Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v prezenční formě akademický rok 2009/2010 Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v prezenční formě akademický rok 2009/2010 Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně."— Transkript prezentace:

1 Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v prezenční formě akademický rok 2009/2010 Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

2 Akademický rok 2009/10 Studenty FaME se stáváte zápisem do 1. ročníku Akademický rok začíná 1. 9. 2009 a končí 31. 8. 2010 Výuka v zimním semestru začíná dne 21. 9. 2009 Výuku zahájíte imatrikulací studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů (dále BSP). Po imatrikulaci bude pokračovat výuka dle rozvrhu, který si vytvoříte při předzápisu.

3 Časový plán na akademický rok 2009/10 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 21. 9. - 18. 12. 2009 (13. týdnů) Prázdniny 21. 12. 2009 – 1. 1. 2010 Zkouškové období4. 1. – 5. 2. 2010 Opravné zkouškové obd. 8. 2. – 19. 2. 2010 Předzápis na LS18. 1. – 3. 2. 2010 LETNÍ SEMESTR Výuka 8. 2. – 14. 5. 2010 (14. týdnů) Zkouškové období 17. 5. – 18. 6. 2010 Opravné zkouškové obd. 21. 6. – 16. 7. 2010 Rektorský den sportu13. 5. 2010 Prázdniny 17. 7. – 31. 8. 2010 Předzápis na ZS 10/11srpen 2010

4 Povinnosti studenta Předzápis povinných a povinně volitelných předmětů v příslušném akademickém roce prostřednictvím IS/STAG. Pokud student nemá předmět zapsán v IS/STAG, nemůže jej absolvovat Přihlašovat se ke zkouškám (zápočtům) pouze prostřednictvím IS/STAG Kontrolovat si v IS/STAG své známky - musí souhlasit se zápisem v indexu, případné nesrovnalosti řešit neprodleně s vyučujícím (nebo na sekretariátu příslušného ústavu) Znát Studijní a zkušební řád UTB (www.utb.cz → o univerzitě → úřední deska → vnitřní předpisy) a Vnitřní normu FaME doplňující studijní a zkušební řád UTB (www.fame.utb.cz → o fakultě → úřední deska → dokumenty)www.utb.czwww.fame.utb.cz Sledovat aktuality, směrnice, vyhlášky (www.fame.utb.cz → pro studenty → další informace → směrnice, vyhlášky)www.fame.utb.cz Sledovat změny rozvrhu (www.fame.utb.cz → pro studenty → změny v rozvrhu) a další informace týkající se studiawww.fame.utb.cz Pravidelně sledovat sdělení studijního odd. na www.fame.utb.cz → aktuality → informace studijního odděleníwww.fame.utb.cz

5 Způsob zakončení předmětu ZÁPOČET (z) termíny:  řádný  opravný ZKOUŠKA (zk) KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET (klz) termíny:  řádný - nutné vykonat v řádném zkouškovém období, jinak termín propadá a student je hodnocen stupněm F. Pak má možnost zkoušku vykonat už jen dvakrát.  I. opravný, II. opravný - lze vykonat v řádném i v opravném zkouškovém období Neukončený předmět si student zapíše znovu v dalším akademickém roce v příslušném semestru. Opět má možnost zkoušku složit v 1 řádném a 2 opravných termínech.

6 Klasifikační stupnice ECTS A výborně1 Bvelmi dobře1,5 Cdobře2 D uspokojivě2,5 E dostatečně3 F nedostatečně- FXnedostatečně- FXzápočet se automaticky uznává v dalším akademickém roce Fzápočet se neuznává v dalším akademickém roce

7 Struktura předmětů Povinné předměty – Blok A musíte absolvovat všechny předměty závazné pro jednotlivé ročníky dle studijních plánů Povinně volitelné předměty – Blok B nutné splnit nejméně 5 předmětů za celé bakalářské studium nejpozději do konce 5. semestru Volitelné předměty – Blok C - předměty interuniverzitního studia v ČJ nebo AJ - předměty z jiných studijních oborů FaME - předměty z jiných fakult UTB Za celé bakalářské studium musíte získat nejméně 180 kreditů!

8 Interuniverzitní studium Studenti mají možnost absolvovat distančně s podporou eLearningu část svého studijního programu na partnerské škole v České republice (interuniverzitní studium v ČJ) nebo na zahraniční univerzitě (interuniverzitní studium v AJ) Interuniverzitní studium v ČR – úvodní a závěrečný tutoriál proběhne na FaME, další výuka bude formou eLearningu, komunikace s vyučujícím přes internet více info: www.fame.utb.cz → pro studenty → interuniverzitní studium v CRwww.fame.utb.cz kontakt: paní Hana Michlová (michlova@fame.utb.cz)michlova@fame.utb.cz Interuniverzitní studium v angličtině – úvodní a závěrečný tutoriál proběhne na FaME nebo videokonferencí s vyučujícím, další výuka bude formou eLearningu více info: www.fame.utb.cz → pro studenty → interuniverzitní studium v AJwww.fame.utb.cz kontakt: ing. Andrea Bartošíková (bartosikova@fame.utb.cz)bartosikova@fame.utb.cz

