Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost a přílohy českých žadatelů 21. 1. 2011, Liberec Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost a přílohy českých žadatelů 21. 1. 2011, Liberec Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem."— Transkript prezentace:

1 Žádost a přílohy českých žadatelů 21. 1. 2011, Liberec Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 Žádost a přílohy českých žadatelů 21. 1. 2011, Liberec

2 Konzultace Doporučujeme konzultovat Vaše projektové záměry. Individuální konzultace po telefonické domluvě a zaslání skici Vašeho záměru -Krajské úřady (KÚ) -Společný technický sekretariát v Drážďanech (JTS) Společné konzultace pracovníků KÚ a JTS na Krajském úřadě Konzultační dny http://www.ziel3-cil3.eu/cs/termine/tschechien/index.html 3.pátek v měsíci na KÚ v Liberci

3 Žádost Předtím než začnete vyplňovat žádost o dotaci: Jsem vhodný příjemce dotace nebo kooperační partner? Je projekt financovatelný z programu, v jakých prioritních osách (zapadá tematicky a územně)? Jak dlouhá má být doba realizace projektu? Existují nějaká omezení týkající se finanční velikosti projektu? Jaké přílohy je třeba předložit zároveň s projektovou žádostí? Odpovědi na tyto a jiné otázky naleznete v Příručce pro české kooperační partnery – podávání žádostí, verze z 10.1.2011 nutné sledovat aktuální verze – vše na webových stránkách programu www.ziel3-cil3.eu

4 Žádost Internetová aplikace Benefit 7+ https://bfit.ziel3-cil3.eu Nutno se zaregistrovat. Návod naleznete na webových stránkách programu http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/Handbuch_Benefit7_CZ.pdf http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/Handbuch_Benefit7_CZ.pdf Žádost se vyplňuje v českém a v německém jazyce. Popis musí být jasný, stručný, pochopitelný a v českém i německém jazyce identický. Žádost lze v Benefitu zpracovávat po částech a průběžně ukládat. Pokud je žádost hotova, je nutné ji finálně uložit. Vygeneruje se číslo verze žádosti. Pokud je nutné něco v žádosti změnit, je nutné ji odfinalizovat, upravit a poté znovu finalizovat. S každým novým finálním uložením je žádost opatřena novým číslem verze, které se stává součástí tištěné verze žádosti.

5 Vypracování projektové žádosti Součástí formuláře žádosti jsou: Všeobecné údaje o projektu Údaje o žadateli a o projektových partnerech Detailní popis projektu Koncept realizace projektu Plán výdajů a financování projektu Seznam příloh Podpis žádosti (lead partner)

6 Přílohy Přílohy, které odevzdávají čeští kooperační partneři, jsou uvedeny v kap. 6.3.4 příručky pro české kooperační partnery – podávání žádostí. Přílohy musí být aktuálně platné a opatřené podpisem oprávněné osoby kooperačního partnera Přílohy, které odevzdávají saští kooperační partneři, jsou uvedeny na internetové adrese www.ziel3-cil3.eu, včetně uvedení počtu vyhotovení. Informace poskytne také JTS v Drážďanech.www.ziel3-cil3.eu Seznam příloh je uveden také ve wordovském dokumentu „seznam příloh“: http://www.ziel3-cil3.eu/cs/formulare/antragsstellung/index.html

7 Povinné přílohy Přílohy požadované pouze po Lead partnerovi: 1.Smlouva o spolupráci (podepsaná všemi kooperačními partnery) 2. Prohlášení kooperačních partnerů (podepisují všichni kooperační partneři) 3. Ověření identity Lead partnera (úředně ověřené podpisy oprávněných osob)

