3. Ocenění darů (z.č. 586/1992 Sb.) 2

3 Přijímání darů – do vlastnictví zřizovatele dle § 27 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb. není třeba předchozí souhlas zřizovatele majetek je nabyt jako svěřený majetek, není třeba účtovat o něm odděleně jako o vlastním 3

4 Přijímání darů – do vlastnictví příspěvkové organizace dle § 27 odst. 5 písm. b) z. č. 250/2000 Sb. před uzavřením smlouvy je třeba získat předchozí písemný souhlas zřizovatele - RJMK je třeba účtovat o něm odděleně jako o vlastním ze smlouvy musí vyplývat úmysl dárce – darování do vlastnictví PO 4

5 Přijímání darů – do vlastnictví příspěvkové organizace dle § 39b z. č. 250/2000 Sb. – předchozí písemný souhlas zřizovatele společný pro více právních úkonů – peněžitý, účelově neurčený dar „generální souhlas“ udělený RJMK k přijímání peněžitých darů účelově neurčených: OSV – RJMK 16.4.2009 (č. usnesení 1088/09/R19) OZ – RJMK 30.4.2009 (č. usnesení 1194/09/R21) OK – RJMK 26.11.2009 (č. usnesení 3264/09/R50) 5

6 Přijímání darů – do vlastnictví příspěvkové organizace RJMK ukládá PO JMK v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a kultury v souvislosti s uděleným předchozím souhlasem podle ustanovení § 39b z.č. 250/2000 Sb. informovat OSV, OZ nebo OK o sumě takto získaných finančních prostředků při překročení částky 20 000 Kč od začátku příslušného kalendářního roku a dále vždy při překročení o každých dalších 20 000 Kč 6

7 Zdaňování přijatých darů (bezúplatných příjmů) K 1. 1. 2014 zrušeno generální osvobození přijatých darů. Daň darovací integrována do zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů – zcela zásadní dopad do dosavadní praxe přijímání darů. OE se danou problematikou intenzívně zabývá (spolupráce s daňovou poradkyní, dotazy na FÚ pro JMK, připomínky k připravované novele ZPD). 7

8 Zdaňování přijatých darů Dary přijaté příspěvkovými organizacemi do vlastnictví zřizovatele (podle § 27 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb.,) bude zdaňovat kraj jako příjemce bezúplatného plnění. ÚSC byly v roce 2014 vyloučeny z osvobození – zdaňují samy sobě – vykázaná DPPO je příjmem rozpočtu kraje Dle novely ZDP účinné od 1.1.2015 je osvobození možné aplikovat (dle bodu 20 přechodných ustanovení lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014) – JMK nebude uplatňovat osvobození, zdaní všechny dary přijaté do vlastnictví zřizovatele 8

9 Zdaňování přijatých darů Bylo třeba nastavit informační toky o přijatých darech PO do vlastnictví zřizovatele. OE zaslal informační e-mail na PO. Prvotní předání informace o přijatých darech za 1. pololetí r. 2014 bylo směrováno přímo na OE-OEP (neškolské PO) a OŠ (školské PO) Informace o přijatých darech za celý rok 2014 bude vyžadována do 20.1.2015 opět přímo na OE-OEP (neškolské PO) a OŠ (školské PO) 9

10 Zdaňování přijatých darů Povinnost informovat o přijatých darech bude zapracována do 36/INA-VOK Zásady vztahů, přičemž přehled přijatých darů bude zasílán prostřednictvím odvětvových odborů (1x ročně, do 20.1. násl. roku) Zásadní odpovědnost příspěvkových organizací za úplnost předávaných informací – případné „opomenutí“ informovat o přijatém daru příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele bude mít přímý dopad do rozpočtu kraje - případný doměrek daně je příjmem státního rozpočtu 10

11 Zdaňování darů přijatých do vlastnictví zřizovatele u PO Z daňového pohledu není PO příjemcem daru PO musí zobrazit dar ve svém účetnictví Vznesen dotaz na FÚ – jakým způsobem sníží PO svůj základ daně o přijaté dary, které do svého základu daně zahrne zřizovatel Dvojí zdanění přijatého daru – řešeno i přes Komoru daňových poradců 11

12 Zdaňování přijatých darů V případě darů přijatých podle § 27 odst. 5 z. č. 250/2000 Sb., do vlastnictví příspěvkové organizace: 1) PO může podle § 19 b odst. 2 písm. b) bod 1 ZDP uplatnit osvobození, pokud přijatý dar použije pro účely uvedené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 (sociální, zdravotnické, charitativní, na financování kultury, školství…..) nebo 12

13 Zdaňování přijatých darů 2) PO se vzdá osvobození podle § 19 b odst. 3, přičemž rozhodnutí o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit. Pokud se PO vzdá osvobození, může uplatňovat související výdaje jako daňově způsobilé. Bude aktualizováno metodické sdělení k přijímaným darům. 13

14 Ocenění bezúplatných příjmů (pro daňové účely) Při striktní aplikaci ZDP v roce 2014 by bylo nezbytné ocenění podle zvláštního právního předpisu, tzn. dle znaleckého posudku => rozdílné vykázání pro účely účetní a daňové (např. při bezúplatném převodu od jiné VÚJ) Dle novely ZDP účinné od 1.1.2015 - § 23 odst. 6 písm. b) - lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014 (dle bodu 30 přechodných ustanovení) 14

15 Ocenění bezúplatných příjmů (pro daňové účely) Nepeněžní příjem se u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, ocení: 1.Ve výši 1,- Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předmětu kulturní povahy 2.Ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala - mezi VÚJ 3.Reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví v ostatních případech 15

16 Děkuji za pozornost opatrilova.alena@kr-jihomoravsky.cz 16


Stáhnout ppt "DARY – BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY 1. Osnova prezentace 1. Přijímání darů (z.č. 250/2000 Sb.) 2. Zdaňování darů (z.č. 586/1992 Sb.) 3. Ocenění darů (z.č. 586/1992."

Podobné prezentace


Reklamy Google