Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace především o částech rozvoden vvn. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace především o částech rozvoden vvn. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace především o částech rozvoden vvn. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku jednotlivých částí rozvoden. Prezentace je doplněna několika snímky z rozvodny vn a vvn. V této elektronické podobě je kladen důraz na přehledné podání celé problematiky. Přezkoušení učiva je prováděno pomocí pracovního listu nebo testem. Materiál je určen žákům k výuce i opakování učiva. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Text je určen k výuce nebo pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. K vypracování otázek, které se objevují v jednotlivých snímcích, slouží upravené pracovní listy. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Elektrické přístroje vn a vvn Odpojovače nožové rotační sklápěcí nůžkové 1 2 1.Nožový odpojovač 2.Rotační odpojovač Používají se pro zapojování a odpojování el. obvodů bez zatížení a k viditelnému odpojení elektrického zařízení od napětí Zařazují se před vypínače vn a vvn Mohou být spojeny v jeden celek s uzemňovači Pohon může být ruční (izolační tyčí nebo pákovým převodem) nebo tlakovzdušný 1.Do pracovních listů popište, co je to odpojovač 2.V jakých částech obvodu se zapojuje? 3.Jaké pohony používá 4.Bude některý z jeho kontaktů ve vypnutém stavu pod napětím?

3 Úsečníky, odpínače 1 2 3 4 5 1.Opalovací rohy 2.Bronzový pásek 3.Otočný izolátor 4.Pákový převod 5.Spínací kontakt Úsečník – vlastnosti: Spínají se současně všechny tři fáze Spínací úkony se provádějí ručně izolovaným táhlem Při vypínání vznikne oblouk, který se vyfoukne vzhůru působením ohřátého vzduchu a vlastním magn.polem. Spínače, schopné vypínat a zapínat proudy v rozsahu až do hodnoty jmenovitého vypínacího proudu V zapnutém stavu musí přenášet zkratové proudy bez poškození B A C A.Pevný kontakt B.Pohyblivý kontakt C.Tlakový vzduch Zhášecí ústrojí odpínače 1.Popište jednotlivé části úsečníku 2.Jak se liší odpínač od odpojovače? Odpínače:

4 Výkonové vypínače vn a vvn Rozdělení: a)Expanzní b)Máloolejové c)Tlakovzdušné d)Plynotvorné (s tuhým hasivem) e)Tlakoplynové (s hexafluoridem sírovým, SF 6 ) f)magnetické Zhášecí komora expanzního vypínače: 1 2 3 4 5 6 1.Spínací roubík 2.Izolační válec 3.Pryžový kroužek 4.Vložky komory 5.Expanzín (destilovaná voda + přísady) 6.Pevný růžicový kontakt Mají schopnost vypínat nebo zapínat všechny provozní proudy, tj. i proudy zkratové. Mají spoušť, která při zkratu samočinně obvod rozpojí. Expanzní vypínače: Zhášejí oblouk v pružné komoře odpařováním expanzínu. Protože je zhášecí komora těsně uzavřena, vznikne při hoření oblouku přetlak plynů Pružný kroužek se stlačí a nadzvednou se vložky expanzní komory Vyfoukne se pára, která prudce expanduje a ochladí oblouk 1.Do pracovních listů napište základní rozdělení nejčastěji používaných výkonových vypínačů 2.Popište části expanzního vypínače 3.Nakreslete schematickou značku odpojovače, odpínače a výkonového vypínače

5 Máloolejové vypínače: 1 2 3 1.Spínací roubík 2.Kanálky 3.Olej 4.Pevný kontakt 4 Oblouk odpaří okolní olej, páry unikají kanálky Prostor, který se uvolňuje je zaplavován čerstvým olejem Při zhášení oblouku proudí olej kolmo k ose oblouku (příčné přerušení) Tlakovzdušné vypínače: 1 2 3 4 5 1.Izolační válec 2.Opalovací mříž 3.Pevný kontakt 4.Spínací roubík 5.Spodní kontakt ZVZV Izolační válec tvoří zhášecí komoru Spínací roubík se ovládá pákou, která má tlakovzdušný pohon Při vypínání se roubík pohybuje dolů, do prostoru proudí stlačený vzduch Vzduch vhání oblouk do zhášecí komory, kde se roztříští o opalovací mříž, ochladí a zhasne ZVZV 1.Do pracovního listu popište stručně činnost maloolejového vypínače 2.Do pracovního listu popište stručně činnost tlakovzdušného vypínače 3.Jak se nazývá pevný kontakt tlakovzdušného vypínače?