9 Sportovní aktivity Výuku sportovních aktivit zajišťuje Ústav tělesné výchovy (sídlo na U5) Kontakt: www.fame.utb.cz → organizační členění → Ústav TVwww.fame.utb.cz Předzápis sportovních aktivit bude v září 2009 Student musí během studia absolvovat 4 sportovní aktivity dle vlastního výběru Jednou ze sportovních aktivit musí být plavání Student si zapíše v semestru pouze jednu sportovní aktivitu Student může požádat o osvobození z TV (tiskopis je na webových stránkách ústavu). Žádost předá přímo na Ústav TV a v případě schválení si místo TV zapíše povinně volitelný předmět dle nabídky. Více k jednotlivým sportovním aktivitám je na webových stránkách Ústavu TV v sekci Výuka

10 Zápis předmětů Student si zapíše všechny povinné předměty (blok A) podle svého studijního plánu na příslušný semestr akademického roku. Registraci předmětů si provede v době předzápisu (srpen 2009) v IS/STAG. Student musí splnit nejméně 5 povinně volitelných předmětů z bloku B za celé BSP studium (nejpozději do 5. semestru) Předměty z bloku C si student volí buď z nabídky volitelných předmětů pro svůj studijní obor nebo z bloku A a B jiných studijních oborů V průběhu BSP studia musí student absolvovat aspoň jeden odborný předmět v angličtině – volí si libovolně z bloku A, B nebo C nebo předmět v angličtině absolvuje v rámci studia na zahraniční škole Studenti, kteří mají hlavní jazyk němčinu, si povinně zapíší druhý cizí jazyk – angličtinu (celkem 3 semestry)

11 Podmínky pro pokračování ve studiu Pro pokračování v letním semestru 1. ročníku je nutné získat nejméně 16 kreditů Za celé BSP studium je třeba získat nejméně 180 kreditů Každý předmět lze úspěšně absolvovat pouze jednou za celé studium Neukončený předmět si student zapíše znovu v dalším akademickém roce v příslušném semestru. Opět má možnost zkoušku složit v 1 řádném a 2 opravných termínech. Nesplnění předmětu, který je zapsaný podruhé, je důvodem pro ukončení studia

12 Uznání části studia Uznání zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předchozího studia na VŠ Formulář ŽÁDOST na www.fame.utb.cz → pro studenty → další informace → tiskopisy ke staženíwww.fame.utb.cz Vyplněnou žádost a výpis předmětů z předchozího studia předloží student garantovi předmětu. Studentovi může být uznán předmět hodnocený známkou A, B, C (klasická stupnice: výborně, velmi dobře) Garantem schválenou a podepsanou žádost student odevzdá do 14 dnů od zahájení výuky příslušného semestru na studijním oddělení Jednotlivé zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky mohou být uznány pouze v případě, že od splnění studijních povinností uplynula doba kratší než 5 let

13 Studijní agenda IS/STAG Vyhledání osobního čísla: www.stag.utb.cz → vpravo nahoře „vyhledání osobního čísla“. Číslo zjistíte zadáním svého příjmení.www.stag.utb.cz přihlášení: www.stag.utb.cz → vpravo nahoře „login“ uživatelské jméno: osobní číslo studenta (ve tvaru M09…)www.stag.utb.cz heslo: malé x a RČ bez lomítka a mezery – př. x1234567890 (heslo doporučujeme změnit, v případě zablokování kontaktujte studijní oddělení) prostřednictvím IS/STAG si studenti registrují předměty během předzápisu, přihlašují se na zápočty a zkoušky ve zkouškovém období, kontrolují si své studijní výsledky

14 Předzápis předmětů na ZS 2009/10 Detailní návod je v příručce k předzápisu (www.utb.cz – pro studenty – studijní agenda STAG)příručce k předzápisuwww.utb.cz Zápis předmětů na zimní semestr prostřednictvím IS/STAG se uskuteční v srpnu 2009 Je nutné sledovat změny rozvrhu (www.fame.utb.cz → pro studenty → rozvrhy)www.fame.utb.cz Dodatečný předzápis je za poplatek: 1 předmět – 100 Kč, všechny předměty – 500 Kč. Změny zápis/odzápis předmětu po skončení předzápisu je možné provádět do 14 dnů od zahájení výuky. Vyplníte si žádost (tiskopis je na www.fame.utb.cz → pro studenty → další informace → tiskopisy ke stažení ) a přinesete ji na studijní odd. V případě kladného rozhodnutí uhradíte příslušný poplatek.www.fame.utb.cz