8 Povinné přílohy Přílohy vyžadované od každého českého kooperačního partnera: 1.Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat kooperačního partnera 2.Doklad o právní subjektivitě 3.Doklad o struktuře vlastnictví (pouze u subjektů, u nichž z dokladu o právní subjektivě není zřejmé, zda je partner veřejnoprávní subjekt) 4.Doklad jednatelského oprávnění osoby, která podepisuje příslušné dokumenty předkládané za kooperačního partnera (pokud to již nevyplývá z dokladu o právní subjektivitě) 5.Čestné prohlášení o bezdlužnosti, beztrestnosti, neziskovosti, využití k veřejným účelům, nepřidělení finančního příspěvku z jiného operačního programu, je v souladu s národní legislativou a ES

9 Povinné přílohy 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví kooperačních partnerů a) nedokládá se Organizační složka státu a kraj ( a jejich organizační složka) Právnické osoby zřízené státem a jeho organizačními složkami, právnické osoby zřízené výlučně krajem Veřejná a státní vysoká škola Česká televize Český rozhlas Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

10 Povinné přílohy 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví kooperačních partnerů b) Vybrané ukazatele ze Soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů (SIMU) Obec (a její organizační složka) Městská část statutárního města ( a její organizační složka) Svazek obcí Právnické osoby zřízené výlučně obcemi, městskými částmi a svazky obcí c) Účetnictví (ostatní) Vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu – účetní závěrka obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztrát za poslední 3 účetně uzavřené roky Vedení daňové evidence – výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední 3 účetně uzavřené roky

11 Povinné přílohy 7. Doklad o zabezpečení předfinancování celkových výdajů dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých má kooperační partner nejvyšší výdaje a spolufinancování ve výši 10% (15%) daného kooperačního partnera Musí být uveden přesný název projektu a výše prostředků, které budou na předfinancování a spolufinancování zajištěny. v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouva o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr kooperačnímu partnerovi poskytnut; právní akt statutárního orgánu, kterým je stvrzena skutečnost (schopnost) zabezpečit potřebné finanční prostředky; závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku; závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku.

12 Povinné přílohy 8. Podrobný rozpočet. 9. Popis souladu projektu s regionálními nebo sektorovými rozvojovými strategiemi. (Lze vyžádat na KÚ, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Ing. Libuše Škarpichová, libuse.skarpichova@kraj-lbc.cz)

13 Přílohy vyžadované pokud jsou pro projekt relevantní -Zajištění udržitelnosti projektu -Projekt nemá negativní vliv na ŽP -Prohlášení o obdržených podporách de minimis

14 Přílohy vyžadované pro stavební projekty 1.Povolení vydané příslušným stavebním úřadem 2.Projektová dokumentace, která je podkladem pro vydání oprávnění 3.Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny Nemovitosti, na kterých budou stavební práce prováděny, musí být ve vlastnictví partnera. Dokládá se platným výpisem z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy s barevně vyznačenými dotčenými nemovitostmi (ne starší jak 3 měsíce od podání žádosti). Výjimky jsou uvedeny na str. 50-51 příručky pro české kooperační partnery.

15 Podávání projektových žádostí Žádosti mohou být podávány průběžně. Nejsou vyhlašovány výzvy k podávání žádostí. Žádost odevzdává Lead partner: Osobní doručení Doručení poštou Kurýrní či podobnou službou Další informace – příručka pro české kooperační partnery str. 53 nebo http://www.ziel3-cil3.eu/cs/foerderverfahren/vorbereitung/index.html

16 Podávání projektových žádostí V tištěné podobě je nutné odevzdat: 2 originály projektové žádosti (tištěný výstup finálně uložené žádosti z aplikace Benefit 7+, podepsané statutárním zástupcem Lead partnera nebo jeho oprávněným zástupcem) Přílohy Smlouva o spolupráci, Prohlášení kooperačních partnerů, Ověření identity LP – 2x originál a 1 kopie Ostatní přílohy: 1 originál (příp. ověřenou kopii) a 2 kopie kompletní sady příloh, které se týkají částí projektu českých kooperačních partnerů přílohy, které se týkají částí projektu saských kooperačních partnerů http://www.ziel3-cil3.eu/cs/formulare/antragsstellung/index.html Kde odevzdat žádost? Čeští vedoucí partneři a saští vedoucí partneři na JTS v Drážďanech. Čeští vedoucí partneři také na příslušných krajských úřadech.