6 Plynotvorné vypínače Oblouk působí na plynotvorný materiál Proud plynů jej následně zhasne Plyny zároveň odnímají teplo oblouku Plynotvorný materiál Magnetické vypínače 1 3 2 4 5 6 1.Cívka 2.Pól elektromagnetu 3.Přívod proudu 4.Roztříšťovač 5.Oblouk 6.Kontakt (palcový) 7.Zhášecí komora (keramická) 7 F I Vyfouknutí oblouku Princip magnetického vyfukování 1.Popište části magnetického vypínače 2.Napište vztah, který lze použít na výpočet silových účinků magnetického pole na elektrický proud, procházející obloukem 3.Podle jakého pravidla lze určit směr působení magnetického pole na elektrický oblouk?

7 Rychlovypínače 1 2 3 4 5 6 7 1.Cívka elektromagnetu 2.Magnetický obvod 3.Závity přívodního proudu 4.Jádro se vzduchovými mezerami 5.Pohyblivá kotva 6.Pohyblivý kontakt 7.Pružina Tlakoplynové vypínače (SF 6 ) SF 6 – stálý, netečný, nejedovatý, nedýchatelný Výborné ochlazovací vlastnosti Dvakrát až třikrát lepší el. pevnost než vzduch Přerušení oblouku v uzavřeném prostředí – bez vypouštění do atmosféry 1.Popište jednotlivé části rychlovypínače 2.Kde se nejčastěji staví zapouzdřené rozvodny? 3.Je tlakoplynový vypínač větší než tlakovzdušný? SF 6 vodič Ochranné pouzdro

8 Uspořádání rozvodny vvn 1 2 3 4 5 678 910 11 Venkovní rozvodna 110 kV – pole venkovního vývodu 1.Ventilová bleskojistka 2.Izolátor 3.Tlumivka 4.Kondenzátor 5.Odpojovače 6.MTN 7.MTP 8.Vypínače 9.Ovládací skříň 10.Vyrovnávací vzduchojem 11.odpojovače V budovách, které se pochopitelně i u venkovních rozvoden vyskytují, jsou umísťovány dozorny, prostory pro obsluhující personál, sociální zařízení, pomocné provozy, … Podle vzájemného umístění odpojovačů a vypínačů lze rozdělit rozvodny do tří typů: 1.Nízké – pro velmi malou vzdálenost živých částí od země 2.Polovysoké – přístroje 2 až 2,5 m od země – podstavce zděné betonové ocelové 3.Vysoké – hory, průmyslové oblasti 1.Popište jednotlivé části venkovní rozvodny podle jednotlivých číselných pozic

9 Rozvodna vvn

10 a G vvn b Schéma hlavních odboček rozvoden vvn c vvn vn a)Generátorová odbočka b)Odbočka vývodu venkovního vedení c)Transformátorová odbočka Hlavní přípojnice bývají z AlFe lan > 350 mm 2 Vodiče odboček – AlFe lana nebo liníkové trubky Jsou izolovány závěsnými talířovými izolátory Odpojovače nejčastěji otočné nebo nůžkové Vypínače nejčastěji tlakovzdušné, máloolejové Přístrojové transformátory s keramickým pláštěm Ovládání zpravidla z dozoren Pomocná zařízení rozvoden: Akumulátorová baterie – nezávislý zdroj proudu pro dálkové ovládání, nouzové osvětlení, signalizaci, … Používají se akumulátory olověné nebo alkalické, jsou umístěny v dobře větraných prostorách, dobíjení automatické Výroba a rozvod stlačeného vzduchu – hlavní potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu je vytvořeno jako okružní s potřebnými ventily pro uzavírání a odvodnění 1.Jaké vodiče se používají na hlavní přípojnice? 2.Jaké vodiče se používají na odbočky? 3.Jaké se zde používají izolátory? 4.Nejčastěji používaný druh odpojovačů 5.Nejčastěji používaný druh vypínačů 6. odkud se provádí ovládání jednotlivých přístrojů? 7.K čemu se používá akumulátorovna?

11 Akumulátorovna

12 Další pomocná zařízení rozvoden vvn Rozváděče – konstrukční jednotky elektrického zařízení s vestavěnými elektrickými přístroji, ochranami, automatikou, měřícími, ovládacími a jistícími přístroji a pomocným zařízením Kompenzační zařízení – kondenzátory, kompenzátory, zhášecí tlumivky, reaktory, … Různé druhy ochran – reléové, proti přepětí, proti nadproudům, … Zařízení k měření, ovládání, signalizaci Uzemnění – ochranná, pracovní – uzlů transformátorů Dozorna Zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu Sdělovací zařízení 1 25 – 35° Vedení vn a vvn chráníme proti přímému úderu blesku zemním lanem, které napínáme v patřičné výšce tak, aby ochranný úhel byl 25 až 35° R z nesmí překročit 15  L 1 L 2 L 3 QM MTP K KT L K ……. nadproudové relé MTP … přístrojový transformátor proudu KT ….. Časové relé L ……. Vypínací cívka výkonového vypínače Nadproudová ochrana s časovým článkem + -

13 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný13 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace především o částech rozvoden vvn. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google