15 Návod k předzápisu Přihlásíte se do studijní agendy IS/STAG (pravo nahoře – „login“) Ve studijní agendě IS/STAG si v sekci Moje složka zvolíte Předzápis V modrém rámečku vlevo si nejprve kliknete povinné předměty (blok A). Omezíte si výběr předmětů pouze na 1.ročník Kliknete na zkratku předmětu – př. MUPI/PIPE, rozbalí se tabulka s rozvrhem přednášek a cvičení, zatrhnete si pouze JEDNU přednášku a JEDNO cvičení a dáte Proveď zapsání/odepsání. Obdobně si zapíšete všechny povinné, povinně volitelné a volitelné předměty na zimní semestr, cizí jazyk a sportovní aktivitu Předměty jiného studijního oboru si vyhledáte v IS/STAG, v sekci Moje složka, předzápis. Vlevo nahoře si do vyznačeného pole zadáte buď zkratku předmětu nebo jeho název. Vybraný předmět si pak zapíšete standardním způsobem jako ostatní předměty. Zapsané předměty se zobrazují pod modrým rámečkem. Zápis předmětů si můžete sami upravit do konce předzápisu (do 31.8.2009). V případě nejasností se obraťte na studijní oddělení

16 Stipendia Aktuální informace o stipendiích budou zveřejněny na www.utb.cz → pro studenty → stipendia během srpna 2009. www.utb.cz Ubytovací stipendium – možné zažádat v termínu 1. – 20.10.2009 v IS/STAG. Je nutné zadat číslo bankovního účtu. Sociální stipendium – můžete si podat písemnou žádost, je nutné splňovat podmínky předepsané ve směrnici Prospěchové stipendium – žádost se podává u zápisu do vyššího ročníku. Studijní průměr je nutné mít nejvýše do 1,40. Více je ve SD č. 7/2008 (www.fame.utb.cz → o fakultě → úřední deska → směrnice děkanky)www.fame.utb.cz Mimořádné stipendium – jednorázové (možné přiznat např. vynikající studijní výsledky za celé studium, za významnou pomoc ve prospěch fakulty, jako výpomoc v mimořádné tíživé situaci) Stipendia vyřizuje ing. Bartošíková (bartosikova@fame.utb.cz).bartosikova@fame.utb.cz

17 Ubytování na koleji Žádost o ubytování na koleji si lze podat elektronicky do 25.8.2009 KOLEJE ONLINE – www.koleje.kmz.utb.czwww.koleje.kmz.utb.cz Možnosti ubytování řešte přímo na kolejích Kontakt: www.kmz.utb.czwww.kmz.utb.cz

18 Knihovna Knihovna se nachází v budově rektorátu – označení U13 Půjčování knih a studijních materiálů na průkaz studenta Kontakt a otevírací doba na: www.knihovna.utb.czwww.knihovna.utb.cz

19 Menza Menza se nachází v budově U4, vchod je z ulice Hradská Jídlo lze zaplatit v hotovosti nebo čipovou kartou (průkaz studenta) Informace naleznete na: www.kmz.utb.czwww.kmz.utb.cz Stravovat se můžete také v bufetu, který se nachází budově FaME (U2)

20 Prodejna skript Prodejna skript se nachází v budově FaME (označení U2) Otevírací dobu naleznete na www.utb.cz → pro studenty → prodejna skriptwww.utb.cz Aktuální přehled titulů je zveřejněn na webových stránkách

21 Orientace v učebnách a posluchárnách Budovy UTB jsou označeny písmenem U a číslicí – př. FaME = U2 Další budovy vč. označení naleznete např. v dislokaci (www.utb.cz → o univerzitěwww.utb.cz Místnosti jsou ve STAGu číslovány tímto způsobem: např. místnost 427 je ve STAGu značena 2427 – první číslice 2 značí budovu (tedy U2 – FaME) a další číslice pak označuje samotnou učebnu. První číslo obvykle určuje patro, kde se učebna nachází – 427 – 4. patro. Většina výuky a zkoušek proběhne přímo na FaME

22 Studijní oddělení FaME ing. Hana Maňasová studijní referentka pro 1. – 3. ročník BSP a 1. ročník navazující MSP v prezenční formě úřední hodiny: PO13.00 – 15.00 ÚT9.00 – 11.0013.00 – 15.00 ST9.00 – 11.0013.00 – 15.00 ČT9.00 – 11.0013.00 – 15.00 Studijní oddělení je uzavřeno v době celofakultních nebo rektorátních akcí a v době celofakultní dovolené. e-mail:manasova@fame.utb.czmanasova@fame.utb.cz web:www.fame.utb.cz a www.utb.czwww.fame.utb.czwww.utb.cz web studijního odd.:www.fame.utb.cz – aktuality – informace studijního odd.www.fame.utb.cz telefon: 57 603 2314 kancelář:2. patro vpravo č. 207, FaME adresa:Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín IČ:70883521

23 Hodně studijních úspěchů v akademickém roce 2009/10


Stáhnout ppt "Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v prezenční formě akademický rok 2009/2010 Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google