17 Postup při žádosti o dotaci Zpracování a hodnocení žádosti posouzení odborné způsobilosti oficiální registrace projektové žádosti hodnocení odborné a přeshraniční kvality příprava rozhodnutí o projektové žádosti rozhodnutí o projektové žádosti sdělení usnesení

18 Hodnocení žádosti Probíhá hodnocení žádosti – za české partnery hodnocení provádí příslušný KÚ, za německé JTS a příslušné ministerstvo V případě požadavku hodnotícího subjektu – doplnění žádosti, tj. znovuotevření žádosti, doplnění textu, finální uzavření žádosti, podepsání statutárním zástupcem, odevzdání na JTS nebo KÚ V případě negativního stanoviska – hodnocení končí, informace žadateli o negativním stanovisku V případě pozitivního stanoviska – projekt se dále hodnotí a předkládá se projekt ke schválení Monitorovacímu výboru

19 Hodnocení žádosti Probíhá ve 3 fázích Fáze 1 – Odborná kvalita – hodnotí se kvalita podaného projektu, jak zapadá do oborových a regionálních rozvojových strategií, zda vynaložené náklady jsou efektivní a přiměřené, zda je projekt zajištěn personálně V této fázi může projekt získat max. 40 bodů

20 Hodnocení žádosti Fáze 2 – Přeshraniční spolupráce -Hodnotí se zejména podíl partnerů na realizaci projektu, zda je vyvážený, zda je do realizace projektu zapojený společný personál, do jaké míry je projekt společně financován. -Společné plánování, realizace, financování, personál V této fázi může projekt získat až 20 bodů

21 Hodnocení projektu Fáze 3 – Přeshraniční dopad -V této fázi je hodnoceno, do jaké míry realizace projektu ovlivní životní podmínky lidí na druhé straně hranice – týká se např. vyrovnání životních podmínek, zlepšení identifikace obyvatel se společným územím, odstraňování infrastrukturních, sociokulturních překážek a bariér. V jaké míře budou mít z projektu užitek obě strany hranice? Projekt zde může získat až 40 bodů

22 Postup při žádosti o dotaci Způsobilé náklady projektu jsou od data registrace projektu na JTS – o registraci dostane LP písemné oznámení, oficiální registraci provádí v datovém systému JTS datem registrace začíná uznatelnost způsobilosti výdajů (před tímto datem jsou způsobilé pouze výdaje na přípravu projektu do max. 5% způsobilých výdajů) poskytnutí dotace pouze po schválení Monitorovacím výborem

23 Postup při žádosti o dotaci Monitorovací výbor Schválení: Zamítnutí: Odložení : Nabídka k uzavření soukromoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zamítnutí s konečnou platností k pozdějšímu rozhodnutí soukromoprávní smlouva o poskytnutí dotace

24 Realizace projektu Veškeré náklady je třeba nejdříve uhradit, pak žádat o platbu (průběžné financování) Žádat lze dle Plánu plateb na základě žádosti o platbu, způsobilé výdaje alespoň 7 000 EUR. Žádá vždy LP za všechny partnery Českým partnerům způsobilost nákladů potvrzuje Centrum pro regionální rozvoj

25 Kontakty Ing. Eva Hajflerová Telefon: +420 485 226 575 E-mail: eva.hajflerova@kraj-lbc.czeva.hajflerova@kraj-lbc.cz Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů U Jezu 642/2a CZ-461 80 Liberec Mgr. Magda Podsedníková Telefon: +420 485 226 416 E-mail: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů U Jezu 642/2a CZ-461 80 Liberec

26 Internetové stránky www.ziel3-cil3.eu www.kraj-lbc.cz/rozvoj www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Žádost a přílohy českých žadatelů 21. 1. 2011, Liberec Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem."

Podobné prezentace


Reklamy Google